Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
carlesbellver
carlesbellver committed Feb 9, 2004
1 parent 822e977 commit c18a62ddbda93f6137c72c97cda93e7f13b2ae6f
Showing with 902 additions and 919 deletions.
  1. +125 −128 lang/ca/forum.php
  2. +777 −791 lang/ca/moodle.php
View
@@ -1,133 +1,130 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.1 development (2003081500)
+ // forum.php - created with Moodle 1.1.1 (2003091000)
-#------------------------------------------------------------
-$string['modulename'] = "Fòrum";
-$string['modulenameplural'] = "Fòrums";
-#------------------------------------------------------------
-$string['addanewdiscussion'] = "Afegeix un nou tema de debat";
-$string['addanewtopic'] = "Afegeix un nou tema";
-$string['allowchoice'] = "Permet elegir a tothom";
-$string['allowdiscussions'] = "Pot un \$a enviar un missatge a aquest fòrum?";
-$string['allowratings'] = "Permeteu valorar els missatges?";
-$string['allowsdiscussions'] = "Aquest fòrum permet a cadascú començar un tema de debat.";
-$string['anyfile'] = "Qualsevol fitxer";
-$string['attachment'] = "Fitxer adjunt";
-$string['bynameondate'] = "per \$a->name - \$a->date";
-$string['configdisplaymode'] = "El mode de visualització per defecte dels debats si no se'n tria un.";
-$string['configlongpost'] = "Qualsevol missatge per damunt d'aquesta mida (exclòs l'HTML) es considerarà massa llarg.";
-$string['configmanydiscussions'] = "Nombre màxim de debats per pàgina";
-$string['configshortpost'] = "Qualsevol missatge per sota d'aquesta mida (exclòs l'HTML) es considerarà massa breu.";
-$string['couldnotadd'] = "Un error desconegut ha impedit afegir el vostre missatge";
-$string['couldnotdeleteratings'] = "Disculpeu, no es pot esborrar perquè ja l'han valorat altres persones";
-$string['couldnotdeletereplies'] = "Disculpeu, no es pot esborrar perquè ja l'han contestat altres persones";
-$string['couldnotupdate'] = "Un error desconegut ha impedit actualitzar el vostre missatge";
-$string['delete'] = "Esborra";
-$string['deleteddiscussion'] = "Tema de debat esborrat";
-$string['deletedpost'] = "Missatge esborrat";
-$string['deletesure'] = "Segur que voleu esborrar aquest missatge?";
-$string['discussion'] = "Debat";
-$string['discussionmoved'] = "Aquest debat s'ha traslladat a '\$a'.";
-$string['discussions'] = "Debats";
-$string['discussionsstartedby'] = "Debats començats per \$a";
-$string['discussionsstartedbyrecent'] = "Debats començats recentment per \$a";
-$string['discussthistopic'] = "Debateu aquest tema";
-$string['eachuserforum'] = "Cada persona envia un debat";
-$string['edit'] = "Edita";
-$string['editing'] = "S'està editant";
-$string['emptymessage'] = "El vostre missatge presentava algun problema. Potser l'havíeu deixat en blanc, o el fitxer adjunt era massa gran. Els canvis NO s'han guardat.";
-$string['everyonecanchoose'] = "Cadascú pot elegir subscriure's";
-$string['everyoneissubscribed'] = "Tothom està subscrit a aquest fòrum";
-$string['forcesubscribe'] = "Força que tothom estigui subscrit";
-$string['forcesubscribeq'] = "Forceu que tothom estigui subscrit?";
-$string['forum'] = "Fòrum";
-$string['forumintro'] = "Introducció al fòrum";
-$string['forumname'] = "Nom del fòrum";
-$string['forums'] = "Fòrums";
-$string['forumtype'] = "Tipus de fòrum";
-$string['generalforum'] = "Fòrum estàndard per a ús general";
-$string['generalforums'] = "Fòrums generals";
-$string['generalforums'] = "Fòrums generals";
-$string['inforum'] = "en \$a";
-$string['intronews'] = "Anuncis i notícies generals";
-$string['introsocial'] = "Un fòrum obert per xerrar sobre qualsevol cosa que vulgueu";
-$string['introteacher'] = "Un fòrum només per notes i debats del professorat";
-$string['lastpost'] = "Darrer missatge";
-$string['learningforums'] = "Fòrums d'aprenentatge";
-$string['maxtimehaspassed'] = "Disculpeu, ha passat el temps màxim per editar aquest missatge! (\$a)";
-$string['message'] = "Missatge";
-$string['modeflatnewestfirst'] = "Mostra llista plana de rèpliques començant per la més nova";
-$string['modeflatoldestfirst'] = "Mostra llista de rèpliques començant per la més antiga";
-$string['modenested'] = "Mostra rèpliques escalonades";
-$string['modethreaded'] = "Mostra rèpliques seguint el fil de la discussió";
-$string['more'] = "més";
-$string['movethisdiscussionto'] = "Trasllada aquest debat a... ";
-$string['namenews'] = "Fòrum de notícies";
-$string['namesocial'] = "Fòrum social";
-$string['nameteacher'] = "Fòrum del professorat";
-$string['newforumposts'] = "Nous missatges dels fòrums";
-$string['nodiscussions'] = "Encara no hi ha cap tema de debat en aquest fòrum";
-$string['noguestpost'] = "Disculpeu, els usuaris invitats no poden enviar missatges";
-$string['nonews'] = "Encara no s'han enviat notícies";
-$string['nomorepostscontaining'] = "No s'han trobat més missatges que continguin '\$a'";
-$string['noposts'] = "No hi ha missatges";
-$string['nopostscontaining'] = "No s'ha trobat cap missatge que contingui '\$a'";
-$string['nosubscribers'] = "Encara no hi ha subscriptors d'aquest fòrum";
-$string['nownotsubscribed'] = "\$a->name NO rebrrà còpies de '\$a->forum' per correu electrònic.";
-$string['nowsubscribed'] = "\$a->name rebrà còpies de '\$a->forum' per correu electrònic.";
-$string['numposts'] = "\$a missatges";
-$string['olderdiscussions'] = "Debats anteriors";
-$string['openmode0'] = "Debats no, respostes no";
-$string['openmode1'] = "Debats no, però respostes sí";
-$string['openmode2'] = "Debats i respostes sí";
-$string['parentofthispost'] = "Missatge original";
-$string['postadded'] = "S'ha afegit el vostre missatge.<P>Teniu \$a per editar-lo si voleu fer algun canvi.";
-$string['postincontext'] = "Veure aquest missatge en el seu context";
-$string['postmailinfo'] = "Això és una còpia d'un missatge enviat al lloc web \$a.
-Per afegir la vostra resposta via web, cliqueu aquest enllaç:";
-$string['postrating1'] = "Sobretot coneixement separats";
-$string['postrating2'] = "Separats i connectats";
-$string['postrating3'] = "Sobretot coneixements connectats";
-$string['posts'] = "Missatges";
-$string['postupdated'] = "S'ha actualitzat el vostre missatge.";
-$string['processingpost'] = "Processant el missatge \$a";
-$string['rate'] = "Valoració";
-$string['ratingeveryone'] = "Qualsevol pot valorar els missatges";
-$string['ratingno'] = "Sense valorar";
-$string['ratingonlyteachers'] = "Només el \$a pot valorar els missatges";
-$string['rating'] = "Valoració";
-$string['ratings'] = "Valoracions";
-$string['ratingssaved'] = "Valoracions guardades";
-$string['ratingsuse'] = "Utilitzar valoracions";
-$string['ratingtime'] = "Limita les valoracions als missatges enviats en aquestes dates:";
-$string['re'] = "Re:";
-$string['readtherest'] = "Llegiu la resta d'aquest tema";
-$string['replies'] = "Respostes";
-$string['repliesmany'] = "\$a respostes fins ara";
-$string['repliesone'] = "\$a resposta fins ara";
-$string['reply'] = "Contesta";
-$string['search'] = "Busca";
-$string['searcholderposts'] = "Busca missatges anteriors...";
-$string['searchresults'] = "Resultats de la cerca";
-$string['searchforums'] = "Busca en els fòrums";
-$string['sendinratings'] = "Envia les meves darreres valoracions";
-$string['showsubscribers'] = "Mostra els subscriptors";
-$string['singleforum'] = "Un debat simple";
-$string['startedby'] = "Iniciat per";
-$string['subject'] = "Títol";
-$string['subscribe'] = "Subscriu-me a aquest fòrum";
-$string['subscribed'] = "Subscrit";
-$string['subscribers'] = "Subscriptors";
-$string['subscribersto'] = "Subscriptors de '\$a'";
-$string['subscribestart'] = "Envia'm còpia dels missatges d'aquest fòrum";
-$string['subscribestop'] = "No vull rebre còpies per correu dels missatges d'aquest fòrum";
-$string['subscription'] = "Subscripció";
-$string['subscriptions'] = "Subscripcions";
-$string['unsubscribe'] = "Cancel·la la meva subscripció a aquest fòrum";
-$string['unsubscribed'] = "La vostra subscripció ha estat cancel·lada";
-$string['youratedthis'] = "La vostra valoració";
-$string['yournewtopic'] = "Nou tema de debat";
-$string['yourreply'] = "La vostra resposta";
+$string['addanewdiscussion'] = 'Afegeix un nou tema de debat';
+$string['addanewtopic'] = 'Afegeix un nou tema';
+$string['allowchoice'] = 'Permet elegir a tothom';
+$string['allowdiscussions'] = 'Pot un $a enviar un missatge a aquest fòrum?';
+$string['allowratings'] = 'Permeteu valorar els missatges?';
+$string['allowsdiscussions'] = 'Aquest fòrum permet a cadascú començar un tema de debat.';
+$string['anyfile'] = 'Qualsevol fitxer';
+$string['attachment'] = 'Fitxer adjunt';
+$string['bynameondate'] = 'per $a->name - $a->date';
+$string['configdisplaymode'] = 'El mode de visualització per defecte dels debats si no se\'n tria un.';
+$string['configlongpost'] = 'Qualsevol missatge per damunt d\'aquesta mida (exclòs l\'HTML) es considerarà massa llarg.';
+$string['configmanydiscussions'] = 'Nombre màxim de debats per pàgina';
+$string['configshortpost'] = 'Qualsevol missatge per sota d\'aquesta mida (exclòs l\'HTML) es considerarà massa breu.';
+$string['couldnotadd'] = 'Un error desconegut ha impedit afegir el vostre missatge';
+$string['couldnotdeleteratings'] = 'Disculpeu, no es pot esborrar perquè ja l\'han valorat altres persones';
+$string['couldnotdeletereplies'] = 'Disculpeu, no es pot esborrar perquè ja l\'han contestat altres persones';
+$string['couldnotupdate'] = 'Un error desconegut ha impedit actualitzar el vostre missatge';
+$string['delete'] = 'Esborra';
+$string['deleteddiscussion'] = 'Tema de debat esborrat';
+$string['deletedpost'] = 'Missatge esborrat';
+$string['deletesure'] = 'Segur que voleu esborrar aquest missatge?';
+$string['discussion'] = 'Debat';
+$string['discussionmoved'] = 'Aquest debat s\'ha traslladat a \'$a\'.';
+$string['discussions'] = 'Debats';
+$string['discussionsstartedby'] = 'Debats començats per $a';
+$string['discussionsstartedbyrecent'] = 'Debats començats recentment per $a';
+$string['discussthistopic'] = 'Debateu aquest tema';
+$string['eachuserforum'] = 'Cada persona envia un debat';
+$string['edit'] = 'Edita';
+$string['editing'] = 'S\'està editant';
+$string['emptymessage'] = 'El vostre missatge presentava algun problema. Potser l\'havíeu deixat en blanc, o el fitxer adjunt era massa gran. Els canvis NO s\'han guardat.';
+$string['everyonecanchoose'] = 'Cadascú pot elegir subscriure\'s';
+$string['everyoneissubscribed'] = 'Tothom està subscrit a aquest fòrum';
+$string['forcesubscribe'] = 'Força que tothom estigui subscrit';
+$string['forcesubscribeq'] = 'Forceu que tothom estigui subscrit?';
+$string['forum'] = 'Fòrum';
+$string['forumintro'] = 'Introducció al fòrum';
+$string['forumname'] = 'Nom del fòrum';
+$string['forums'] = 'Fòrums';
+$string['forumtype'] = 'Tipus de fòrum';
+$string['generalforum'] = 'Fòrum estàndard per a ús general';
+$string['generalforums'] = 'Fòrums generals';
+$string['inforum'] = 'en $a';
+$string['intronews'] = 'Anuncis i notícies generals';
+$string['introsocial'] = 'Un fòrum obert per xerrar sobre qualsevol cosa que vulgueu';
+$string['introteacher'] = 'Un fòrum només per notes i debats del professorat';
+$string['lastpost'] = 'Darrer missatge';
+$string['learningforums'] = 'Fòrums d\'aprenentatge';
+$string['maxtimehaspassed'] = 'Disculpeu, ha passat el temps màxim per editar aquest missatge! ($a)';
+$string['message'] = 'Missatge';
+$string['modeflatnewestfirst'] = 'Mostra llista plana de rèpliques començant per la més nova';
+$string['modeflatoldestfirst'] = 'Mostra llista de rèpliques començant per la més antiga';
+$string['modenested'] = 'Mostra rèpliques escalonades';
+$string['modethreaded'] = 'Mostra rèpliques seguint el fil de la discussió';
+$string['modulename'] = 'Fòrum';
+$string['modulenameplural'] = 'Fòrums';
+$string['more'] = 'més';
+$string['movethisdiscussionto'] = 'Trasllada aquest debat a... ';
+$string['namenews'] = 'Fòrum de notícies';
+$string['namesocial'] = 'Fòrum social';
+$string['nameteacher'] = 'Fòrum del professorat';
+$string['newforumposts'] = 'Nous missatges dels fòrums';
+$string['nodiscussions'] = 'Encara no hi ha cap tema de debat en aquest fòrum';
+$string['noguestpost'] = 'Disculpeu, els usuaris invitats no poden enviar missatges';
+$string['nomorepostscontaining'] = 'No s\'han trobat més missatges que continguin \'$a\'';
+$string['nonews'] = 'Encara no s\'han enviat notícies';
+$string['noposts'] = 'No hi ha missatges';
+$string['nopostscontaining'] = 'No s\'ha trobat cap missatge que contingui \'$a\'';
+$string['nosubscribers'] = 'Encara no hi ha subscriptors d\'aquest fòrum';
+$string['nownotsubscribed'] = '$a->name NO rebrrà còpies de \'$a->forum\' per correu electrònic.';
+$string['nowsubscribed'] = '$a->name rebrà còpies de \'$a->forum\' per correu electrònic.';
+$string['numposts'] = '$a missatges';
+$string['olderdiscussions'] = 'Debats anteriors';
+$string['openmode0'] = 'Debats no, respostes no';
+$string['openmode1'] = 'Debats no, però respostes sí';
+$string['openmode2'] = 'Debats i respostes sí';
+$string['parentofthispost'] = 'Missatge original';
+$string['postadded'] = 'S\'ha afegit el vostre missatge.<P>Teniu $a per editar-lo si voleu fer algun canvi.';
+$string['postincontext'] = 'Veure aquest missatge en el seu context';
+$string['postmailinfo'] = 'Això és una còpia d\'un missatge enviat al lloc web $a.
+Per afegir la vostra resposta via web, cliqueu aquest enllaç:';
+$string['postrating1'] = 'Sobretot coneixement separats';
+$string['postrating2'] = 'Separats i connectats';
+$string['postrating3'] = 'Sobretot coneixements connectats';
+$string['posts'] = 'Missatges';
+$string['postupdated'] = 'S\'ha actualitzat el vostre missatge.';
+$string['processingpost'] = 'Processant el missatge $a';
+$string['rate'] = 'Valoració';
+$string['rating'] = 'Valoració';
+$string['ratingeveryone'] = 'Qualsevol pot valorar els missatges';
+$string['ratingno'] = 'Sense valorar';
+$string['ratingonlyteachers'] = 'Només el $a pot valorar els missatges';
+$string['ratings'] = 'Valoracions';
+$string['ratingssaved'] = 'Valoracions guardades';
+$string['ratingsuse'] = 'Utilitzar valoracions';
+$string['ratingtime'] = 'Limita les valoracions als missatges enviats en aquestes dates:';
+$string['re'] = 'Re:';
+$string['readtherest'] = 'Llegiu la resta d\'aquest tema';
+$string['replies'] = 'Respostes';
+$string['repliesmany'] = '$a respostes fins ara';
+$string['repliesone'] = '$a resposta fins ara';
+$string['reply'] = 'Contesta';
+$string['search'] = 'Busca';
+$string['searchforums'] = 'Busca en els fòrums';
+$string['searcholderposts'] = 'Busca missatges anteriors...';
+$string['searchresults'] = 'Resultats de la cerca';
+$string['sendinratings'] = 'Envia les meves darreres valoracions';
+$string['showsubscribers'] = 'Mostra els subscriptors';
+$string['singleforum'] = 'Un debat simple';
+$string['startedby'] = 'Iniciat per';
+$string['subject'] = 'Títol';
+$string['subscribe'] = 'Subscriu-me a aquest fòrum';
+$string['subscribed'] = 'Subscrit';
+$string['subscribers'] = 'Subscriptors';
+$string['subscribersto'] = 'Subscriptors de \'$a\'';
+$string['subscribestart'] = 'Envia\'m còpia dels missatges d\'aquest fòrum';
+$string['subscribestop'] = 'No vull rebre còpies per correu dels missatges d\'aquest fòrum';
+$string['subscription'] = 'Subscripció';
+$string['subscriptions'] = 'Subscripcions';
+$string['unsubscribe'] = 'Cancel·la la meva subscripció a aquest fòrum';
+$string['unsubscribed'] = 'La vostra subscripció ha estat cancel·lada';
+$string['youratedthis'] = 'La vostra valoració';
+$string['yournewtopic'] = 'Nou tema de debat';
+$string['yourreply'] = 'La vostra resposta';
?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit c18a62d

Please sign in to comment.