Permalink
Browse files

pollishing translation

  • Loading branch information...
1 parent 7aeeb4a commit bcfee0a23f32f4837148a1b46ef80dea936dfd98 koenr committed Aug 12, 2004
@@ -1,4 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B> Cijfers geven voor zelfevaluaties</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Beoordelingscijfer</B></P>
<p>De bovenste helft van deze pagina toont de zelfevaluatie van de leerling. Deze evaluatie moet een cijfer krijgen (met 20 als maximum).
Het werk van de leerling vind je terug onder de tweede link (De bovenste
@@ -1,3 +1,3 @@
-<p align=center><b>Scoretabel namen</b></p>
+<p align=center><b>Scoretabelnamen</b></p>
<p>Deze optie controleert of namen van leerlingen getoond worden in de scoretabel aan het eind van de oefening. Standaard worden de namen niet getoond. De tabel is dan anoniem.</p>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/exercise/icon.gif">&nbsp;<B>Oefening</B>
+<IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/exercise/icon.gif">&nbsp;<B>Overzicht van de module Oefening</B>
<P>Een oefening is een eenvoudige, maar krachtige opdracht. In een oefening vraagt de leraar z'n leerlingen
om een taak te maken. Dat kan het schrijven van een essay of een verslag zijn, het voorbereiden van een
@@ -9,5 +9,5 @@
<P>Als leraar kun je het lidmaatschap op een bepaald forum afdwingen. De keuze is dan niet zichtbaar en alle leden
van de cursus zullen kopieën per e-mail krijgen.
-<P>Dit is vooral nuttig in he Nieuws forum en in forums naar het begin van een cursus toe (voor iedereen ontdekt heeft
+<P>Dit is vooral nuttig in het Nieuwsforum en aan het begin van een cursus (voor iedereen ontdekt heeft
dat ze zich zelf kunnen inschrijven op deze e-mails).

0 comments on commit bcfee0a

Please sign in to comment.