Permalink
Browse files

Files from Brno translation community

  • Loading branch information...
1 parent abdb7a3 commit bd253ab5d518f8147547224706737eee8bd50dd3 miksik committed Jun 16, 2004
Showing with 14 additions and 0 deletions.
  1. +14 −0 lang/cs/help/cookies.html
View
@@ -0,0 +1,14 @@
+<P align=center><B>Soubory "cookie"</B></P>
+<P>Tento systém používá dva soubory "cookie".</P>
+<p>První soubor cookie, nezbytný pro pohyb po systému, je obvykle pojmenován
+<b>MoodleSession</b>. MoodleSession musí mít povolen přístup do vašeho
+prohlížeče; zajišťuje kontinuitu vaší práce v systému a udržuje informace o
+vašem přihlášení. Jakmile se odhlásíte či zavřete prohlížeč, cookie se zničí
+(ve vašem prohlížeči i na serveru).</p>
+
+<p>Druhý soubor cookie pouze usnadňuje uživateli práci a většinou se jmenuje
+<b>MOODLEID</b>. Slouží k zapamatování vašeho uživatelského jména v
+prohlížeči. To znamená, že když znovu navštívíte přihlašovací stránku, nemusíte
+své uživatelské jméno znovu vyplňovat. Odmítnutí tohoto cookie nezpůsobí žádné
+problémy, pouze budete muset své uživatelské jméno při každém přihlášení vždy
+znovu vypisovat.</p>

0 comments on commit bd253ab

Please sign in to comment.