Permalink
Browse files

filling in missing strings...

  • Loading branch information...
1 parent 3f72b15 commit bf905b360b7c1fc26cb1b1d77beaf47d355469e8 koenr committed May 24, 2004
Showing with 24 additions and 8 deletions.
  1. +3 −1 lang/nl/moodle.php
  2. +21 −7 lang/nl/scheduler.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.3 Nearly Ready (2004052000)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.3 - (2004052400)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -147,8 +147,10 @@
$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'Dit is niet beschikbaar omdat RSS voor heel de site is uitgeschakeld. Om RSS in te schakelen ga je naar Configureer variablen onder Beheer Configuratie.';
$string['configerrorlevel'] = 'Kies hoeveel PHP waarschuwingen je wilt dat Moodle laat zien. \'Normaal\' is meestal de beste keuze.
';
+$string['configextendedusernamechars'] = 'Schakel deze optie in om het mogelijk te maken dat gelijk welke karakters in hun gebruikersnaam gebruikt kunnen worden (merk op dat deze instelling geen invloed heeft op de voornaam of achternaam). De standaardinstelling is \"false\", wat er voor zorgt dat alleen alphanumerieke tekens kunnen gebruikt worden.';
$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Door deze optie in te schakelen gaat Moodle alle geüploade HTML en tekstbestanden door de gekozen filters halen voor ze getoond worden';
$string['configforcelogin'] = 'Standaard kunnen de startpagina van de site en de lijst van de vakken (maar niet de vakken zelf) bekeken worden door iedereen, zonder zich aan te melden op de site. Als je wil afdwingen dat er moet aangemeld worden voor er maar iets van de site te zien is, dan kan dat door deze instelling aan te zetten.';
+$string['configforceloginforprofiles'] = 'Schakel deze optie in om gebruikers te dwingen zich aan te melden met een echte (niet gast) account voor ze de pagina\'s met gebruikersprofielen kunnen zien. Standaard staat deze instelling uit (\"false\") zodat leerlingen op prospectie de profielen van de leraars bij elk vak kunnen lezen. Dit heeft als gevolg dat ook zoekrobots deze informatie kunnen lezen.';
$string['configframename'] = 'Als je Moodle in een webframe opneemt (embed), zet de naam van het frame dan hier. In alle andere gevallen moet de waarde \'_top\' blijven staan.';
$string['configfullnamedisplay'] = 'Deze instelling bepaalt hoe de volledige namen getoond worden. Voor de meeste enkeltalige sites is de beste instelling de standaardinstelling, nl \"voornaam + achternaam\", maar je kunt er voor kiezen de achternaam te verbergen of de gekozen taalinstelling te volgen (sommige talen gebruiken een andere volgorde).';
$string['configgdversion'] = 'Geef aan welke versie van GD geïnstalleerd is. De versie die standaard getoond wordt is automatisch gevonden. Verander dit niet tenzij je echt weet wat je aan het doen bent.
View
@@ -1,30 +1,44 @@
-<?PHP // $Id:
-$string['modulename'] = 'Planner';
-$string['modulenameplural'] = 'Planners';
+<?PHP // $Id$
+ // scheduler.php - created with Moodle 1.3 Nearly Ready (2004052000)
+
+
$string['action'] = 'Action';
$string['addsession'] = 'Voeg sessie toe';
$string['addslot'] = 'Op elk moment kun je meer afspraak momenten toevoegen.';
$string['cantfit'] = 'Een afspraak van $a minuten past niet in deze sessie';
$string['choice'] = 'Keus';
+$string['composeemail'] = 'Stuur email:';
$string['conflict'] = 'Er was al een afspraak moment op het tijdsblok dat je nu weer probeert toe te voegen';
$string['date'] = 'Datum';
+$string['divide'] = 'Verdelen in afspraken?';
$string['duration'] = 'Duur (minuten)';
-$string['endtime'] = 'Eindtijd';
-$string['markseen'] = 'Nadat je een afspraak met een student hebt gehad kun je hem/haar als \"gezien\" markeren door het juiste hokje aan te vinken in de tabel hieronder.';
+$string['end'] = 'Einde';
+$string['endtime'] = 'Eindigen om';
+$string['invitation'] = 'Uitnodiging';
+$string['invitationtext'] = 'Kies een tijdstip voor een afspraak ';
+$string['markseen'] = 'Nadat je een afspraak met een leerling hebt gehad kun je hem/haar als \"gezien\" markeren door het juiste hokje aan te vinken in de tabel hieronder.';
$string['minutes'] = 'minuten';
$string['minutesperslot'] = 'minuten per afspraak';
$string['missingstudents'] = '$a studenten moeten nog steeds een afspraak maken';
+$string['modulename'] = 'Planner';
+$string['modulenameplural'] = 'Planners';
$string['moreslots'] = 'Je hebt meer studenten dan afspraak momenten, waarschijnlijk wil je dus meer sessies toevoegen.';
+$string['move'] = 'Wijzig';
$string['moveslot'] = 'Verplaats afspraak moment';
$string['notselected'] = 'Je hebt nog geen keuze gemaakt';
+$string['reminder'] = 'Herinnering';
+$string['remindertext'] = 'Dit is een herinnering om je er attent op te maken dat je nog geen afspraak gemaakt hebt. Kies zo vlug mogelijk een tijdstip op ';
$string['save'] = 'Sla op';
$string['savechoice'] = 'Bewaar mijn keuze';
+$string['schedule'] = 'Plan';
$string['seen'] = 'Gezien';
$string['slots'] = 'Afspraak momenten';
$string['slotsadded'] = '$a afpraak momenten zijn toegevoegd';
+$string['start'] = 'Start';
$string['startpast'] = 'Je kunt geen afspraak moment in het verleden laten beginnen';
-$string['starttime'] = 'Begintijd';
+$string['starttime'] = 'Beginnen om';
$string['welcomebackstudent'] = 'De dikgedrukte lijn in de tabel hieronder laat zien welk afspraakmoment je gekozen hebt. Je mag elk ander vrij afspraak moment kiezen';
$string['welcomenewstudent'] = 'De tabel hieronder laat alle vrije momenten zien voor het maken van een afspraak. Maak je keuze door de \"radio knop\" te selecteren. Vergeet niet op \"Bewaar mijn keuze\" te klikken. Als je de afspraak later wilt verzetten, dan kan dat via deze pagina.';
$string['welcomenewteacher'] = 'Klik op de knop hieronder om afspraak sessies aan te maken zodat je al je studenten kunt zien.';
-?>
+
+?>

0 comments on commit bf905b3

Please sign in to comment.