Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
commit bd20496911db8443cfbe896d4f4dedaf47f17409 1 parent b764fea
carlesbellver authored
View
8 lang/ca/README
@@ -1,16 +1,12 @@
README FOR CATALAN PLUGIN
-------------------------
-Autors de la traducció:
+Han col·laborat en la traducció:
- Jordi Adell <jordi@uji.es>
- Clara Andrés <al051553@alumail.uji.es>
+- Puri Andrés <al058754@alumail.uji.es>
- Carles Bellver <carles.bellver@cent.uji.es>
- Joan Queralt Gil <jqueralt@pie.xtec.es>
- Mercè Renau Rodríguez <mrenau@guest.uji.es>
-Feina pendent:
-
-- quasi tot el survey.php
-- un munt de fitxers d'ajuda
-
View
35 lang/ca/assignment.php
@@ -4,43 +4,44 @@
$string['allowresubmit'] = "Permetre de tornar a enviar";
$string['assignmentdetails'] = "Detalls de la tasca";
-$string['assignmentmail'] = "\$a->teacher ha posat alguns comentaris sobre la teua tasca '\$a->assignment'
-
-Pots veure la teua tasca i els comentaris en aquesta adreça:
-
+$string['assignmentmail'] = "\$a->teacher ha posat alguns comentaris sobre la teva tasca '\$a->assignment'
+
+Els comentaris s'han adjuntat a la teva tasca:
+
\$a->url";
-$string['assignmentmailhtml'] = "\$a->teacher ha posat alguns comentaris sobre la teua tasca '<i>\$a->assignment</i>'<br /><br />
-Els comentaris s'han adjuntat a la teua <a href=\\\"\$a->url\\\">tasca</a>.";
+$string['assignmentmailhtml'] = "\$a->teacher ha posat alguns comentaris sobre la teva tasca '<i>\$a->assignment</i>'<br /><br />
+Els comentaris s'han adjuntat a la teva <a href=\\\"\$a->url\\\">tasca</a>.";
$string['assignmentname'] = "Nom de la tasca";
$string['assignmenttype'] = "Tipus de tasca";
$string['description'] = "Descripció";
$string['duedate'] = "Data de venciment";
-$string['early'] = "\$a prompte";
-$string['failedupdatefeedback'] = "Ha fallat l'actualització dels comentaris sobre l'enviament de l'usuari \$a";
+$string['early'] = "\$a aviat";
+$string['failedupdatefeedback'] = "Ha fallat l'actualització dels comentaris sobre la tasca de l'usuari \$a";
$string['feedback'] = "Comentaris";
-$string['feedbackupdated'] = "Actualització dels comentaris sobre els enviaments de \$a persones";
+$string['feedbackupdated'] = "Actualització dels comentaris relatius a les tasques de \$a persones";
$string['late'] = "\$a tard";
$string['maximumgrade'] = "Nota màxima";
$string['maximumsize'] = "Mida màxima";
$string['modulename'] = "Tasca";
$string['modulenameplural'] = "Tasques";
$string['newsubmissions'] = "Tasques enviades";
+$string['notgradedyet'] = "No puntuada encara";
$string['notsubmittedyet'] = "No enviada encara";
-$string['overwritewarning'] = "Avís: si tornes a pujar el fitxer REEMPLAÇARÀS el que hi ha";
+$string['overwritewarning'] = "Advertiment: si torneu a pujar el fitxer REEMPLAÇAREU el que hi ha";
$string['saveallfeedback'] = "Guardar els meus comentaris";
$string['submissionfeedback'] = "Comentaris sobre l'enviament";
$string['submissions'] = "Enviaments";
-$string['submitassignment'] = "Envia la teua tasca per mitjà d'aquest formulari";
+$string['submitassignment'] = "Envieu la tasca per mitjà d'aquest formulari";
$string['submitted'] = "Enviada";
$string['typeoffline'] = "Activitat offline";
-$string['typeuploadsingle'] = "Penjar un únic fitxer, valor entre 0 i 100";
-$string['uploadbadname'] = "El nom d'aquest fitxer conté caràcters estranys i no es pot penjar";
+$string['typeuploadsingle'] = "Penjar un únic fitxer";
+$string['uploadbadname'] = "El nom d'aquest fitxer contenia caràcters estranys i no s'ha pogut penjar";
$string['uploadedfiles'] = "fitxers penjats";
-$string['uploaderror'] = "S'ha produït un error quan s'estava guardant el fitxer en el servidor";
-$string['uploadfailnoupdate'] = "El fitxer s'ha penjat correctament, però no es pot actualitzar el registre de l'enviament!";
-$string['uploadfiletoobig'] = "Ho lamentem, el fitxer és massa gran (el límit són \$a bytes)";
+$string['uploaderror'] = "S'ha produït un error quan s'estava desant el fitxer en el servidor";
+$string['uploadfailnoupdate'] = "El fitxer s'ha penjat correctament, però no s'ha pogut actualitzar el registre de l'enviament!";
+$string['uploadfiletoobig'] = "Disculpeu, el fitxer és massa gran (el límit són \$a bytes)";
$string['uploadnofilefound'] = "No s'ha pogut trobar el fitxer. Segur que n'havies seleccionat un?";
-$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' s'ha penjat correctament, però no es pot registrar l'enviament!";
+$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' s'ha penjat correctament, però no s'ha pogut registrar l'enviament!";
$string['uploadsuccess'] = "'\$a' penjat correctament";
$string['viewfeedback'] = "Veure les qualificacions de les tasques i els comentaris";
$string['viewsubmissions'] = "Veure \$a tasques enviades";
View
10 lang/ca/choice.php
@@ -1,18 +1,20 @@
<?PHP // $Id$
// choice.php - created with Moodle 1.1 development (2003081500)
+#------------------------------------------------------------
+$string['modulename'] = "Qüestió";
+$string['modulenameplural'] = "Qüestions";
+#------------------------------------------------------------
$string['answered'] = "Contestades";
$string['choice'] = "Opció \$a";
$string['choicename'] = "Nom de l'opció";
$string['choicetext'] = "Text de l'opció";
-$string['modulename'] = "Qüestió";
-$string['modulenameplural'] = "Qüestions";
$string['notanswered'] = "No contestada encara";
$string['publish'] = "Publicar els resultats";
$string['publishanonymous'] = "Publicar els resultats anònimament, sense mostrar els noms dels estudiants";
-$string['publishnames'] = "Publicar els resultats, amb els noms dels estudiants inclosos";
-$string['publishnot'] = "No fer públics els resultats";
+$string['publishnames'] = "Publicar els resultats complets, amb els noms dels estudiants i llurs respostes";
+$string['publishnot'] = "No publicar els resultats";
$string['responses'] = "Respostes";
$string['responsesto'] = "Respostes per a \$a";
$string['savemychoice'] = "Guardar la resposta";
View
106 lang/ca/forum.php
@@ -1,36 +1,46 @@
<?PHP // $Id$
// forum.php - created with Moodle 1.1 development (2003081500)
+#------------------------------------------------------------
+$string['modulename'] = "Fòrum";
+$string['modulenameplural'] = "Fòrums";
+#------------------------------------------------------------
-$string['addanewdiscussion'] = "Afegir un tema de debat";
+$string['addanewdiscussion'] = "Afegir un nou tema de debat";
+$string['addanewtopic'] = "Afegir un nou tema";
$string['allowchoice'] = "Permetre elegir a tothom";
-$string['allowdiscussions'] = "Pot un \$a començar un nou debat?";
+$string['allowdiscussions'] = "Pot un \$a enviar un missatge a aquest fòrum?";
$string['allowratings'] = "Permetre valorar els missatges?";
$string['allowsdiscussions'] = "Aquest fòrum permet a cadascú començar un tema de debat.";
$string['anyfile'] = "Qualsevol fitxer";
$string['attachment'] = "Fitxer adjunt";
$string['bynameondate'] = "per \$a->name - \$a->date";
-$string['couldnotadd'] = "Un error desconegut ha impedit afegir el teu missatge";
-$string['couldnotdeleteratings'] = "Ho lamentem, no es pot esborrar perquè ja l'han valorat altres";
-$string['couldnotdeletereplies'] = "Ho lamentem, no es pot esborrar perquè ja ha tingut contestacions";
-$string['couldnotupdate'] = "Un error desconegut ha impedit actualitzar el teu missatge";
+$string['configdisplaymode'] = "El mode de visualització per defecte dels debats si no se'n tria un.";
+$string['configlongpost'] = "Qualsevol missatge per damunt d'aquesta mida (excl_s l'HTML) es considerarà massa llarg.";
+$string['configmanydiscussions'] = "Nombre màxim de debats per pàgina";
+$string['configshortpost'] = "Qualsevol missatge per sota d'aquesta mida (excl_s l'HTML) es considerarà massa breu.";
+$string['couldnotadd'] = "Un error desconegut ha impedit afegir el vostre missatge";
+$string['couldnotdeleteratings'] = "Disculpeu, no es pot esborrar perquè ja l'han valorat altres persones";
+$string['couldnotdeletereplies'] = "Disculpeu, no es pot esborrar perquè ja l'han contestat altres persones";
+$string['couldnotupdate'] = "Un error desconegut ha impedit actualitzar el vostre missatge";
$string['delete'] = "Esborrar";
$string['deleteddiscussion'] = "Tema de debat esborrat";
$string['deletedpost'] = "Missatge esborrat";
-$string['deletesure'] = "Segur que vols esborrar aquest missatge?";
+$string['deletesure'] = "Segur que voleu esborrar aquest missatge?";
$string['discussion'] = "Debat";
$string['discussionmoved'] = "Aquest debat s'ha traslladat a '\$a'.";
$string['discussions'] = "Debats";
$string['discussionsstartedby'] = "Debats començats per \$a";
+$string['discussionsstartedbyrecent'] = "Debats començats recentment per \$a";
$string['discussthistopic'] = "Debatre aquest tema";
$string['eachuserforum'] = "Cada persona envia un debat";
$string['edit'] = "Editar";
$string['editing'] = "Editant";
-$string['emptymessage'] = "El teu missatge presentava algun problema. Potser l'havies deixat en blanc, o el fitxer adjunt era massa gran. Els canvis NO s'han guardat.";
+$string['emptymessage'] = "El vostre missatge presentava algun problema. Potser l'havíeu deixat en blanc, o el fitxer adjunt era massa gran. Els canvis NO s'han guardat.";
$string['everyonecanchoose'] = "Cadascú pot elegir subscriure's";
$string['everyoneissubscribed'] = "Tothom està subscrit a aquest fòrum";
-$string['forcesubscribe'] = "Forçar que tothom estiga subscrit";
-$string['forcesubscribeq'] = "Forçar que tothom estiga subscrit?";
+$string['forcesubscribe'] = "Forçar que tothom estigui subscrit";
+$string['forcesubscribeq'] = "Forçar que tothom estigui subscrit?";
$string['forum'] = "Fòrum";
$string['forumintro'] = "Introducció al fòrum";
$string['forumname'] = "Nom del fòrum";
@@ -38,62 +48,70 @@
$string['forumtype'] = "Tipus de fòrum";
$string['generalforum'] = "Fòrum estàndard per a ús general";
$string['generalforums'] = "Fòrums generals";
+$string['generalforums'] = "Fòrums generals";
$string['inforum'] = "en \$a";
$string['intronews'] = "Anuncis i notícies generals";
-$string['introsocial'] = "Un fòrum obert per a xarrar sobre qualsevol cosa que es vulga";
-$string['introteacher'] = "Un fòrum només per a notes i debats del professorat";
+$string['introsocial'] = "Un fòrum obert per xerrar sobre qualsevol cosa que vulgueu";
+$string['introteacher'] = "Un fòrum només per notes i debats del professorat";
$string['lastpost'] = "Darrer missatge";
-$string['learningforums'] = "Fòrums per a aprendre";
-$string['maxtimehaspassed'] = "Ho lamentem, ha passat el temps màxim per a editar aquest missatge! (\$a)";
+$string['learningforums'] = "Fòrums d'aprenentatge";
+$string['maxtimehaspassed'] = "Disculpeu, ha passat el temps màxim per editar aquest missatge! (\$a)";
$string['message'] = "Missatge";
-$string['modeflatnewestfirst'] = "Mostrar llista de rèpliques començant per la més nova";
+$string['modeflatnewestfirst'] = "Mostrar llista plana de rèpliques començant per la més nova";
$string['modeflatoldestfirst'] = "Mostrar llista de rèpliques començant per la més antiga";
$string['modenested'] = "Mostrar rèpliques escalonades";
-$string['modethreaded'] = "Mostrar rèpliques per temes";
-$string['modulename'] = "Fòrum";
-$string['modulenameplural'] = "Fòrums";
+$string['modethreaded'] = "Mostrar rèpliques seguint el fil de la discussió";
$string['more'] = "més";
-$string['movethisdiscussionto'] = "Trasllador aquest debat a... ";
-$string['namenews'] = "Nou fòrum";
+$string['movethisdiscussionto'] = "Traslladar aquest debat a... ";
+$string['namenews'] = "Fòrum de notícies";
$string['namesocial'] = "Fòrum social";
$string['nameteacher'] = "Fòrum del professorat";
-$string['newforumposts'] = "Nous enviaments als fòrums";
+$string['newforumposts'] = "Nous missatges dels fòrums";
$string['nodiscussions'] = "Encara no hi ha cap tema de debat en aquest fòrum";
-$string['noguestpost'] = "Ho lamentem, els usuaris invitats no poden enviar missatges";
+$string['noguestpost'] = "Disculpeu, els usuaris invitats no poden enviar missatges";
+$string['nonews'] = "Encara no s'han enviat notícies";
+$string['nomorepostscontaining'] = "No s'han trobat més missatges que continguin '\$a'";
$string['noposts'] = "No hi ha missatges";
-$string['nopostscontaining'] = "No s'ha trobat cap missatge que continga '\$a'";
-$string['nosubscribers'] = "Encara no hi ha subscriptors en aquest fòrum";
-$string['nownotsubscribed'] = "\$a->name NO rebrrà còpies de '\$a->forum' per correu electrònic.";
-$string['nowsubscribed'] = "\$a->name rebrà còpies de '\$a->forum' per correu electrònic.";
+$string['nopostscontaining'] = "No s'ha trobat cap missatge que contingui '\$a'";
+$string['nosubscribers'] = "Encara no hi ha subscriptors d'aquest fòrum";
+$string['nownotsubscribed'] = "\$a->name NO rebrrà c_pies de '\$a->forum' per correu electr_nic.";
+$string['nowsubscribed'] = "\$a->name rebrà c_pies de '\$a->forum' per correu electr_nic.";
$string['numposts'] = "\$a missatges";
$string['olderdiscussions'] = "Debats anteriors";
$string['openmode0'] = "Debats no, respostes no";
-$string['openmode1'] = "Debats no, però respostes sí";
+$string['openmode1'] = "Debats no, per_ respostes sí";
$string['openmode2'] = "Debats i respostes sí";
$string['parentofthispost'] = "Missatge original";
-$string['postadded'] = "S'ha afegit el teu missatge.<P>Tens \$a per a editar-lo si vols fer algun canvi.";
+$string['postadded'] = "S'ha afegit el vostre missatge.<P>Teniu \$a per editar-lo si voleu fer algun canvi.";
$string['postincontext'] = "Veure aquest missatge en el seu context";
-$string['postmailinfo'] = "Açò és una còpia d'un missatge enviat al lloc web \$a.
-Per a afegir la teua resposta via web, fes clic en aquest enllaç:";
-$string['postrating1'] = "Mostra sobretot coneixements SEPARATS";
-$string['postrating2'] = "Tant separats com connectats";
-$string['postrating3'] = "Mostra sobretot coneixements CONNECTATS";
+$string['postmailinfo'] = "Aix_ és una c_pia d'un missatge enviat al lloc web \$a.
+Per afegir la vostra resposta via web, cliqueu aquest enllaç:";
+$string['postrating1'] = "Sobretot coneixement separats";
+$string['postrating2'] = "Separats i connectats";
+$string['postrating3'] = "Sobretot coneixements connectats";
$string['posts'] = "Missatges";
$string['postupdated'] = "S'ha actualitzat el teu missatge.";
-$string['processingpost'] = "Processant missatge \$a";
+$string['processingpost'] = "Processant el missatge \$a";
$string['rate'] = "Valoració";
+$string['ratingeveryone'] = "Qualsevol pot valorar els missatges";
+$string['ratingno'] = "Sense valorar";
+$string['ratingonlyteachers'] = "Només el \$a pot valorar els missatges";
+$string['rating'] = "Valoració";
$string['ratings'] = "Valoracions";
-$string['ratingssaved'] = "Qualificacions guardades";
+$string['ratingssaved'] = "Valoracions guardades";
+$string['ratingsuse'] = "Utilitzar valoracions";
+$string['ratingtime'] = "Limitar les valoracions als missatges enviats en aquestes dates:";
$string['re'] = "Re:";
-$string['readtherest'] = "Llegir la resta del tema";
+$string['readtherest'] = "Llegir la resta d'aquest tema";
$string['replies'] = "Respostes";
$string['repliesmany'] = "\$a respostes fins ara";
$string['repliesone'] = "\$a resposta fins ara";
$string['reply'] = "Contestar";
-$string['search'] = "Buscar";
-$string['searchforums'] = "Buscar en els fòrums";
-$string['searchresults'] = "Resultats de la recerca";
-$string['sendinratings'] = "Enviar les meues últimes valoracions";
+$string['search'] = "Cercar";
+$string['searcholderposts'] = "Cercar missatges anteriors...";
+$string['searchresults'] = "Resultats de la cerca";
+$string['searchforums'] = "Cercar en els fòrums";
+$string['sendinratings'] = "Enviar les meves darreres valoracions";
$string['showsubscribers'] = "Mostra els subscriptors";
$string['singleforum'] = "Un debat simple";
$string['startedby'] = "Iniciat per";
@@ -102,14 +120,14 @@
$string['subscribed'] = "Subscrit";
$string['subscribers'] = "Subscriptors";
$string['subscribersto'] = "Subscriptors de '\$a'";
-$string['subscribestart'] = "Envia'm còpia dels missatges d'aquest fòrum";
-$string['subscribestop'] = "No vull rebre còpies per correu dels missatges d'aquest fòrum";
+$string['subscribestart'] = "Envieu-me c_pia dels missatges d'aquest fòrum";
+$string['subscribestop'] = "No vull rebre c_pies per correu dels missatges d'aquest fòrum";
$string['subscription'] = "Subscripció";
$string['subscriptions'] = "Subscripcions";
$string['unsubscribe'] = "Cancel·lar la subscripció a aquest fòrum";
$string['unsubscribed'] = "Subscripció cancel·lada";
-$string['youratedthis'] = "La teua valoració";
+$string['youratedthis'] = "La vostra valoració";
$string['yournewtopic'] = "Nou tema de debat";
-$string['yourreply'] = "La teua resposta";
+$string['yourreply'] = "La vostra resposta";
?>
View
10 lang/ca/help/enrolmentkey.html
@@ -1,12 +1,12 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Clau d'inscripció als cursos</B></P>
-<P>Una Clau d'inscripci&oacute;a un curs és allò que manté fora d'un curs a les
- persones no autoritzades
-<P>Si ho deixeu en blanc aleshores qualsevol que pugui crear un compte d'usuari Moodle en aquest lloc
+<P>Una Clau d'inscripci&oacute;a un curs és allò que manté fora d'un curs les
+ persones no autoritzades.
+<P>Si la deixeu en blanc aleshores qualsevol que pugui crear un compte d'usuari Moodle en aquest lloc
serà capaç d'inscriure's en un dels vostres cursos simplement entrant-hi.
-<P>Si hi escriviu alguna cosa aleshores se'ls hi demanarà als estudiants que proven
- d'entrar-hi que escriguin aquest text però NOMÉS LA PRIMERA VEGADA
+<P>Si hi escriviu alguna cosa aleshores se'ls demanarà als estudiants que proven
+ d'entrar-hi que escriguin aquest text, però NOMÉS LA PRIMERA VEGADA.
<P>La idea és que simplement doneu la Clau a les persones autoritzades per altres mitjans, com ara un missatge de correu privat,m
correu ordinari, per telèfon o, fins i tot, verbalment en una classe presencial.
View
39 lang/ca/journal.php
@@ -1,42 +1,41 @@
<?PHP // $Id$
// journal.php - created with Moodle 1.0.8 dev (2002122700)
+#------------------------------------------------------------
+$string['modulename'] = "Diari";
+$string['modulenameplural'] = "Diaris";
+#------------------------------------------------------------
$string['alwaysopen'] = "Obert sempre";
$string['blankentry'] = "Entrada en blanc";
$string['daysavailable'] = "Dies disponible";
-$string['editingended'] = "El període d'edició ha acabat";
$string['editingends'] = "El període d'edició acaba";
+$string['editingended'] = "El període d'edició ha acabat";
$string['entries'] = "Entrades";
+$string['feedbackupdated'] = "Comentaris actualitzats per a \$a entrades";
+$string['journalmail'] = "\$a->teacher ha posat alguns comentaris sobre
+la vostra entrada de diari '\$a->journal'
+
+Podeu veure els comentaris junt amb l'entrada:
+
+ \$a->url";
+$string['journalmailhtml'] = "\$a->teacher ha posat alguns comentaris sobre
+la vostra entrada de diari '<i>\$a->journal</i>'<br /><br />
+Podeu veure els comentaris junt amb l'<a href=\\\"\$a->url\\\">entrada</a>.";
$string['journalname'] = "Nom del diari";
$string['journalquestion'] = "Pregunta del diari";
$string['journalrating1'] = "Insatisfactori";
$string['journalrating2'] = "Satisfactori";
$string['journalrating3'] = "Excel·lent";
-$string['modulename'] = "Diari";
-$string['modulenameplural'] = "Diaris";
-$string['newjournalentries'] = "Noves entrades en els diaris";
-$string['noentry'] = "Sense entrada";
+$string['newjournalentries'] = "Noves entrades dels diaris";
+$string['noentry'] = "Sense entrades";
$string['noratinggiven'] = "Sense valoració";
$string['notopenuntil'] = "Aquest diari no s'obrirà fins";
-$string['notstarted'] = "Encara no has començat aquest diari";
+$string['notstarted'] = "Encara no heu començat aquest diari";
$string['overallrating'] = "Valoració global";
$string['rate'] = "Valoració";
+$string['saveallfeedback'] = "Guardar tots els meus comentaris";
$string['startoredit'] = "Començar o editar l'entrada del diari";
$string['viewallentries'] = "Veure totes les entrades del diari";
-$string['feedbackupdated'] = "Comentaris actualitzats per a \$a entrades";
-$string['saveallfeedback'] = "Guardar tots els meus comentaris";
-
-$string['entries'] = "Entrades";
-$string['journalmail'] = "\$a->teacher ha posat alguns comentaris
-sobre l'entrada del teu diari '\$a->journal'
-
-Pots veure la teua entrada i els comentaris en aquesta adreça:
-
- \$a->url";
-$string['journalmailhtml'] = "\$a->teacher ha posat alguns comentaris
-sobre l'entrada del teu diari'<i>\$a->journal</i>'<br /><br />
-Pots veure els comentaris enganxats a la teua <a href=\\\"\$a->url\\\">entrada</a>.";
-
?>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.