Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20080721)

  • Loading branch information...
commit c1dcb5d292009068c59b82b88d11220f0276f31f 1 parent ce4c577
authored July 21, 2008
2  install/lang/cs_utf8/installer.php
@@ -42,6 +42,8 @@
42 42
 $string['configurationcompletehead'] = 'Konfigurace dokončena';
43 43
 $string['configurationcompletesub'] = 'Moodle se pokusil uložit soubor s konfigurací do kořenového adresáře instalace Moodlu.';
44 44
 $string['continue'] = 'Pokračovat';
  45
+$string['ctyperecommended'] = 'Rozšíření PHP ctype je velmi doporučováno z důvodů výkonu vašich stránek, obzvláště když pracujete s jazyky, které nepoužívají latinku.';
  46
+$string['ctyperequired'] = 'Rozšíření PHP ctype je Moodlem vyžadováno z důvodů výkonu a vícejazyčné podpory.';
45 47
 $string['curlrecommended'] = 'Pro běh síťových funkcionalit (\"Moodle Networking\") je potřeba nainstalovat volitelnou knihovnu Curl.';
46 48
 $string['customcheck'] = 'Další kontroly';
47 49
 $string['database'] = 'Databáze';
2  install/lang/sk_utf8/installer.php
@@ -43,6 +43,8 @@
43 43
 $string['configurationcompletehead'] = 'Konfigurácia ukončená';
44 44
 $string['configurationcompletesub'] = 'Moodle sa pokúsil uložiť súbor s konfiguráciou do koreňového adresára inštalácie Moodle.';
45 45
 $string['continue'] = 'Pokračovať';
  46
+$string['ctyperecommended'] = 'Pre zvýšenie výkonu Vašej Moodle inštalácie (najmä v prípade využívania nie latin1 jazykov) je doporučované nainštalovať voliteľnú knižnicu ctype.';
  47
+$string['ctyperequired'] = 'Voliteľná knižnica ctype je odteraz vyžadovaná Moodle pre zvýšenie výkonu Moodle a pre podporu viacjazyčnej kompatibility.';
46 48
 $string['curlrecommended'] = 'Pre beh sieťových funkcionalít (\"Moodle Networking\") je treba nainštalovať voliteľnú knižnicu Curl.';
47 49
 $string['customcheck'] = 'Ostatné kontroly';
48 50
 $string['database'] = 'Databáza';

0 notes on commit c1dcb5d

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.