Permalink
Browse files

Adapting translation to users fro Holland

  • Loading branch information...
1 parent 51b468c commit bdc4deaec169b5aa1df35fecda5a85544bc4a8ab koenr committed Dec 27, 2003
Showing with 24 additions and 24 deletions.
  1. +24 −24 lang/nl/attendance.php
View
@@ -4,30 +4,30 @@
$string['absentlong'] = 'Afwezig';
$string['absentshort'] = '-';
-$string['addingmultiple'] = 'Meerdere aanwezigheidslijsten toevoegen';
-$string['addmultiple'] = 'Voeg meerdere aanwezigheidslijsten toe';
-$string['allmodulename'] = 'Alle aanwezigheidslijsten';
+$string['addingmultiple'] = 'Meerdere absentielijsten toevoegen';
+$string['addmultiple'] = 'Voeg meerdere absentielijsten toe';
+$string['allmodulename'] = 'Alle absentielijsten';
$string['auto'] = 'auto';
-$string['autoattend'] = 'Neem automatisch aanwezigheden op basis van de logbestanden van gebruikersactiviteit';
-$string['autoattendmulti'] = 'Neem automatisch aanwezigheden voor alle aanwezigheidslijsten op basis van de logbestanden van gebruikersactiviteit';
+$string['autoattend'] = 'Neem automatisch absenties op basis van de logbestanden van gebruikersactiviteit';
+$string['autoattendmulti'] = 'Neem automatisch absenties voor alle absentielijsten op basis van de logbestanden van gebruikersactiviteit';
$string['autoattendshort'] = 'Automatisch uit logbestanden';
-$string['choosedays'] = 'Dagen van de week om aanwezigheden te nemen';
+$string['choosedays'] = 'Dagen van de week om absenties te nemen';
$string['dayofroll'] = 'Datum voor de lijst';
-$string['defaultautoattend'] = 'Aanwezigheden nemen, gebaseerd op logbestanden van gebruikersactiviteit als standaard instellen';
+$string['defaultautoattend'] = 'Absenties nemen, gebaseerd op logbestanden van gebruikersactiviteit als standaard instellen';
$string['defaultdynamicsection'] = 'Aanwezigheidslijsten standaard naar de juiste week verplaatsen';
-$string['defaultgrade'] = 'Aanwezigheidslijsten standaard op punten zetten';
-$string['defaulthoursinclass'] = 'Standaard aantal uur in een aanwezigheidslijst';
+$string['defaultgrade'] = 'Absentielijsten standaard op punten zetten';
+$string['defaulthoursinclass'] = 'Standaard aantal uur in een absentielijst';
$string['defaultmaxgrade'] = 'Maximumcijfer voor iemand nooit afwezig was';
-$string['defaultstudentstatus'] = 'De standaard status van een leerling op aanwezigheidslijsten';
+$string['defaultstudentstatus'] = 'De standaard status van een leerling op absentielijsten';
$string['downloadexcelfull'] = 'Download volledig Excell-blad';
$string['downloadexceltotals'] = 'Download samenvattend Excell-blad';
$string['downloadtextfull'] = 'Download volledig tekstrapport';
$string['downloadtexttotals'] = 'Download samenvattend tekstrapport';
-$string['dynamicsection'] = 'De week voor het nemen van aanwezigheden baseren op vandaag';
-$string['dynamicsectionmulti'] = 'Plaats de aanwezigheidslijsten automatisch in de juiste weeksectie';
+$string['dynamicsection'] = 'De week voor het nemen van absenties baseren op vandaag';
+$string['dynamicsectionmulti'] = 'Plaats de absentielijsten automatisch in de juiste weeksectie';
$string['dynsectionshort'] = 'Dynamisch verplaatst naar sectie';
$string['endbeforestart'] = 'De einddatum is voor de startdatum';
-$string['endmulti'] = 'Datum voor de laatste aanwezigheidslijst';
+$string['endmulti'] = 'Datum voor de laatste absentielijst';
$string['for'] = 'voor';
$string['friday'] = 'Vr';
$string['gradeshort'] = 'Punten gegeven';
@@ -37,11 +37,11 @@
$string['hoursineachclass'] = 'Aantal uren in elke lesperiode';
$string['hoursinfullreport'] = 'Het maximum aantal uren aanwezigheid dat op een afzonderlijke pagina van het een rapport moet staan';
$string['maxgradeshort'] = 'Maximum cijfer';
-$string['maxgradevalue'] = 'Maximale cijferwaarde voor volledige aanwezigheid';
-$string['modulename'] = 'Aanwezigheid';
-$string['modulenameplural'] = 'Aanwezigheidslijsten';
+$string['maxgradevalue'] = 'Maximale cijferwaarde voor altijd aanwezig';
+$string['modulename'] = 'Absenties';
+$string['modulenameplural'] = 'Absentielijsten';
$string['monday'] = 'Ma';
-$string['norolls'] = 'Er zijn geen aanwezigheidslijsten in dit vak';
+$string['norolls'] = 'Er zijn geen absentielijsten in dit vak';
$string['notes'] = 'Uitzonderingsinformatie';
$string['notesfor'] = 'Uitzonderingsinformatie voor';
$string['noviews'] = 'Sorry, er zijn hier geen gegevens voor je account';
@@ -51,21 +51,21 @@
$string['presentshort'] = 'A';
$string['saturday'] = 'Za';
$string['startafterend'] = 'De begindatum is na het einde van het vak';
-$string['startmulti'] = 'Datum voor de eerste aanwezigheidslijst';
+$string['startmulti'] = 'Datum voor de eerste absentielijst';
$string['sunday'] = 'Zo';
-$string['takeroll'] = 'Maak een aanwezigheidslijst op deze dag?';
-$string['tardiesperabsence'] = 'Hoe vaak te laat komen telt als één afwezigheid?';
+$string['takeroll'] = 'Maak een absentielijst op deze dag?';
+$string['tardiesperabsence'] = 'Hoe vaak te laat komen telt als één keer afwezig?';
$string['tardylong'] = 'Te laat';
$string['tardyshort'] = 'L';
$string['thursday'] = 'Do';
$string['tuesday'] = 'Di';
-$string['viewall'] = 'Toon alle aanwezigheidslijsten';
+$string['viewall'] = 'Toon alle absentielijsten';
$string['viewmulti'] = 'Toon het rapport als meerdere pagina"s';
$string['viewone'] = 'Toon alle pagina"s van het rapport';
-$string['viewsection'] = 'Toon alle aanwezigheidslijsten van deze sectie';
+$string['viewsection'] = 'Toon alle absentielijsten van deze sectie';
$string['viewtable'] = 'Toon het raport als één tabel';
-$string['viewweek'] = 'Toon alle aanwezigheidslijsten van de kalenderweek';
+$string['viewweek'] = 'Toon alle absentielijsten van de kalenderweek';
$string['wednesday'] = 'Wo';
-$string['weekmodulename'] = 'Alle aanwezigheidslijsten van de laatste week';
+$string['weekmodulename'] = 'Alle absentielijsten van de laatste week';
?>

0 comments on commit bdc4dea

Please sign in to comment.