Permalink
Browse files

Translated by Koen Roggemans / Not perfect yet. connected and separat…

…e learning not translated.
  • Loading branch information...
1 parent 7c4f605 commit c0f353c631e3a746f5045794f8e934df0293bba2 koenr committed May 29, 2003
Showing with 63 additions and 0 deletions.
  1. +63 −0 lang/nl/help/forum/ratings.html
@@ -0,0 +1,63 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Classificatie van het forum</B></P>
+
+<P>Individuele bijdragen kunnen beoordeeld worden door gebruik te maken van een
+schaal, gebaseerd op de <strong>separate and connected knowing</strong> theorie.
+
+<p>Deze theorie kan je helpen om de menselijke interacties op een nieuwe manier te
+bekijken. Hij beschrijft twee methodes waarmee geleerd kan worden uit onze omgeving en hoe we
+onze omgeving kunnen beoordelen.
+<p>Hoewel elk van ons beide methodes in verschillende hoeveelheden en op verschillende momenten
+door elkaar gebruikt, is het nuttig om twee mensen te bedenken als voorbeeld: één die vooral een
+separate knower is (Jan) en een tweede die vooral connected knower is (Marie).</p>
+<ul>
+ <li>Jan blijft het liefst zo objectief mogelijk, zonder zijn gevoelens en emoties in zijn waarnemingen
+te betrekken. In discussies met anderen die van mening verschillen, zal hij zijn eigen mening verdedigen.
+Hij zal daarbij logica gebruiken om tekortkomingen te ontdekking in de opinie van de tegenstrevers.
+Hij blijft critisch naar nieuwe ideeën toe, zelfs al zijn ze bewezen feiten, gedocumenteerd door boeken, gerespecteerde
+leraars of eigen ervaringen. Jim is een <strong>separate knower</strong>.<br><br>
+ </li>
+ <li>Marie is gevoelig naar anderen toe. Ze is toont veel empathie, luistert actief en stelt vragen tot ze
+zich met de anderen verbonden voelt en de dingen begrijpt van uit hun standpunt.
+Ze leert door de ervaringen te delen die geleid hebben tot de kennis die ze bij anderen vindt. Als ze met anderen
+praat, zal ze de confrontatie vermijden. Als ze kan, zal ze anderen proberen te helpen met logische suggesties.
+Mary is een sterke <strong>connected knower</strong>.</li>
+</ul>
+<p>Heb je opgemerkt dat in deze voorbeelden de separate knower een man is en de connected knower een vrouw ?
+Sommige studies hebben statistisch aangetoond dat het inderdaad zo is, al kan elk individu zich gelijk waar
+in het spectrum tussen deze twee uitersten bevinden.</p>
+<p>Voor een efficiënt samenwerkende groep leerlingen is het best dat iedereen beide methodes van leren kan
+gebruiken.</p>
+<p>In sommige situaties, zoals op een online forum, kan een enkele bijdrage van een persoon
+één of zelfs beide kenmerken laten zien. Iemand die gewoonlijk erg connected is, kan een bijdrage posten
+die erg separate klinkt, en omgekeerd. Het doel van het classificeren van elke bijdrage op deze schaal is om:</p>
+<blockquote>
+ <p>a) je te helpen nadenken over deze dingen als je de bijdrage van iemand leest.<br>
+ b) feedback geven aan de schrijver van de bijdrage over hoe hij door anderen gezien wordt.</p>
+</blockquote>
+<p>De resultaten worden niet gebruikt om de leerlingen op een of andere manier te beoordelen, ze worden alleen gebruikt
+om de communicatie en het leren te verbeteren.</p>
+<hr>
+<p><br>
+Als je nieuwsgierigheid geprikkeld is, kun je onderstaande referenties naar werken van de auteurs die deze ideeën
+ontwikkeld hebben eens bekijken:</p>
+<ul>
+ <li>Belenky, M.F., Clinchy, B.M., Goldberger, N.R., &amp; Tarule, J.M. (1986).
+ Women's ways of knowing: the development of self, voice, and mind. New York,
+ NY: Basic Books.</li>
+ <li>Clinchy, B.M. (1989a). The development of thoughtfulness in college women:
+ Integrating reason and care. American Behavioural Scientist, 32(6), 647-657.</li>
+ <li>Clinchy, B.M. (1989b). On critical thinking &amp; connected knowing. Liberal
+ education, 75(5), 14-19.</li>
+ <li>Clinchy, B.M. (1996). Connected and separate knowing; Toward a marriage
+ of two minds. In N.R. Goldberger, Tarule, J.M., Clinchy, B.M. &amp;</li>
+ <li>Belenky, M.F. (Eds.), Knowledge, Difference, and Power; Essays inspired
+ by &#8220;Women&#8217;s Ways of Knowing&#8221; (pp. 205-247). New York, NY:
+ Basic Books.</li>
+ <li>Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K., Lavin, B., &amp; Mansfield,
+ A. F. (1999). A New Way of Assessing Ways of Knowing: The Attitudes Towards
+ Thinking and Learning Survey (ATTLS). Sex Roles, 40(9/10), 745-766.</li>
+ <li>Galotti, K. M., Reimer, R. L., &amp; Drebus, D. W. (2001). Ways of knowing
+ as learning styles: Learning MAGIC with a partner. Sex Roles, 44(7/8), 419-436.
+ <br>
+ </li>
+</ul>

0 comments on commit c0f353c

Please sign in to comment.