Permalink
Browse files

Appended some new strings

  • Loading branch information...
1 parent 1304413 commit bc4a1bf09842d43f36f655f08813975176324a2f vthung committed Jul 31, 2005
Showing with 4 additions and 0 deletions.
  1. +3 −0 lang/vi_utf8/admin.php
  2. +1 −0 lang/vi_utf8/scorm.php
View
@@ -36,6 +36,9 @@
$string['latexsettings'] = 'Quản lý hiển thị của LaTeX';
$string['managedstpresets'] = 'Quản lý DST định trước';
$string['nodstpresetsexist'] = 'Sự hỗ trợ DST thì làm mất khả năng đối với tất cả người sử dụng bởi vì không có DST định trước được định nghĩa. Bạn có thể định nghĩa một số cái định trước bởi việc sử dụng nút dưới đây.';
+$string['pathdvips'] = 'Đường dẫn truy cập <i>dvips</i>';
+$string['pathconvert'] = 'Đường dẫn truy cập <i>chuyển đổi</i>';
+$string['pathlatex'] = 'Đường dẫn truy cập <i>latex</i>';
$string['therewereerrors'] = 'Có nhiều lỗi trong dữ liệu của bạn';
$string['upgradelogs'] = 'Đối với tất cả các chức năng, các bản ghi cũ cần được nâng cấp. <a href=\"$a\"> nhiều thông tin hơn </a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'Một số thay đổi gần đây được thực hiện theo phương pháp các bản ghi được lưu trữ. Để có thể quan sát tất cả các bản ghi cũ theo mỗi cơ chế hoạt động từng cái, thì các bản ghi cũ cần được nâng cấp. Phụ thuộc vào site của bạn điều này có thể mất một thời gian dài (ví dụ vài giờ )và có thể đòi hỏi nhiều cố gắng về cơ sở dữ liệu đối với các site lớn. Một khi bạn bắt đầu quá trình này bạn nên để nó kết thúc (bởi việc giữ trình duyệt window mở ). Đừng lo lắng - site của bạn sẽ làm việc tốt đối với mọi người khác trong khi các bản ghi đang được nâng cấp.<br /><br /> Bạn có muốn nâng cấp các bản ghi bây giờ ?';
View
@@ -35,6 +35,7 @@
$string['gradesum'] = ' Điểm tổng kết ';
$string['guestsno'] = 'Khách không thể xem các cua học SCORM ';
$string['hidebrowse'] = 'Ẩn chế độ duyệt';
+$string['hidetoc'] = 'Ẩn cấu trúc của cua học trong cửa sổ hiển thị';
$string['incomplete'] = 'Không hoàn thành';
$string['newheight'] = 'Chiều cao cửa sổ mặc định(theo các điểm ảnh)';
$string['newresizable'] = 'Cho phép cửa sổ được đặt lại kích thước';

0 comments on commit bc4a1bf

Please sign in to comment.