Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
carlesbellver
carlesbellver committed Dec 27, 2004
1 parent 1376ebb commit bf8936d316ae8e970cbb0f8c47dd4c97c754bf72
Showing with 6 additions and 20 deletions.
  1. +6 −20 lang/ca/help/cookies.html
View
@@ -1,23 +1,9 @@
-
-<p align="center"><b>Galetes o Cookies</b></p>
+<p align="center"><b>Galetes</b></p>
-<p>Aquest lloc web utilitza dues galetes.</p>
+<p>Aquest lloc utilitza dues galetes.</p>
-<p>La principal &eacute;s la galeta de sessi&oacute;, anomenada <b>MoodleSession</b>.
- Heu d'admetre aquesta galeta al vostre navegador per donar continuitat i mantenir
- el vostre nom d'usuari p&agrave;gina rera p&agrave;gina.Quan sortiu del lloc
- o tanqueu el navegador es destrueix la galeta al vostre ordinador i al servidor.</p>
-<p>L'altra galeta &eacute;s purament per conveni&egrave;ncia, anomenada sovint
- <b>MOODLEID.</b> Nom&eacute;s recorda el vostre nom d'usuari al navegador. Aix&ograve;
- vol dir que quan torneu al lloc el camp d'usuari a la p&agrave;gina d'entrada
- ja estar&agrave; ple amb el vostre nom. Pot ser m&eacute;s segur refusar aquesta
- galeta perqu&egrave; nom&eacute;s haureu d'escriure el vostre nom d'usuari i
- contrasenya cada cop que entreu al lloc web.</p>
-<p><i>Nota del <a href="mailto:jqueralt@pie.xtec.es">traductor</a>:</i> Si treballeu
- en un ordinador p&uacute;blic (un on hi treballen diferents persones, p.ex:
- un aula, un cibercaf&egrave;, un punt inform&agrave;tic, etc. assegureu-vos
- de tancar la vostra sessi&oacute; de treball b&eacute; fent clic a Eixida, b&eacute;
- tancant totes les finestres del navegador. Amb aix&ograve; es destrueix la primera
- galeta i ens assegurem que ning&uacute; no autoritzat entri al lloc web.</p>
-<p>&nbsp;</p>
+<p>L'essencial &eacute;s la galeta de sessi&oacute;, generalment anomenada <b>MoodleSession</b>. Heu d'admetre aquesta galeta al vostre navegador per donar continu&iuml;tat i mantenir la connexi&oacute; al llarg de les diferents p&agrave;gines. Quan sortiu o tanqueu el navegador aquesta galeta es destrueix (al vostre ordinador i al servidor).</p>
+<p>L'altra galeta, anomenada sovint <b>MOODLEID</b>, &eacute;s purament de conveni&egrave;ncia. Simplement recorda el vostre nom d'usuari dins del navegador. Aix&ograve; vol dir que quan torneu a aquest lloc el camp d'usuari de la p&agrave;gina d'entrada ja estar&agrave; emplenat amb el vostre nom. Podeu refusar aquesta galeta: en aquest cas simplement haureu d'escriure el vostre nom d'usuari cada vegada que entreu.</p>
+
+<p>Nota: si compartiu l'ordinador o esteu treballant en un punt d'acc&eacute;s p&uacute;blic (p. e. en un aula, un cibercaf&egrave;, etc.) assegureu-vos de finalitzar la sessi&oacute; de Moodle fent clic a Sortida o tancant totes les finestres del navegador. D'aquesta manera es destrueix la primera galeta i ning&uacute; no podr&agrave; entrar en la vostra sessi&oacute;.</p>

0 comments on commit bf8936d

Please sign in to comment.