Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com) <XHTML /> com…

…pliant.
  • Loading branch information...
commit bfd971d4eb02634bcaf7e3a0ae58407ec33d7772 1 parent e8d2c01
ethem authored
Showing with 18 additions and 12 deletions.
  1. +18 −12 lang/tr/lesson.php
View
30 lang/tr/lesson.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // lesson.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
+ // lesson.php - created with Moodle 1.6 development (2005081700)
$string['accesscontrol'] = 'Eriþim Kontrolü';
@@ -52,7 +52,7 @@
$string['correctresponse'] = 'Doðru Yanýt';
$string['customscoring'] = 'Kiþisel notlandýrma ';
$string['deadline'] = 'Bitiþ tarihi';
-$string['defaultessayresponse'] = 'Makaleniz kurs eðitimcisi tarafýndan deðerlendirilecek';
+$string['defaultessayresponse'] = 'Yazýlýnýz kurs eðitimcisi tarafýndan deðerlendirilecek';
$string['deleteattempts'] = 'Bu ders için öðrenci denemelerini sil';
$string['deletedpage'] = 'Sayfa silindi';
$string['deleting'] = 'Silme';
@@ -67,12 +67,13 @@
$string['displayleftmenu'] = 'Sað Menü Gösterimi';
$string['displayofgrade'] = 'Not gösterimi (Sadece öðrenciler için)';
$string['displayreview'] = 'Önizleme Butonunu göster';
+$string['displayscorewithessays'] = 'Otomatik olarak notlandýrýlan sorulardan $a->tempmaxgrade üzerinden $a->score kazandýnýz. <br />Yazýlý soru(lar) için hesaplanan $a->essayquestions puan<br /> sonraki bir tarihte final notunuza eklenecektir.<br /><br />Yazýlý notlar olmaksýzýn þu anki notunuz $a->grade üzerinden $a->score\'dir';
$string['displayscorewithoutessays'] = 'Notunuz $a->score ($a->grade üzerinden).';
$string['editlessonsettings'] = 'Bu dersin ayarlarýný düzenle';
$string['editpagecontent'] = 'Bu dersin içeriðini düzenle';
$string['email'] = 'E-posta';
-$string['emailallgradedessays'] = 'TÜMÜNÜ Emaille<br />notlandýrýlan deðerlendirmeler';
-$string['emailgradedessays'] = 'Notlandýrýlan deðerlendirmelere email gönder';
+$string['emailallgradedessays'] = 'notlandýrýlan yazýlýlarýn<br />TÜMÜNÜ Emaille';
+$string['emailgradedessays'] = 'Notlandýrýlan yazýlýlara email gönder';
$string['emailsuccess'] = 'Email(ler) baþarýlý';
$string['endofbranch'] = 'Dallanmanýn Sonu';
$string['endofclustertitle'] = 'Kümenin Sonu';
@@ -82,19 +83,20 @@
$string['enterpassword'] = 'Lütfen parolayý giriniz:';
$string['eolstudentoutoftime'] = 'Dikkat: Bu dersin süresi bitti. Zaman bittikten sonra cevap verildiði takdirde cevabýnýz deðerlendirilmeyecektir.';
$string['eolstudentoutoftimenoanswers'] = 'Hiç bir soruya cevap vermediniz. Bu ders için 0 aldýnýz.';
-$string['essay'] = 'Makale';
+$string['essay'] = 'Yazýlý';
$string['essayemailsubject'] = '$a sorusu için puanýnýz';
-$string['essays'] = 'Makaleler';
-$string['essayscore'] = 'Makale Puaný';
+$string['essays'] = 'Yazýlýlar';
+$string['essayscore'] = 'Yazýlý Puaný';
$string['fileformat'] = 'Dosya Biçimi';
-$string['firstanswershould'] = 'Ýlk Cevap, \'Doðru Sayfaya\' geçirecek';
+$string['firstanswershould'] = 'Ýlk Cevap, \'Doðru\" Sayfaya gidecek';
+$string['firstwrong'] = 'Cevabýnýz doðru olmadýðý için maalesef bu puaný kazanamazsýnýz. Öðrenmenizi daha çok pekiþtirmek için tahmin etmeye devam etmek ister misiniz (ama puan verilmez)?';
$string['flowcontrol'] = 'Akýþ Kontrolü';
$string['general'] = 'Genel';
$string['gobacktolesson'] = 'Derse geri dön';
$string['grade'] = 'Not';
$string['gradebetterthan'] = '(%%) den daha iyi not';
$string['gradebetterthanerror'] = 'Yüzde $a\'den daha iyi bir not kazanýn';
-$string['gradeessay'] = 'Deðerlendirmeleri notlandýr ($a->notgradedcount notlandýrýlmadý ve $a->notsentcount gönderilmedi)';
+$string['gradeessay'] = 'Yazýlýlarý notlandýr ($a->notgradedcount notlandýrýlmadý ve $a->notsentcount gönderilmedi)';
$string['gradeis'] = 'Notunuz $a';
$string['gradeoptions'] = 'Not Seçenekleri';
$string['handlingofretakes'] = 'Tekrar alýndýðýnda';
@@ -105,7 +107,7 @@
$string['importppt'] = 'PowerPoint Yükle';
$string['importquestions'] = 'Soru Yükle';
$string['insertedpage'] = 'Sayfa eklendi';
-$string['jump'] = 'Geç';
+$string['jump'] = 'Git';
$string['jumptsto'] = 'gider';
$string['leftduringtimed'] = 'Zamanlý bir dersin süresini aþtýnýz.<br/>Dersi tekrar baþlatmak için Devam Et butonuna týklayýn.';
$string['leftduringtimednoretake'] = 'Zamanlý bir dersin süresini aþtýnýz.<br/> Dersi tekrar alamaz veya derse devam edemezsiniz.';
@@ -156,6 +158,7 @@
$string['normal'] = 'Normal Ders düzeni';
$string['notcompleted'] = 'Tamamlanmadý';
$string['notdefined'] = 'Tanýmlanmadý';
+$string['nothighscore'] = 'En yüksek $a listesinde skor yapmadýnýz.';
$string['notitle'] = 'Baþlýk Yok';
$string['numberofcorrectanswers'] = 'Doðru cevap sayýsý: $a';
$string['numberofcorrectmatches'] = 'Doðru eþleþtirme sayýsý: $a';
@@ -200,6 +203,7 @@
$string['reviewlesson'] = 'Dersi Tekrar Gözden Geçir';
$string['reviewquestionback'] = 'Evet, tekrar deneyeyim';
$string['reviewquestioncontinue'] = 'Hayýr, sonraki soruya geçeyim';
+$string['sanitycheckfailed'] = 'Uyumluluk hatasý: Bu deneme silindi';
$string['savechanges'] = 'Deðiþiklikleri Kaydet';
$string['savechangesandeol'] = 'Tüm deðiþiklikleri kaydet ve dersin sonuna git.';
$string['savepage'] = 'Sayfayý kaydet';
@@ -217,8 +221,10 @@
$string['studentattemptlesson'] = '$a->lastname, $a->firstname\'in deneme sayýsý $a->attempt';
$string['studentname'] = '$a Adý';
$string['studentoneminwarning'] = 'Dikkat: Dersi bitirmeniz için 1 dk\'dan daha az bir süreniz kaldý.';
+$string['studentoutoftime'] = 'Dikkat: Bu dersin süresini aþtýnýz. Son cevabýnýzý süre geçtikten sonra verdiðiniz için bu cevap deðerlendirmeye alýnmadý. Lütfen, dersi bitirmek için Devam Et tuþuna basýnýz.';
$string['studentresponse'] = '{$a}\'in yanýtý';
$string['submitname'] = 'Gönderi adý';
+$string['teacherjumpwarning'] = 'Bir $a->cluster ilerlemesi veya $a->unseen ilerlemesi bu derste kullanýlmýþ. Onun yerine Sonraki Sayfa ilerlemesi kullanýlacak. Bu ilerlemeleri denemek için öðrenci olarak giriþ yapýn. ';
$string['teacherongoingwarning'] = 'Sürekli not gösterimi sadece öðrenciler içindir. <br />Sürekli not gösterimini test etmek için öðrenci olarak giriþ yapýnýz.';
$string['teachertimerwarning'] = 'Sayaç sadece öðrenciler için çalýþýr. Öðrenci olarak giriþ yaparak sayacý deneyin.';
$string['thatsthecorrectanswer'] = 'Doðru Cevap';
@@ -245,12 +251,12 @@
$string['viewhighscores'] = 'Yüksek Notlar Listesi görünümü';
$string['viewlessonstats'] = 'Ders istatistikleri görünümü';
$string['waitpostscore'] = 'Not hesaplanýrken/kaydedilirken lütfen bekleyin';
-$string['welldone'] = 'Aferin';
+$string['welldone'] = 'Aferin!';
$string['whatdofirst'] = 'Ýlk önce ne yapmak istersiniz?';
$string['wronganswerjump'] = 'Yanlýþ cevaba git';
$string['wronganswerscore'] = 'Yanlýþ cevap sayýsý';
$string['wrongresponse'] = 'Yanlýþ cevap';
-$string['youhavereceived'] = 'Bu makale sorusu için $a->outof üzerinden $a-score aldýnýz.';
+$string['youhavereceived'] = 'Bu yazýlý sorusu için $a->outof üzerinden $a-score aldýnýz.';
$string['youhaveseen'] = 'Zaten bu dersin birden fazla sayfasini gördünüz.
<br/> Kaldýðýnýz sayfadan devam etmek istermisiniz.';
$string['youmadehighscore'] = 'Yüksek notlar lsitesinde $a. oldunuz.';
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.