Permalink
Browse files

filling in missing strings

  • Loading branch information...
1 parent ace85cb commit bcb538178082b562cef48139b323779340c653dc koenr committed Dec 18, 2004
Showing with 22 additions and 4 deletions.
  1. +22 −4 lang/nl/calendar.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004121600)
$string['calendar'] = 'Kalender';
@@ -8,11 +8,23 @@
$string['clickshow'] = 'Toon';
$string['confirmeventdelete'] = 'Wil je deze activiteit echt wissen?';
$string['courseevents'] = 'Vak';
+$string['day'] = 'dag';
$string['dayview'] = 'Per dag';
$string['daywithnoevents'] = 'Vandaag geen activiteiten';
$string['default'] = 'Standaard';
$string['deleteevent'] = 'Wis activiteit';
$string['detailedmonthview'] = 'Gedetaileerd maandoverzicht';
+$string['dstadjusttime'] = 'Verzet tijd';
+$string['dstat'] = 'naar';
+$string['dstby'] = 'bij';
+$string['dstdefaultpresetname'] = 'Nieuwe voorkeuze voor zomertijd ';
+$string['dsthumanreadable'] = 'Op de $a->activate_index $a->activate_weekday van elke $a->activate_month, verzet de tijd $a->offset minutes $a->direction. Deze wijziging blijft tot de $a->deactivate_index $a->deactivate_weekday van $a->deactivate_month.';
+$string['dstof'] = 'van';
+$string['dstonthe'] = 'Op de ';
+$string['dstpresetactivated'] = 'Activatie';
+$string['dstpresetadjusttime'] = 'Tijdswijziging';
+$string['dstpresetdeactivated'] = 'Deactivatie';
+$string['dstpresetname'] = 'Naam van de zomertijdvoorkeuze';
$string['durationminutes'] = 'Duur in minuten';
$string['durationnone'] = 'Geen tijdsduur';
$string['durationuntil'] = 'Tot';
@@ -36,23 +48,30 @@
$string['eventtime'] = 'Uur';
$string['eventview'] = 'Details';
$string['expired'] = 'Verloopt';
+$string['explain_dstpreset'] = 'Je kunt uit het rolmenuutje de regio kiezenwaarvoor je de zomertijdinstellingen gebruikt. ';
+$string['explain_dstpresetforced'] = 'De site-beheerder laat gebruikers niet toe deze optie te wijzigen.';
$string['explain_lookahead'] = 'Met deze instelling stel je het (maximum) aantal dagen in de toekomst in dat een activiteit moet starten om weergegeven te worden als een komende activiteit. Activiteiten die later dan dat aantal dagen zullen gebeuren, worden niet getoond als komende activiteit. Merk op dat <strong> er geen garantie is </strong> dat alle activiteiten in dit tijdskader getoond zullen worden; als er teveel zijn (meer dan de instelling \"maximumaantal getoonde activiteiten \") dan zullen de activiteiten die het verst in de toekomst liggen niet getoond worden.';
$string['explain_maxevents'] = 'Deze instelling stelt het maximumaantal komende activiteiten in dat getoond kan worden. Als je hier een groot getal ingeeft, dan is het mogelijk dat het tonen van de komende activiteiten een groot deel van je scherm zal innemen.';
$string['explain_startwday'] = 'Een kalenderweek zal starten op de dag die je hier kiest.';
$string['explain_timeformat'] = 'Je kunt kiezen of de tijd in 12- of 24-uurformaat wordt weergegeven. Als je voor de standaardinstelling kiest, dan zal het formaat automatisch gekozen worden volgens de taal die je gebruikt op je site.';
+$string['first'] = 'eerste';
$string['fri'] = 'Vr';
$string['friday'] = 'Vrijdag';
$string['globalevents'] = 'Site';
$string['gotocalendar'] = 'Bekijk de kalender';
$string['groupevents'] = 'Groep';
$string['hidden'] = 'verborgen';
+$string['last'] = 'laatste';
$string['manyevents'] = '$a activiteiten';
$string['mon'] = 'Ma';
$string['monday'] = 'Maandag';
$string['monthlyview'] = 'Per maand';
$string['newevent'] = 'Nieuwe activiteit';
+$string['notusingdst'] = 'Gebruikt geen zomertijd';
$string['noupcomingevents'] = 'Er zijn geen activiteiten op komst';
+$string['nth'] = 'On the $a->activate_index $a->activate_weekday of each $a->activate_month, move the time $a->offset minutes $a->direction. This change lasts until the $a->deactivate_index $a->deactivate_weekday of $a->{$a}st';
$string['oneevent'] = '1 activiteit';
+$string['pref_dstpreset'] = 'Zomertijd';
$string['pref_lookahead'] = 'Aantal dagen vooruit kijken naar komende activiteiten';
$string['pref_maxevents'] = 'maximumaantal getoonde activiteiten';
$string['pref_startwday'] = 'Eerste dag van de week';
@@ -68,13 +87,12 @@
$string['spanningevents'] = 'Komende activiteiten';
$string['sun'] = 'Zo';
$string['sunday'] = 'Zondag';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1 ';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['thu'] = 'Do';
$string['thursday'] = 'Donderdag';
$string['timeformat_12'] = '12-uur (am/pm)';
$string['timeformat_24'] = '24-uur';
+$string['timeforward'] = 'vooruit';
+$string['timerewind'] = 'achteruit';
$string['today'] = 'Vandaag';
$string['tomorrow'] = 'Morgen';
$string['tt_deleteevent'] = 'Wis activiteit';

0 comments on commit bcb5381

Please sign in to comment.