Permalink
Browse files

New translation for new version of Moodle

  • Loading branch information...
adamtpaw
adamtpaw committed Sep 10, 2005
1 parent e9b5241 commit c2c01ba4832f0a24b1a12f3333dc6df01c4a41f1
View
@@ -5,6 +5,7 @@ Polish Translation
Maintainer: Poznan School of Banking (Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu)
Adam Pawe�czak <adam.pawelczak@wsb.poznan.pl>
Przemyslaw Polanski <ppolanski@pooh.wsb.poznan.pl>
+ Luiza Budzynska <luiza.budzynska@wsb.poznan.pl>
Contributors:
Distance Education Centre at Gdansk University of Technology (DECTUG)
View
@@ -1,11 +1,54 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // admin.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+$string['adminseesallevents'] = 'Administratorzy widz± wszystkie zdarzenia';
+$string['adminseesownevents'] = 'Administratorzy s± jak inni u¿ytkownicy';
+$string['blockinstances'] = 'instancja';
+$string['blockmultiple'] = 'z³o¿ony';
$string['cachetext'] = 'D³ugo¶æ ¿ycia cache tekstu';
+$string['calendarsettings'] = 'Kalendarz';
+$string['change'] = 'zmiana';
+$string['configclamactlikevirus'] = 'Traktuj pliki jako wirusy';
+$string['configclamdonothing'] = 'Traktuj pliki jako nie uszkodzone';
+$string['configsectioninterface'] = 'Interfejs';
+$string['configsectionmail'] = 'poczta';
+$string['configsectionmaintenance'] = 'utrzymywanie (konserwacja)';
+$string['configsectionmisc'] = 'ró¿ne';
+$string['configsectionoperatingsystem'] = 'system operacyjny';
+$string['configsectionpermissions'] = 'pozwolenia';
+$string['configsectionsecurity'] = 'bezpieczeñstwo';
+$string['configsectionuser'] = 'u¿ytkownik';
+$string['configvariables'] = 'Zmienne';
+$string['confirmation'] = 'potwierdzenie';
+$string['edithelpdocs'] = 'edytuj pliki pomocy';
+$string['editstrings'] = 'edytuj ³añcuchy znaków';
+$string['filterall'] = 'filtruj wszystkie ³añcuchy znaków';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Filtruj uploadowane pliki';
+$string['helpadminseesall'] = 'Administrator widzi wszystkie zdarzenia z kalendarza, lub te dotycz±ce jego?';
+$string['helpcalendarsettings'] = 'Konfiguruj kalendarz, datê i czas zwiazane z ró¿nymi aspektami moodle';
+$string['helpforcetimezone'] = 'U¿ytkownicy mogê indywidualnie dobieraæ strefe czasow±, albo jest jedna strefa czasowa dla wszelkiech.';
+$string['helpsitemaintenance'] = 'Uaktualniania i inne prace konserwacyjne platformy';
+$string['helpstartofweek'] = 'Od jakiego dnia zaczyna siê tydzieñ w kalendarzu';
+$string['helpupcominglookahead'] = ' ';
+$string['helpupcomingmaxevents'] = 'Ile (maksymalnie) nadchodz±cych wydarzeñ jest domy¶lnie pokazywanych u¿ytkownikom';
+$string['helpweekenddays'] = 'Które dni tygodnia s± potraktowane jak \"weekend \" i pokazane ró¿nym kolorem?';
+$string['importtimezones'] = 'pobranie listy stref czasowych';
+$string['importtimezonescount'] = '$a->count wej¶æ importowany z $a->source';
+$string['importtimezonesfailed'] = '¯adne ¼ród³a nie zosta³y znalezione';
+$string['incompatibleblocks'] = 'Niezgodne Bloki';
+$string['optionalmaintenancemessage'] = 'Opcjonalna wiadomo¶æ podczas konserwacji platformy';
+$string['pleaseregister'] = 'Proszê zarejestrowaæ swoj± stronê, wtedy przycisk zostanie usuniêty';
+$string['sitemaintenance'] = 'Trwaj± pracê administracyjne i ta strona jest obecnie nie dostêpna';
+$string['sitemaintenancemode'] = 'Modu³ konserwacji';
+$string['sitemaintenanceon'] = 'Obecnie trwaj± prace administracyjne. (tylko adminstrator mo¿e zalogowaæ siê)';
+$string['therewereerrors'] = 'Dane zawieraj± b³êdy';
+$string['timezoneforced'] = 'Strefa czasowa wymuszana przez administratora systemu';
+$string['timezoneisforcedto'] = 'Zmu¶ wszystkich u¿ytkowników do u¿ycia strefy czasowej';
+$string['timezonenotforced'] = 'u¿ytkownik mo¿e wybieraæ swoj± strefê czasow±';
$string['upgradelogs'] = 'Dla uzyskania pe³nej funkcjonalno¶ci, stare logi powinny zostaæ uaktualnione. <a href=\"$a\">Wiêcej informacji</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'Aby móc przegl±daæ stare logi musisz dokonaæ ich aktualizacji. W zale¿no¶ci od konfiguracji twojej strony internetowej proces ten mo¿e potrwaæ parê godzin i mocno wp³yn±æ na wydajno¶æ bazy danych. Gdy rozpoczniesz ju¿ proces aktualizacji, poczekaj a¿ on siê skoñczy (nie zamykaj okna przegl±darki). Strona bêdzie dzia³a³a poprawnie dla innych u¿ytkowników.<br />Czy chcesz teraz dokonaæ aktualizacji logów?';
+$string['upgradingdata'] = 'Uaktualnianie danych';
$string['upgradinglogs'] = 'Uaktualnianie logów';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
$string['allowresubmit'] = 'Zezwól na wielokrotne przesyłanie rozwiązania';
@@ -8,30 +8,54 @@
$string['assignmentmailhtml'] = '$a-> umieścił informację zwrotną na temat twojego rozwiązania zadania \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br /> Możesz zobaczyć ją załączoną do <a href=\"$a->url\"> swojego rozwiązania </a>.';
$string['assignmentname'] = 'Nazwa zadania';
$string['assignmenttype'] = 'Rodzaj zadania';
+$string['availabledate'] = 'Data rozpoczęcia';
+$string['comment'] = 'Komentarz';
+$string['commentinline'] = 'Komentarz';
$string['configmaxbytes'] = 'Domyślna wielkość plików dla wszystkich prac na tej stronie (chyba, że przedmiot bądź ustawienia strony nakładają jeszcze inne ograniczenia)';
$string['description'] = 'Opis';
$string['duedate'] = 'Termin oddawania zadania';
$string['duedateno'] = 'Brak terminu oddania pracy';
$string['early'] = '$a przed terminem';
+$string['editmysubmission'] = 'Edytuj zadanie';
+$string['emailteachermail'] = 'a->username przesłał zadanie $a->assigment
+Zadanie jest dostępne tutaj:
+$a->url';
+$string['emailteachermailhtml'] = 'a->username przesłał zadanie <i>\'$a->assignment\'</i><br /><br />
+
+<a href=\"$a->url\">Zadanie jest dostępne tutaj</a>';
+$string['emailteachers'] = 'Powiadomienie e-mailem o przesłanym rozwiązaniu';
+$string['emptysubmission'] = 'Nie oddałeś jeszcze zadania';
$string['existingfiledeleted'] = 'Plik $a został usunięty';
$string['failedupdatefeedback'] = 'Nie udało się uaktualnić informacji zwrotnej dla użytkownika $a';
$string['feedback'] = 'Informacja zwrotna';
+$string['feedbackfromteacher'] = 'Informacja zwrotna z $a';
$string['feedbackupdated'] = 'Informacja zwrotna została uaktualniona dla $a osób';
+$string['guestnoupload'] = 'Przepraszamy, użytkownik zalogowany joko gość przesłać';
+$string['helpoffline'] = '<p>To jest użyteczne kiedy zadanie jest wykonywane poza Moodle.
+<p>Studenci mogą widzieć opis zadania, ale nie mogą przesłać pliku. Oceniasz prace normalnie, i studenci będą otrzymywać zawiadomienia o stopniach. ';
+$string['helponline'] = '<p>Ten typ zadania wymaga od użytkowników redagowania tekstu, za pomocą programów do edycji. Nauczyciel może wystawić stopień on-line, i dodawać komentarze lub wprawadzać zmiany. </p><p>(Jeżeli znacie starsze wersje Moodle, ten typ zadania odpowiada dziennikowi,) </p>';
+$string['helpuploadsingle'] = '<p>Ten typ zadania pozwala każdemu uczestnikowi przesłac jeden plik, dowolnego typu. <p>To może być dokument, obraz,albo plik skompresowany, itp. ';
$string['late'] = '$a zbyt późno';
$string['maximumgrade'] = 'Maksymalna ocena';
$string['maximumsize'] = 'Maksymalny rozmiar';
$string['modulename'] = 'Zadanie';
$string['modulenameplural'] = 'Zadania';
$string['newsubmissions'] = 'Przesłane rozwiązania';
+$string['noassignments'] = 'Nie przesłano jeszcze rozwiązań';
+$string['noattempts'] = 'Nie próbowano rozwiązać zadania';
$string['notgradedyet'] = 'Jeszcze nie oceniono';
$string['notsubmittedyet'] = 'Nic jeszcze nie przesłano';
$string['overwritewarning'] = 'UWAGA: Ponowne przesłanie zastąpi twoje aktualne rozwiązanie';
+$string['preventlate'] = 'Zabraniaj przesyłac po terminie';
$string['saveallfeedback'] = 'Zapisz moje wszystkie informacje zwrotne';
+$string['submission'] = 'Rozwiązanie';
$string['submissionfeedback'] = 'Informacje zwrotne na temat rozwiązania';
$string['submissions'] = 'Rozwiązania';
+$string['submissionsaved'] = 'Zmiany zostały zapisane';
$string['submitassignment'] = 'Prześlij swoje rozwiązanie korzystając z poniższego formularza';
$string['submitted'] = 'Przesłano';
$string['typeoffline'] = 'Działania wykonywane w trybie off-line';
+$string['typeonline'] = 'Działania wykonywane w trybie on-line';
$string['typeuploadsingle'] = 'Wymagane przesłanie jednego pliku';
$string['uploadbadname'] = 'Nazwa pliku zawierała nieprawidłowe znaki i nie mogła zostać przesłana';
$string['uploadedfiles'] = 'Przesłane pliki';
View
@@ -1,7 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // auth.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005072200)
+$string['auth_cas_language'] = 'Wybierz język';
$string['auth_dbdescription'] = 'Metoda ta wykorzystuje tabelę zewnętrznej bazy danych dla sprawdzenia czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne. W przypadku nowego konta, informacje z innych pól również mogą zostać skopiowane do Moodle.';
$string['auth_dbextrafields'] = 'Te pola są opcjonalne. Możesz wstępnie wypełnić niektóre pola dotyczące użytkownika informacją z <b>pól zewnętrznej bazy danych</b>, które tutaj określasz. <br />Jeżeli nic w tym miejscu nie wpiszesz, użyte zostaną wartości domyślne. <br /> W obu przypadkach, użytkownik będzie mógł dokonać edycji tych pól po zalogowaniu';
$string['auth_dbfieldpass'] = 'Nazwa pola zawierającego hasła';
@@ -36,7 +37,7 @@
$string['auth_ldap_host_url'] = 'Określ hosta LDAP za pomocą adresu, np. URL\'ldap://ldap.myorg.com/\' lub \'ldaps://ldap.myorg.com/\'';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Określ atrybut członkostwa użytkownika jeżeli użytkownik należy do grupy. Zazwyczaj jest to \'member\'';
$string['auth_ldap_objectclass'] = 'Filtr wykorzystany do nazywania/szukania użytkowników. Zwykle będzie to objectClass=posixAccount. Ustawienie objectClass=* zwróci wszystkie obiekty LDAP.';
-$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Wpisz wartość &lt;&gt; 0 jeżeli chcesz szukać użytkowników z podkontekstów';
+$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Wpisz wartość <> 0 jeżeli chcesz szukać użytkowników z podkontekstów';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Uaktualnij informacje o użytkowniku (imię, nazwisko, adres...) z LDAP do Moodle. Informacje na temat mapowania: /auth/ldap/attr_mappings.php';
$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Atrybut używany do nazywania/szukania użytkowników, zwykle \'cn\'.';
$string['auth_ldap_version'] = 'Wersja protokołu LDAP używana przez serwer.';
@@ -1,8 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_summary.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
-$string['blockname'] = 'Podsumowanie kursu';
-$string['siteinfo'] = 'Informacje o serwisie';
+$string['coursesummary'] = 'Podsumowanie kursu';
+$string['pagedescription'] = 'opis kursu/strony';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
$string['calendar'] = 'Kalendarz';
@@ -38,6 +38,8 @@
$string['expired'] = 'Wygas³y(a)';
$string['explain_lookahead'] = 'Ten parametr oznacza maksymaln± liczbê dni \"na przysz³o¶æ\" na podstawie której okre¶lony termin zostanie wy¶wietlony jako nadchodz±cy. Terminy ustalone jako rozpoczynaj±ce siê pó¼niej w stosunku do tej ilo¶ci dni nie bêd± wy¶wietlone. Zauwa¿, ¿e <strong>nie ma gwarancji</strong>, ¿e wszystkie zdarzenia zaczynaj±ce siê w danym przeci±gu czasu bêd± wy¶wietlone jako nadchodz±ce; je¶li jest ich zbyt wiele, najbardziej oddalone zdarzenia nie zostana wy¶wietlone. ';
$string['explain_maxevents'] = 'Ten parametr ustala maksymaln± liczbê wydarzeñ, które zostan± wy¶wietlone.';
+$string['explain_persistflt'] = 'Je¿eli opcja jest w³±czona, to Moodle bêdzie pamiêtaæ ostatnie ustawienie filtru i automatycznie odtwarzaæ je za ka¿dym razem kiedy siê zalogujesz.
+';
$string['explain_startwday'] = 'Ten parametr ustawia sposób w jaki wszystkie miesiêczne kalendarze bêd± wy¶wietlone. Ustaw go w sposób do którego jeste¶ przyzwyczajony.';
$string['explain_timeformat'] = 'Mo¿esz wybraæ czas w formacie 12 albo 24 godzinnym. Je¶li wybierzesz \"domy¶lny\", wówczas ten format bêdzie automatycznie wybrany w zgodzie z jêzykiem, który u¿ywasz na tej stronie';
$string['fri'] = 'Pi.';
@@ -55,10 +57,13 @@
$string['oneevent'] = '1 termin';
$string['pref_lookahead'] = 'Nadchodz±ce spotkania';
$string['pref_maxevents'] = 'Maximum nadchodz±cych spotkañ';
+$string['pref_persistflt'] = 'Pamiêtaj ustawienia filtru';
$string['pref_startwday'] = 'Pierwszy dzieñ tygodnia';
$string['pref_timeformat'] = 'Format wy¶wietlenia czasu';
$string['preferences'] = 'Preferencje';
$string['preferences_available'] = 'Twoje osobiste preferencje';
+$string['repeateditall'] = 'Zachwowaj zmiany dla wszystkich $a zdarzeñ';
+$string['repeateditthis'] = 'Zachowaj zmiany';
$string['repeatnone'] = 'Brak powtórzeñ';
$string['repeatweeksl'] = 'Powtórz co tydzieñ';
$string['repeatweeksr'] = 'Spotkania';
@@ -95,5 +100,6 @@
$string['wed'] = '¦r.';
$string['wednesday'] = '¦roda';
$string['yesterday'] = 'Wczoraj';
+$string['youcandeleteallrepeats'] = 'To zdarzenie jest czêsci± serii zdarzeñ. Mo¿esz usun±æ tylko te zdarzenie, lub wszystkie $a zdarzeñ od razu.';
?>
View
@@ -1,15 +1,22 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // choice.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
+$string['addmorechoices'] = 'Dodaj głosowanie';
$string['allowupdate'] = 'Zezwól na aktualizację głosowania';
$string['answered'] = ' z udzieloną odpowiedzią';
$string['choice'] = 'Wybór $a';
$string['choiceclose'] = 'Do';
-$string['choicename'] = ' Nazwa wyboru';
+$string['choicename'] = ' Nazwa głosowania';
$string['choiceopen'] = 'Otwórz';
$string['choicetext'] = ' Treść pytania';
+$string['displayhorizontal'] = 'Wyświetl w poziomie';
+$string['displaymode'] = 'Opcje wyświetlania';
+$string['displayvertical'] = 'Wyświetl w pionie';
+$string['full'] = '(pełne)';
$string['havetologin'] = 'Musisz się zalogować zanim odpowiesz';
+$string['limit'] = 'Liczba możliwych głosów';
+$string['limitanswers'] = 'Ogranicz liczbę możliwych odpowiedzi';
$string['modulename'] = ' Głosowanie';
$string['modulenameplural'] = ' Głosowania';
$string['mustchooseone'] = 'Musisz wybrać odpowiedź przed zapisaniem. W tej chwili nic nie zostało zapisane';
@@ -27,7 +34,11 @@
$string['responsesto'] = 'Odpowiedzi na $a';
$string['savemychoice'] = 'Zapisz mój wybór';
$string['showunanswered'] = 'Pokaż kolumnę \"nieodpowiedziane\"';
+$string['spaceleft'] = 'Ilość wolnego miejsca';
+$string['spacesleft'] = 'Ilość wolnych miejsc';
+$string['taken'] = 'Weź';
$string['timerestrict'] = 'Ogranicz odpowiadanie do tego czasu';
$string['viewallresponses'] = ' Przejrzyj $a odpowiedzi';
+$string['yourselection'] = 'Twój wybór';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // dialogue.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // dialogue.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
$string['addmynewentries'] = 'Dodaj moje nowe dialogi';
@@ -23,6 +23,7 @@
$string['furtherinformation'] = 'Dalsze informacje';
$string['lastentry'] = 'Ostatni wpis';
$string['maildefault'] = 'Wy¶lij emaila z nowym wpisem';
+$string['mailnotification'] = 'Powiadomienie poczt± elektorniczn±';
$string['modulename'] = 'Dialog';
$string['modulenameplural'] = 'Dialogi';
$string['namehascloseddialogue'] = '$a zakoñczy³ dialog';
View
@@ -1,11 +1,11 @@
Dokumentacja Moodle
--------------------
-Je�li chcia�by� przet�umaczy� t� dokumentacj� na inny j�zyk proponuj� Ci aby�:
+Je�li chcia�by� przet�umaczy� t� dokumentacj� na inny j�zyk proponuj� Ci aby�:
- 1) Nie zamieszcza� dokumentacji w j�zyku angielskim w swoim katalogu, poniewa� pliki angielski s� automatycznie u�ywane, je�li brakuje ich w pakiecie j�zykowym.
+ 1) Nie zamieszcza� dokumentacji w j�zyku angielskim w swoim katalogu, poniewa� pliki angielski s� automatycznie u�ywane, je�li brakuje ich w pakiecie j�zykowym.
- 2) T�umacz pliki w nast�puj�cej kolejno�ci (od najwa�niejszego)
+ 2) T�umacz pliki w nast�puj�cej kolejno�ci (od najwa�niejszego)
Najwa�niejszy
|-------------------
@@ -40,6 +40,4 @@ Je
|-------------------
Najmniej istotny
- 3) Prosz� nie t�umacz pliku credits.html : i tak zmienia si� on zbyt szybko
-
-
+ 3) Prosz� nie t�umacz pliku credits.html : i tak zmienia si� on zbyt szybko
View
@@ -1,41 +1,41 @@
-<head>
- <title>Moodle Contributed Documentation</title>
- <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
- <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
- <style type="text/css">
-<!--
-.docheading {
- font-size: medium;
- font-weight: bold;
- font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
- border: 1px dotted;
- padding: 10px;
- background-color: #EEEEEE;
-}
-.docdescription {
- font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
- font-size: medium;
- border: none;
- padding-left: 40px;
-}
--->
-</style>
-</head>
-
-<body bgcolor="#FFFFFF">
-<h2>Contributed Documentation</h2>
-
-<p>This section contains links to user-contributed documentation,
- which are intended to supplement the <a href="http://moodle.org/doc/">Official Documentation</a>.
-
-<p>Some of the material below may eventually be integrated into the official
- documentation, but it has been placed here to make it accessible in the
- meantime.
-
-<h2 class=docheading><a href="teacher-matt.html">Teacher Manual</a> - by Matt Riordan</h2>
-<p class=docdescription>A comprehensive walkthrough for teachers, with many screenshots. Based on Moodle 1.0.9.</p>
-
-<p>&nbsp;</p>
-<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
-
-</body>
+<head>
+ <title>Moodle Contributed Documentation</title>
+ <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+ <style type="text/css">
+<!--
+.docheading {
+ font-size: medium;
+ font-weight: bold;
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ border: 1px dotted;
+ padding: 10px;
+ background-color: #EEEEEE;
+}
+.docdescription {
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ font-size: medium;
+ border: none;
+ padding-left: 40px;
+}
+-->
+</style>
+</head>
+
+<body bgcolor="#FFFFFF">
+<h2>Contributed Documentation</h2>
+
+<p>This section contains links to user-contributed documentation,
+ which are intended to supplement the <a href="http://moodle.org/doc/">Official Documentation</a>.
+
+<p>Some of the material below may eventually be integrated into the official
+ documentation, but it has been placed here to make it accessible in the
+ meantime.
+
+<h2 class=docheading><a href="teacher-matt.html">Teacher Manual</a> - by Matt Riordan</h2>
+<p class=docdescription>A comprehensive walkthrough for teachers, with many screenshots. Based on Moodle 1.0.9.</p>
+
+<p>&nbsp;</p>
+<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
+
+</body>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit c2c01ba

Please sign in to comment.