Browse files

Translation of Survey module

  • Loading branch information...
1 parent dde9e6a commit c18aebd06d5bc908662462f7ed9f171e42d64e0c adamtpaw committed Sep 21, 2003
Showing with 10 additions and 0 deletions.
  1. +5 −0 lang/pl/help/survey/index.html
  2. +5 −0 lang/pl/help/survey/mods.html
View
5 lang/pl/help/survey/index.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p>Ankiety</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?file=surveys.html">Dostępne ankiety</a>
+</ul>
+
View
5 lang/pl/help/survey/mods.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php=$CFG->wwwroot?>/mod/survey/icon.gif">&nbsp;<B>Ankiety</B></P>
+<UL>
+<P>Moduł ten oferuje szereg sprawdzonych instrumentów do badań ankietowych, które okazały się przydatne w ocenianiu i stymulowaniu procesu uczenia się w środowisku on-line. Prowadzący mogą wykorzystywać te narzędzia do zbierania od swoich studentów danych, które pomogą im lepiej poznać swoją grupę i ułatwią dokonanie refleksji na temat swoich metod nauczania.</P>
+
+</UL>

0 comments on commit c18aebd

Please sign in to comment.