Permalink
Browse files

My First Change In CVS

  • Loading branch information...
1 parent 57ebde4 commit bce090911e1000fee8ad0a8eed5e8c4cc6ed6080 vthung committed Apr 1, 2005
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 lang/vi_utf8/workshop.php
View
2 lang/vi_utf8/workshop.php
@@ -27,7 +27,7 @@
$string['assessmentend'] = 'Kết thúc các đánh giá';
$string['assessmentendevent'] = 'Kết thúc các đánh giá đối với $a';
$string['assessmentgrade'] = 'Điểm đánh giá : $a';
-$string['assessmentnotyetagreed'] = 'Sự đánh giá chưa được phù hợp';
+$string['assessmentnotyetagreed'] = 'Sự đánh giá chưa phù hợp';
$string['assessmentnotyetgraded'] = 'Đánh giá chưa được cho điểm';
$string['assessmentof'] = 'Đánh giá về $a';
$string['assessmentofresubmission'] = 'Đây là một đánh giá của một phần bài làm được sửa lại. <br />Biểu mẫu ở đây được điền đầy với các điểm và các lời nhận xét trước đó. <br /> Vui lòng đánh giá những bài này sau khi xem chúng đã được sửa đổi lại.';

0 comments on commit bce0909

Please sign in to comment.