Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20090323)

  • Loading branch information...
1 parent acb1e9f commit bbaec83b08c719a5ff38200d87d6b9f720597711 moodlerobot committed Mar 22, 2009
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +3 −3 install/lang/tr_utf8/installer.php
View
6 install/lang/tr_utf8/installer.php
@@ -41,10 +41,10 @@
$string['database'] = 'Veritabanı';
$string['databasecreationsettingshead'] = 'Şimdi, Moodle verilerinin saklanacağı veritabanını
oluşturmanız gerekiyor. Bu veritabanı kurulum programı tarafından aşağıdaki ayarlara göre otomatik olarak oluşturulacak.';
-$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Tipi:</b> kurulum tarafından mysql olarak sabitlendi<br />
-<b>Sunucu:</b> kurulum tarafından localhost olarak sabitlendi<br />
+$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Tipi:</b> kurulum tarafından \"mysql \"olarak sabitlendi<br />
+<b>Sunucu:</b> kurulum tarafından \"localhost\" olarak sabitlendi<br />
<b>Adı:</b> veritabanı adı, ör: moodle<br />
-<b>Kullanıcı:</b> kurulum tarafından root olarak sabitlendi<br />
+<b>Kullanıcı:</b> kurulum tarafından \"root\" olarak sabitlendi<br />
<b>Şifre:</b> kullanıcı şifresi<br />
<b>Tablo öneki:</b> tüm tablo isimleri için isteğe bağlı önek';
$string['databasesettingshead'] = 'Şimdi, Moodle verilerinin saklanacağı veritabanını

0 comments on commit bbaec83

Please sign in to comment.