Skip to content
Permalink
Browse files

new help file for grade

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Jun 11, 2005
1 parent 5aec84d commit c02ccf0405737cdb6cb626d89c869f0fec50af77
Showing with 13 additions and 0 deletions.
  1. +13 −0 lang/nl/help/grade/exceptions.html
@@ -0,0 +1,13 @@
<p align="center"><b>Cijferuitzonderingen</b></p>
<p>Dit kan gebruikt worden om leerlingen uit te sluiten van individuele opdrachten. Dit is nuttig als twee klasdelen samen gaan zitten of wanneer een leerling enkele weken na het begin van een semester overkomt vanuit een andere klas. Het is ook nuttig voor uitzonderingsgevallen: afwezig geweest, ziekte, enz.
<br />
Er zijn drie kolommen:</p>
<ul>
<li>Links: zijn de leerlingen van het vak die meegerekend worden bij de cijfers voor een bepaald onderdeel met cijfers.</li>
<li>Midden: een lijst van alle items met cijfers, gevolgd door het totaal aantal leerlingen dat niet mee verrekend is tussen haakjes.</li>
<li>Rechts: een lijst met leerlingen die uitgesloten zijn van een bepaalde opdracht.</li>
<ul>

<p>Om leerlingen uit te sluiten van een opdracht, klik je op de opdracht in het midden en dan klik je links op de naam van de leerling (Als je de CTRL of APPLE toets ingedrukt houdt, kun je meerdere items tegelijk selecteren). Klik dan op "Niet meerekenen". De leerling zou nu van de linkerkolom naar de rechterkolom moeten verplaatst worden en nu zullen ze niet meegerekend worden in de berekeningen voor die opdracht..</p>

<p>Om leerlingen die uitgesloten zijn toch terug mee te rekenen, kies je de juiste opdracht, klik op de naam van de leerlinge in de rechterkolom en klik dan op "Meerekenen" onderaan. De leerling wordt nu verplaatst van de rechterkolom naar de linkerkolom.</p>

0 comments on commit c02ccf0

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.