Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

New translation for new version of Moodle

 • Loading branch information...
commit c2c01ba4832f0a24b1a12f3333dc6df01c4a41f1 1 parent e9b5241
authored September 10, 2005
1  lang/pl/README
@@ -5,6 +5,7 @@ Polish Translation
5 5
 Maintainer: Poznan School of Banking (Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu)
6 6
   Adam Pawe³czak <adam.pawelczak@wsb.poznan.pl>
7 7
   Przemyslaw Polanski <ppolanski@pooh.wsb.poznan.pl>
  8
+  Luiza Budzynska <luiza.budzynska@wsb.poznan.pl>
8 9
 
9 10
 Contributors:
10 11
 Distance Education Centre at Gdansk University of Technology (DECTUG)
45  lang/pl/admin.php
... ...
@@ -1,11 +1,54 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // admin.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
  2
+   // admin.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
3 3
 
4 4
 
  5
+$string['adminseesallevents'] = 'Administratorzy widz± wszystkie zdarzenia';
  6
+$string['adminseesownevents'] = 'Administratorzy s± jak inni u¿ytkownicy';
  7
+$string['blockinstances'] = 'instancja';
  8
+$string['blockmultiple'] = 'z³o¿ony';
5 9
 $string['cachetext'] = 'D³ugo¶æ ¿ycia cache tekstu';
  10
+$string['calendarsettings'] = 'Kalendarz';
  11
+$string['change'] = 'zmiana';
  12
+$string['configclamactlikevirus'] = 'Traktuj pliki jako wirusy';
  13
+$string['configclamdonothing'] = 'Traktuj pliki jako nie uszkodzone';
  14
+$string['configsectioninterface'] = 'Interfejs';
  15
+$string['configsectionmail'] = 'poczta';
  16
+$string['configsectionmaintenance'] = 'utrzymywanie (konserwacja)';
  17
+$string['configsectionmisc'] = 'ró¿ne';
  18
+$string['configsectionoperatingsystem'] = 'system operacyjny';
  19
+$string['configsectionpermissions'] = 'pozwolenia';
  20
+$string['configsectionsecurity'] = 'bezpieczeñstwo';
  21
+$string['configsectionuser'] = 'u¿ytkownik';
  22
+$string['configvariables'] = 'Zmienne';
  23
+$string['confirmation'] = 'potwierdzenie';
  24
+$string['edithelpdocs'] = 'edytuj pliki pomocy';
  25
+$string['editstrings'] = 'edytuj ³añcuchy znaków';
  26
+$string['filterall'] = 'filtruj wszystkie ³añcuchy znaków';
6 27
 $string['filteruploadedfiles'] = 'Filtruj uploadowane pliki';
  28
+$string['helpadminseesall'] = 'Administrator widzi wszystkie zdarzenia z kalendarza, lub te dotycz±ce jego?';
  29
+$string['helpcalendarsettings'] = 'Konfiguruj kalendarz, datê i czas zwiazane z ró¿nymi aspektami moodle';
  30
+$string['helpforcetimezone'] = 'U¿ytkownicy mogê indywidualnie dobieraæ strefe czasow±, albo jest jedna strefa czasowa dla wszelkiech.';
  31
+$string['helpsitemaintenance'] = 'Uaktualniania i inne prace konserwacyjne platformy';
  32
+$string['helpstartofweek'] = 'Od jakiego dnia zaczyna siê tydzieñ w kalendarzu';
  33
+$string['helpupcominglookahead'] = ' ';
  34
+$string['helpupcomingmaxevents'] = 'Ile (maksymalnie) nadchodz±cych wydarzeñ jest domy¶lnie pokazywanych u¿ytkownikom';
  35
+$string['helpweekenddays'] = 'Które dni tygodnia s± potraktowane jak \"weekend \" i pokazane ró¿nym kolorem?';
  36
+$string['importtimezones'] = 'pobranie listy stref czasowych';
  37
+$string['importtimezonescount'] = '$a->count wej¶æ importowany z $a->source';
  38
+$string['importtimezonesfailed'] = '¯adne ¼ród³a nie zosta³y znalezione';
  39
+$string['incompatibleblocks'] = 'Niezgodne Bloki';
  40
+$string['optionalmaintenancemessage'] = 'Opcjonalna wiadomo¶æ podczas konserwacji platformy';
  41
+$string['pleaseregister'] = 'Proszê zarejestrowaæ swoj± stronê, wtedy przycisk zostanie usuniêty';
  42
+$string['sitemaintenance'] = 'Trwaj± pracê administracyjne i ta strona jest obecnie nie dostêpna';
  43
+$string['sitemaintenancemode'] = 'Modu³ konserwacji';
  44
+$string['sitemaintenanceon'] = 'Obecnie trwaj± prace administracyjne. (tylko adminstrator mo¿e zalogowaæ siê)';
  45
+$string['therewereerrors'] = 'Dane zawieraj± b³êdy';
  46
+$string['timezoneforced'] = 'Strefa czasowa wymuszana przez administratora systemu';
  47
+$string['timezoneisforcedto'] = 'Zmu¶ wszystkich u¿ytkowników do u¿ycia strefy czasowej';
  48
+$string['timezonenotforced'] = 'u¿ytkownik mo¿e wybieraæ swoj± strefê czasow±';
7 49
 $string['upgradelogs'] = 'Dla uzyskania pe³nej funkcjonalno¶ci, stare logi powinny zostaæ uaktualnione. <a href=\"$a\">Wiêcej informacji</a>';
8 50
 $string['upgradelogsinfo'] = 'Aby móc przegl±daæ stare logi musisz dokonaæ ich aktualizacji. W zale¿no¶ci od konfiguracji twojej strony internetowej proces ten mo¿e potrwaæ parê godzin i mocno wp³yn±æ na wydajno¶æ bazy danych. Gdy rozpoczniesz ju¿ proces aktualizacji, poczekaj a¿ on siê skoñczy (nie zamykaj okna przegl±darki). Strona bêdzie dzia³a³a poprawnie dla innych u¿ytkowników.<br />Czy chcesz teraz dokonaæ aktualizacji logów?';
  51
+$string['upgradingdata'] = 'Uaktualnianie danych';
9 52
 $string['upgradinglogs'] = 'Uaktualnianie logów';
10 53
 
11 54
 ?>
26  lang/pl/assignment.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // assignment.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
  2
+   // assignment.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['allowresubmit'] = 'Zezwól na wielokrotne przesyłanie rozwiązania';
@@ -8,30 +8,54 @@
8 8
 $string['assignmentmailhtml'] = '$a-> umieścił informację zwrotną na temat twojego rozwiązania zadania \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br /> Możesz zobaczyć ją załączoną do <a href=\"$a->url\"> swojego rozwiązania </a>.';
9 9
 $string['assignmentname'] = 'Nazwa zadania';
10 10
 $string['assignmenttype'] = 'Rodzaj zadania';
  11
+$string['availabledate'] = 'Data rozpoczęcia';
  12
+$string['comment'] = 'Komentarz';
  13
+$string['commentinline'] = 'Komentarz';
11 14
 $string['configmaxbytes'] = 'Domyślna wielkość plików dla wszystkich prac na tej stronie (chyba, że przedmiot bądź ustawienia strony nakładają jeszcze inne ograniczenia)';
12 15
 $string['description'] = 'Opis';
13 16
 $string['duedate'] = 'Termin oddawania zadania';
14 17
 $string['duedateno'] = 'Brak terminu oddania pracy';
15 18
 $string['early'] = '$a przed terminem';
  19
+$string['editmysubmission'] = 'Edytuj zadanie';
  20
+$string['emailteachermail'] = 'a->username przesłał zadanie $a->assigment
  21
+Zadanie jest dostępne tutaj:
  22
+$a->url';
  23
+$string['emailteachermailhtml'] = 'a->username przesłał zadanie <i>\'$a->assignment\'</i><br /><br />
  24
+
  25
+<a href=\"$a->url\">Zadanie jest dostępne tutaj</a>';
  26
+$string['emailteachers'] = 'Powiadomienie e-mailem o przesłanym rozwiązaniu';
  27
+$string['emptysubmission'] = 'Nie oddałeś jeszcze zadania';
16 28
 $string['existingfiledeleted'] = 'Plik $a został usunięty';
17 29
 $string['failedupdatefeedback'] = 'Nie udało się uaktualnić informacji zwrotnej dla użytkownika $a';
18 30
 $string['feedback'] = 'Informacja zwrotna';
  31
+$string['feedbackfromteacher'] = 'Informacja zwrotna z $a';
19 32
 $string['feedbackupdated'] = 'Informacja zwrotna została uaktualniona dla $a osób';
  33
+$string['guestnoupload'] = 'Przepraszamy, użytkownik zalogowany joko gość przesłać';
  34
+$string['helpoffline'] = '<p>To jest użyteczne kiedy zadanie jest wykonywane poza Moodle. 
  35
+<p>Studenci mogą widzieć opis zadania, ale nie mogą przesłać pliku. Oceniasz prace normalnie, i studenci będą otrzymywać zawiadomienia o stopniach. ';
  36
+$string['helponline'] = '<p>Ten typ zadania wymaga od użytkowników redagowania tekstu, za pomocą programów do edycji. Nauczyciel może wystawić stopień on-line, i dodawać komentarze lub wprawadzać zmiany. </p><p>(Jeżeli znacie starsze wersje Moodle, ten typ zadania odpowiada dziennikowi,) </p>';
  37
+$string['helpuploadsingle'] = '<p>Ten typ zadania pozwala każdemu uczestnikowi przesłac jeden plik, dowolnego typu. <p>To może być dokument, obraz,albo plik skompresowany, itp. ';
20 38
 $string['late'] = '$a zbyt późno';
21 39
 $string['maximumgrade'] = 'Maksymalna ocena';
22 40
 $string['maximumsize'] = 'Maksymalny rozmiar';
23 41
 $string['modulename'] = 'Zadanie';
24 42
 $string['modulenameplural'] = 'Zadania';
25 43
 $string['newsubmissions'] = 'Przesłane rozwiązania';
  44
+$string['noassignments'] = 'Nie przesłano jeszcze rozwiązań';
  45
+$string['noattempts'] = 'Nie próbowano rozwiązać zadania';
26 46
 $string['notgradedyet'] = 'Jeszcze nie oceniono';
27 47
 $string['notsubmittedyet'] = 'Nic jeszcze nie przesłano';
28 48
 $string['overwritewarning'] = 'UWAGA: Ponowne przesłanie zastąpi twoje aktualne rozwiązanie';
  49
+$string['preventlate'] = 'Zabraniaj przesyłac po terminie';
29 50
 $string['saveallfeedback'] = 'Zapisz moje wszystkie informacje zwrotne';
  51
+$string['submission'] = 'Rozwiązanie';
30 52
 $string['submissionfeedback'] = 'Informacje zwrotne na temat rozwiązania';
31 53
 $string['submissions'] = 'Rozwiązania';
  54
+$string['submissionsaved'] = 'Zmiany zostały zapisane';
32 55
 $string['submitassignment'] = 'Prześlij swoje rozwiązanie korzystając z poniższego formularza';
33 56
 $string['submitted'] = 'Przesłano';
34 57
 $string['typeoffline'] = 'Działania wykonywane w trybie off-line';
  58
+$string['typeonline'] = 'Działania wykonywane w trybie on-line';
35 59
 $string['typeuploadsingle'] = 'Wymagane przesłanie jednego pliku';
36 60
 $string['uploadbadname'] = 'Nazwa pliku zawierała nieprawidłowe znaki i nie mogła zostać przesłana';
37 61
 $string['uploadedfiles'] = 'Przesłane pliki';
5  lang/pl/auth.php
... ...
@@ -1,7 +1,8 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // auth.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
  2
+   // auth.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005072200)
3 3
 
4 4
 
  5
+$string['auth_cas_language'] = 'Wybierz język';
5 6
 $string['auth_dbdescription'] = 'Metoda ta wykorzystuje tabelę zewnętrznej bazy danych dla sprawdzenia czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne. W przypadku nowego konta, informacje z innych pól również mogą zostać skopiowane do Moodle.';
6 7
 $string['auth_dbextrafields'] = 'Te pola są opcjonalne. Możesz wstępnie wypełnić niektóre pola dotyczące użytkownika informacją z <b>pól zewnętrznej bazy danych</b>, które tutaj określasz. <br />Jeżeli nic w tym miejscu nie wpiszesz, użyte zostaną wartości domyślne. <br /> W obu przypadkach, użytkownik będzie mógł dokonać edycji tych pól po zalogowaniu';
7 8
 $string['auth_dbfieldpass'] = 'Nazwa pola zawierającego hasła';
@@ -36,7 +37,7 @@
36 37
 $string['auth_ldap_host_url'] = 'Określ hosta LDAP za pomocą adresu, np. URL\'ldap://ldap.myorg.com/\' lub \'ldaps://ldap.myorg.com/\'';
37 38
 $string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Określ atrybut członkostwa użytkownika jeżeli użytkownik należy do grupy. Zazwyczaj jest to \'member\'';
38 39
 $string['auth_ldap_objectclass'] = 'Filtr wykorzystany do nazywania/szukania użytkowników. Zwykle będzie to objectClass=posixAccount. Ustawienie objectClass=* zwróci wszystkie obiekty LDAP.';
39  
-$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Wpisz wartość &lt;&gt; 0 jeżeli chcesz szukać użytkowników z podkontekstów';
  40
+$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Wpisz wartość <> 0 jeżeli chcesz szukać użytkowników z podkontekstów';
40 41
 $string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Uaktualnij informacje o użytkowniku (imię, nazwisko, adres...) z LDAP do Moodle. Informacje na temat mapowania: /auth/ldap/attr_mappings.php';
41 42
 $string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Atrybut używany do nazywania/szukania użytkowników, zwykle \'cn\'.';
42 43
 $string['auth_ldap_version'] = 'Wersja protokołu LDAP używana przez serwer.';
6  lang/pl/block_course_summary.php
... ...
@@ -1,8 +1,8 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // block_course_summary.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
  2
+   // block_course_summary.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
3 3
 
4 4
 
5  
-$string['blockname'] = 'Podsumowanie kursu';
6  
-$string['siteinfo'] = 'Informacje o serwisie';
  5
+$string['coursesummary'] = 'Podsumowanie kursu';
  6
+$string['pagedescription'] = 'opis kursu/strony';
7 7
 
8 8
 ?>
8  lang/pl/calendar.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // calendar.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
  2
+   // calendar.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['calendar'] = 'Kalendarz';
@@ -38,6 +38,8 @@
38 38
 $string['expired'] = 'Wygasły(a)';
39 39
 $string['explain_lookahead'] = 'Ten parametr oznacza maksymalną liczbę dni \"na przyszłość\" na podstawie której określony termin zostanie wyświetlony jako nadchodzący. Terminy ustalone jako rozpoczynające się później w stosunku do tej ilości dni nie będą wyświetlone. Zauważ, że <strong>nie ma gwarancji</strong>, że wszystkie zdarzenia zaczynające się w danym przeciągu czasu będą wyświetlone jako nadchodzące; jeśli jest ich zbyt wiele, najbardziej oddalone zdarzenia nie zostana wyświetlone. ';
40 40
 $string['explain_maxevents'] = 'Ten parametr ustala maksymalną liczbę wydarzeń, które zostaną wyświetlone.';
  41
+$string['explain_persistflt'] = 'Jeżeli opcja jest włączona, to Moodle będzie pamiętać ostatnie ustawienie filtru i automatycznie odtwarzać je za każdym razem kiedy się zalogujesz. 
  42
+';
41 43
 $string['explain_startwday'] = 'Ten parametr ustawia sposób w jaki wszystkie miesięczne kalendarze będą wyświetlone. Ustaw go w sposób do którego jesteś przyzwyczajony.';
42 44
 $string['explain_timeformat'] = 'Możesz wybrać czas w formacie 12 albo 24 godzinnym. Jeśli wybierzesz \"domyślny\", wówczas ten format będzie automatycznie wybrany w zgodzie z językiem, który używasz na tej stronie';
43 45
 $string['fri'] = 'Pi.';
@@ -55,10 +57,13 @@
55 57
 $string['oneevent'] = '1 termin';
56 58
 $string['pref_lookahead'] = 'Nadchodzące spotkania';
57 59
 $string['pref_maxevents'] = 'Maximum nadchodzących spotkań';
  60
+$string['pref_persistflt'] = 'Pamiętaj ustawienia filtru';
58 61
 $string['pref_startwday'] = 'Pierwszy dzień tygodnia';
59 62
 $string['pref_timeformat'] = 'Format wyświetlenia czasu';
60 63
 $string['preferences'] = 'Preferencje';
61 64
 $string['preferences_available'] = 'Twoje osobiste preferencje';
  65
+$string['repeateditall'] = 'Zachwowaj zmiany dla wszystkich $a zdarzeń';
  66
+$string['repeateditthis'] = 'Zachowaj zmiany';
62 67
 $string['repeatnone'] = 'Brak powtórzeń';
63 68
 $string['repeatweeksl'] = 'Powtórz co tydzień';
64 69
 $string['repeatweeksr'] = 'Spotkania';
@@ -95,5 +100,6 @@
95 100
 $string['wed'] = 'Śr.';
96 101
 $string['wednesday'] = 'Środa';
97 102
 $string['yesterday'] = 'Wczoraj';
  103
+$string['youcandeleteallrepeats'] = 'To zdarzenie jest częscią serii zdarzeń. Możesz usunąć tylko te zdarzenie, lub wszystkie $a zdarzeń od razu.';
98 104
 
99 105
 ?>
15  lang/pl/choice.php
... ...
@@ -1,15 +1,22 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // choice.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
  2
+   // choice.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
3 3
 
4 4
 
  5
+$string['addmorechoices'] = 'Dodaj głosowanie';
5 6
 $string['allowupdate'] = 'Zezwól na aktualizację głosowania';
6 7
 $string['answered'] = ' z udzieloną odpowiedzią';
7 8
 $string['choice'] = 'Wybór $a';
8 9
 $string['choiceclose'] = 'Do';
9  
-$string['choicename'] = ' Nazwa wyboru';
  10
+$string['choicename'] = ' Nazwa głosowania';
10 11
 $string['choiceopen'] = 'Otwórz';
11 12
 $string['choicetext'] = ' Treść pytania';
  13
+$string['displayhorizontal'] = 'Wyświetl w poziomie';
  14
+$string['displaymode'] = 'Opcje wyświetlania';
  15
+$string['displayvertical'] = 'Wyświetl w pionie';
  16
+$string['full'] = '(pełne)';
12 17
 $string['havetologin'] = 'Musisz się zalogować zanim odpowiesz';
  18
+$string['limit'] = 'Liczba możliwych głosów';
  19
+$string['limitanswers'] = 'Ogranicz liczbę możliwych odpowiedzi';
13 20
 $string['modulename'] = ' Głosowanie';
14 21
 $string['modulenameplural'] = ' Głosowania';
15 22
 $string['mustchooseone'] = 'Musisz wybrać odpowiedź przed zapisaniem. W tej chwili nic nie zostało zapisane';
@@ -27,7 +34,11 @@
27 34
 $string['responsesto'] = 'Odpowiedzi na $a';
28 35
 $string['savemychoice'] = 'Zapisz mój wybór';
29 36
 $string['showunanswered'] = 'Pokaż kolumnę \"nieodpowiedziane\"';
  37
+$string['spaceleft'] = 'Ilość wolnego miejsca';
  38
+$string['spacesleft'] = 'Ilość wolnych miejsc';
  39
+$string['taken'] = 'Weź';
30 40
 $string['timerestrict'] = 'Ogranicz odpowiadanie do tego czasu';
31 41
 $string['viewallresponses'] = ' Przejrzyj $a odpowiedzi';
  42
+$string['yourselection'] = 'Twój wybór';
32 43
 
33 44
 ?>
3  lang/pl/dialogue.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // dialogue.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
  2
+   // dialogue.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addmynewentries'] = 'Dodaj moje nowe dialogi';
@@ -23,6 +23,7 @@
23 23
 $string['furtherinformation'] = 'Dalsze informacje';
24 24
 $string['lastentry'] = 'Ostatni wpis';
25 25
 $string['maildefault'] = 'Wy¶lij emaila z nowym wpisem';
  26
+$string['mailnotification'] = 'Powiadomienie poczt± elektorniczn±';
26 27
 $string['modulename'] = 'Dialog';
27 28
 $string['modulenameplural'] = 'Dialogi';
28 29
 $string['namehascloseddialogue'] = '$a zakoñczy³ dialog';
10  lang/pl/docs/README.txt
... ...
@@ -1,11 +1,11 @@
1 1
 Dokumentacja Moodle
2 2
 --------------------
3 3
 
4  
-Jeśli chciałbyś przetłumaczyć tą dokumentację na inny język proponuję Ci abyś: 
  4
+Je¶li chciałby¶ przetłumaczyć tę dokumentację na inny język proponuję Ci aby¶: 
5 5
 
6  
- 1) Nie zamieszczał dokumentacji w języku angielskim w swoim katalogu, ponieważ pliki angielski są automatycznie używane, jeśli brakuje ich w pakiecie językowym.
  6
+ 1) Nie zamieszczał dokumentacji w języku angielskim w swoim katalogu, ponieważ pliki angielski s± automatycznie używane, je¶li brakuje ich w pakiecie językowym.
7 7
 
8  
- 2) Tłumacz pliki w następującej kolejności (od najważniejszego)
  8
+ 2) Tłumacz pliki w następuj±cej kolejno¶ci (od najważniejszego)
9 9
  
10 10
   Najważniejszy
11 11
   |-------------------
@@ -40,6 +40,4 @@ Je
40 40
   |-------------------
41 41
  Najmniej istotny
42 42
 
43  
- 3) Proszę nie tłumacz pliku credits.html : i tak zmienia się on zbyt szybko
44  
-
45  
-
  43
+ 3) Proszę nie tłumacz pliku credits.html : i tak zmienia się on zbyt szybko
82  lang/pl/docs/index.html
... ...
@@ -1,41 +1,41 @@
1  
-<head>
2  
-  <title>Moodle Contributed Documentation</title>
3  
-	<link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
4  
-  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
5  
-	<style type="text/css">
6  
-<!--
7  
-.docheading {
8  
-	font-size: medium;
9  
-	font-weight: bold;
10  
-	font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
11  
-	border: 1px dotted;
12  
-	padding: 10px;
13  
-	background-color: #EEEEEE;
14  
-}
15  
-.docdescription {
16  
-	font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
17  
-	font-size: medium;
18  
-	border: none;
19  
-	padding-left: 40px;
20  
-}
21  
--->
22  
-</style>
23  
-</head>
24  
-
25  
-<body bgcolor="#FFFFFF">
26  
-<h2>Contributed Documentation</h2>
27  
-
28  
-<p>This section contains links to user-contributed documentation, 
29  
-  which are intended to supplement the <a href="http://moodle.org/doc/">Official Documentation</a>.
30  
-
31  
-<p>Some of the material below may eventually be integrated into the official 
32  
-  documentation, but it has been placed here to make it accessible in the 
33  
-  meantime.
34  
-
35  
-<h2 class=docheading><a href="teacher-matt.html">Teacher Manual</a> - by Matt Riordan</h2>
36  
-<p class=docdescription>A comprehensive walkthrough for teachers, with many screenshots. Based on Moodle 1.0.9.</p>
37  
-
38  
-<p>&nbsp;</p>
39  
-<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
40  
-
41  
-</body>
  1
+<head>
  2
+  <title>Moodle Contributed Documentation</title>
  3
+	<link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
  4
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
  5
+	<style type="text/css">
  6
+<!--
  7
+.docheading {
  8
+	font-size: medium;
  9
+	font-weight: bold;
  10
+	font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
  11
+	border: 1px dotted;
  12
+	padding: 10px;
  13
+	background-color: #EEEEEE;
  14
+}
  15
+.docdescription {
  16
+	font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
  17
+	font-size: medium;
  18
+	border: none;
  19
+	padding-left: 40px;
  20
+}
  21
+-->
  22
+</style>
  23
+</head>
  24
+
  25
+<body bgcolor="#FFFFFF">
  26
+<h2>Contributed Documentation</h2>
  27
+
  28
+<p>This section contains links to user-contributed documentation, 
  29
+  which are intended to supplement the <a href="http://moodle.org/doc/">Official Documentation</a>.
  30
+
  31
+<p>Some of the material below may eventually be integrated into the official 
  32
+  documentation, but it has been placed here to make it accessible in the 
  33
+  meantime.
  34
+
  35
+<h2 class=docheading><a href="teacher-matt.html">Teacher Manual</a> - by Matt Riordan</h2>
  36
+<p class=docdescription>A comprehensive walkthrough for teachers, with many screenshots. Based on Moodle 1.0.9.</p>
  37
+
  38
+<p>&nbsp;</p>
  39
+<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
  40
+
  41
+</body>
19  lang/pl/editor.php
... ...
@@ -1,11 +1,11 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // editor.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
  2
+   // editor.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['about'] = 'O tym edytorze';
6 6
 $string['absbottom'] = 'Dó³';
7  
-$string['absmiddle'] = '¦rodek';
8 7
 $string['address'] = 'Adres';
  8
+$string['alertnoselectedtext'] = 'Musisz najpierw zaznaczyæ tekst!';
9 9
 $string['alignment'] = 'Justowanie';
10 10
 $string['alternatetext'] = 'Tekst alternatywny';
11 11
 $string['anchorhelp'] = 'Tworzy kotwicê. Link i tak bêdziesz musia³ utworzyæ rêcznie.';
@@ -22,15 +22,21 @@
22 22
 $string['choosechar'] = 'Wybierz literê';
23 23
 $string['chooseicon'] = 'Wybierz ikonê do wstawienia';
24 24
 $string['close'] = 'Zamknij';
  25
+$string['closeafterreplace'] = 'Zamknij zanim zmienisz';
25 26
 $string['cols'] = 'Kolumny';
26 27
 $string['copy'] = 'Skopiuj zaznaczone';
27 28
 $string['createanchor'] = 'Stwórz kotwicê';
28 29
 $string['createfolder'] = 'Utwórz folder';
29 30
 $string['createlink'] = 'Wstaw link';
30 31
 $string['cut'] = 'Wytnij zaznaczone';
  32
+$string['cutpastemozilla'] = 'Niestety, nie mo¿na u¿ywaæ skrótów klawiaturowych do wklejenia tekstu do edytora on-line. Jest to zwi±zane z bezpieczeñstwem.<br/><br/>S± trzy sposoby, mo¿esz wypróbowaæ: <br/> (1 ) Zamiast CTRL-v, u¿ywaæ SHIFT-Insert<br /> (2 ) U¿ywaæ Edycja->Wklej z menu Twojej przegl±darki<br/> (3 ) Zmieñ ustawienia Twojej przegl±darki edytuj±c plik user.js. <br/><br/>Wybierz przycisk OK aby otrzymaæ wiêcej wskazówek, lub przycisk Cancel aby powróciæ do edytora tekstu.';
31 33
 $string['delete'] = 'Usuñ';
32 34
 $string['filebrowser'] = 'Przejrzyj pliki';
  35
+$string['findwhat'] = 'Znajd¼';
  36
+$string['fontname'] = 'Nazwa czcionki';
  37
+$string['fontsize'] = 'Rozmiar czcionki';
33 38
 $string['forecolor'] = 'Kolor czcionki';
  39
+$string['formatblock'] = 'Format';
34 40
 $string['fullscreen'] = 'Edytor pe³noekranowy';
35 41
 $string['heading'] = 'Nag³ówek';
36 42
 $string['height'] = 'Wysoko¶æ';
@@ -46,6 +52,7 @@
46 52
 $string['insertsmile'] = 'Wstaw ikonkê (smiley)';
47 53
 $string['inserttable'] = 'Wstaw tabelê';
48 54
 $string['italic'] = 'Kursywa';
  55
+$string['itemsreplaced'] = 'Zmieniono!';
49 56
 $string['justifycenter'] = 'Wy¶rodkuj tekst';
50 57
 $string['justifyfull'] = 'Pe³ne justowanie';
51 58
 $string['justifyleft'] = 'Wyrównaj do lewej';
@@ -62,13 +69,16 @@
62 69
 $string['linktargettop'] = 'To samo okno';
63 70
 $string['linktitle'] = 'Tytu³';
64 71
 $string['linkurl'] = 'URL';
  72
+$string['matchcase'] = 'Uwzglêdnij wielko¶æ liter';
65 73
 $string['middle'] = '¦rodek';
66 74
 $string['minimize'] = 'Minimalizuj edytor';
67 75
 $string['move'] = 'Przesuñ';
  76
+$string['nolink'] = 'Wy³±cz automatyczn± zamianê na ³±cza';
68 77
 $string['normal'] = 'Normalne';
69 78
 $string['notimage'] = 'Wybrany plik nie jest zdjêciem! Proszê wska¿ zdjêcie.';
70 79
 $string['notset'] = 'Nie ustawione';
71 80
 $string['ok'] = 'OK';
  81
+$string['options'] = 'Opcje';
72 82
 $string['orderedlist'] = 'Lista ponumerowana';
73 83
 $string['outdent'] = 'Zmniejsz indent';
74 84
 $string['paste'] = 'Wklej';
@@ -80,11 +90,16 @@
80 90
 $string['preview'] = 'Podgl±d';
81 91
 $string['properties'] = 'W³a¶ciwo¶ci';
82 92
 $string['redo'] = 'Powtórz swoje ostatnie dzia³anie';
  93
+$string['regularexpressions'] = 'U¿yj wyra¿eniñ regularnych';
83 94
 $string['removelink'] = 'Usuñ link';
84 95
 $string['rename'] = 'Zmieñ nazwê';
  96
+$string['replaceall'] = 'Zamieñ wszystkie';
  97
+$string['replacewith'] = 'Zmieñ';
85 98
 $string['right'] = 'Prawo';
86 99
 $string['righttoleft'] = 'Kierunek od prawej do lewej';
87 100
 $string['rows'] = 'Rowki';
  101
+$string['searchandreplace'] = 'Znajd¼ i zamieñ';
  102
+$string['searchnotfound'] = 'Nie znaleziono ³añcucha znaków';
88 103
 $string['selectcolor'] = 'Wybierz kolor';
89 104
 $string['selection'] = 'Zaznaczenie';
90 105
 $string['showhelp'] = 'Pomoc';
3  lang/pl/enrol_paypal.php
... ...
@@ -1,8 +1,9 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
  2
+   // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005072200)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['business'] = 'Adres e-mail twojego biznesowego konta w PayPal';
  6
+$string['costorkey'] = 'Wybierz jedną z następujących metod.';
6 7
 $string['description'] = 'Moduł PayPal pozwala Ci wprowadzić płatne kursy. Jeśli koszt kursu równy jest 0, studenci nie są proszeni o zapłatę za kurs. Jest też standardowa cena dla całego serwisu, którą tutaj ustawisz. Możesz też ustawić indywidualną cenę dla każdego kursu, wtedy cena kursu jest używana zamiast standardowej ceny.';
7 8
 $string['enrolname'] = 'PayPal';
8 9
 $string['sendpaymentbutton'] = 'Zapłać za pomocą PayPal';
8  lang/pl/error.php
... ...
@@ -1,7 +1,9 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // error.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
  2
+   // error.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
3 3
 
4 4
 
  5
+$string['adminprimarynoedit'] = 'Ustawienia głównego administratora nie mogą być zmieniane przez innych';
  6
+$string['confirmsesskeybad'] = 'Niestety Twój klucz sesji nie pozwala wykonać tej operacji. Zabezpieczenie te zapobiega przypadkowym lub złośliwym wykonaniu operacji w Twoim imieniu. Zrób to jeżeli naprawdę musisz wykonać tę operację';
5 7
 $string['coursegroupunknown'] = 'Nie określono kursu dla grupy $a';
6 8
 $string['erroronline'] = 'Błąd na lini $a.';
7 9
 $string['fieldrequired'] = '\"$a\" nie może być puste.';
@@ -12,7 +14,11 @@
12 14
 $string['missingfield'] = 'Brakuje pola \"$a\" .';
13 15
 $string['modulerequirementsnotmet'] = 'Moduł \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) nie został poprawnie zainstalowany. Zainstaluj nowszą wersję Moodle! Aktualnie używasz wersji $a->currentmoodle, a potrzebujesz $a->requiremoodle).';
14 16
 $string['notavailable'] = 'Nie jest to w tej chwili dostępne';
  17
+$string['onlyeditown'] = 'Możesz edytować tylko własne informacje';
  18
+$string['processingstops'] = 'Operacja została zatrzymana. Operacja zapisu nie została wykonana';
15 19
 $string['restricteduser'] = 'Twoje konto \"$a\" nie daje Tobie uprawnień do wykonania tej operacji.';
  20
+$string['sessionerroruser'] = 'Sesja wygasła. Zaloguj się ponownie.';
  21
+$string['sessionipnomatch'] = 'Twój nr IP został zmieniony od kiedy zalogowałeś się po raz pierwszy. Zabezpieczenie te zapobiega wykorzystania przez osoby niepowołane Twojego identyfikatora do logowania się na tej stronie. Skontaktuj się z administratorem tej strony.';
16 22
 $string['unknowncourse'] = 'Kurs o nazwie \"$a\" nie istnieje.';
17 23
 $string['usernotaddederror'] = 'Nieznany błąd - użytkownik \"$a\" nie został dodany.';
18 24
 $string['usernotaddedregistered'] = 'Yżytkownik \"$a\" już istnieje.';
6  lang/pl/exercise.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // exercise.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
  2
+   // exercise.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['absent'] = 'Nieobecny/a';
@@ -42,6 +42,7 @@
42 42
 $string['editingassessmentelements'] = 'Edytuj elementy sk³adowe oceny ';
43 43
 $string['element'] = 'Element';
44 44
 $string['elementweight'] = 'Waga elementu';
  45
+$string['enterpassword'] = 'Wprowad¼ has³o';
45 46
 $string['entriessaved'] = 'Zapisano';
46 47
 $string['errorbanded'] = 'W oparciu o ilo¶æ b³êdów';
47 48
 $string['excellent'] = '¦wietnie';
@@ -98,6 +99,7 @@
98 99
 $string['onesubmission'] = 'Jedno oddanie';
99 100
 $string['optionaladjustment'] = 'Mo¿liwo¶æ zmiany oceny';
100 101
 $string['overallgrade'] = 'Ocena ogólna';
  102
+$string['passwordprotectedexercise'] = 'Ochrona has³em';
101 103
 $string['phase'] = 'Faza';
102 104
 $string['phase1'] = 'U³ó¿ æwiczenie';
103 105
 $string['phase1short'] = 'U³ó¿ ';
@@ -162,6 +164,7 @@
162 164
 $string['ungradedstudentassessments'] = '$a nieocenionych ocen studenta';
163 165
 $string['usemaximum'] = 'U¿yj maksymalnej';
164 166
 $string['usemean'] = 'U¿yj ¶redniej';
  167
+$string['usepassword'] = 'U¿yj has³a';
165 168
 $string['verylax'] = 'Bardzo nie¶cis³y';
166 169
 $string['verypoor'] = 'Niedostateczny';
167 170
 $string['verystrict'] = 'Bardzo dok³adny';
@@ -174,6 +177,7 @@
174 177
 $string['weights'] = 'Wagi';
175 178
 $string['weightssaved'] = 'Zapisane wagi';
176 179
 $string['weightsusedforoverallgrade'] = 'Wagi u¿yte w ocenie ogólnej';
  180
+$string['wrongpassword'] = 'Niepoprawne has³o';
177 181
 $string['yourassessment'] = 'Twoja ocena';
178 182
 $string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Tutaj twój komentarz zostanie umieszczony';
179 183
 $string['yoursubmission'] = 'Twoja praca';
46  lang/pl/forum.php
... ...
@@ -1,9 +1,11 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005031000)
  2
+   // forum.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addanewdiscussion'] = 'Dodaj nowy temat dyskusji';
6 6
 $string['addanewtopic'] = 'Dodaj nowy temat';
  7
+$string['advancedsearch'] = 'Zaawansowane szukanie';
  8
+$string['allforums'] = 'Wszystkie fora';
7 9
 $string['allowchoice'] = 'Zezwól każdemu użytkownikowi na wybór';
8 10
 $string['allowdiscussions'] = 'Czy $a może wysyłać wiadomości na to forum?';
9 11
 $string['allowratings'] = 'Czy posty mogą być oceniane?';
@@ -11,13 +13,17 @@
11 13
 $string['anyfile'] = 'Jakikolwiek plik';
12 14
 $string['attachment'] = 'Załącznik';
13 15
 $string['bynameondate'] = ' $a->name w dniu $a->date napisał(a)';
  16
+$string['configcleanreadtime'] = ' Godzina i dzień oczyszczania starych posów w tablicy przeczytanych';
14 17
 $string['configdisplaymode'] = ' Domyślny tryb wyświetlania dyskusji, jeśli nie wybrano innego.';
15 18
 $string['configenablerssfeeds'] = 'Umożliwia RSS feeds dla wszystkich forów dyskusyjnych. Musisz jednak i tak włączyć obsługę feeds manualnie dla każdego forum.';
16 19
 $string['configlongpost'] = ' Każdy post o długości przekraczającej tą liczbę (nie uwzględniając kodu HTML) jest uważany za długi.';
17 20
 $string['configmanydiscussions'] = ' Maksymalna ilość dyskusji pokazywanych na jednej stronie forum.';
18 21
 $string['configmaxbytes'] = 'Domyślna wielkość plików dla wszystkich załączników na tej stronie (chyba, że przedmiot bądź ustawienia strony nakładają jeszcze inne ograniczenia)';
  22
+$string['configoldpostdays'] = 'Post';
19 23
 $string['configreplytouser'] = 'Czy wysłany post powinien zawierać email wysyłającego, tak aby mogli do niego osobiście odpowiedzieć (zamiast poprzez forum)? Nawet przy wyborze \"Tak\" użytkownicy mogą wybrać w swoich profilach, że chcą ukryć swój adres email. ';
20 24
 $string['configshortpost'] = ' Każdy post o długości mniejszej od tej liczby (nie uwzględniając kodu HTML) jest uważany za krótki';
  25
+$string['configtrackreadposts'] = 'Ustaw \"tak\" jeżeli chcesz śledzić przeczytane/nieprzeczytane posty dla każdego użytkownika';
  26
+$string['configusermarksread'] = 'Jeżeli \"tak\" użytkownik musi sam zaznaczyć post jako przeczytany. Jeżeli \"nie\", to post wyświetlony jest zaznaczany jako przeczytany.';
21 27
 $string['couldnotadd'] = 'Nie można dodać twojego postu z powodu nieznanego błędu';
22 28
 $string['couldnotdeleteratings'] = 'Niestety, nie można było usunąć tego postu, gdyż został on już oceniony przez innych';
23 29
 $string['couldnotdeletereplies'] = 'Niestety, nie można było usunąć tego postu, gdyż inni użytkownicy już na niego odpowiedzieli.';
@@ -25,7 +31,9 @@
25 31
 $string['delete'] = 'Usuń';
26 32
 $string['deleteddiscussion'] = 'Usunięto temat dyskusji';
27 33
 $string['deletedpost'] = 'Post został usunięty';
  34
+$string['deletedposts'] = 'Posty zostały usunięte';
28 35
 $string['deletesure'] = 'Czy masz pewność, że chcesz usunąć te post?';
  36
+$string['deletesureplural'] = 'Czy napewno chcesz usunąć ten post i wszystkie odpowiedzi? ($a postów)';
29 37
 $string['digestmailheader'] = 'To jest twóje dzienne streszczenie postów z forum $a-sitename. Aby zmienić emailowe preferencje forum, idź do $a->userprefs.';
30 38
 $string['digestmailprefs'] = 'profil użytkownika';
31 39
 $string['digestmailsubject'] = '$a: streszczenie postów';
@@ -39,6 +47,7 @@
39 47
 $string['discussthistopic'] = 'Podyskutuj na ten temat';
40 48
 $string['eachuserforum'] = 'Każdy wysyła jeden temat dyskusji';
41 49
 $string['edit'] = 'Edycja';
  50
+$string['editedby'] = 'Edytowany przez $a->name - $a->date';
42 51
 $string['editing'] = 'Edycja';
43 52
 $string['emptymessage'] = 'Coś nie tak z twoim postem. Być może był pusty lub załącznik był zbyt duży. Twoje zmiany nie zostały zapisane';
44 53
 $string['everyonecanchoose'] = 'Każdy może się zapisać na forum';
@@ -49,6 +58,7 @@
49 58
 $string['forum'] = 'Forum';
50 59
 $string['forumintro'] = 'Wstęp';
51 60
 $string['forumname'] = 'Nazwa Forum';
  61
+$string['forumposts'] = 'Posty forum';
52 62
 $string['forums'] = 'Fora dyskusyjne';
53 63
 $string['forumtype'] = 'Rodzaj forum';
54 64
 $string['generalforum'] = 'Forum standardowe do użytku ogólnego';
@@ -59,6 +69,12 @@
59 69
 $string['introteacher'] = 'Forum wyłącznie dla prowadzących';
60 70
 $string['lastpost'] = 'Ostatni post';
61 71
 $string['learningforums'] = 'Forum dydaktyczne';
  72
+$string['markalldread'] = 'Ustaw wszystkie posty w tej dyskusji jako przeczytane';
  73
+$string['markallread'] = 'Ustaw wszystkie posty w tym forum jako przeczytane';
  74
+$string['markread'] = 'Przeczytane';
  75
+$string['markreadbutton'] = 'Przeczytane';
  76
+$string['markunread'] = 'Nieprzeczytane';
  77
+$string['markunreadbutton'] = 'Nieprzeczytane';
62 78
 $string['maxattachmentsize'] = 'Maksymalna wielkość załącznika';
63 79
 $string['maxtimehaspassed'] = 'Niestety, maksymalny czas dozwolony na edycję tego postu ($a) minął!';
64 80
 $string['message'] = 'Wiadomość';
@@ -76,16 +92,22 @@
76 92
 $string['newforumposts'] = 'Nowe wiadomości na forum';
77 93
 $string['nodiscussions'] = 'Nie ma żadnych tematów na tym forum';
78 94
 $string['noguestpost'] = 'Niestety goście nie mogą zabierać głosu na tym forum';
  95
+$string['noguestsubscribe'] = 'Niestety goście nie mogą ustawić przysyłania postów na e-mail';
  96
+$string['noguesttracking'] = 'Niestety goście nie mogą zmienić opcji obserwowania postów.';
79 97
 $string['nomorepostscontaining'] = ' Nie znaleziono więcej postów zawierających \'$a\'';
80 98
 $string['nonews'] = ' Nie umieszczono jeszcze żadnych nowości';
81 99
 $string['noposts'] = 'Brak wiadomości';
82 100
 $string['nopostscontaining'] = 'Nie znaleziono wiadomości zawierających \'$a \'';
83 101
 $string['nosubscribers'] = 'Nikt jeszcze nie zapisał się na to forum';
84 102
 $string['notingroup'] = 'Musisz być zapisany do grupy aby móc przeglądać to forum.';
  103
+$string['notrackforum'] = 'Nie pokazuj nieprzeczytanych';
85 104
 $string['nownotsubscribed'] = '$a ->name NIE będzie otrzymywać kopii \'$a->forum\' pocztą elektroniczną.';
  105
+$string['nownottracking'] = '$a->name nie obserwuje nieprzeczytanych postów na $a->forum';
86 106
 $string['nowsubscribed'] = '$a->name będzie otrzymywać kopie \'$a->forum\' pocztą elektroniczną.';
  107
+$string['nowtracking'] = '$a->name obserwuje \'$a->forum\'.';
87 108
 $string['numposts'] = '$a wiadomości';
88 109
 $string['olderdiscussions'] = 'Starsze dyskusje';
  110
+$string['oldertopics'] = 'Starsze tematy';
89 111
 $string['openmode0'] = 'Żadnych dyskusji, żadnych odpowiedzi';
90 112
 $string['openmode1'] = 'Żadnych dyskusji, ale odpowiedzi są dozwolone';
91 113
 $string['openmode2'] = 'Dyskusje i odpowiedzi są dozwolone';
@@ -127,9 +149,21 @@
127 149
 $string['rsssubscriberssdiscussions'] = 'Wyświetl RSS feed dla $a dyskusji';
128 150
 $string['rsssubscriberssposts'] = 'Wyświetl RSS feed dla $a postów';
129 151
 $string['search'] = 'Szukaj';
  152
+$string['searchdatefrom'] = 'Post nowszy niż';
  153
+$string['searchdateto'] = 'Post starszy niż';
  154
+$string['searchforumintro'] = 'Wprawadź szukane słowo/słowa. Możesz uzupełnić jedno lub więcej pól.';
130 155
 $string['searchforums'] = 'Szukaj w forach';
  156
+$string['searchfullwords'] = 'Ze słowami';
  157
+$string['searchnotwords'] = 'Bez następujących słów';
131 158
 $string['searcholderposts'] = 'Przeszukaj dawniejsze posty...';
  159
+$string['searchphrase'] = 'Z frazą';
132 160
 $string['searchresults'] = 'Szukaj w rezultatach';
  161
+$string['searchsubject'] = 'Słowa w polu tytuł';
  162
+$string['searchuser'] = 'Słowa w polu autor';
  163
+$string['searchuserid'] = 'Id autora';
  164
+$string['searchwhichforums'] = 'Wybierz forum';
  165
+$string['searchwords'] = 'Słowa które mają wystąpić w postach';
  166
+$string['seeallposts'] = 'Pokaż wszystkie posty tego użytkownika';
133 167
 $string['sendinratings'] = 'Wyślij moje ostatnie oceny';
134 168
 $string['showsubscribers'] = 'Wyświetl/modyfikuj użytkowników zapisanych na forum';
135 169
 $string['singleforum'] = 'Pojedyncza prosta dyskusja';
@@ -145,6 +179,16 @@
145 179
 $string['subscribestop'] = 'Nie chcę otrzymywać kopii postów z tego forum';
146 180
 $string['subscription'] = 'Zapisanie się na forum';
147 181
 $string['subscriptions'] = 'Zapisy na fora';
  182
+$string['trackforum'] = 'Pokaż nieprzeczytane';
  183
+$string['tracking'] = 'Obserwuj';
  184
+$string['trackingoff'] = 'wyłącz';
  185
+$string['trackingon'] = 'włącz';
  186
+$string['trackingoptional'] = 'Opcjonalnie';
  187
+$string['trackingtype'] = 'Przeczytać obserwacje dla tego forum?';
  188
+$string['unread'] = 'Nieprzeczytane';
  189
+$string['unreadposts'] = 'Nieprzeczytane posty';
  190
+$string['unreadpostsnumber'] = '$a nieprzeczytanych postów';
  191
+$string['unreadpostsone'] = '1 nieprzeczytany post';
148 192
 $string['unsubscribe'] = 'Wypisz się z tego forum';
149 193
 $string['unsubscribed'] = 'Wypisany z forum';
150 194
 $string['unsubscribeshort'] = 'Wypisz';
6  lang/pl/glossary.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // glossary.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
  2
+   // glossary.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addcomment'] = 'Dodaj komentarz';
@@ -10,6 +10,7 @@
10 10
 $string['allentries'] = 'Wszystkie';
11 11
 $string['allowcomments'] = 'Pozwól komentowaæ wpisy';
12 12
 $string['allowduplicatedentries'] = 'Pozwól na wielokrotne definiowanie tego samego pojêcia';
  13
+$string['allowprintview'] = 'Pozwól drukowaæ s³ownik';
13 14
 $string['allowratings'] = 'Czy chcesz aby wpisy by³y oceniane?';
14 15
 $string['answer'] = 'Odpowied¼';
15 16
 $string['approve'] = 'Potwierd¼';
@@ -85,6 +86,8 @@
85 86
 $string['entryexported'] = 'Wpis zosta³ wyeksportowany';
86 87
 $string['entryishidden'] = '(ten wpis jest aktualnie ukryty)';
87 88
 $string['entryleveldefaultsettings'] = 'Domy¶lne ustawienia wej¶ciowe';
  89
+$string['entrysaved'] = 'Has³o zosta³o zapisane';
  90
+$string['entryupdated'] = 'Has³o zosta³o uaktualnione';
88 91
 $string['entryusedynalink'] = 'Ten wpis powinien zostaæ automatycznie po³±czony z innymi wpisami w systemie';
89 92
 $string['explainaddentry'] = 'Dodaj nowe pojêcie do tego s³ownika pojêæ.<br />Pola: Termin i Definicja musz± zostaæ wype³nione.';
90 93
 $string['explainall'] = 'Wy¶wietl wszystkie pojêcia na jednej stronie';
@@ -128,6 +131,7 @@
128 131
 $string['numberofentries'] = 'Ilo¶æ pojêæ';
129 132
 $string['onebyline'] = '(jedno na liniê)';
130 133
 $string['printerfriendly'] = 'Wersja do wydruku';
  134
+$string['printviewnotallowed'] = 'Nie pozwalaj na drukowanie s³ownika';
131 135
 $string['question'] = 'Pytanie';
132 136
 $string['rate'] = 'Ranking';
133 137
 $string['rating'] = 'Ocena';
60  lang/pl/hotpot.php
... ...
@@ -1,12 +1,62 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // hotpot.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
  2
+   // hotpot.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
3 3
 
4 4
 
5  
-$string['clearall'] = 'Wyszy¶æ wszystkie';
6  
-$string['deleteall'] = 'Usuñ wszystkie';
  5
+$string['abandoned'] = 'Zaniechany';
  6
+$string['allattempts'] = 'Wszystkie próby';
  7
+$string['allmycourses'] = 'Wszystkie moje kursy';
  8
+$string['average'] = '¦rednia';
  9
+$string['bestattempt'] = 'Najlepsza próba';
  10
+$string['checks'] = 'Sprawdzenia';
  11
+$string['clues'] = 'Wiadomo¶ci ';
  12
+$string['copiedtoclipboard'] = 'Zawarto¶æ tej strony zosta³a skopiowana do schowka.';
  13
+$string['copytoclipboard'] = 'Kopiuj do schowka';
  14
+$string['correct'] = 'Poprawny';
  15
+$string['deleteabandoned'] = 'Usuñ zaniechane';
  16
+$string['deleteabandonedcheck'] = 'Czy chce usun±æ wszystkie $a zaniechane próby?';
  17
+$string['deletedattempts'] = '$a prób zosta³o usuniêtych';
  18
+$string['deletedresponses'] = '$a odpowiedzi zosta³o usuniêtych';
  19
+$string['enterafilename'] = 'Wprowad¼ nazwê pliku';
  20
+$string['filetype'] = 'Typ pliku';
  21
+$string['forceplugins'] = 'Wymu¶ media plugin';
  22
+$string['giveup'] = 'Zaniechaj';
  23
+$string['hints'] = 'Wskazówka';
  24
+$string['ignored'] = 'Ignoruj';
  25
+$string['inprogress'] = 'w trakcie';
  26
+$string['location'] = 'Lokalizacja plik';
7 27
 $string['modulename'] = 'Quiz Hot Potatoes';
8 28
 $string['modulenameplural'] = 'Quizy Hot Potatoes';
9  
-$string['really'] = 'Czy na pewno chcesz usun±æ wszystkie wyniki tego quizu?';
10  
-$string['strattemptlabel'] = 'Próby: Wynik, Czas (Czas trwania), [Kary]';
  29
+$string['navigation'] = 'Nawigacja';
  30
+$string['navigation_bar'] = 'Pasek nawigacyjny moodla';
  31
+$string['navigation_buttons'] = 'Hot Potatoes przyciski quizu';
  32
+$string['navigation_frame'] = 'Ramka nawigacji moodle';
  33
+$string['navigation_give_up'] = 'Pojedyñczy przycisk \"zaniechaj\"';
  34
+$string['navigation_iframe'] = 'osadzony &lt;IFRAME&gt;';
  35
+$string['navigation_none'] = 'Nikt';
  36
+$string['noactivity'] = 'Nie aktywny';
  37
+$string['noresponses'] = 'Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie by³a znaleziona. 
  38
+';
  39
+$string['outputformat'] = 'format wy¶wietlania';
  40
+$string['outputformat_best'] = 'lepszy';
  41
+$string['outputformat_flash'] = 'Flash';
  42
+$string['outputformat_mobile'] = 'Zdalny';
  43
+$string['outputformat_v3'] = 'v3';
  44
+$string['outputformat_v4'] = 'v4';
  45
+$string['outputformat_v5'] = 'v5';
  46
+$string['outputformat_v6'] = 'v6';
  47
+$string['outputformat_v6_plus'] = 'v6+';
  48
+$string['penalties'] = 'Sankcje karne';
  49
+$string['questionshort'] = 'Pyt. -$a';
  50
+$string['quiztype'] = 'Typ quizu';
  51
+$string['resultssaved'] = 'Wynik quizu zosta³ zapisany';
  52
+$string['score'] = 'Punkt';
  53
+$string['selectattempt'] = 'Zaznacz próbê';
  54
+$string['showhtmlsource'] = 'Poka¿ kod HTML';
  55
+$string['shownextquiz'] = 'Poka¿ nastêpny quiz';
  56
+$string['showxmlsource'] = 'Poka¿ kod XML';
  57
+$string['showxmltree'] = 'Poka¿ strukturê XML';
  58
+$string['thiscourse'] = 'ten kurs';
  59
+$string['weighting'] = 'Wa¿';
  60
+$string['wrong'] = 'Nieprawid³owo';
11 61
 
12 62
 ?>
55  lang/pl/journal.php
... ...
@@ -1,32 +1,33 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // journal.php - created with Moodle 1.1.1 (2003091111)
  2
+   // journal.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005072200)
3 3
 
4 4
 
5  
-$string['alwaysopen'] = "Zawsze dostêpny";
6  
-$string['blankentry'] = "Wpis pusty";
7  
-$string['daysavailable'] = "Okres dostêpno¶ci";
8  
-$string['editingended'] = "Okres edycji skoñczy³ siê";
9  
-$string['editingends'] = "Okres edycji koñczy siê";
10  
-$string['entries'] = "Wpisy";
11  
-$string['feedbackupdated'] = "Informacje zwrotne zaktualizowane dla \$a wpisów";
12  
-$string['journalmail'] = "\$a->teacher umie¶ci³ komentarz na temat twojego wpisu do dziennika '\$a->journal' Mo¿esz go zobaczyæ przy Twoim wpisie pod adresem : \$a->url";
13  
-$string['journalmailhtml'] = "\$a->teacher umie¶ci³ komentarz na temat twojego wpisu do dziennika '<i>\$a->journal</i>'<br /><br /> Mo¿esz go zobaczyæ przy Twoim wpisie <a href=\\\"\$a->url\\\"> do dziennika</a>.";
14  
-$string['journalname'] = "Nazwa dziennika";
15  
-$string['journalquestion'] = "Temat dziennika";
16  
-$string['journalrating1'] = "Niezadowalaj±cy";
17  
-$string['journalrating2'] = "Zadowalaj±cy";
18  
-$string['journalrating3'] = "Celuj±cy";
19  
-$string['modulename'] = "Dziennik";
20  
-$string['modulenameplural'] = "Dzienniki";
21  
-$string['newjournalentries'] = "Nowe wpisy do dziennika";
22  
-$string['noentry'] = "Brak wpisu";
23  
-$string['noratinggiven'] = "Ocena nie zosta³a wystawiona";
24  
-$string['notopenuntil'] = "Dziennik bêdzie zamkniêty do";
25  
-$string['notstarted'] = "Jeszcze nie zacz±³e¶ dokonywaæ wpisów do tego dziennika";
26  
-$string['overallrating'] = "Ocena ogólna";
27  
-$string['rate'] = "Oceñ";
28  
-$string['saveallfeedback'] = "Zapisz moje wszystkie informacje zwrotne";
29  
-$string['startoredit'] = "Rozpocznij lub edytuj mój wpis do dziennika";
30  
-$string['viewallentries'] = "Poka¿ \$a wpisów do dziennika";
  5
+$string['alwaysopen'] = 'Zawsze dostêpny';
  6
+$string['blankentry'] = 'Wpis pusty';
  7
+$string['daysavailable'] = 'Okres dostêpno¶ci';
  8
+$string['editingended'] = 'Okres edycji skoñczy³ siê';
  9
+$string['editingends'] = 'Okres edycji koñczy siê';
  10
+$string['entries'] = 'Wpisy';
  11
+$string['feedbackupdated'] = 'Informacje zwrotne zaktualizowane dla $a wpisów';
  12
+$string['journalmail'] = '$a->teacher umie¶ci³ komentarz na temat twojego wpisu do dziennika \'$a->journal\' Mo¿esz go zobaczyæ przy Twoim wpisie pod adresem : $a->url';
  13
+$string['journalmailhtml'] = '$a->teacher umie¶ci³ komentarz na temat twojego wpisu do dziennika \'<i>$a->journal</i>\'<br /><br /> Mo¿esz go zobaczyæ przy Twoim wpisie <a href=\"$a->url\"> do dziennika</a>.';
  14
+$string['journalname'] = 'Nazwa dziennika';
  15
+$string['journalquestion'] = 'Temat dziennika';
  16
+$string['journalrating1'] = 'Niezadowalaj±cy';
  17
+$string['journalrating2'] = 'Zadowalaj±cy';
  18
+$string['journalrating3'] = 'Celuj±cy';
  19
+$string['mailsubject'] = 'Inforacja o wpisach do dziennika';
  20
+$string['modulename'] = 'Dziennik';
  21
+$string['modulenameplural'] = 'Dzienniki';
  22
+$string['newjournalentries'] = 'Nowe wpisy do dziennika';
  23
+$string['noentry'] = 'Brak wpisu';
  24
+$string['noratinggiven'] = 'Ocena nie zosta³a wystawiona';
  25
+$string['notopenuntil'] = 'Dziennik bêdzie zamkniêty do';
  26
+$string['notstarted'] = 'Jeszcze nie zacz±³e¶ dokonywaæ wpisów do tego dziennika';
  27
+$string['overallrating'] = 'Ocena ogólna';
  28
+$string['rate'] = 'Oceñ';
  29
+$string['saveallfeedback'] = 'Zapisz moje wszystkie informacje zwrotne';
  30
+$string['startoredit'] = 'Rozpocznij lub edytuj mój wpis do dziennika';
  31
+$string['viewallentries'] = 'Poka¿ $a wpisów do dziennika';
31 32
 
32 33
 ?>
175  lang/pl/lesson.php
... ...
@@ -1,90 +1,257 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // lesson.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
  2
+   // lesson.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005072200)
3 3
 
4 4
 
  5
+$string['accesscontrol'] = 'Kontrola dostêpu';
5 6
 $string['actionaftercorrectanswer'] = 'Reakcja po poprawnej odpowiedzi';
6 7
 $string['addabranchtable'] = 'Wstaw Tabelê W±tków';
7 8
 $string['addanendofbranch'] = 'Wstaw Koniec Tabeli W±tków';
8 9
 $string['addaquestionpage'] = 'Wstaw Stronê Pytañ';
  10
+$string['addcluster'] = 'Wstaw klaster';
  11
+$string['addedabranchtable'] = 'Dodano tabelê w±tków';
  12
+$string['addedanendofbranch'] = 'Dodano Koniec Tabeli W±tków';
  13
+$string['addedaquestionpage'] = 'Dodano Stronê Pytañ';
  14
+$string['addedcluster'] = 'Dodano klaster';
  15
+$string['addedendofcluster'] = 'Dodano na koniec klastra';
  16
+$string['addendofcluster'] = 'Wstaw na koniec klastra';
9 17
 $string['answer'] = 'Odpowied¼';
  18
+$string['answeredcorrectly'] = 'Odpowied¼ poprawna';
10 19
 $string['answersfornumerical'] = 'Odpowiedzi dla numerycznych pytañ powinny odpowiadaæ warto¶ciom Minimum i Maximum';
  20
+$string['arrangebuttonshorizontally'] = 'Uporz±dkowaæ w±tki poziomo?';
11 21
 $string['attempt'] = 'Próba: $a';
12 22
 $string['attempts'] = 'Próby';
13 23
 $string['available'] = 'Dostêpne od';
  24
+$string['averagescore'] = 'Srednia liczba punktów';
  25
+$string['averagetime'] = '¦redni czas';
  26
+$string['backtreeview'] = 'Wróc do widoku drzewa';
14 27
 $string['branchtable'] = 'Tabela W±tków';
  28
+$string['cancel'] = 'Anuluj';
15 29
 $string['canretake'] = 'Powtórzenie lekcji';
16 30
 $string['casesensitive'] = 'Zale¿ne od wielko¶ci liter';
17 31
 $string['checkbranchtable'] = 'Sprawd¼ Tabelê W±tków';
  32
+$string['checkedthisone'] = 'Sprawdzono';
18 33
 $string['checknavigation'] = 'Sprawd¼ nawigacjê';
19 34
 $string['checkquestion'] = 'Sprawd¼ pytanie';
  35
+$string['classstats'] = 'Statystyka klasy';
  36
+$string['clicktopost'] = 'Kliknij tutaj, zeby wys³aæ swoj± ocenê na listê najwy¿ej ocenionych.';
  37
+$string['clusterjump'] = 'Nie pokazuj pytañ w obrêbie w±tku';
  38
+$string['clustertitle'] = 'Nazwa klastra';
  39
+$string['comments'] = 'Twój komentarz';
  40
+$string['commentswithname'] = '$a->firstname {$a->lastname}napisa³';
  41
+$string['completed'] = 'Skoñczono';
20 42
 $string['confirmdeletionofthispage'] = 'Potwierd¼ usuniêcie tej strony';
21 43
 $string['congratulations'] = 'Gratualcje - koniec lekcji';
22 44
 $string['continue'] = 'Kontynuuj';
  45
+$string['continuetoanswer'] = 'Kontynuuj zmianê odpowiedzi';
  46
+$string['correctanswerjump'] = 'Popraw odpowied¼';
  47
+$string['correctanswerscore'] = 'Popraw punkty za odpowied¼';
  48
+$string['correctresponse'] = 'popraw odpowied¼';
  49
+$string['customscoring'] = 'Punktacja za pytanie';
23 50
 $string['deadline'] = 'Termin koñcowy';
  51
+$string['defaultessayresponse'] = 'Twój essej bêdzie oceniony przez prowadz±cego';
  52
+$string['deleteattempts'] = 'Usuñ próby tego studenta (wprowad¼ id u¿ytkownika)';
  53
+$string['deletedpage'] = 'Usuñ stronê';
24 54
 $string['deleting'] = 'Usuwanie';
25 55
 $string['deletingpage'] = 'Usuwanie strony: $a';
26 56
 $string['description'] = 'Opis';
  57
+$string['detailedstats'] = 'Usuñ statystykê';
  58
+$string['didnotanswerquestion'] = 'Nie ma odpowiedzi na te pytanie';
  59
+$string['didnotreceivecredit'] = 'Nie otrzyma³e¶ kredytu.';
  60
+$string['displayhighscores'] = 'Wy¶wietl liste najwy¿ej ocenionych';
  61
+$string['displayinleftmenu'] = 'Wy¶wietliæ w lewym menu';
  62
+$string['displayleftmenu'] = 'Wy¶wietl lewe menu';
27 63
 $string['displayofgrade'] = 'Wy¶wietl ocenê studentowi';
  64
+$string['displayreview'] = 'Wy¶wietl przycisk zmian';
  65
+$string['displayscorewithessays'] = 'Otrzyma³e¶ $a->score z $a->tempmaxgrade za pytania oceniane automatycznie. Twój $a->essayquestions essej zostanie oceniony i punktu zosatn± dodane</br> do oceny koñcowej pó¼niej. <br/><br/> Twoja aktualna ocena bez oceny z esseju jest $a->score z $a->grade';
  66
+$string['displayscorewithoutessays'] = 'Liczba Twoich punktów jest $a->score (z $a->grade)';
  67
+$string['editlessonsettings'] = 'Edytuj ustawienia lekcji';
  68
+$string['editpagecontent'] = 'Edytuj opis';
  69
+$string['email'] = 'e-mail';
  70
+$string['emailallgradedessays'] = 'Wy¶lij wszystkim oceny za essej';
  71
+$string['emailgradedessays'] = 'Wy¶lij ocenê za essej';
  72
+$string['emailsuccess'] = 'Wys³ano e-mail';
28 73
 $string['endofbranch'] = 'Koniec w±tka';
  74
+$string['endofclustertitle'] = 'Koniec klastra';
29 75
 $string['endoflesson'] = 'Koniec lekcji';
  76
+$string['enteredthis'] = 'Wprowadzono';
  77
+$string['entername'] = 'Wprowad¼ nick pod którym chcesz byæ na li¶cie najwy¿ej ocenionych';
  78
+$string['enterpassword'] = 'Wprowad¼ has³o:';
  79
+$string['eolstudentoutoftime'] = 'Uwaga: Czas lekcji min±³. Twoja ostatnia odpowied¼ nie bêdzie siê liczy³a je¿eli zosta³a wys³ana po czasie';
  80
+$string['eolstudentoutoftimenoanswers'] = 'Nie odpowiedzia³e¶ na zadne pytanie. Otrzymujesz 0 z tej lekcji.';
  81
+$string['essay'] = 'Essej';
  82
+$string['essayemailsubject'] = 'Twoja ocena za $a pytanie';
  83
+$string['essays'] = 'Esseje';
  84
+$string['essayscore'] = 'Punkty za essej';
30 85
 $string['fileformat'] = 'Format pliku';
31 86
 $string['firstanswershould'] = 'Pierwsza odpowied¼ powinna przenie¶æ do \"odpowiedniej\" strony';
  87
+$string['firstwrong'] = 'Niestety nie otrzymasz punktów, dlatego ¿e odpowied¼ nie by³a poprawna. Would you like to keep guessing, just for the sheer joy of learning (but for no point credit)?';
  88
+$string['flowcontrol'] = 'Kontrola przebiegu lekcji';
  89
+$string['general'] = 'Ogólne';
  90
+$string['gobacktolesson'] = 'Wróc do lekcji';
  91
+$string['grade'] = 'Ocena';
  92
+$string['gradeessay'] = 'Oceny za essej ($a->notgradedcount nieocenionych $a->notsentcount niewys³anych)';
32 93
 $string['gradeis'] = 'Ocena: $a';
  94
+$string['gradeoptions'] = 'Opcje oceniania';
33 95
 $string['handlingofretakes'] = 'Zarz±dzanie poprawkami';
  96
+$string['havenotgradedyet'] = 'Jeszcze nie oceniono';
34 97
 $string['here'] = 'tutaj';
  98
+$string['highscore'] = 'Najwy¿sza ocena';
  99
+$string['hightime'] = 'najd³u¿szy czas';
  100
+$string['importppt'] = 'Importuj pokaz z PowerPoint';
35 101
 $string['importquestions'] = 'Zaimportuj pytania';
  102
+$string['insertedpage'] = 'Wstaw stronê';
36 103
 $string['jump'] = 'Przejd¼';
  104
+$string['jumptsto'] = 'Przejd¼ do';
  105
+$string['leftduringtimed'] = 'Czas lekcji min±³ <br/> Kliknij Kontynuuj, ¿eby zacz±c lekcje od nowa.';
  106
+$string['leftduringtimednoretake'] = 'Czas lekcji min±³ <br/> nie mo¿esz powtórzyæ lekcji.';
  107
+$string['lesson'] = '$a lekcja';
  108
+$string['lessonclosed'] = 'Ta lekcja zakoñczy siê $a';
  109
+$string['lessoncloses'] = 'Lekcja zakoñczona';
  110
+$string['lessondefault'] = 'U¿yj ustawieñ tej lekcji jako domy¶lne.';
  111
+$string['lessonformating'] = 'Formatuj lekcje';
  112
+$string['lessonmenu'] = 'Menu lekcji';
  113
+$string['lessonopen'] = 'Lekcja rozpocznie siê $a';
  114
+$string['lessonopens'] = 'Lekcja rozpoczeta';
  115
+$string['lessonstats'] = 'Statystyka lekcji';
  116
+$string['loginfail'] = 'B³ad logowania, spróbuj ponownie';
  117
+$string['lowscore'] = 'najni¿sza ocena';
  118
+$string['lowtime'] = 'najkrótszy czas';
  119
+$string['mainmenu'] = 'powróæ do kursu';
  120
+$string['matchesanswer'] = 'Uk³ad z odpowiedzi±';
  121
+$string['maxhighscores'] = 'Liczba pozycji na li¶cie najlepiej ocenionych';
37 122
 $string['maximumnumberofanswersbranches'] = 'Maksymalna liczba odpowiedzi/przej¶æ';
38 123
 $string['maximumnumberofattempts'] = 'Maksymalna liczba prób';
  124
+$string['maxtime'] = 'Limit czasu (minuty)';
  125
+$string['maxtimewarning'] = 'Zosta³o $a minut do koñca lekcji';
39 126
 $string['minimumnumberofquestions'] = 'Minimalna liczba pytañ';
  127
+$string['modattempts'] = 'Zmiana odpowiedzi';
  128
+$string['modattemptsnoteacher'] = 'Tylko student mo¿e zmieniaæ pracê.';
40 129
 $string['modulename'] = 'Lekcja';
41 130
 $string['modulenameplural'] = 'Lekcje';
  131
+$string['movedpage'] = 'Przesuniêto stronê';
42 132
 $string['movepagehere'] = 'Przesuñ stronê tutaj';
43 133
 $string['moving'] = 'Przesuwanie strony: $a';
44 134
 $string['movingtonextpage'] = 'Do nastêpnej strony';
45 135
 $string['multianswer'] = 'Wiele odpowiedzi';
46 136
 $string['multipleanswer'] = 'Wielokrotne odpowiedzi';
  137
+$string['nameapproved'] = 'Wprowadzono nazwê';
  138
+$string['namereject'] = 'Nazwa wprowadzona przez Ciebie jest na li¶cie s³ów zakazanych. Wprowad¼ inn± nazwê.';
47 139
 $string['nextpage'] = 'Nastêpna strona';
48 140
 $string['noanswer'] = 'Brak odpowiedzi';
49 141
 $string['noattemptrecordsfound'] = 'Brak prób: nie przyznano oceny';
50  
-$string['nobranchtablefound'] = 'Nie znaleziono Tabeli W±tków';
  142
+$string['nocommentyet'] = 'Brak komentarzy';
  143
+$string['nohighscores'] = 'brak punktów';
  144
+$string['nooneansweredcorrectly'] = 'brak poprawnych odpowiedzi';
  145
+$string['nooneansweredthisquestion'] = 'brak odpowiedzi na te pytanie';
  146
+$string['noonecheckedthis'] = 'nic nie zaznaczono';
  147
+$string['nooneenteredthis'] = 'nic nie wprowadzono';
  148
+$string['noretake'] = 'Nie mo¿na powtórnie przejrzeæ lekcji.';
51 149
 $string['normal'] = 'Normalnie - id¼ zgodnie z trybem lekcji';
  150
+$string['notcompleted'] = 'Nie kompletne';
52 151
 $string['notdefined'] = 'Brak definicji';
  152
+$string['nothighscore'] = 'Nie mozesz wpisac sie na listê $a najwy¿ej ocenionych';
53 153
 $string['notitle'] = 'Brak tytu³u';
54 154
 $string['numberofcorrectanswers'] = 'Ilo¶æ poprawnych odpowiedzi: $a';
55 155
 $string['numberofcorrectmatches'] = 'Ilo¶æ poprawnych po³±czeñ: $a';
56 156
 $string['numberofpagestoshow'] = 'Ilo¶æ stron (kart) do wy¶wietlenia';
57 157
 $string['numberofpagesviewed'] = 'Ilo¶æ obejrzanych strony: $a';
  158
+$string['ongoing'] = 'Wy¶wietl stopnie';
  159
+$string['ongoingcustom'] = 'Otrzyma³e¶ dot±d $a->score punktów z $a->currenthigh ';
  160
+$string['ongoingnormal'] = 'Odpowiedzia³e¶ poprawnie na $a->correct z $a->viewed pytañ ';
  161
+$string['or'] = 'lub';
58 162
 $string['ordered'] = 'Pouk³adane';
  163
+$string['other'] = 'inne';
59 164
 $string['outof'] = 'Z $a';
  165
+$string['outoftime'] = 'przekroczony czas';
  166
+$string['overview'] = 'Skrócony';
60 167
 $string['page'] = 'Strona: $a';
61  
-$string['pagecontents'] = 'Spis tre¶ci';
  168
+$string['pagecontents'] = 'Opis';
62 169
 $string['pages'] = 'Strony';
63 170
 $string['pagetitle'] = 'Tytu³ strony';
  171
+$string['password'] = 'Has³o';
  172
+$string['passwordprotectedlesson'] = '$a jest chronione has³em';
64 173
 $string['pleasecheckoneanswer'] = 'Proszê sprawd¼ jedn± odpowied¼';
65 174
 $string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'Sprawd¼ jedn± lub wiêcej odpowiedzi';
66 175
 $string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = 'Proszê wpisz swoj± odpowied¼';
67 176
 $string['pleasematchtheabovepairs'] = 'Po³±cz powy¿sze pary';
  177
+$string['pointsearned'] = 'Zdobyte punkty';
  178
+$string['postsuccess'] = 'Przes³ano';
  179
+$string['practice'] = 'Praktyki';
  180
+$string['previouspage'] = 'Poprzednia strona';
  181
+$string['question'] = 'Pytanie';
68 182
 $string['questionoption'] = 'Opcja pytania';
69 183
 $string['questiontype'] = 'Typ pytania';
  184
+$string['randombranch'] = 'losuj w±tki';
  185
+$string['randompageinbranch'] = 'losuj pytania w obrêbie w±tku';
  186
+$string['rank'] = 'pozycja';
70 187
 $string['reached'] = 'osi±gniêty';
  188
+$string['receivedcredit'] = 'Otrzymany kredyt';
71 189
 $string['redisplaypage'] = 'Ponownie wy¶wietl stronê';
  190
+$string['report'] = 'Raport';
72 191
 $string['response'] = 'Informacja zwrotna';
  192
+$string['returnmainmenu'] = 'Powrót do g³ównego menu';
  193
+$string['returntocourse'] = 'Powrót do kursu';
  194
+$string['reviewlesson'] = 'Przejrzyj ponownie lekcje';
  195
+$string['reviewquestionback'] = 'Tak, chce spróbowaæ ponownie';
  196
+$string['reviewquestioncontinue'] = 'Nie, chce przej¶c do nastêpnego pytania';
73 197
 $string['sanitycheckfailed'] = 'Ta próba zosta³a usuniêta!';
  198
+$string['savechanges'] = 'Zachowaj zmiany';
  199
+$string['savechangesandeol'] = 'Zachowaj wszytkie zmiany i przejd¼ na koniec lekcji';
74 200
 $string['savepage'] = 'Zapisz stronê';
  201
+$string['score'] = 'Punkt';
  202
+$string['scores'] = 'Punkty';
  203
+$string['secondpluswrong'] = 'Nie bardzo. Chcesz spróbowaæ ponownie?';
75 204
 $string['showanunansweredpage'] = 'Umo¿liw wielokrotne przegl±danie stron z b³êdn± odpowiedzi±';
76 205
 $string['showanunseenpage'] = 'Nigdy nie pokazuj tej samej strony dwukrotnie';
77 206
 $string['singleanswer'] = 'Pojedyncza odpowied¼';
  207
+$string['slideshow'] = 'Pokaz slajdów';
  208
+$string['slideshowbgcolor'] = 'T³o slajdów';
  209
+$string['slideshowheight'] = 'Wysoko¶æ slajdów';
  210
+$string['slideshowwidth'] = 'Szeroko¶æ slajdów';
  211
+$string['startlesson'] = 'Zacznij lekcje';
  212
+$string['studentattemptlesson'] = '$a->lastname, $a->firstname liczba prób $a->attempt';
  213
+$string['studentname'] = '$a nazwa studenta';
  214
+$string['studentoneminwarning'] = 'Ostrze¿enie: Zosta³a nie ca³a minuta do koñca lekcji.';
  215
+$string['studentoutoftime'] = 'Uwaga: Czas lekcji min±³. Ostatnia odpowied¿ nie zosta³a zaliczona, poniewa¿ zosta³a przes³ana po czasie. Kliknij przycisk ¿eby przej¶æ do lekcji.';
  216
+$string['studentresponse'] = 'odpowied¼ $a';
  217
+$string['submitname'] = 'Zatwierd¼ nazwê';
  218
+$string['teacherjumpwarning'] = 'Zaloguj siê jako student ¿eby przetestowaæ przej¶cia';
  219
+$string['teacherongoingwarning'] = 'Wynik jest pokazywany tylko studentowi. Zaloguj siê jako student.';
  220
+$string['teachertimerwarning'] = 'Licznik czasu dzia³a tylko dla studentów, Aby przetestowaæ zaloguj siê jako student.';
78 221
 $string['thatsthecorrectanswer'] = 'To jest poprawna odpowied¼';
79 222
 $string['thatsthewronganswer'] = 'To jest b³êdna odpowied¼';
80 223
 $string['thefollowingpagesjumptothispage'] = 'Nastêpuj±ce strony prowadz± do tej strony';
81 224
 $string['thispage'] = 'Ta strona';
  225
+$string['timed'] = 'Ograniczona w czasie';
  226
+$string['timeremaining'] = 'Pozosta³y czas';
  227
+$string['timetaken'] = '£±czny czas';
  228
+$string['topscorestitle'] = 'Lista $a->maxhighscores najwy¿ej ocenionych podczas lekcji $a->name.';
  229
+$string['treeview'] = 'Widok drzewa';
  230
+$string['unseenpageinbranch'] = 'Nie pokazuj pytañ w obrêbie w±tku';
  231
+$string['updatedpage'] = 'Uaktualniono stronê';
  232
+$string['updatefailed'] = 'B³±d';
  233
+$string['updatesuccess'] = 'Uaktualniono';
82 234
 $string['useeditor'] = 'U¿yj edytora';
83 235
 $string['usemaximum'] = 'U¿yj maksimum';
84 236
 $string['usemean'] = 'U¿yj ¶redniej';
  237
+$string['usepassword'] = 'Chroñ lekcje has³em';
  238
+$string['viewallpages'] = 'Poka¿ wszystkie strony';
  239
+$string['viewgrades'] = 'Poka¿ oceny';
  240
+$string['viewhighscores'] = 'Poka¿ listê najwy¿ej ocenionych';
  241
+$string['viewlessonstats'] = 'Poka¿ statystykê lekcji ($a->users $a->usersname)';
  242
+$string['waitpostscore'] = 'Punkty sa przesy³ane ...';
  243
+$string['welldone'] = 'Dobrze zrobione!';
  244
+$string['whatdofirst'] = 'Co chcesz zrobiæ napierw?';
  245
+$string['wronganswerjump'] = 'Nieprawid³owa odpowied¼ przejd¼';
  246
+$string['wronganswerscore'] = 'Nieprawid³owa odpowied¼ liczba punktów';
  247
+$string['wrongresponse'] = 'Z³a odpowied¼';
  248
+$string['youhavereceived'] = 'Otrzyma³e¶ $a->score z $a->outof za essej.';
85 249
 $string['youhaveseen'] = 'Widzia³e¶ ju¿ wiêcej ni¿ jedn± stronê tej lekcji. <br /> Czy chcia³by¶ zacz±æ od ostatniej strony, któr± przegl±da³e¶?';
  250
+$string['youmadehighscore'] = 'Wprowad¼ na listê $a najwy¿ej ocenionych.';
86 251
 $string['youranswer'] = 'Twoja odpowied¼';
87 252
 $string['yourcurrentgradeis'] = 'Twoja aktualna ocena to $a';
88  
-$string['youshouldview'] = 'Powiniene¶ zobaczyæ co najmniej &a';
  253
+$string['yourgradeisnow'] = 'Twoje punkty za lekcje zosta³y zmienione na $a';
  254
+$string['yourresponse'] = 'Twoja odpowied¼';
  255
+$string['youshouldview'] = 'Powiniene¶ zobaczyæ co najmniej $a';
89 256
 
90 257
 ?>
206  lang/pl/moodle.php
... ...
@@ -1,8 +1,9 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005031000)
  2
+   // moodle.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['action'] = 'Akcja';
  6
+$string['actions'] = 'Akcje';
6 7
 $string['active'] = 'Aktywny(a)';
7 8
 $string['activities'] = 'Aktywności';
8 9
 $string['activity'] = 'Aktywność';
@@ -10,6 +11,7 @@
10 11
 $string['activityiscurrentlyhidden'] = 'Niestety ta aktywność jest obecnie ukryta';
11 12
 $string['activitymodule'] = 'Moduł aktywności';
12 13
 $string['activityreport'] = 'Raport aktywności';
  14
+$string['activityreports'] = 'Raporty aktywności';
13 15
 $string['activityselect'] = 'Wybierz aktywność która ma być przeniesiona';
14 16
 $string['activitysince'] = 'Aktywność od $a';
15 17
 $string['add'] = 'Dodaj';
@@ -65,6 +67,7 @@
65 67
 $string['advancedfilter'] = 'Zaawansowane wyszukiwanie';
66 68
 $string['advancedsettings'] = 'Ustawiania zaawansowane';
67 69
 $string['again'] = 'ponownie';
  70
+$string['aimid'] = 'Identyfikator AIM';
68 71
 $string['all'] = 'Wszyscy';
69 72
 $string['allactivities'] = 'Wszystkie składowe kursu';
70 73
 $string['alldays'] = 'Wszystkie dni';
@@ -98,6 +101,7 @@
98 101
 $string['availability'] = 'Dostępność';
99 102
 $string['availablecourses'] = 'Dostępne Kursy';
100 103
 $string['backup'] = 'Kopia zapasowa';
  104
+$string['backupcancelled'] = 'Tworzenie kopii zapasowej anulowano';
101 105
 $string['backupcoursefileshelp'] = 'Automatycznie uwzględnij pliki kursu w tworzeniu kopii zapasowej';
102 106
 $string['backupdate'] = 'Data kopii zapasowej';
103 107
 $string['backupdetails'] = 'Szczegółowy kopii zapasowej';
@@ -109,17 +113,24 @@
109 113
 $string['backuplogdetailed'] = 'Szczegółowy dziennik wykonań';
110 114
 $string['backuploglaststatus'] = 'Ostatni dziennik wykonań';
111 115
 $string['backuplogshelp'] = 'Logi kursu będą automatycznie zapisane w kopii zapasowej.';
  116
+$string['backupmetacoursehelp'] = 'Jeśli włączone, informacje metakursu (odziedziczone uczestnictwa) będą włączone w automatycznych backupach';
112 117
 $string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';