Permalink
Browse files

New file

  • Loading branch information...
1 parent 72a951f commit be99333b5d5b17906d69190e35a7586ab85ddb52 adamtpaw committed Apr 16, 2004
Showing with 98 additions and 0 deletions.
  1. +98 −0 lang/pl/docs/philosophy.html
View
98 lang/pl/docs/philosophy.html
@@ -0,0 +1,98 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html>
+<head>
+
+<title>Moodle Docs: Philosophy</title>
+
+<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
+
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+</head>
+<body bgcolor="#ffffff">
+
+<h1>Filozofia</h1>
+
+<blockquote>
+ <p>Idea Moodle'a oparta jest na filozofii nauczania, którą można by określić jako
+ &quot;<em>społeczny konstruktywizm w pedagogice ang. social constructionist pedagogy</em>&quot;.
+ </p>
+ <p>Dokument ten spróbuje wyjaśnić ten termin poprzez analizę <strong>czterech głównych załóżeń</strong> tej filozofii.
+ Trzeba podkreślić, że poniższe wyjaśnienia są bardzo skrótowe. W teorii pedagogiki poświęcono im dużo więcej miejsca tak
+ więc aby uzyskać więcej informacji trzeba będzie sięgnąć do źródeł.</p>
+ <p>Jeśli przedstawione poniżej idee są dla Ciebie zupełnie nowe, może się okazać, iż będziesz musiał poświęcić więcej
+ czasu na ich zrozumienie. Jedyne co mogę poradzić to to, abyś czytał/a ten tekst bardzo uważnie i starał/a się samemu
+ go przetworzyć, myśląc o własnych doświadczeniach związanych z procesem uczenia się.<br>
+ </p>
+ <h3>1. Konstruktywizm</h3>
+ <blockquote>
+ <p>Pogląd ten opiera się na założeniu, że ludzie aktywnie budują czy <strong>konstruują</strong> swoją wiedzę poprzez
+ interakcję z otoczeniem.</p>
+ <p>Wszystko co czytasz, widzisz, słyszysz, odczuwasz i dotykasz jest porównywane z
+ twoimi uprzednio nagromadzynymi doświadczeniami i wiedzą i jeśli chcesz, może wzbogacić Twoje rozumienie świata.
+ Wiedza twoja ulegnie wzmocnieniu jeśli użyjesz jej czy zastosujesz ją z sukcesem w swoim otoczeniu.
+ Istotne dla tego poglądu jest twierdzenie, że nie jesteś tylko bankiem pamięci, które pasywnie przyjmuje informacje ani
+ któremu wiedza może zostać przekazana tylko poprzez czytanie czy słuchanie czegoś.</p>
+ <p>Powyższe założenie nie oznacza oczywiście, że nie nauczysz się niczego tylko czytając stronę internetową
+ czy słuchając wykładu. Oczywiście, że się nauczysz. Chodzi jednak o to, że dla uzyskania efektywnej wiedzy,
+ potrzebna jest jej interpretacja, która jest czymś innym niż tylko zapewnieniem transferu informacji z jednego
+ mózgu do drugiego.<br>
+ </p>
+ </blockquote>
+ <h3>2. Konstrukcjonizm</h3>
+ <blockquote>
+ <p>Konstrukcjonizm (ang.constructionism) zakłada, że nauczanie jest dużo bardziej efektywne, gdy
+ opiera się na tworzeniu czy konstruuowaniu czegoś co inni ludzie mogliby doświadczyć.
+ To co inni ludzie mogą doświadczyć może być czymś tak prostym jak wypowiedziane zdanie czy internetowy post, czy
+ bardziej skomplikowanym przekaźnikiem informacji takim jak obraz, dom czy software.</p>
+ <p>Dla przykładu, możesz przeczytać tą stronę pare razy a mimo to zapomnieć jej szczegóły jutro. Ale
+ gdybyś musiał wyjaśnić te idee komuś, albo stworzyć pokaz slajdów, który by je przedstawiał, mogę tobie
+ zagwarantować, że miałbyś dużo lepsze rozumienie tych idei, które byłoby zintegrowane z twoimi własnymi
+ poglądami na omawiane kwestie. To dlatego studenci robią notatki podczas wykładów, nawet, jeśli nigdy później
+ do nich nie wrócą.<br>
+ </p>
+ </blockquote>
+ <h3>3. Konstruktywizm społeczny</h3>
+ <blockquote>
+ <p>Konstruktywizm społeczny (ang. social constructivism) opiera się na powyższych koncepcjach i je dalej rozbudowuje w
+ kontekście grup społecznych, które tworzą pewne rzeczy dla siebie czego efektem jest stworzenie
+ małej, grupowej kultury ze swoimi własnymi wytworami i nadanym im znaczeniom.
+ Kiedy ktoś staje się zaangażowanym członkiem takiej kultury, zostaje poddany ciągłej, wieloaspektowej nauce jak być
+ częścią tej kultury.</p>
+ <p>Bardzo prymitywnym przykładem jest kubek. Ten obiekt może być użyty dla wielu celów, ale jego kształt sugeruje
+ istnienie pewnej &quot;wiedzy&quot; o transportowaniu cieczy. Bardziej rozbudowanym przykładem jest kurs online
+ - nie tylko &quot;kształt&quot; narzędzi softwarowych wskazują na to jak
+ pewne rzeczy w kursie powinny działać, ale także aktywności i tekst stworzony w ramach całej grupy używającej
+ tego softwaru pomoże ukształtować profil zachowań w ramach tej grupy.<br>
+ </p>
+ </blockquote>
+ <h3>4. Zachownie wyrozumiałe, odosobnione i połączone</h3>
+ <blockquote>
+ <p>To założenie opiera się na badanich motywacji jednostek uczestniczących w dyskusjach.
+ <strong>Odosobnione</strong>
+ (ang. seperate) zachowanie ma miejsce wtedy gdy ktoś próbuje pozostać 'obiektywny' i ma tendencje do obrony swoich argumentów
+ poprzez takie użycie logiki by znaleźć dziury w argumentacji oponentów. <strong>Wyrozumiałe</strong> (ang. connected) zachownie
+ z drugiej strony to zachownie osoby, która poprzez zadawanie pytań i słuchanie odpowiedzi
+ próbuje zrozumieć punkt widzenia każdej ze stron. <strong>Połączone</strong> zachownie ma miejsce wtedy gdy
+ osoba jest świadoma obu typów zachowań i potrafi dobrać odpowiednie zachowanie w zależności od sytuacji.</p>
+ <p>Ogólnie rzecz biorąc, duża doza wyrozumiałego zachowania w ramach uczącej się grupy
+ jest bardzo poważnym stymulantem do nauki, pozwalającym na zacieśnienie grupowych więzów, promującym głębsze
+ refleksje i autorefleksje.</p>
+ </blockquote>
+ <hr>
+ <p>Kiedy przemyślisz te wszystkie zagadnienia, pomoże to stworzyć Tobie środowisko, które byłoby dużo lepsze dla
+ uczącego się (z jego perspektywy), niż tylko miejsce dla publikacji materiałów i oceny wiedzy, która uważasz, że
+ student powinien mieć. Powinno to także pomóc Tobie w zdaniu sobie sprawy z tego jak każdy uczestnik kursu
+ mógłby być zarówno nauczycielem jak i uczącym się. Twoja rola jako 'nauczyciela' mogłaby ulec zmianie z bycia
+ 'źródłem wiedzy' do bycia koordynatorem, osobą wpływającą na tworzącą się kulturę grupową poprzez osobiste
+ relacje ze studentami, które mają na celu pomóc w ich problemach a także bycia moderatorem dyskusji i aktywności, który
+ stara się by cała grupa osiągnęła określony cel.</p>
+ <p>Moodle nie wymusza tego typu zachowania, ale na pewno znakomicie wesprze tego typu ambicje nauczyciela.
+ W przyszłości, jak tylko techniczna infrastruktura Moodle'a się ustabilizuje
+ rozwój wsparcia pedagogicznego będzie jednyym z głównych kierunków dalszego rozwoju tej platformy.</p>
+</blockquote>
+<hr>
+<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentacja Moodle'a</a></font></p>
+<p align="CENTER"><font size="1">Wersja: $Id$</font></p>
+<p align="CENTER"><font size="1">Autor tłumaczenia: Przemysław Polański</font></p>
+</body>
+</html>

0 comments on commit be99333

Please sign in to comment.