Skip to content
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent ae5f8de commit bfe3068c7838a6acd3b41f83004f9fa3494e41ad kaipe committed Aug 22, 2003
Showing with 91 additions and 26 deletions.
  1. +6 −7 lang/sv/help/quiz/questiontypes.html
  2. +18 −1 lang/sv/help/quiz/random.html
  3. +67 −18 lang/sv/quiz.php
View
13 lang/sv/help/quiz/questiontypes.html
@@ -7,7 +7,7 @@
<P>Som svar på en fråga (som kan inkludera en bild) kan den som svarar
välja bland flera svar. Det finns två typer av flervalsfrågor
- enkla svar eller flera svar.
-<P>Mer info: <? helpbutton("multichoice", "", "quiz") ?></P>
+<p align=right><a href="help.php?file=multichoice.html&module=quiz">Mer info om flervalsfrågor</a></p>
</UL>
<P><B>Kort svar</B></P>
@@ -17,22 +17,21 @@
med olika betyg. Svaren kan väljas vara beroende av versala och gemena
bokstäver, eller inte.
</P>
-<P>Mer info: <? helpbutton("shortanswer", "", "quiz") ?></P>
+<p align=right><a href="help.php?file=shortanswer.html&module=quiz">Mer info om kortsvarsfrågor</a></p>
</UL>
<P><B>Sant/Falskt</B></P>
<UL>
<P>Som svar på en fråga (som kan inkludera en bild), väljer svararen
mellan två alternativ: Sant eller Falskt.
</P>
-<P>Mer info: <? helpbutton("truefalse", "", "quiz") ?></P>
+<p align=right><a href="help.php?file=truefalse.html&module=quiz">Mer info om Sant/Falskt frågor</a></p>
</UL>
-<P><B>Slumpmässig</B></P>
+<P><B>Slumpfråga</B></P>
<UL>
-<P>(Ännu inte implementerat) Låter dig välja ett antal andra frågor från
- vilken en väljs slumpvis varje gång en student försöker sig på övningen.
+<P>En slumpfråga byts automatiskt ut mot en framslumpad fråga ur dess kategori.
</P>
-<P>Mer info: <? helpbutton("random", "", "quiz") ?></P>
+<p align=right><a href="help.php?file=random.html&module=quiz">Mer info om slumpfrågor</a></p>
</UL>
View
19 lang/sv/help/quiz/random.html
@@ -1,3 +1,20 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Slumpmässiga frågor</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Slumpfråga</B></P>
+<p>En Slumpfråga är en speciell typ av fråga.</p>
+<p>När du tar med en slumpfråga i en övning så
+ slumpas det fram en godtycklig fråga från dess kategori
+ varje gång någon försöker sig på övningen.</p>
+
+<p>Högsta antalet poäng på en slumpfråga bestäms av den poäng du
+ har bestämt för slumpfrågan, oavsett vilken fråga som verkligen slumpas fram.</p>
+
+<p>Slumpfrågor gör det möjligt för studenten att få olika frågor var gång han/hon
+ försöker sig på övningen. Det kan dock givetvis inte garanteras.
+ Denna funktionalitet sätts ur spel om övningen har egenskapen
+ "Varje försök bygger på det senaste" satt till "Ja". Då kommer den
+ fråga som framslumpades till första försöket att återkomma
+ vid de påföljande försöken.</p>
+
+<p>Det är inga problem att blanda slumpfrågor med andra frågor,
+ som då återkommer i alla försök.</p>
View
85 lang/sv/quiz.php
@@ -1,17 +1,19 @@
-<?PHP // $Id$
-
-#------------------------------------------------------------
-$string['modulename'] = "Övning"; // övning
-$string['modulenameplural'] = "Övningar";
-#------------------------------------------------------------
+<?PHP // $Id$
+$string['acceptederror'] = "Tillåten felmarginal";
+$string['addingquestions'] = "Det är här frågor till övningarna hanteras. Frågorna är ordnade i kategorier för att göra dem enklare att organisera. En enskild fråga kan användas i samtliga övningar på kursen. Om frågan dessutom tillhör en kategori som är publicerad så kan den även användas i övningar på andra kurser.<br/><br/>
+När man ovan har valt eller skapat en kategori så kan man skapa och redigera frågor, samt välja ut frågor till övningen.";
+$string['addquestions'] = "Lägg till frågor";
+$string['addquestionstoquiz'] = "Lägg till frågor till övningen";
$string['addselectedtoquiz'] = "Lägg det markerade till övningen";
-$string['alwaysavailable'] = "Alltid tillgängligt";
+$string['allowreview'] = "Tillåt granskning";
$string['alreadysubmitted'] = "Är det troligt att du redan har provat detta försök";
+$string['alwaysavailable'] = "Alltid tillgängligt";
$string['answer'] = "Svar";
$string['answerhowmany'] = "Ett eller flera svar?";
+$string['answersingleno'] = "Flera svar tillåtna";
$string['answersingleyes'] = "Ett svar endast";
-$string['answersingleno'] = "Flera svar tillåtna";
+$string['answerswithacceptederrormarginmustbenumeric'] = "Bara numeriska svar kan ha felmarginal";
$string['attempt'] = "Försök \$a";
$string['attemptfirst'] = "Första försök";
$string['attemptlast'] = "Senaste försök";
@@ -21,32 +23,47 @@
$string['attemptsunlimited'] = "Obegränsade försök";
$string['backtoquiz'] = "Tillbaka till redigering av övning";
$string['bestgrade'] = "Bäst betyg";
+$string['caseno'] = "Nej, versaler/gemener är inte av betydelse";
$string['casesensitive'] = "Versalkänsligt";
$string['caseyes'] = "Ja, versaler/gemener måste matcha exakt";
-$string['caseno'] = "Nej, versaler/gemener är inte av betydelse";
$string['categories'] = "Kategorier";
$string['category'] = "Kategori";
$string['categoryinfo'] = "Kategoriinfo";
$string['categorymove'] = "Denna kategori '\$a->name' innehåller \$a->count frågor. Var vänlig välj en annan kategori att flytta dom till.";
$string['categorymoveto'] = "Flytta dom till denna kategori";
-$string['choice'] = "Val"; // alternativ?
+$string['choice'] = "Val";
$string['choices'] = "Tillgängliga val";
$string['correctanswer'] = "Rätt svar";
$string['correctanswers'] = "Rätt svar";
+$string['countdown'] = "Tid kvar";
+$string['countdownfinished'] = "Tiden slut, spara dina svar nu!";
+$string['countdowntenminutes'] = "Tio minuter kvar!";
+$string['createmultiple'] = "Skapa flera frågor";
$string['createnewquestion'] = "Skapa ny fråga";
$string['daysavailable'] = "Dagar tillgängligt";
$string['default'] = "Standard";
+$string['defaultgrade'] = "Normalpoäng";
$string['defaultinfo'] = "Standardkategori för frågor.";
$string['deletequestioncheck'] = "Är du helt säker på att du vill ta bort '\$a'?";
+$string['description'] = "Informationstext";
+$string['eachattemptbuildsonthelast'] = "Varje försök bygger på det senaste";
$string['editcategories'] = "Redigera kategorier";
-$string['editingquiz'] = "Redigera övning";
+$string['editingdescription'] = "Redigera en informationstext";
+$string['editingmatch'] = "Redigera en ihopparningsfråga";
+$string['editingmultianswer'] = "Redigera en fråga med inbäddade svar";
+$string['editingmultichoice'] = "Redigera en flervalsfråga";
+$string['editingnumerical'] = "Redigera en numerisk fråga";
$string['editingquestion'] = "Redigera en fråga";
+$string['editingquiz'] = "Redigera övning";
+$string['editingrandom'] = "Redigera en slumpfråga";
+$string['editingrandomsamatch'] = "Redigera en ihopparning med framslumpade snabbfrågor";
$string['editingshortanswer'] = "Redigera en snabbfråga";
$string['editingtruefalse'] = "Redigera en sant/falskt fråga";
-$string['editingmultichoice'] = "Redigera en flervalsfråga";
$string['false'] = "Falskt";
$string['feedback'] = "Återkoppling";
+$string['fileformat'] = "Filformat";
$string['filloutoneanswer'] = "Du måste fylla i åtminstone ett svar. Svar som lämnas tomma kommer inte användas.";
+$string['filloutthreequestions'] = "Du måste fylla i minst tre frågor. Frågor som lämnas tomma kommer inte att användas.";
$string['fillouttwochoices'] = "Du måste fylla i åtminstone två val. Val som lämnas tomma kommer inte användas.";
$string['fractionsaddwrong'] = "De positiva betyg du valt kan inte summeras till 100%%
<BR>Istället kommer de upp till \$a%%
@@ -57,50 +74,82 @@
$string['gradeaverage'] = "Medelbetyg";
$string['gradehighest'] = "Högsta betyg";
$string['grademethod'] = "Betygsättningsmetod";
+$string['grades'] = "Poäng";
$string['guestsno'] = "Tyvärr, gäster kan inte se eller försöka sig på övningar";
$string['imagedisplay'] = "Bild att visa";
+$string['importquestions'] = "Importera frågor från fil";
$string['introduction'] = "Introduktion";
$string['marks'] = "Markeringar";
+$string['match'] = "Ihopparning";
+$string['matchanswer'] = "Ihopparat svar";
+$string['missingcorrectanswer'] = "Rätt svar måste anges";
+$string['missingname'] = "Frågans namn saknas";
+$string['missingquestiontext'] = "Själva frågan har inte angetts";
+$string['missingword'] = "Lucktext";
+$string['modulename'] = "Övning";
+$string['modulenameplural'] = "Övningar";
+$string['multianswer'] = "Inbäddade svar";
$string['multichoice'] = "Flera val";
$string['noanswers'] = "Inga svar valdes!";
$string['noattempts'] = "Inga försök har gjorts med denna övning";
$string['nomoreattempts'] = "Inga fler försök tillåtna";
$string['noquestions'] = "Inga frågor har ännu lagts till";
+$string['noreview'] = "Du får inte granska denna övning";
+$string['noreviewuntil'] = "Du får inte granska denna övning förrän \$a";
+$string['notenoughsubquestions'] = "Otillräckligt antal delfrågor!<br>
+Vill du gå tillbaka och rätta till den här frågan?";
+$string['numerical'] = "Numerisk";
$string['publish'] = "Publicera";
$string['question'] = "Fråga";
$string['questioninuse'] = "Frågan '\$a' används för närvarande:";
-$string['questions'] = "Frågor";
$string['questionname'] = "Frågans namn";
+$string['questions'] = "Frågor";
$string['quizavailable'] = "Denna övning är tillgänglig till: \$a";
$string['quizclose'] = "Stäng övningen";
$string['quizclosed'] = "Denna övning stängdes \$a";
-$string['quizopen'] = "Öppna övningen";
+$string['quizcloses'] = "Övningen stängs";
$string['quiznotavailable'] = "Övningen kommer inte vara tillgänglig förrän: \$a";
-$string['random'] = "Slumpmässig mängd";
+$string['quizopen'] = "Öppna övningen";
+$string['random'] = "Slumpfråga";
+$string['randomcreate'] = "Skapa slumpfrågor";
+$string['randomsamatch'] = "Ihopparning med framslumpade snabbfrågor";
+$string['randomsamatchcreate'] = "Skapa ihopparning med framslumpade snabbfrågor";
+$string['randomsamatchintro'] = "Välj rätt svar från menyn för var och en av nedanstående frågor.";
+$string['randomsamatchnumber'] = "Antal frågor att slumpa fram";
$string['readytosend'] = "Du är på väg att skicka hela din övning för betygsättning. Är du säker på att du vill fortsätta?";
-$string['regrade'] = "Sätt om betygen för alla försök"; // Sätt om betygen för all försök?
+$string['recentlyaddedquestion'] = "Denna fråga har lagts till nyligen!";
+$string['regrade'] = "Sätt om betygen för alla försök";
$string['regradecomplete'] = "För alla försök har nya betyg satts";
$string['regradecount'] = "\$a->changed av \$a->attempt betyg ändrades";
$string['rename'] = "Döp om";
$string['report'] = "Rapporter";
+$string['reportoverview'] = "Översikt";
+$string['reportregrade'] = "Sätt om betygen för försök";
+$string['reportsimplestat'] = "Lite statistik";
+$string['review'] = "Granska";
$string['save'] = "Spara";
$string['savegrades'] = "Spara betyg";
$string['savemyanswers'] = "Spara mina svar";
$string['savequiz'] = "Spara hela denna övning";
$string['score'] = "Rena poäng";
$string['select'] = "Välj";
+$string['selectall'] = "Välj alla";
$string['selectcategoryabove'] = "Välj en kategori ovan";
$string['shortanswer'] = "Kort svar";
$string['show'] = "Visa";
-$string['showfeedback'] = "Efter besvarande, visa återkoppling?";
$string['showcorrectanswer'] = "I återkopplingen, visa de rätta svaren?";
+$string['showfeedback'] = "Efter besvarande, visa återkoppling?";
+$string['shuffleanswers'] = "Frågorna skall ges i slumpmässig ordning";
+$string['shufflequestions'] = "Svarsalternativen skall ges i slumpmässig ordning";
$string['time'] = "Tid";
-$string['timetaken'] = "Tid för genomförande";
$string['timecompleted'] = "Genomförd";
+$string['timetaken'] = "Tid för genomförande";
+$string['toomanyrandom'] = "Antalet frågor som skall slumpas fram är fler än antalet tillgängliga frågor i kategorin! (\$a)";
$string['true'] = "Sant";
$string['truefalse'] = "Sant/Falskt";
$string['type'] = "Typ";
$string['viewallanswers'] = "Se \$a genomförda övningar";
+$string['viewallreports'] = "Se rapporter för \$a försök";
$string['yourfinalgradeis'] = "Ditt slutgiltiga betyg för denna övning är \$a";
?>

0 comments on commit bfe3068

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.