Permalink
Browse files

Latest translation for Moodle 1.3 by M.Minkowski

  • Loading branch information...
minkowski
minkowski committed Jun 7, 2004
1 parent 5fd1070 commit bc006c16925a0a532f24ec3c237484103f31e77f
Showing with 35 additions and 35 deletions.
  1. +35 −35 lang/th/glossary.php
@@ -5,7 +5,7 @@
$string['addcomment'] = 'à¾ÔèÁàµÔÁ¢éͤԴàËç¹';
$string['addentry'] = 'à¾ÔèÁ¤ÓÈѾ·ìãËÁè';
$string['addingcomment'] = 'à¾ÔèÁàµÔÁ¢éͤԴàËç¹';
$string['aliases'] = '¤Ó·Õèãªé¹Ó¡ÒÃËÒ';
$string['aliases'] = '¤Ó·Õèãªé㹡ÒÃËÒ';
$string['allcategories'] = '·Ø¡ËÑÇ¢éÍ';
$string['allentries'] = '·Ñé§ËÁ´';
$string['allowcomments'] = '͹حҵãËéáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹';
@@ -17,26 +17,26 @@
$string['areyousuredeletecomment'] = 'á¹è㨹ФÐÇèÒ¨Ðź¤ÇÒÁàËç¹¹Õé';
$string['areyousureexport'] = 'áÁè㨹ФÐÇèÒ¨ÐÊ觤ÓÈѾ·ì¹Õéä»·Õè';
$string['ascending'] = 'àÃÕ§¨Ò¡¹éÍÂä»ÁÒ¡';
$string['attachment'] = 'ä¿Å·ÕèṺÁÒ´éÇÂ';
$string['attachment'] = 'ä¿Åì·ÕèṺÁÒ´éÇÂ';
$string['authorview'] = 'àÅ×Í¡´Ù¨Ò¡ª×èͼÙéáµè§';
$string['back'] = '¡ÅѺä»';
$string['cantinsertcat'] = 'äÁèÊÒÁÒöà¾ÔèÁª¹Ô´¤ÓÈѾ·ì¹Õéä´é';
$string['cantinsertcat'] = 'äÁèÊÒÁÒöà¾ÔèÁ»ÃÐàÀ·¤ÓÈѾ·ì¹Õéä´é';
$string['cantinsertrec'] = 'äÁèÊÒÁÒöà¾ÔèÁºÑ¹·Ö¡¹Õéä´é';
$string['cantinsertrel'] = 'äÁèÊÒÁÒöà¾ÔèÁ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ì¡Ñº¤ÓÈѾ·ì¹Õä´é';
$string['casesensitive'] = 'ÈѾ·ìÀÒÉÒÍѧ¡ÄɵéͧÃÐÇѧÃÐËÇèÒ§µÑǾÔÁ¾ìàÅç¡áÅÐãË­è';
$string['categories'] = 'ª¹Ô´¤ÓÈѾ·ì';
$string['category'] = 'ª¹Ô´¤ÓÈѾ·ì';
$string['categorydeleted'] = 'ª¹Ô´¤ÓÈѾ·ì¶Ù¡ÅºÍÍ¡';
$string['categoryview'] = 'àÅ×Í¡´Ù¨Ò¡ÃÒ¡Òê¹Ô´ÈѾ·ì';
$string['categories'] = '»ÃÐàÀ·¤ÓÈѾ·ì';
$string['category'] = '»ÃÐàÀ·¤ÓÈѾ·ì';
$string['categorydeleted'] = '»ÃÐàÀ·¤ÓÈѾ·ì¶Ù¡ÅºÍÍ¡';
$string['categoryview'] = 'àÅ×Í¡´Ù¨Ò¡ÃÒ¡ÒûÃÐàÀ·ÈѾ·ì';
$string['cnfallowcomments'] = 'àÅ×Í¡ãËé¼ÙéÍèÒ¹áÊ´§¢éͤԴàËç¹ã¹¤ÓÈѾ·ìä´é';
$string['cnfallowdupentries'] = 'àÅ×Í¡ãËéà¾ÔèÁ¤ÓÈѾ·ì«éÓä´é';
$string['cnfapprovalstatus'] = 'àÅ×Í¡ãËé¡ÒÃà¾ÔèÁ¤ÓÈѾ·ìâ´Â¹Ñ¡àÃÕ¹µéͧä´éÃѺ¡ÒÃ͹ØÁѵÔËÃ×ÍäÁè';
$string['cnfcasesensitive'] = 'àÅ×Í¡ãËé¡ÒÃà¾ÔèÁ¤ÓÈѾ·ìÀÒÉÒÍѧ¡ÄɹѺµÑǾÔÁ¾ìàÅç¡ÇèÒäÁèàËÁ×͹¡ÑºµÑÇãË­è CAT µèÒ§¨Ò¡ cat';
$string['cnfdefaulthook'] = 'àÅ×Í¡ãËé¡ÅØèÁ¤ÓÈѾ·ì·Õè¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹Íѵâ¹ÁѵÔàÁ×èÍÁÕ¤¹à¢éÒÁÒÍèÒ¹¤ÓÈѾ·ì¹Õé';
$string['cnfdefaultmode'] = 'àÅ×Í¡¡Ãͺ·Õè¨ÐàʹÍÍѵâ¹ÁѵÔàÁ×èͤÓÈѾ·ì¹Õé¶Ù¡à¢éÒÁÒÍèÒ¹';
$string['cnffullmatch'] = 'àÅ×Í¡ÇèÒ¨ÐãËéàÇÅÒ¤é¹ËÒ¤ÓÈѾ·ìµÑǾÔÁ¾ìãË­èµÑǾÔÁ¾ìàÅ硵ç¡Ñ¹à»êÐËÃ×ÍäÁè';
$string['cnflinkentry'] = 'àÅ×Í¡ÇèÒ¡ÒÃà¾ÔèÁ¤ÓÈѾ·ì¤ÇÃÅÔ駤ìâ´ÂÍѵâ¹ÁѵÔËÃ×ÍäÁè';
$string['cnflinkglossaries'] = 'àÅ×Í¡ÇèÒ¤ÓÈѾ·ì¤ÇÃÅÔ駤ìâ´ÂÍѵԴ¹ÁѵÔËÃ×ÍäÁè';
$string['cnffullmatch'] = 'àÅ×Í¡ÇèÒ¨ÐãËéàÇÅÒ¤é¹ËÒ¤ÓÈѾ·ìµÑǾÔÁ¾ìãË­èµÑǾÔÁ¾ìàÅ硵ç¡Ñ¹·Ø¡µÑÇËÃ×ÍäÁè';
$string['cnflinkentry'] = 'àÅ×Í¡ÇèÒ¡ÒÃà¾ÔèÁ¤ÓÈѾ·ì¤ÇÃÅÔ§¡ìâ´ÂÍѵâ¹ÁѵÔËÃ×ÍäÁè';
$string['cnflinkglossaries'] = 'àÅ×Í¡ÇèÒ¤ÓÈѾ·ì¤ÇÃÅÔ§¡ìâ´ÂÍѵԴ¹ÁѵÔËÃ×ÍäÁè';
$string['cnfrelatedview'] = 'àÅ×Í¡ÃٻẺ¡ÒùÓàʹÍ';
$string['cnfshowgroup'] = '¡Ó˹´ÇèÒ¨ÐãËéáÊ´§¡ÒÃáºè§¡ÅØèÁ¤ÓÈѾ·ìËÃ×ÍäÁè';
$string['cnfsortkey'] = 'àÅ×Í¡¤Ó¤é¹ËÒÍѵâ¹ÁѵÔ';
@@ -57,7 +57,7 @@
$string['definitions'] = '¤ÇÒÁËÁÒÂ';
$string['deleteentry'] = 'źÃÒ¡ÒùÕéÍÍ¡';
$string['deletingcomment'] = '¡ÓÅѧź¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¹Õé';
$string['deletingnoneemptycategory'] = '¡ÒÃźª¹Ô´¤ÓÈѾ·ìäÁèä´éźÃÒ¡ÒäÓÈѾ·ì·ÕèÁÕÍÂÙè㹡ÅØèÁ¤ÓÈѾ·ì¹Õé ¤ÓÈѾ·ìàËÅèÒ¹Ñ鹨ж١¹Óä»äÇé㹤ÓÈѾ·ì·Õè¨Ñ´¡ÅØèÁäÁèä´é';
$string['deletingnoneemptycategory'] = '¡ÒÃź»ÃÐàÀ·¤ÓÈѾ·ìäÁèä´éźÃÒ¡ÒäÓÈѾ·ì·ÕèÁÕÍÂÙè㹡ÅØèÁ¤ÓÈѾ·ì¹Õé ¤ÓÈѾ·ìàËÅèÒ¹Ñ鹨ж١¹Óä»äÇé㹤ÓÈѾ·ì·Õè¨Ñ´¡ÅØèÁäÁèä´é';
$string['descending'] = 'àÃÕ§¨Ò¡Áҡ仹éÍÂ';
$string['destination'] = '·ÕèËÁÒÂ';
$string['displayformat'] = 'ÃٻẺ¡ÒùÓàʹÍ';
@@ -82,57 +82,57 @@
$string['entrydeleted'] = '¤ÓÈѾ·ì¶Ù¡Åº';
$string['entryexported'] = '¤ÓÈѾ·ì¹Õé¶Ù¡Êè§ÍÍ¡ä»ÊÓàÃç¨áÅéÇ';
$string['entryishidden'] = '(¤ÓÈѾ·ì¹Õé¶Ù¡«è͹ÍÂÙè)';
$string['entryusedynalink'] = '¤ÓÈѾ·ì¹Õé¤Çö١ÅÔ駤ìÍѵâ¹ÁѵÔ';
$string['entryusedynalink'] = '¤ÓÈѾ·ì¹Õé¤Çö١ÅÔ§¡ìÍѵâ¹ÁѵÔ';
$string['explainaddentry'] = 'à¾ÔèÁ¤ÓÈѾ·ìãËÁè <br> µéͧãÊè¤Í¹à«»µìáÅФÇÒÁËÁÒÂ';
$string['explainall'] = 'áÊ´§¼Å·Ñé§ËÁ´º¹Ë¹éÒà´ÕÂÇ';
$string['explainalphabet'] = 'àÅ×Í¡´Ù¨Ò¡ÃÒ¡ÒùÕé';
$string['explainexport'] = 'ä¿Åì¶Ù¡ÊÃéÒ§¢Öé¹ <br> ´ÒǹìâËÅ´áÅÐà¡çºäÇéã¹·Õè»ÅÍ´ÀÑ ¤Ø³ÊÒÁÒö¨Ð¹Óä»äÇé㹤ÍÃìÊã´ æ ¡çä´éàÁ×èͤسµéͧ¡ÒÃ';
$string['explainexport'] = 'ä¿Åì¶Ù¡ÊÃéÒ§¢Öé¹ <br> ´ÒǹìâËÅ´áÅÐà¡çºäÇéã¹·Õè»ÅÍ´ÀÑ ¤Ø³ÊÒÁÒö¨Ð¹Óä»äÇéã¹ÃÒÂÇÔªÒã´ æ ¡çä´éàÁ×èͤسµéͧ¡ÒÃ';
$string['explainimport'] = '¤Ø³µéͧàÅ×Í¡ä¿Åì·Õè¨Ð¹ÓÁÒäÇé áÅСÓ˹´ËÅÑ¡¡ÒäѴàÅ×Í¡ <p> Ê觤ÓÊÑè§àÅ×Í¡áÅеÃǨ·Ò¹¼Å';
$string['explainspecial'] = 'áÊ´§ÃÒ¡ÒÃÈѾ·ì·ÕèäÁèä´éàÃÔèÁµé¹´éǵÑÇÍÑ¡ÉÃ';
$string['exportedentry'] = 'ÃÒ¡Ò÷Õè¶Ù¡Êè§ÍÍ¡ä»';
$string['exportedfile'] = 'ä¿Åì·Õè¶Ù¡Êè§ÍÍ¡ä»';
$string['exportentries'] = 'ÃÒ¡Ò÷Õè¶Ù¡Êè§ÍÍ¡ä»';
$string['exportglossary'] = 'ÃÒ¡ÒÃÈѾ·ì·Õè¶Ù¡Êè§ÍÍ¡ä»';
$string['exporttomainglossary'] = 'Êè§ÍÍ¡ä»ÂѧÃÒ¡ÒÃËÅÑ¡';
$string['exportglossary'] = 'ÍÀÔ¸Ò¹ÈѾ·ì·Õè¶Ù¡Êè§ÍÍ¡ä»';
$string['exporttomainglossary'] = 'Êè§ÍÍ¡ä»Âѧ˹éÒËÅÑ¡';
$string['filetoimport'] = 'ä¿Åì·Õèµéͧ¡ÒÃÊè§';
$string['fillfields'] = 'µéͧàµÔÁ¤Í¹à«»µìáÅФÇÒÁËÁÒ¢ͧ¤Ó¹Ð¤Ð àÅÕè§äÁèä´é';
$string['filtername'] = 'ÅÔ駤ì¤ÓÈѾ·ìÍѵâ¹ÁѵÔ';
$string['fillfields'] = 'µéͧàµÔÁ¤Í¹à«»µìáÅФÇÒÁËÁÒ¢ͧ¤Ó¹Ð¤Ð';
$string['filtername'] = 'ÅÔ§¡ì¤ÓÈѾ·ìÍѵâ¹ÁѵÔ';
$string['fullmatch'] = 'àÅ×Í¡ÁÒ੾ÒÐÈѾ·ì·ÕèµÃ§µÑǤé¹ËÒ';
$string['glossarytype'] = 'ª¹Ô´¤ÓÈѾ·ì';
$string['glossarytype'] = '»ÃÐàÀ·¤ÓÈѾ·ì';
$string['glosssaryexported'] = '¤ÓÈѾ·ì·Õè¶Ù¡Êè§ÍÍ¡ä»';
$string['importcategories'] = '¹Óà¢éÒª¹Ô´¤ÓÈѾ·ì';
$string['importedcategories'] = 'ª¹Ô´¤ÓÈѾ·ì¶Ù¡¹Óà¢éÒ';
$string['importcategories'] = '¹Óà¢éÒ»ÃÐàÀ·¤ÓÈѾ·ì';
$string['importedcategories'] = '»ÃÐàÀ·¤ÓÈѾ·ì¶Ù¡¹Óà¢éÒ';
$string['importedentries'] = '¤ÓÈѾ·ì·Õè¶Ù¡¹Óà¢éÒÁÒ';
$string['importentries'] = '¹Ó¤ÓÈѾ·ìà¢éÒÁÒ¨Ò¡';
$string['isglobal'] = '¤ÓÈѾ·ì¹ÕéÁҵðҹËÃ×ÍäÁè';
$string['linkcategory'] = 'ÅÔ駤ì¤ÓÈѾ·ìÍѵâ¹ÁѵÔ';
$string['isglobal'] = '¤ÓÈѾ·ì¹ÕéãªéÊÓËÃѺ·Ñé§àÇçºËÃ×ÍäÁè';
$string['linkcategory'] = 'ÅÔ§¡ì¤ÓÈѾ·ìÍѵâ¹ÁѵÔ';
$string['mainglossary'] = 'àÁ¹Ù¤ÓÈѾ·ìËÅÑ¡';
$string['maxtimehaspassed'] = '¢ÍÍÀÑ áµè¤Ø³àÅ¡Ó˹´àÇÅÒ·Õè¨Ðà¢Õ¹¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ ($a) ¹ÕéáÅéÇ';
$string['modulename'] = '¤ÓÈѾ·ì';
$string['modulenameplural'] = '¤ÓÈѾ·ì';
$string['newentries'] = '¤ÓÈѾ·ìãËÁè';
$string['newglossary'] = '¤ÓÈѾ·ìãËÁè';
$string['newglossarycreated'] = '¤ÓÈѾ·ìãËÁè·Õèà¾Ô觶١ÊÃéÒ§¢Öé¹';
$string['newglossary'] = 'ÍÀÔ¸Ò¹ÈѾ·ìãËÁè';
$string['newglossarycreated'] = 'ÍÀÔ¸Ò¹ÈѾ·ìãËÁè·Õèà¾Ô觶١ÊÃéÒ§¢Öé¹';
$string['newglossaryentries'] = 'ÃÒ¡ÒÃÈѾ·ìãËÁè';
$string['nocomment'] = 'äÁ辺¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹';
$string['nocomments'] = 'äÁ辺¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ã¹ÃÒ¡ÒùÕé';
$string['noconceptfound'] = 'äÁ辺¤Í¹à«»µì ËÃ×Í ¤ÇÒÁËÁÒÂ';
$string['noentries'] = 'äÁ辺ÃÒ¡ÒäÓÈѾ·ì¹Õé';
$string['noentry'] = 'äÁ辺ÃÒ¡ÒäÓÈѾ·ì¹Õé';
$string['notcategorised'] = 'äÁè¶Ù¡¨Ñ´¡ÅØèÁ';
$string['notcategorised'] = 'äÁèÍÂÙèã¹»ÃÐàÀ·ã´';
$string['numberofentries'] = '¨Ó¹Ç¹¢Í§¤ÓÈѾ·ì';
$string['onebyline'] = '˹Ö觤ӵèͺÃ÷Ѵ';
$string['printerfriendly'] = '¾ÔÁ¾ìẺàÃÕºÃéÍÂáÅлÃÐËÂÑ´';
$string['printerfriendly'] = 'ÃٻẺ·ÕèÊдǡµèÍ¡ÒþÔÁ¾ì';
$string['question'] = '¤Ó¶ÒÁ';
$string['rate'] = 'ÃдѺ¤ÇÒÁ¹èÒʹã¨';
$string['rating'] = 'ãËéÃдѺ¤ÇÒÁ¹èÒʹã¨';
$string['ratingeveryone'] = '·Ø¡¤¹ÊÒÁÒöãËé¤Ðá¹¹ÃдѺ¤ÇÒÁ¹èÒʹã¨ä´é';
$string['ratingno'] = 'äÁèÁÕ¡ÒÃãËé¤Ðá¹¹¤ÇÒÁ¹èÒʹã¨';
$string['ratingonlyteachers'] = 'ÁÕáµè $a à·èÒ¹Ñé¹·Õè¨ÐãËé¤Ðá¹¹¤ÇÒÁ¹èÒʹã¨ä´é';
$string['ratings'] = 'ÃдѺ¤ÇÒÁ˹éÒʹã¨';
$string['ratingssaved'] = 'ÃдѺ¤ÇÒÁ¹èÒʹ㨶١ºÑ¹·Ö¡äÇéáÅéÇ';
$string['ratingsuse'] = 'ãªéÃдѺ¤ÇÒÁ¹èÒʹã¨';
$string['ratingtime'] = '¨Ó¡Ñ´¤Ðá¹¹¤ÇÒÁ¹èÒʹã¨äÇé㹪èǧ¹Õé';
$string['rate'] = 'ãËé¤Ðá¹¹';
$string['rating'] = 'ÃдѺ¤ÇÒÁ¹èÒʹã¨';
$string['ratingeveryone'] = '·Ø¡¤¹ÊÒÁÒöãËé¤Ðá¹¹ä´é';
$string['ratingno'] = 'äÁèÁÕ¡ÒÃãËé¤Ðá¹¹';
$string['ratingonlyteachers'] = 'ÁÕáµè $a à·èÒ¹Ñé¹·Õè¨ÐãËé¤Ðá¹¹ä´é';
$string['ratings'] = 'ÃдѺ¤Ðá¹¹';
$string['ratingssaved'] = 'ÃдѺ¤Ðá¹¹¶Ù¡ºÑ¹·Ö¡äÇéáÅéÇ';
$string['ratingsuse'] = 'ãªéÃдѺ¤Ðá¹¹';
$string['ratingtime'] = '¨Ó¡Ñ´àÇÅÒ¡ÒÃãËé¤Ðá¹¹';
$string['rejectedentries'] = 'äÁèÃѺ¡ÒÃà¾ÔèÁ¤ÓÈѾ·ì¹Õé';
$string['rejectionrpt'] = 'ÃÒ§ҹ¡Òû¯Ôàʸ¡ÒÃà¾ÔèÁ¤ÓÈѾ·ì';
$string['rsssubscriberss'] = 'áÊ´§ RSS feed ÊÓËÃѺ \'$a\' ¤Í¹à«»µì';

0 comments on commit bc006c1

Please sign in to comment.