Permalink
Browse files

ll coorection

  • Loading branch information...
adamtpaw
adamtpaw committed Sep 5, 2003
1 parent 41f8e33 commit be7d86f93f3fd90a28de36d972cd27d049e11880
Showing with 13 additions and 117 deletions.
  1. +13 −117 lang/pl/forum.php
@@ -1,223 +1,119 @@
<?
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
//Modul forum.php
<?PHP // $Id$
// forum.php - created with Moodle 1.1 (2003082800)
$string['modulename'] = "Forum";
$string['modulenameplural'] = "Fora dyskusyjne";
$string['addanewdiscussion'] = "Dodaj nowy temat dyskusji";
$string['addanewtopic'] = "Dopisz nowy temat";
$string['allowchoice'] = "Zezwól ka¿demu u¿ytkownikowi na wybór";
$string['allowdiscussions'] = "Czy \$a mo¿e wysy³aæ wiadomo¶ci na to forum?";
$string['allowratings'] = "Czy posty mog± byæ oceniane?";
$string['allowsdiscussions'] = "W tym forum ka¿dy mo¿e utworzyæ tylko jeden temat dyskusji.";
$string['anyfile'] = "Jakikolwiek plik";
$string['attachment'] = "Za³±cznik";
$string['bynameondate'] = " \$a->name w dniu \$a->date napisa³(a)";
$string['couldnotadd'] = "Nie mo¿na dodaæ twojego postu z powodu nieznanego b³êdu";
$string['couldnotdeleteratings'] = "Niestety, nie mo¿na by³o usun±æ tego postu, gdy¿ zosta³ on ju¿ oceniony przez innych";
$string['couldnotdeletereplies'] = "Niestety, nie mo¿na by³o usun±æ tego postu, gdy¿ inni u¿ytkownicy ju¿ na niego odpowiedzieli.";
$string['couldnotupdate'] = "Nie mo¿na zaktualizowaæ twojego postu z powodu nieznanego b³êdu";
$string['delete'] = "Usuñ";
$string['deleteddiscussion'] = "Usuniêto temat dyskusji";
$string['deletedpost'] = "Post zosta³ usuniêty";
$string['deletesure'] = "Czy masz pewno¶æ, ¿e chcesz usun±æ te post?";
$string['discussion'] = "Dyskusja";
$string['discussionmoved'] = "Dyskusja ta zosta³a przeniesiona do '\$a '.";
$string['discussions'] = "Dyskusje";
$string['discussionsstartedby'] = "Dyskusje rozpoczête przez \$a";
$string['discussionsstartedbyrecent'] = "Dyskusje ostatnio zaczête przez u¿ytkownika \$a";
$string['discussthistopic'] = "Podyskutuj na ten temat";
$string['eachuserforum'] = "Ka¿dy wysy³a jeden temat dyskusji";
$string['edit'] = "Edycja";
$string['editing'] = "Edycja";
$string['emptymessage'] = "Co¶ nie tak z twoim postem. Byæ mo¿e by³ pusty lub za³±cznik by³ zbyt du¿y. Twoje zmiany nie zosta³y zapisane";
$string['everyonecanchoose'] = "Ka¿dy mo¿e siê zapisaæ na forum";
$string['everyoneissubscribed'] = "Ka¿dy jest zapisany na to forum";
$string['forcesubscribe'] = "Ka¿dy jest automatycznie zapisywany na to forum";
$string['forcesubscribeq'] = "Wymusiæ u ka¿dego zapis na to forum?";
$string['forum'] = "Forum";
$string['forumintro'] = "Wstêp";
$string['forumname'] = "Nazwa Forum";
$string['forums'] = "Fora dyskusyjne";
$string['forumtype'] = "Rodzaj forum";
$string['generalforum'] = "Standardowy rodzaj forum dla ogólnego u¿ytku";
$string['generalforums'] = "Fora ogólne";
$string['inforum'] = "w \$a";
$string['intronews'] = "Wiadomo¶ci i og³oszenia";
$string['introsocial'] = "Forum otwarte do dyskusji na dowolny temat";
$string['introteacher'] = "Forum wy³±cznie dla prowadz±cych";
$string['lastpost'] = "Ostatni post";
$string['learningforums'] = "Forum dydaktyczne";
$string['maxtimehaspassed'] = "Niestety, maksymalny czas dozwolony na edycjê tego postu (\$a) min±³!";
$string['message'] = "Wiadomo¶æ";
$string['modeflatoldestfirst'] = "Wy¶wietl odpowiedzi p³asko, z najdawniejszymi na pocz±tku";
$string['modeflatnewestfirst'] = "Wy¶wietl odpowiedzi p³asko, z najnowszymi na pocz±tku";
$string['modeflatoldestfirst'] = "Wy¶wietl odpowiedzi p³asko, z najdawniejszymi na pocz±tku";
$string['modenested'] = "Wy¶wietl odpowiedzi tematycznie";
$string['modethreaded'] = "Wy¶wietl odpowiedzi w±tkami";
$string['modulename'] = "Forum";
$string['modulenameplural'] = "Fora dyskusyjne";
$string['more'] = "Wiêcej";
$string['movethisdiscussionto'] = "Przenie¶ tê dyskusjê do ...";
$string['namenews'] = "Forum aktualno¶ci";
$string['namesocial'] = "Forum towarzyskie";
$string['nameteacher'] = "Forum nauczycielskie";
$string['newforumposts'] = "Nowe wiadomo¶ci na forum";
$string['nodiscussions'] = "Nie ma ¿adnych tematów na tym forum";
$string['noguestpost'] = "Niestety go¶cie nie mog± zabieraæ g³osu na tym forum";
$string['nonews'] = "Nie wys³ano jeszcze zadnych wiadomo¶ci";
$string['noposts'] = "Brak wiadomo¶ci";
$string['nopostscontaining'] = "Nie znaleziono wiadomo¶ci zawieraj±cych '\$a '";
$string['nosubscribers'] = "Nikt jeszcze nie zapisa³ siê na to forum";
$string['nownotsubscribed'] = "\$a ->name NIE bêdzie otrzymywaæ kopii '\$a->forum' poczt± elektroniczn±.";
$string['nowsubscribed'] = "\$a->name bêdzie otrzymywaæ kopie '\$a->forum' poczt± elektroniczn±.";
$string['numposts'] = "\$a wiadomo¶ci";
$string['olderdiscussions'] = "Starsze dyskusje";
$string['openmode0'] = "¯adnych dyskusji, ¿adnych odpowiedzi";
$string['openmode1'] = "¯adnych dyskusji, ale odpowiedzi s± dozwolone";
$string['openmode2'] = "Dyskusje i odpowiedzi s± dozwolone";
$string['parentofthispost'] = "Wiadomo¶æ nadrzêdna";
$string['postadded'] = "Twój post zosta³ dodany. <P>Je¿eli chcesz co¶ jeszcze zmieniæ masz \$a na edycjê.";
$string['postincontext'] = "Zobacz ten post w kontek¶cie";
$string['postmailinfo'] = "To jest kopia wiadomo¶ci wys³anej przez serwis \$a. Aby dodaæ odpowied¼ poprzez stronê WWW kliknij poni¿szy link:";
$string['postrating1'] = "Demonstruje g³ównie poznawanie odrêbne";
$string['postrating2'] = "Demonstruje w równym stopniu poznawanie odrêbne i powi±zane";
$string['postrating3'] = "Demonstruje g³ównie poznawanie powi±zane";
$string['posts'] = "Posty";
$string['postupdated'] = "Twój post zosta³ zaktualizowany";
$string['processingpost'] = "Post \$a jest w trakcie przetwarzania";
$string['rate'] = "Oceñ";
$string['ratingeveryone'] = "Ka¿dy mo¿e oceniaæ posty";
$string['ratingonlyteachers'] = "Tylko \$a moze oceniac posty";
$string['ratings'] = "Oceny";
$string['ratingssaved'] = "Oceny zosta³y zapisane";
$string['readtherest'] = "Przeczytaj resztê tematu";
$string['re'] = "Odp:";
$string['readtherest'] = "Przeczytaj resztê tematu";
$string['replies'] = "Odpowiedzi";
$string['repliesmany'] = "\$a odpowiedzi (jak dot±d)";
$string['repliesone'] = "\$a odpowied¼ (jak dot±d)";
$string['reply'] = "Odpowiedz";
$string['search'] = "Szukaj";
$string['searchresults'] = "Szukaj w rezultatach";
$string['searchforums'] = "Szukaj w forach";
$string['searchresults'] = "Szukaj w rezultatach";
$string['sendinratings'] = "Wy¶lij moje ostatnie oceny";
$string['showsubscribers'] = "Wy¶wietl u¿ytkowników zapisanych na forum";
$string['singleforum'] = "Pojedyncza prosta dyskusja";
$string['startedby'] = "Rozpoczêta przez";
$string['subject'] = "Temat";
$string['subscribe'] = "Zapisz siê na to forum";
$string['subscribed'] = "Zapisany na forum";
$string['subscribers'] = "Zapisani na forum";
$string['subscribersto'] = "Zapisani na '\$a '";
$string['subscribestart'] = "Przesy³aj mi koie postów z tego forum poczt± elektroniczn±";
$string['subscribestop'] = "Nie chcê otrzymywaæ kopi postów z tego forum";
$string['subscription'] = "Zapisanie siê na forum";
$string['subscriptions'] = "Zapisy na fora";
$string['unsubscribe'] = "Wypisz siê z tego forum";
$string['unsubscribed'] = "Wypisany z forum";
$string['youratedthis'] = "Oceni³e¶(a¶) to";
$string['yournewtopic'] = "Twoja nowa dyskusja";
$string['yourreply'] = "Twoja odpowied¼";
$string[''] = "";
?>
?>

0 comments on commit be7d86f

Please sign in to comment.