Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

New translation for new version of Moodle

  • Loading branch information...
commit c2c01ba4832f0a24b1a12f3333dc6df01c4a41f1 1 parent e9b5241
adamtpaw authored
1  lang/pl/README
View
@@ -5,6 +5,7 @@ Polish Translation
Maintainer: Poznan School of Banking (Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu)
Adam Pawe�czak <adam.pawelczak@wsb.poznan.pl>
Przemyslaw Polanski <ppolanski@pooh.wsb.poznan.pl>
+ Luiza Budzynska <luiza.budzynska@wsb.poznan.pl>
Contributors:
Distance Education Centre at Gdansk University of Technology (DECTUG)
45 lang/pl/admin.php
View
@@ -1,11 +1,54 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // admin.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+$string['adminseesallevents'] = 'Administratorzy widz± wszystkie zdarzenia';
+$string['adminseesownevents'] = 'Administratorzy s± jak inni u¿ytkownicy';
+$string['blockinstances'] = 'instancja';
+$string['blockmultiple'] = 'z³o¿ony';
$string['cachetext'] = 'D³ugo¶æ ¿ycia cache tekstu';
+$string['calendarsettings'] = 'Kalendarz';
+$string['change'] = 'zmiana';
+$string['configclamactlikevirus'] = 'Traktuj pliki jako wirusy';
+$string['configclamdonothing'] = 'Traktuj pliki jako nie uszkodzone';
+$string['configsectioninterface'] = 'Interfejs';
+$string['configsectionmail'] = 'poczta';
+$string['configsectionmaintenance'] = 'utrzymywanie (konserwacja)';
+$string['configsectionmisc'] = 'ró¿ne';
+$string['configsectionoperatingsystem'] = 'system operacyjny';
+$string['configsectionpermissions'] = 'pozwolenia';
+$string['configsectionsecurity'] = 'bezpieczeñstwo';
+$string['configsectionuser'] = 'u¿ytkownik';
+$string['configvariables'] = 'Zmienne';
+$string['confirmation'] = 'potwierdzenie';
+$string['edithelpdocs'] = 'edytuj pliki pomocy';
+$string['editstrings'] = 'edytuj ³añcuchy znaków';
+$string['filterall'] = 'filtruj wszystkie ³añcuchy znaków';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Filtruj uploadowane pliki';
+$string['helpadminseesall'] = 'Administrator widzi wszystkie zdarzenia z kalendarza, lub te dotycz±ce jego?';
+$string['helpcalendarsettings'] = 'Konfiguruj kalendarz, datê i czas zwiazane z ró¿nymi aspektami moodle';
+$string['helpforcetimezone'] = 'U¿ytkownicy mogê indywidualnie dobieraæ strefe czasow±, albo jest jedna strefa czasowa dla wszelkiech.';
+$string['helpsitemaintenance'] = 'Uaktualniania i inne prace konserwacyjne platformy';
+$string['helpstartofweek'] = 'Od jakiego dnia zaczyna siê tydzieñ w kalendarzu';
+$string['helpupcominglookahead'] = ' ';
+$string['helpupcomingmaxevents'] = 'Ile (maksymalnie) nadchodz±cych wydarzeñ jest domy¶lnie pokazywanych u¿ytkownikom';
+$string['helpweekenddays'] = 'Które dni tygodnia s± potraktowane jak \"weekend \" i pokazane ró¿nym kolorem?';
+$string['importtimezones'] = 'pobranie listy stref czasowych';
+$string['importtimezonescount'] = '$a->count wej¶æ importowany z $a->source';
+$string['importtimezonesfailed'] = '¯adne ¼ród³a nie zosta³y znalezione';
+$string['incompatibleblocks'] = 'Niezgodne Bloki';
+$string['optionalmaintenancemessage'] = 'Opcjonalna wiadomo¶æ podczas konserwacji platformy';
+$string['pleaseregister'] = 'Proszê zarejestrowaæ swoj± stronê, wtedy przycisk zostanie usuniêty';
+$string['sitemaintenance'] = 'Trwaj± pracê administracyjne i ta strona jest obecnie nie dostêpna';
+$string['sitemaintenancemode'] = 'Modu³ konserwacji';
+$string['sitemaintenanceon'] = 'Obecnie trwaj± prace administracyjne. (tylko adminstrator mo¿e zalogowaæ siê)';
+$string['therewereerrors'] = 'Dane zawieraj± b³êdy';
+$string['timezoneforced'] = 'Strefa czasowa wymuszana przez administratora systemu';
+$string['timezoneisforcedto'] = 'Zmu¶ wszystkich u¿ytkowników do u¿ycia strefy czasowej';
+$string['timezonenotforced'] = 'u¿ytkownik mo¿e wybieraæ swoj± strefê czasow±';
$string['upgradelogs'] = 'Dla uzyskania pe³nej funkcjonalno¶ci, stare logi powinny zostaæ uaktualnione. <a href=\"$a\">Wiêcej informacji</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'Aby móc przegl±daæ stare logi musisz dokonaæ ich aktualizacji. W zale¿no¶ci od konfiguracji twojej strony internetowej proces ten mo¿e potrwaæ parê godzin i mocno wp³yn±æ na wydajno¶æ bazy danych. Gdy rozpoczniesz ju¿ proces aktualizacji, poczekaj a¿ on siê skoñczy (nie zamykaj okna przegl±darki). Strona bêdzie dzia³a³a poprawnie dla innych u¿ytkowników.<br />Czy chcesz teraz dokonaæ aktualizacji logów?';
+$string['upgradingdata'] = 'Uaktualnianie danych';
$string['upgradinglogs'] = 'Uaktualnianie logów';
?>
26 lang/pl/assignment.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
$string['allowresubmit'] = 'Zezwól na wielokrotne przesyłanie rozwiązania';
@@ -8,30 +8,54 @@
$string['assignmentmailhtml'] = '$a-> umieścił informację zwrotną na temat twojego rozwiązania zadania \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br /> Możesz zobaczyć ją załączoną do <a href=\"$a->url\"> swojego rozwiązania </a>.';
$string['assignmentname'] = 'Nazwa zadania';
$string['assignmenttype'] = 'Rodzaj zadania';
+$string['availabledate'] = 'Data rozpoczęcia';
+$string['comment'] = 'Komentarz';
+$string['commentinline'] = 'Komentarz';
$string['configmaxbytes'] = 'Domyślna wielkość plików dla wszystkich prac na tej stronie (chyba, że przedmiot bądź ustawienia strony nakładają jeszcze inne ograniczenia)';
$string['description'] = 'Opis';
$string['duedate'] = 'Termin oddawania zadania';
$string['duedateno'] = 'Brak terminu oddania pracy';
$string['early'] = '$a przed terminem';
+$string['editmysubmission'] = 'Edytuj zadanie';
+$string['emailteachermail'] = 'a->username przesłał zadanie $a->assigment
+Zadanie jest dostępne tutaj:
+$a->url';
+$string['emailteachermailhtml'] = 'a->username przesłał zadanie <i>\'$a->assignment\'</i><br /><br />
+
+<a href=\"$a->url\">Zadanie jest dostępne tutaj</a>';
+$string['emailteachers'] = 'Powiadomienie e-mailem o przesłanym rozwiązaniu';
+$string['emptysubmission'] = 'Nie oddałeś jeszcze zadania';
$string['existingfiledeleted'] = 'Plik $a został usunięty';
$string['failedupdatefeedback'] = 'Nie udało się uaktualnić informacji zwrotnej dla użytkownika $a';
$string['feedback'] = 'Informacja zwrotna';
+$string['feedbackfromteacher'] = 'Informacja zwrotna z $a';
$string['feedbackupdated'] = 'Informacja zwrotna została uaktualniona dla $a osób';
+$string['guestnoupload'] = 'Przepraszamy, użytkownik zalogowany joko gość przesłać';
+$string['helpoffline'] = '<p>To jest użyteczne kiedy zadanie jest wykonywane poza Moodle.
+<p>Studenci mogą widzieć opis zadania, ale nie mogą przesłać pliku. Oceniasz prace normalnie, i studenci będą otrzymywać zawiadomienia o stopniach. ';
+$string['helponline'] = '<p>Ten typ zadania wymaga od użytkowników redagowania tekstu, za pomocą programów do edycji. Nauczyciel może wystawić stopień on-line, i dodawać komentarze lub wprawadzać zmiany. </p><p>(Jeżeli znacie starsze wersje Moodle, ten typ zadania odpowiada dziennikowi,) </p>';
+$string['helpuploadsingle'] = '<p>Ten typ zadania pozwala każdemu uczestnikowi przesłac jeden plik, dowolnego typu. <p>To może być dokument, obraz,albo plik skompresowany, itp. ';
$string['late'] = '$a zbyt późno';
$string['maximumgrade'] = 'Maksymalna ocena';
$string['maximumsize'] = 'Maksymalny rozmiar';
$string['modulename'] = 'Zadanie';
$string['modulenameplural'] = 'Zadania';
$string['newsubmissions'] = 'Przesłane rozwiązania';
+$string['noassignments'] = 'Nie przesłano jeszcze rozwiązań';
+$string['noattempts'] = 'Nie próbowano rozwiązać zadania';
$string['notgradedyet'] = 'Jeszcze nie oceniono';
$string['notsubmittedyet'] = 'Nic jeszcze nie przesłano';
$string['overwritewarning'] = 'UWAGA: Ponowne przesłanie zastąpi twoje aktualne rozwiązanie';
+$string['preventlate'] = 'Zabraniaj przesyłac po terminie';
$string['saveallfeedback'] = 'Zapisz moje wszystkie informacje zwrotne';
+$string['submission'] = 'Rozwiązanie';
$string['submissionfeedback'] = 'Informacje zwrotne na temat rozwiązania';
$string['submissions'] = 'Rozwiązania';
+$string['submissionsaved'] = 'Zmiany zostały zapisane';
$string['submitassignment'] = 'Prześlij swoje rozwiązanie korzystając z poniższego formularza';
$string['submitted'] = 'Przesłano';
$string['typeoffline'] = 'Działania wykonywane w trybie off-line';
+$string['typeonline'] = 'Działania wykonywane w trybie on-line';
$string['typeuploadsingle'] = 'Wymagane przesłanie jednego pliku';
$string['uploadbadname'] = 'Nazwa pliku zawierała nieprawidłowe znaki i nie mogła zostać przesłana';
$string['uploadedfiles'] = 'Przesłane pliki';
5 lang/pl/auth.php
View
@@ -1,7 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // auth.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005072200)
+$string['auth_cas_language'] = 'Wybierz język';
$string['auth_dbdescription'] = 'Metoda ta wykorzystuje tabelę zewnętrznej bazy danych dla sprawdzenia czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne. W przypadku nowego konta, informacje z innych pól również mogą zostać skopiowane do Moodle.';
$string['auth_dbextrafields'] = 'Te pola są opcjonalne. Możesz wstępnie wypełnić niektóre pola dotyczące użytkownika informacją z <b>pól zewnętrznej bazy danych</b>, które tutaj określasz. <br />Jeżeli nic w tym miejscu nie wpiszesz, użyte zostaną wartości domyślne. <br /> W obu przypadkach, użytkownik będzie mógł dokonać edycji tych pól po zalogowaniu';
$string['auth_dbfieldpass'] = 'Nazwa pola zawierającego hasła';
@@ -36,7 +37,7 @@
$string['auth_ldap_host_url'] = 'Określ hosta LDAP za pomocą adresu, np. URL\'ldap://ldap.myorg.com/\' lub \'ldaps://ldap.myorg.com/\'';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Określ atrybut członkostwa użytkownika jeżeli użytkownik należy do grupy. Zazwyczaj jest to \'member\'';
$string['auth_ldap_objectclass'] = 'Filtr wykorzystany do nazywania/szukania użytkowników. Zwykle będzie to objectClass=posixAccount. Ustawienie objectClass=* zwróci wszystkie obiekty LDAP.';
-$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Wpisz wartość &lt;&gt; 0 jeżeli chcesz szukać użytkowników z podkontekstów';
+$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Wpisz wartość <> 0 jeżeli chcesz szukać użytkowników z podkontekstów';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Uaktualnij informacje o użytkowniku (imię, nazwisko, adres...) z LDAP do Moodle. Informacje na temat mapowania: /auth/ldap/attr_mappings.php';
$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Atrybut używany do nazywania/szukania użytkowników, zwykle \'cn\'.';
$string['auth_ldap_version'] = 'Wersja protokołu LDAP używana przez serwer.';
6 lang/pl/block_course_summary.php
View
@@ -1,8 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_summary.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
-$string['blockname'] = 'Podsumowanie kursu';
-$string['siteinfo'] = 'Informacje o serwisie';
+$string['coursesummary'] = 'Podsumowanie kursu';
+$string['pagedescription'] = 'opis kursu/strony';
?>
8 lang/pl/calendar.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
$string['calendar'] = 'Kalendarz';
@@ -38,6 +38,8 @@
$string['expired'] = 'Wygas³y(a)';
$string['explain_lookahead'] = 'Ten parametr oznacza maksymaln± liczbê dni \"na przysz³o¶æ\" na podstawie której okre¶lony termin zostanie wy¶wietlony jako nadchodz±cy. Terminy ustalone jako rozpoczynaj±ce siê pó¼niej w stosunku do tej ilo¶ci dni nie bêd± wy¶wietlone. Zauwa¿, ¿e <strong>nie ma gwarancji</strong>, ¿e wszystkie zdarzenia zaczynaj±ce siê w danym przeci±gu czasu bêd± wy¶wietlone jako nadchodz±ce; je¶li jest ich zbyt wiele, najbardziej oddalone zdarzenia nie zostana wy¶wietlone. ';
$string['explain_maxevents'] = 'Ten parametr ustala maksymaln± liczbê wydarzeñ, które zostan± wy¶wietlone.';
+$string['explain_persistflt'] = 'Je¿eli opcja jest w³±czona, to Moodle bêdzie pamiêtaæ ostatnie ustawienie filtru i automatycznie odtwarzaæ je za ka¿dym razem kiedy siê zalogujesz.
+';
$string['explain_startwday'] = 'Ten parametr ustawia sposób w jaki wszystkie miesiêczne kalendarze bêd± wy¶wietlone. Ustaw go w sposób do którego jeste¶ przyzwyczajony.';
$string['explain_timeformat'] = 'Mo¿esz wybraæ czas w formacie 12 albo 24 godzinnym. Je¶li wybierzesz \"domy¶lny\", wówczas ten format bêdzie automatycznie wybrany w zgodzie z jêzykiem, który u¿ywasz na tej stronie';
$string['fri'] = 'Pi.';
@@ -55,10 +57,13 @@
$string['oneevent'] = '1 termin';
$string['pref_lookahead'] = 'Nadchodz±ce spotkania';
$string['pref_maxevents'] = 'Maximum nadchodz±cych spotkañ';
+$string['pref_persistflt'] = 'Pamiêtaj ustawienia filtru';
$string['pref_startwday'] = 'Pierwszy dzieñ tygodnia';
$string['pref_timeformat'] = 'Format wy¶wietlenia czasu';
$string['preferences'] = 'Preferencje';
$string['preferences_available'] = 'Twoje osobiste preferencje';
+$string['repeateditall'] = 'Zachwowaj zmiany dla wszystkich $a zdarzeñ';
+$string['repeateditthis'] = 'Zachowaj zmiany';
$string['repeatnone'] = 'Brak powtórzeñ';
$string['repeatweeksl'] = 'Powtórz co tydzieñ';
$string['repeatweeksr'] = 'Spotkania';
@@ -95,5 +100,6 @@
$string['wed'] = '¦r.';
$string['wednesday'] = '¦roda';
$string['yesterday'] = 'Wczoraj';
+$string['youcandeleteallrepeats'] = 'To zdarzenie jest czêsci± serii zdarzeñ. Mo¿esz usun±æ tylko te zdarzenie, lub wszystkie $a zdarzeñ od razu.';
?>
15 lang/pl/choice.php
View
@@ -1,15 +1,22 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // choice.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
+$string['addmorechoices'] = 'Dodaj głosowanie';
$string['allowupdate'] = 'Zezwól na aktualizację głosowania';
$string['answered'] = ' z udzieloną odpowiedzią';
$string['choice'] = 'Wybór $a';
$string['choiceclose'] = 'Do';
-$string['choicename'] = ' Nazwa wyboru';
+$string['choicename'] = ' Nazwa głosowania';
$string['choiceopen'] = 'Otwórz';
$string['choicetext'] = ' Treść pytania';
+$string['displayhorizontal'] = 'Wyświetl w poziomie';
+$string['displaymode'] = 'Opcje wyświetlania';
+$string['displayvertical'] = 'Wyświetl w pionie';
+$string['full'] = '(pełne)';
$string['havetologin'] = 'Musisz się zalogować zanim odpowiesz';
+$string['limit'] = 'Liczba możliwych głosów';
+$string['limitanswers'] = 'Ogranicz liczbę możliwych odpowiedzi';
$string['modulename'] = ' Głosowanie';
$string['modulenameplural'] = ' Głosowania';
$string['mustchooseone'] = 'Musisz wybrać odpowiedź przed zapisaniem. W tej chwili nic nie zostało zapisane';
@@ -27,7 +34,11 @@
$string['responsesto'] = 'Odpowiedzi na $a';
$string['savemychoice'] = 'Zapisz mój wybór';
$string['showunanswered'] = 'Pokaż kolumnę \"nieodpowiedziane\"';
+$string['spaceleft'] = 'Ilość wolnego miejsca';
+$string['spacesleft'] = 'Ilość wolnych miejsc';
+$string['taken'] = 'Weź';
$string['timerestrict'] = 'Ogranicz odpowiadanie do tego czasu';
$string['viewallresponses'] = ' Przejrzyj $a odpowiedzi';
+$string['yourselection'] = 'Twój wybór';
?>
3  lang/pl/dialogue.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // dialogue.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // dialogue.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
$string['addmynewentries'] = 'Dodaj moje nowe dialogi';
@@ -23,6 +23,7 @@
$string['furtherinformation'] = 'Dalsze informacje';
$string['lastentry'] = 'Ostatni wpis';
$string['maildefault'] = 'Wy¶lij emaila z nowym wpisem';
+$string['mailnotification'] = 'Powiadomienie poczt± elektorniczn±';
$string['modulename'] = 'Dialog';
$string['modulenameplural'] = 'Dialogi';
$string['namehascloseddialogue'] = '$a zakoñczy³ dialog';
10 lang/pl/docs/README.txt
View
@@ -1,11 +1,11 @@
Dokumentacja Moodle
--------------------
-Je�li chcia�by� przet�umaczy� t� dokumentacj� na inny j�zyk proponuj� Ci aby�:
+Je�li chcia�by� przet�umaczy� t� dokumentacj� na inny j�zyk proponuj� Ci aby�:
- 1) Nie zamieszcza� dokumentacji w j�zyku angielskim w swoim katalogu, poniewa� pliki angielski s� automatycznie u�ywane, je�li brakuje ich w pakiecie j�zykowym.
+ 1) Nie zamieszcza� dokumentacji w j�zyku angielskim w swoim katalogu, poniewa� pliki angielski s� automatycznie u�ywane, je�li brakuje ich w pakiecie j�zykowym.
- 2) T�umacz pliki w nast�puj�cej kolejno�ci (od najwa�niejszego)
+ 2) T�umacz pliki w nast�puj�cej kolejno�ci (od najwa�niejszego)
Najwa�niejszy
|-------------------
@@ -40,6 +40,4 @@ Je
|-------------------
Najmniej istotny
- 3) Prosz� nie t�umacz pliku credits.html : i tak zmienia si� on zbyt szybko
-
-
+ 3) Prosz� nie t�umacz pliku credits.html : i tak zmienia si� on zbyt szybko
82 lang/pl/docs/index.html
View
@@ -1,41 +1,41 @@
-<head>
- <title>Moodle Contributed Documentation</title>
- <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
- <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
- <style type="text/css">
-<!--
-.docheading {
- font-size: medium;
- font-weight: bold;
- font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
- border: 1px dotted;
- padding: 10px;
- background-color: #EEEEEE;
-}
-.docdescription {
- font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
- font-size: medium;
- border: none;
- padding-left: 40px;
-}
--->
-</style>
-</head>
-
-<body bgcolor="#FFFFFF">
-<h2>Contributed Documentation</h2>
-
-<p>This section contains links to user-contributed documentation,
- which are intended to supplement the <a href="http://moodle.org/doc/">Official Documentation</a>.
-
-<p>Some of the material below may eventually be integrated into the official
- documentation, but it has been placed here to make it accessible in the
- meantime.
-
-<h2 class=docheading><a href="teacher-matt.html">Teacher Manual</a> - by Matt Riordan</h2>
-<p class=docdescription>A comprehensive walkthrough for teachers, with many screenshots. Based on Moodle 1.0.9.</p>
-
-<p>&nbsp;</p>
-<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
-
-</body>
+<head>
+ <title>Moodle Contributed Documentation</title>
+ <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+ <style type="text/css">
+<!--
+.docheading {
+ font-size: medium;
+ font-weight: bold;
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ border: 1px dotted;
+ padding: 10px;
+ background-color: #EEEEEE;
+}
+.docdescription {
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ font-size: medium;
+ border: none;
+ padding-left: 40px;
+}
+-->
+</style>
+</head>
+
+<body bgcolor="#FFFFFF">
+<h2>Contributed Documentation</h2>
+
+<p>This section contains links to user-contributed documentation,
+ which are intended to supplement the <a href="http://moodle.org/doc/">Official Documentation</a>.
+
+<p>Some of the material below may eventually be integrated into the official
+ documentation, but it has been placed here to make it accessible in the
+ meantime.
+
+<h2 class=docheading><a href="teacher-matt.html">Teacher Manual</a> - by Matt Riordan</h2>
+<p class=docdescription>A comprehensive walkthrough for teachers, with many screenshots. Based on Moodle 1.0.9.</p>
+
+<p>&nbsp;</p>
+<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
+
+</body>
19 lang/pl/editor.php
View
@@ -1,11 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // editor.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
$string['about'] = 'O tym edytorze';
$string['absbottom'] = 'Dó³';
-$string['absmiddle'] = '¦rodek';
$string['address'] = 'Adres';
+$string['alertnoselectedtext'] = 'Musisz najpierw zaznaczyæ tekst!';
$string['alignment'] = 'Justowanie';
$string['alternatetext'] = 'Tekst alternatywny';
$string['anchorhelp'] = 'Tworzy kotwicê. Link i tak bêdziesz musia³ utworzyæ rêcznie.';
@@ -22,15 +22,21 @@
$string['choosechar'] = 'Wybierz literê';
$string['chooseicon'] = 'Wybierz ikonê do wstawienia';
$string['close'] = 'Zamknij';
+$string['closeafterreplace'] = 'Zamknij zanim zmienisz';
$string['cols'] = 'Kolumny';
$string['copy'] = 'Skopiuj zaznaczone';
$string['createanchor'] = 'Stwórz kotwicê';
$string['createfolder'] = 'Utwórz folder';
$string['createlink'] = 'Wstaw link';
$string['cut'] = 'Wytnij zaznaczone';
+$string['cutpastemozilla'] = 'Niestety, nie mo¿na u¿ywaæ skrótów klawiaturowych do wklejenia tekstu do edytora on-line. Jest to zwi±zane z bezpieczeñstwem.<br/><br/>S± trzy sposoby, mo¿esz wypróbowaæ: <br/> (1 ) Zamiast CTRL-v, u¿ywaæ SHIFT-Insert<br /> (2 ) U¿ywaæ Edycja->Wklej z menu Twojej przegl±darki<br/> (3 ) Zmieñ ustawienia Twojej przegl±darki edytuj±c plik user.js. <br/><br/>Wybierz przycisk OK aby otrzymaæ wiêcej wskazówek, lub przycisk Cancel aby powróciæ do edytora tekstu.';
$string['delete'] = 'Usuñ';
$string['filebrowser'] = 'Przejrzyj pliki';
+$string['findwhat'] = 'Znajd¼';
+$string['fontname'] = 'Nazwa czcionki';
+$string['fontsize'] = 'Rozmiar czcionki';
$string['forecolor'] = 'Kolor czcionki';
+$string['formatblock'] = 'Format';
$string['fullscreen'] = 'Edytor pe³noekranowy';
$string['heading'] = 'Nag³ówek';
$string['height'] = 'Wysoko¶æ';
@@ -46,6 +52,7 @@
$string['insertsmile'] = 'Wstaw ikonkê (smiley)';
$string['inserttable'] = 'Wstaw tabelê';
$string['italic'] = 'Kursywa';
+$string['itemsreplaced'] = 'Zmieniono!';
$string['justifycenter'] = 'Wy¶rodkuj tekst';
$string['justifyfull'] = 'Pe³ne justowanie';
$string['justifyleft'] = 'Wyrównaj do lewej';
@@ -62,13 +69,16 @@
$string['linktargettop'] = 'To samo okno';
$string['linktitle'] = 'Tytu³';
$string['linkurl'] = 'URL';
+$string['matchcase'] = 'Uwzglêdnij wielko¶æ liter';
$string['middle'] = '¦rodek';
$string['minimize'] = 'Minimalizuj edytor';
$string['move'] = 'Przesuñ';
+$string['nolink'] = 'Wy³±cz automatyczn± zamianê na ³±cza';
$string['normal'] = 'Normalne';
$string['notimage'] = 'Wybrany plik nie jest zdjêciem! Proszê wska¿ zdjêcie.';
$string['notset'] = 'Nie ustawione';
$string['ok'] = 'OK';
+$string['options'] = 'Opcje';
$string['orderedlist'] = 'Lista ponumerowana';
$string['outdent'] = 'Zmniejsz indent';
$string['paste'] = 'Wklej';
@@ -80,11 +90,16 @@
$string['preview'] = 'Podgl±d';
$string['properties'] = 'W³a¶ciwo¶ci';
$string['redo'] = 'Powtórz swoje ostatnie dzia³anie';
+$string['regularexpressions'] = 'U¿yj wyra¿eniñ regularnych';
$string['removelink'] = 'Usuñ link';
$string['rename'] = 'Zmieñ nazwê';
+$string['replaceall'] = 'Zamieñ wszystkie';
+$string['replacewith'] = 'Zmieñ';
$string['right'] = 'Prawo';
$string['righttoleft'] = 'Kierunek od prawej do lewej';
$string['rows'] = 'Rowki';
+$string['searchandreplace'] = 'Znajd¼ i zamieñ';
+$string['searchnotfound'] = 'Nie znaleziono ³añcucha znaków';
$string['selectcolor'] = 'Wybierz kolor';
$string['selection'] = 'Zaznaczenie';
$string['showhelp'] = 'Pomoc';
3  lang/pl/enrol_paypal.php
View
@@ -1,8 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005072200)
$string['business'] = 'Adres e-mail twojego biznesowego konta w PayPal';
+$string['costorkey'] = 'Wybierz jedną z następujących metod.';
$string['description'] = 'Moduł PayPal pozwala Ci wprowadzić płatne kursy. Jeśli koszt kursu równy jest 0, studenci nie są proszeni o zapłatę za kurs. Jest też standardowa cena dla całego serwisu, którą tutaj ustawisz. Możesz też ustawić indywidualną cenę dla każdego kursu, wtedy cena kursu jest używana zamiast standardowej ceny.';
$string['enrolname'] = 'PayPal';
$string['sendpaymentbutton'] = 'Zapłać za pomocą PayPal';
8 lang/pl/error.php
View
@@ -1,7 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // error.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+$string['adminprimarynoedit'] = 'Ustawienia głównego administratora nie mogą być zmieniane przez innych';
+$string['confirmsesskeybad'] = 'Niestety Twój klucz sesji nie pozwala wykonać tej operacji. Zabezpieczenie te zapobiega przypadkowym lub złośliwym wykonaniu operacji w Twoim imieniu. Zrób to jeżeli naprawdę musisz wykonać tę operację';
$string['coursegroupunknown'] = 'Nie określono kursu dla grupy $a';
$string['erroronline'] = 'Błąd na lini $a.';
$string['fieldrequired'] = '\"$a\" nie może być puste.';
@@ -12,7 +14,11 @@
$string['missingfield'] = 'Brakuje pola \"$a\" .';
$string['modulerequirementsnotmet'] = 'Moduł \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) nie został poprawnie zainstalowany. Zainstaluj nowszą wersję Moodle! Aktualnie używasz wersji $a->currentmoodle, a potrzebujesz $a->requiremoodle).';
$string['notavailable'] = 'Nie jest to w tej chwili dostępne';
+$string['onlyeditown'] = 'Możesz edytować tylko własne informacje';
+$string['processingstops'] = 'Operacja została zatrzymana. Operacja zapisu nie została wykonana';
$string['restricteduser'] = 'Twoje konto \"$a\" nie daje Tobie uprawnień do wykonania tej operacji.';
+$string['sessionerroruser'] = 'Sesja wygasła. Zaloguj się ponownie.';
+$string['sessionipnomatch'] = 'Twój nr IP został zmieniony od kiedy zalogowałeś się po raz pierwszy. Zabezpieczenie te zapobiega wykorzystania przez osoby niepowołane Twojego identyfikatora do logowania się na tej stronie. Skontaktuj się z administratorem tej strony.';
$string['unknowncourse'] = 'Kurs o nazwie \"$a\" nie istnieje.';
$string['usernotaddederror'] = 'Nieznany błąd - użytkownik \"$a\" nie został dodany.';
$string['usernotaddedregistered'] = 'Yżytkownik \"$a\" już istnieje.';
6 lang/pl/exercise.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // exercise.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
$string['absent'] = 'Nieobecny/a';
@@ -42,6 +42,7 @@
$string['editingassessmentelements'] = 'Edytuj elementy składowe oceny ';
$string['element'] = 'Element';
$string['elementweight'] = 'Waga elementu';
+$string['enterpassword'] = 'Wprowadź hasło';
$string['entriessaved'] = 'Zapisano';
$string['errorbanded'] = 'W oparciu o ilość błędów';
$string['excellent'] = 'Świetnie';
@@ -98,6 +99,7 @@
$string['onesubmission'] = 'Jedno oddanie';
$string['optionaladjustment'] = 'Możliwość zmiany oceny';
$string['overallgrade'] = 'Ocena ogólna';
+$string['passwordprotectedexercise'] = 'Ochrona hasłem';
$string['phase'] = 'Faza';
$string['phase1'] = 'Ułóż ćwiczenie';
$string['phase1short'] = 'Ułóż ';
@@ -162,6 +164,7 @@
$string['ungradedstudentassessments'] = '$a nieocenionych ocen studenta';
$string['usemaximum'] = 'Użyj maksymalnej';
$string['usemean'] = 'Użyj średniej';
+$string['usepassword'] = 'Użyj hasła';
$string['verylax'] = 'Bardzo nieścisły';
$string['verypoor'] = 'Niedostateczny';
$string['verystrict'] = 'Bardzo dokładny';
@@ -174,6 +177,7 @@
$string['weights'] = 'Wagi';
$string['weightssaved'] = 'Zapisane wagi';
$string['weightsusedforoverallgrade'] = 'Wagi użyte w ocenie ogólnej';
+$string['wrongpassword'] = 'Niepoprawne hasło';
$string['yourassessment'] = 'Twoja ocena';
$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Tutaj twój komentarz zostanie umieszczony';
$string['yoursubmission'] = 'Twoja praca';
46 lang/pl/forum.php
View
@@ -1,9 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005031000)
+ // forum.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
$string['addanewdiscussion'] = 'Dodaj nowy temat dyskusji';
$string['addanewtopic'] = 'Dodaj nowy temat';
+$string['advancedsearch'] = 'Zaawansowane szukanie';
+$string['allforums'] = 'Wszystkie fora';
$string['allowchoice'] = 'Zezwól każdemu użytkownikowi na wybór';
$string['allowdiscussions'] = 'Czy $a może wysyłać wiadomości na to forum?';
$string['allowratings'] = 'Czy posty mogą być oceniane?';
@@ -11,13 +13,17 @@
$string['anyfile'] = 'Jakikolwiek plik';
$string['attachment'] = 'Załącznik';
$string['bynameondate'] = ' $a->name w dniu $a->date napisał(a)';
+$string['configcleanreadtime'] = ' Godzina i dzień oczyszczania starych posów w tablicy przeczytanych';
$string['configdisplaymode'] = ' Domyślny tryb wyświetlania dyskusji, jeśli nie wybrano innego.';
$string['configenablerssfeeds'] = 'Umożliwia RSS feeds dla wszystkich forów dyskusyjnych. Musisz jednak i tak włączyć obsługę feeds manualnie dla każdego forum.';
$string['configlongpost'] = ' Każdy post o długości przekraczającej tą liczbę (nie uwzględniając kodu HTML) jest uważany za długi.';
$string['configmanydiscussions'] = ' Maksymalna ilość dyskusji pokazywanych na jednej stronie forum.';
$string['configmaxbytes'] = 'Domyślna wielkość plików dla wszystkich załączników na tej stronie (chyba, że przedmiot bądź ustawienia strony nakładają jeszcze inne ograniczenia)';
+$string['configoldpostdays'] = 'Post';
$string['configreplytouser'] = 'Czy wysłany post powinien zawierać email wysyłającego, tak aby mogli do niego osobiście odpowiedzieć (zamiast poprzez forum)? Nawet przy wyborze \"Tak\" użytkownicy mogą wybrać w swoich profilach, że chcą ukryć swój adres email. ';
$string['configshortpost'] = ' Każdy post o długości mniejszej od tej liczby (nie uwzględniając kodu HTML) jest uważany za krótki';
+$string['configtrackreadposts'] = 'Ustaw \"tak\" jeżeli chcesz śledzić przeczytane/nieprzeczytane posty dla każdego użytkownika';
+$string['configusermarksread'] = 'Jeżeli \"tak\" użytkownik musi sam zaznaczyć post jako przeczytany. Jeżeli \"nie\", to post wyświetlony jest zaznaczany jako przeczytany.';
$string['couldnotadd'] = 'Nie można dodać twojego postu z powodu nieznanego błędu';
$string['couldnotdeleteratings'] = 'Niestety, nie można było usunąć tego postu, gdyż został on już oceniony przez innych';
$string['couldnotdeletereplies'] = 'Niestety, nie można było usunąć tego postu, gdyż inni użytkownicy już na niego odpowiedzieli.';
@@ -25,7 +31,9 @@
$string['delete'] = 'Usuń';
$string['deleteddiscussion'] = 'Usunięto temat dyskusji';
$string['deletedpost'] = 'Post został usunięty';
+$string['deletedposts'] = 'Posty zostały usunięte';
$string['deletesure'] = 'Czy masz pewność, że chcesz usunąć te post?';
+$string['deletesureplural'] = 'Czy napewno chcesz usunąć ten post i wszystkie odpowiedzi? ($a postów)';
$string['digestmailheader'] = 'To jest twóje dzienne streszczenie postów z forum $a-sitename. Aby zmienić emailowe preferencje forum, idź do $a->userprefs.';
$string['digestmailprefs'] = 'profil użytkownika';
$string['digestmailsubject'] = '$a: streszczenie postów';
@@ -39,6 +47,7 @@
$string['discussthistopic'] = 'Podyskutuj na ten temat';
$string['eachuserforum'] = 'Każdy wysyła jeden temat dyskusji';
$string['edit'] = 'Edycja';
+$string['editedby'] = 'Edytowany przez $a->name - $a->date';
$string['editing'] = 'Edycja';
$string['emptymessage'] = 'Coś nie tak z twoim postem. Być może był pusty lub załącznik był zbyt duży. Twoje zmiany nie zostały zapisane';
$string['everyonecanchoose'] = 'Każdy może się zapisać na forum';
@@ -49,6 +58,7 @@
$string['forum'] = 'Forum';
$string['forumintro'] = 'Wstęp';
$string['forumname'] = 'Nazwa Forum';
+$string['forumposts'] = 'Posty forum';
$string['forums'] = 'Fora dyskusyjne';
$string['forumtype'] = 'Rodzaj forum';
$string['generalforum'] = 'Forum standardowe do użytku ogólnego';
@@ -59,6 +69,12 @@
$string['introteacher'] = 'Forum wyłącznie dla prowadzących';
$string['lastpost'] = 'Ostatni post';
$string['learningforums'] = 'Forum dydaktyczne';
+$string['markalldread'] = 'Ustaw wszystkie posty w tej dyskusji jako przeczytane';
+$string['markallread'] = 'Ustaw wszystkie posty w tym forum jako przeczytane';
+$string['markread'] = 'Przeczytane';
+$string['markreadbutton'] = 'Przeczytane';
+$string['markunread'] = 'Nieprzeczytane';
+$string['markunreadbutton'] = 'Nieprzeczytane';
$string['maxattachmentsize'] = 'Maksymalna wielkość załącznika';
$string['maxtimehaspassed'] = 'Niestety, maksymalny czas dozwolony na edycję tego postu ($a) minął!';
$string['message'] = 'Wiadomość';
@@ -76,16 +92,22 @@
$string['newforumposts'] = 'Nowe wiadomości na forum';
$string['nodiscussions'] = 'Nie ma żadnych tematów na tym forum';
$string['noguestpost'] = 'Niestety goście nie mogą zabierać głosu na tym forum';
+$string['noguestsubscribe'] = 'Niestety goście nie mogą ustawić przysyłania postów na e-mail';
+$string['noguesttracking'] = 'Niestety goście nie mogą zmienić opcji obserwowania postów.';
$string['nomorepostscontaining'] = ' Nie znaleziono więcej postów zawierających \'$a\'';
$string['nonews'] = ' Nie umieszczono jeszcze żadnych nowości';
$string['noposts'] = 'Brak wiadomości';
$string['nopostscontaining'] = 'Nie znaleziono wiadomości zawierających \'$a \'';
$string['nosubscribers'] = 'Nikt jeszcze nie zapisał się na to forum';
$string['notingroup'] = 'Musisz być zapisany do grupy aby móc przeglądać to forum.';
+$string['notrackforum'] = 'Nie pokazuj nieprzeczytanych';
$string['nownotsubscribed'] = '$a ->name NIE będzie otrzymywać kopii \'$a->forum\' pocztą elektroniczną.';
+$string['nownottracking'] = '$a->name nie obserwuje nieprzeczytanych postów na $a->forum';
$string['nowsubscribed'] = '$a->name będzie otrzymywać kopie \'$a->forum\' pocztą elektroniczną.';
+$string['nowtracking'] = '$a->name obserwuje \'$a->forum\'.';
$string['numposts'] = '$a wiadomości';
$string['olderdiscussions'] = 'Starsze dyskusje';
+$string['oldertopics'] = 'Starsze tematy';
$string['openmode0'] = 'Żadnych dyskusji, żadnych odpowiedzi';
$string['openmode1'] = 'Żadnych dyskusji, ale odpowiedzi są dozwolone';
$string['openmode2'] = 'Dyskusje i odpowiedzi są dozwolone';
@@ -127,9 +149,21 @@
$string['rsssubscriberssdiscussions'] = 'Wyświetl RSS feed dla $a dyskusji';
$string['rsssubscriberssposts'] = 'Wyświetl RSS feed dla $a postów';
$string['search'] = 'Szukaj';
+$string['searchdatefrom'] = 'Post nowszy niż';
+$string['searchdateto'] = 'Post starszy niż';
+$string['searchforumintro'] = 'Wprawadź szukane słowo/słowa. Możesz uzupełnić jedno lub więcej pól.';
$string['searchforums'] = 'Szukaj w forach';
+$string['searchfullwords'] = 'Ze słowami';
+$string['searchnotwords'] = 'Bez następujących słów';
$string['searcholderposts'] = 'Przeszukaj dawniejsze posty...';
+$string['searchphrase'] = 'Z frazą';
$string['searchresults'] = 'Szukaj w rezultatach';
+$string['searchsubject'] = 'Słowa w polu tytuł';
+$string['searchuser'] = 'Słowa w polu autor';
+$string['searchuserid'] = 'Id autora';
+$string['searchwhichforums'] = 'Wybierz forum';
+$string['searchwords'] = 'Słowa które mają wystąpić w postach';
+$string['seeallposts'] = 'Pokaż wszystkie posty tego użytkownika';
$string['sendinratings'] = 'Wyślij moje ostatnie oceny';
$string['showsubscribers'] = 'Wyświetl/modyfikuj użytkowników zapisanych na forum';
$string['singleforum'] = 'Pojedyncza prosta dyskusja';
@@ -145,6 +179,16 @@
$string['subscribestop'] = 'Nie chcę otrzymywać kopii postów z tego forum';
$string['subscription'] = 'Zapisanie się na forum';
$string['subscriptions'] = 'Zapisy na fora';
+$string['trackforum'] = 'Pokaż nieprzeczytane';
+$string['tracking'] = 'Obserwuj';
+$string['trackingoff'] = 'wyłącz';
+$string['trackingon'] = 'włącz';
+$string['trackingoptional'] = 'Opcjonalnie';
+$string['trackingtype'] = 'Przeczytać obserwacje dla tego forum?';
+$string['unread'] = 'Nieprzeczytane';
+$string['unreadposts'] = 'Nieprzeczytane posty';
+$string['unreadpostsnumber'] = '$a nieprzeczytanych postów';
+$string['unreadpostsone'] = '1 nieprzeczytany post';
$string['unsubscribe'] = 'Wypisz się z tego forum';
$string['unsubscribed'] = 'Wypisany z forum';
$string['unsubscribeshort'] = 'Wypisz';
6 lang/pl/glossary.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
$string['addcomment'] = 'Dodaj komentarz';
@@ -10,6 +10,7 @@
$string['allentries'] = 'Wszystkie';
$string['allowcomments'] = 'Pozwól komentowaæ wpisy';
$string['allowduplicatedentries'] = 'Pozwól na wielokrotne definiowanie tego samego pojêcia';
+$string['allowprintview'] = 'Pozwól drukowaæ s³ownik';
$string['allowratings'] = 'Czy chcesz aby wpisy by³y oceniane?';
$string['answer'] = 'Odpowied¼';
$string['approve'] = 'Potwierd¼';
@@ -85,6 +86,8 @@
$string['entryexported'] = 'Wpis zosta³ wyeksportowany';
$string['entryishidden'] = '(ten wpis jest aktualnie ukryty)';
$string['entryleveldefaultsettings'] = 'Domy¶lne ustawienia wej¶ciowe';
+$string['entrysaved'] = 'Has³o zosta³o zapisane';
+$string['entryupdated'] = 'Has³o zosta³o uaktualnione';
$string['entryusedynalink'] = 'Ten wpis powinien zostaæ automatycznie po³±czony z innymi wpisami w systemie';
$string['explainaddentry'] = 'Dodaj nowe pojêcie do tego s³ownika pojêæ.<br />Pola: Termin i Definicja musz± zostaæ wype³nione.';
$string['explainall'] = 'Wy¶wietl wszystkie pojêcia na jednej stronie';
@@ -128,6 +131,7 @@
$string['numberofentries'] = 'Ilo¶æ pojêæ';
$string['onebyline'] = '(jedno na liniê)';
$string['printerfriendly'] = 'Wersja do wydruku';
+$string['printviewnotallowed'] = 'Nie pozwalaj na drukowanie s³ownika';
$string['question'] = 'Pytanie';
$string['rate'] = 'Ranking';
$string['rating'] = 'Ocena';
60 lang/pl/hotpot.php
View
@@ -1,12 +1,62 @@
<?PHP // $Id$
- // hotpot.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // hotpot.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
-$string['clearall'] = 'Wyszy¶æ wszystkie';
-$string['deleteall'] = 'Usuñ wszystkie';
+$string['abandoned'] = 'Zaniechany';
+$string['allattempts'] = 'Wszystkie próby';
+$string['allmycourses'] = 'Wszystkie moje kursy';
+$string['average'] = '¦rednia';
+$string['bestattempt'] = 'Najlepsza próba';
+$string['checks'] = 'Sprawdzenia';
+$string['clues'] = 'Wiadomo¶ci ';
+$string['copiedtoclipboard'] = 'Zawarto¶æ tej strony zosta³a skopiowana do schowka.';
+$string['copytoclipboard'] = 'Kopiuj do schowka';
+$string['correct'] = 'Poprawny';
+$string['deleteabandoned'] = 'Usuñ zaniechane';
+$string['deleteabandonedcheck'] = 'Czy chce usun±æ wszystkie $a zaniechane próby?';
+$string['deletedattempts'] = '$a prób zosta³o usuniêtych';
+$string['deletedresponses'] = '$a odpowiedzi zosta³o usuniêtych';
+$string['enterafilename'] = 'Wprowad¼ nazwê pliku';
+$string['filetype'] = 'Typ pliku';
+$string['forceplugins'] = 'Wymu¶ media plugin';
+$string['giveup'] = 'Zaniechaj';
+$string['hints'] = 'Wskazówka';
+$string['ignored'] = 'Ignoruj';
+$string['inprogress'] = 'w trakcie';
+$string['location'] = 'Lokalizacja plik';
$string['modulename'] = 'Quiz Hot Potatoes';
$string['modulenameplural'] = 'Quizy Hot Potatoes';
-$string['really'] = 'Czy na pewno chcesz usun±æ wszystkie wyniki tego quizu?';
-$string['strattemptlabel'] = 'Próby: Wynik, Czas (Czas trwania), [Kary]';
+$string['navigation'] = 'Nawigacja';
+$string['navigation_bar'] = 'Pasek nawigacyjny moodla';
+$string['navigation_buttons'] = 'Hot Potatoes przyciski quizu';
+$string['navigation_frame'] = 'Ramka nawigacji moodle';
+$string['navigation_give_up'] = 'Pojedyñczy przycisk \"zaniechaj\"';
+$string['navigation_iframe'] = 'osadzony &lt;IFRAME&gt;';
+$string['navigation_none'] = 'Nikt';
+$string['noactivity'] = 'Nie aktywny';
+$string['noresponses'] = 'Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie by³a znaleziona.
+';
+$string['outputformat'] = 'format wy¶wietlania';
+$string['outputformat_best'] = 'lepszy';
+$string['outputformat_flash'] = 'Flash';
+$string['outputformat_mobile'] = 'Zdalny';
+$string['outputformat_v3'] = 'v3';
+$string['outputformat_v4'] = 'v4';
+$string['outputformat_v5'] = 'v5';
+$string['outputformat_v6'] = 'v6';
+$string['outputformat_v6_plus'] = 'v6+';
+$string['penalties'] = 'Sankcje karne';
+$string['questionshort'] = 'Pyt. -$a';
+$string['quiztype'] = 'Typ quizu';
+$string['resultssaved'] = 'Wynik quizu zosta³ zapisany';
+$string['score'] = 'Punkt';
+$string['selectattempt'] = 'Zaznacz próbê';
+$string['showhtmlsource'] = 'Poka¿ kod HTML';
+$string['shownextquiz'] = 'Poka¿ nastêpny quiz';
+$string['showxmlsource'] = 'Poka¿ kod XML';
+$string['showxmltree'] = 'Poka¿ strukturê XML';
+$string['thiscourse'] = 'ten kurs';
+$string['weighting'] = 'Wa¿';
+$string['wrong'] = 'Nieprawid³owo';
?>
55 lang/pl/journal.php
View
@@ -1,32 +1,33 @@
<?PHP // $Id$
- // journal.php - created with Moodle 1.1.1 (2003091111)
+ // journal.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005072200)
-$string['alwaysopen'] = "Zawsze dostêpny";
-$string['blankentry'] = "Wpis pusty";
-$string['daysavailable'] = "Okres dostêpno¶ci";
-$string['editingended'] = "Okres edycji skoñczy³ siê";
-$string['editingends'] = "Okres edycji koñczy siê";
-$string['entries'] = "Wpisy";
-$string['feedbackupdated'] = "Informacje zwrotne zaktualizowane dla \$a wpisów";
-$string['journalmail'] = "\$a->teacher umie¶ci³ komentarz na temat twojego wpisu do dziennika '\$a->journal' Mo¿esz go zobaczyæ przy Twoim wpisie pod adresem : \$a->url";
-$string['journalmailhtml'] = "\$a->teacher umie¶ci³ komentarz na temat twojego wpisu do dziennika '<i>\$a->journal</i>'<br /><br /> Mo¿esz go zobaczyæ przy Twoim wpisie <a href=\\\"\$a->url\\\"> do dziennika</a>.";
-$string['journalname'] = "Nazwa dziennika";
-$string['journalquestion'] = "Temat dziennika";
-$string['journalrating1'] = "Niezadowalaj±cy";
-$string['journalrating2'] = "Zadowalaj±cy";
-$string['journalrating3'] = "Celuj±cy";
-$string['modulename'] = "Dziennik";
-$string['modulenameplural'] = "Dzienniki";
-$string['newjournalentries'] = "Nowe wpisy do dziennika";
-$string['noentry'] = "Brak wpisu";
-$string['noratinggiven'] = "Ocena nie zosta³a wystawiona";
-$string['notopenuntil'] = "Dziennik bêdzie zamkniêty do";
-$string['notstarted'] = "Jeszcze nie zacz±³e¶ dokonywaæ wpisów do tego dziennika";
-$string['overallrating'] = "Ocena ogólna";
-$string['rate'] = "Oceñ";
-$string['saveallfeedback'] = "Zapisz moje wszystkie informacje zwrotne";
-$string['startoredit'] = "Rozpocznij lub edytuj mój wpis do dziennika";
-$string['viewallentries'] = "Poka¿ \$a wpisów do dziennika";
+$string['alwaysopen'] = 'Zawsze dostêpny';
+$string['blankentry'] = 'Wpis pusty';
+$string['daysavailable'] = 'Okres dostêpno¶ci';
+$string['editingended'] = 'Okres edycji skoñczy³ siê';
+$string['editingends'] = 'Okres edycji koñczy siê';
+$string['entries'] = 'Wpisy';
+$string['feedbackupdated'] = 'Informacje zwrotne zaktualizowane dla $a wpisów';
+$string['journalmail'] = '$a->teacher umie¶ci³ komentarz na temat twojego wpisu do dziennika \'$a->journal\' Mo¿esz go zobaczyæ przy Twoim wpisie pod adresem : $a->url';
+$string['journalmailhtml'] = '$a->teacher umie¶ci³ komentarz na temat twojego wpisu do dziennika \'<i>$a->journal</i>\'<br /><br /> Mo¿esz go zobaczyæ przy Twoim wpisie <a href=\"$a->url\"> do dziennika</a>.';
+$string['journalname'] = 'Nazwa dziennika';
+$string['journalquestion'] = 'Temat dziennika';
+$string['journalrating1'] = 'Niezadowalaj±cy';
+$string['journalrating2'] = 'Zadowalaj±cy';
+$string['journalrating3'] = 'Celuj±cy';
+$string['mailsubject'] = 'Inforacja o wpisach do dziennika';
+$string['modulename'] = 'Dziennik';
+$string['modulenameplural'] = 'Dzienniki';
+$string['newjournalentries'] = 'Nowe wpisy do dziennika';
+$string['noentry'] = 'Brak wpisu';
+$string['noratinggiven'] = 'Ocena nie zosta³a wystawiona';
+$string['notopenuntil'] = 'Dziennik bêdzie zamkniêty do';
+$string['notstarted'] = 'Jeszcze nie zacz±³e¶ dokonywaæ wpisów do tego dziennika';
+$string['overallrating'] = 'Ocena ogólna';
+$string['rate'] = 'Oceñ';
+$string['saveallfeedback'] = 'Zapisz moje wszystkie informacje zwrotne';
+$string['startoredit'] = 'Rozpocznij lub edytuj mój wpis do dziennika';
+$string['viewallentries'] = 'Poka¿ $a wpisów do dziennika';
?>
175 lang/pl/lesson.php
View
@@ -1,90 +1,257 @@
<?PHP // $Id$
- // lesson.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // lesson.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005072200)
+$string['accesscontrol'] = 'Kontrola dostêpu';
$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Reakcja po poprawnej odpowiedzi';
$string['addabranchtable'] = 'Wstaw Tabelê W±tków';
$string['addanendofbranch'] = 'Wstaw Koniec Tabeli W±tków';
$string['addaquestionpage'] = 'Wstaw Stronê Pytañ';
+$string['addcluster'] = 'Wstaw klaster';
+$string['addedabranchtable'] = 'Dodano tabelê w±tków';
+$string['addedanendofbranch'] = 'Dodano Koniec Tabeli W±tków';
+$string['addedaquestionpage'] = 'Dodano Stronê Pytañ';
+$string['addedcluster'] = 'Dodano klaster';
+$string['addedendofcluster'] = 'Dodano na koniec klastra';
+$string['addendofcluster'] = 'Wstaw na koniec klastra';
$string['answer'] = 'Odpowied¼';
+$string['answeredcorrectly'] = 'Odpowied¼ poprawna';
$string['answersfornumerical'] = 'Odpowiedzi dla numerycznych pytañ powinny odpowiadaæ warto¶ciom Minimum i Maximum';
+$string['arrangebuttonshorizontally'] = 'Uporz±dkowaæ w±tki poziomo?';
$string['attempt'] = 'Próba: $a';
$string['attempts'] = 'Próby';
$string['available'] = 'Dostêpne od';
+$string['averagescore'] = 'Srednia liczba punktów';
+$string['averagetime'] = '¦redni czas';
+$string['backtreeview'] = 'Wróc do widoku drzewa';
$string['branchtable'] = 'Tabela W±tków';
+$string['cancel'] = 'Anuluj';
$string['canretake'] = 'Powtórzenie lekcji';
$string['casesensitive'] = 'Zale¿ne od wielko¶ci liter';
$string['checkbranchtable'] = 'Sprawd¼ Tabelê W±tków';
+$string['checkedthisone'] = 'Sprawdzono';
$string['checknavigation'] = 'Sprawd¼ nawigacjê';
$string['checkquestion'] = 'Sprawd¼ pytanie';
+$string['classstats'] = 'Statystyka klasy';
+$string['clicktopost'] = 'Kliknij tutaj, zeby wys³aæ swoj± ocenê na listê najwy¿ej ocenionych.';
+$string['clusterjump'] = 'Nie pokazuj pytañ w obrêbie w±tku';
+$string['clustertitle'] = 'Nazwa klastra';
+$string['comments'] = 'Twój komentarz';
+$string['commentswithname'] = '$a->firstname {$a->lastname}napisa³';
+$string['completed'] = 'Skoñczono';
$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Potwierd¼ usuniêcie tej strony';
$string['congratulations'] = 'Gratualcje - koniec lekcji';
$string['continue'] = 'Kontynuuj';
+$string['continuetoanswer'] = 'Kontynuuj zmianê odpowiedzi';
+$string['correctanswerjump'] = 'Popraw odpowied¼';
+$string['correctanswerscore'] = 'Popraw punkty za odpowied¼';
+$string['correctresponse'] = 'popraw odpowied¼';
+$string['customscoring'] = 'Punktacja za pytanie';
$string['deadline'] = 'Termin koñcowy';
+$string['defaultessayresponse'] = 'Twój essej bêdzie oceniony przez prowadz±cego';
+$string['deleteattempts'] = 'Usuñ próby tego studenta (wprowad¼ id u¿ytkownika)';
+$string['deletedpage'] = 'Usuñ stronê';
$string['deleting'] = 'Usuwanie';
$string['deletingpage'] = 'Usuwanie strony: $a';
$string['description'] = 'Opis';
+$string['detailedstats'] = 'Usuñ statystykê';
+$string['didnotanswerquestion'] = 'Nie ma odpowiedzi na te pytanie';
+$string['didnotreceivecredit'] = 'Nie otrzyma³e¶ kredytu.';
+$string['displayhighscores'] = 'Wy¶wietl liste najwy¿ej ocenionych';
+$string['displayinleftmenu'] = 'Wy¶wietliæ w lewym menu';
+$string['displayleftmenu'] = 'Wy¶wietl lewe menu';
$string['displayofgrade'] = 'Wy¶wietl ocenê studentowi';
+$string['displayreview'] = 'Wy¶wietl przycisk zmian';
+$string['displayscorewithessays'] = 'Otrzyma³e¶ $a->score z $a->tempmaxgrade za pytania oceniane automatycznie. Twój $a->essayquestions essej zostanie oceniony i punktu zosatn± dodane</br> do oceny koñcowej pó¼niej. <br/><br/> Twoja aktualna ocena bez oceny z esseju jest $a->score z $a->grade';
+$string['displayscorewithoutessays'] = 'Liczba Twoich punktów jest $a->score (z $a->grade)';
+$string['editlessonsettings'] = 'Edytuj ustawienia lekcji';
+$string['editpagecontent'] = 'Edytuj opis';
+$string['email'] = 'e-mail';
+$string['emailallgradedessays'] = 'Wy¶lij wszystkim oceny za essej';
+$string['emailgradedessays'] = 'Wy¶lij ocenê za essej';
+$string['emailsuccess'] = 'Wys³ano e-mail';
$string['endofbranch'] = 'Koniec w±tka';
+$string['endofclustertitle'] = 'Koniec klastra';
$string['endoflesson'] = 'Koniec lekcji';
+$string['enteredthis'] = 'Wprowadzono';
+$string['entername'] = 'Wprowad¼ nick pod którym chcesz byæ na li¶cie najwy¿ej ocenionych';
+$string['enterpassword'] = 'Wprowad¼ has³o:';
+$string['eolstudentoutoftime'] = 'Uwaga: Czas lekcji min±³. Twoja ostatnia odpowied¼ nie bêdzie siê liczy³a je¿eli zosta³a wys³ana po czasie';
+$string['eolstudentoutoftimenoanswers'] = 'Nie odpowiedzia³e¶ na zadne pytanie. Otrzymujesz 0 z tej lekcji.';
+$string['essay'] = 'Essej';
+$string['essayemailsubject'] = 'Twoja ocena za $a pytanie';
+$string['essays'] = 'Esseje';
+$string['essayscore'] = 'Punkty za essej';
$string['fileformat'] = 'Format pliku';
$string['firstanswershould'] = 'Pierwsza odpowied¼ powinna przenie¶æ do \"odpowiedniej\" strony';
+$string['firstwrong'] = 'Niestety nie otrzymasz punktów, dlatego ¿e odpowied¼ nie by³a poprawna. Would you like to keep guessing, just for the sheer joy of learning (but for no point credit)?';
+$string['flowcontrol'] = 'Kontrola przebiegu lekcji';
+$string['general'] = 'Ogólne';
+$string['gobacktolesson'] = 'Wróc do lekcji';
+$string['grade'] = 'Ocena';
+$string['gradeessay'] = 'Oceny za essej ($a->notgradedcount nieocenionych $a->notsentcount niewys³anych)';
$string['gradeis'] = 'Ocena: $a';
+$string['gradeoptions'] = 'Opcje oceniania';
$string['handlingofretakes'] = 'Zarz±dzanie poprawkami';
+$string['havenotgradedyet'] = 'Jeszcze nie oceniono';
$string['here'] = 'tutaj';
+$string['highscore'] = 'Najwy¿sza ocena';
+$string['hightime'] = 'najd³u¿szy czas';
+$string['importppt'] = 'Importuj pokaz z PowerPoint';
$string['importquestions'] = 'Zaimportuj pytania';
+$string['insertedpage'] = 'Wstaw stronê';
$string['jump'] = 'Przejd¼';
+$string['jumptsto'] = 'Przejd¼ do';
+$string['leftduringtimed'] = 'Czas lekcji min±³ <br/> Kliknij Kontynuuj, ¿eby zacz±c lekcje od nowa.';
+$string['leftduringtimednoretake'] = 'Czas lekcji min±³ <br/> nie mo¿esz powtórzyæ lekcji.';
+$string['lesson'] = '$a lekcja';
+$string['lessonclosed'] = 'Ta lekcja zakoñczy siê $a';
+$string['lessoncloses'] = 'Lekcja zakoñczona';
+$string['lessondefault'] = 'U¿yj ustawieñ tej lekcji jako domy¶lne.';
+$string['lessonformating'] = 'Formatuj lekcje';
+$string['lessonmenu'] = 'Menu lekcji';
+$string['lessonopen'] = 'Lekcja rozpocznie siê $a';
+$string['lessonopens'] = 'Lekcja rozpoczeta';
+$string['lessonstats'] = 'Statystyka lekcji';
+$string['loginfail'] = 'B³ad logowania, spróbuj ponownie';
+$string['lowscore'] = 'najni¿sza ocena';
+$string['lowtime'] = 'najkrótszy czas';
+$string['mainmenu'] = 'powróæ do kursu';
+$string['matchesanswer'] = 'Uk³ad z odpowiedzi±';
+$string['maxhighscores'] = 'Liczba pozycji na li¶cie najlepiej ocenionych';
$string['maximumnumberofanswersbranches'] = 'Maksymalna liczba odpowiedzi/przej¶æ';
$string['maximumnumberofattempts'] = 'Maksymalna liczba prób';
+$string['maxtime'] = 'Limit czasu (minuty)';
+$string['maxtimewarning'] = 'Zosta³o $a minut do koñca lekcji';
$string['minimumnumberofquestions'] = 'Minimalna liczba pytañ';
+$string['modattempts'] = 'Zmiana odpowiedzi';
+$string['modattemptsnoteacher'] = 'Tylko student mo¿e zmieniaæ pracê.';
$string['modulename'] = 'Lekcja';
$string['modulenameplural'] = 'Lekcje';
+$string['movedpage'] = 'Przesuniêto stronê';
$string['movepagehere'] = 'Przesuñ stronê tutaj';
$string['moving'] = 'Przesuwanie strony: $a';
$string['movingtonextpage'] = 'Do nastêpnej strony';
$string['multianswer'] = 'Wiele odpowiedzi';
$string['multipleanswer'] = 'Wielokrotne odpowiedzi';
+$string['nameapproved'] = 'Wprowadzono nazwê';
+$string['namereject'] = 'Nazwa wprowadzona przez Ciebie jest na li¶cie s³ów zakazanych. Wprowad¼ inn± nazwê.';
$string['nextpage'] = 'Nastêpna strona';
$string['noanswer'] = 'Brak odpowiedzi';
$string['noattemptrecordsfound'] = 'Brak prób: nie przyznano oceny';
-$string['nobranchtablefound'] = 'Nie znaleziono Tabeli W±tków';
+$string['nocommentyet'] = 'Brak komentarzy';
+$string['nohighscores'] = 'brak punktów';
+$string['nooneansweredcorrectly'] = 'brak poprawnych odpowiedzi';
+$string['nooneansweredthisquestion'] = 'brak odpowiedzi na te pytanie';
+$string['noonecheckedthis'] = 'nic nie zaznaczono';
+$string['nooneenteredthis'] = 'nic nie wprowadzono';
+$string['noretake'] = 'Nie mo¿na powtórnie przejrzeæ lekcji.';
$string['normal'] = 'Normalnie - id¼ zgodnie z trybem lekcji';
+$string['notcompleted'] = 'Nie kompletne';
$string['notdefined'] = 'Brak definicji';
+$string['nothighscore'] = 'Nie mozesz wpisac sie na listê $a najwy¿ej ocenionych';
$string['notitle'] = 'Brak tytu³u';
$string['numberofcorrectanswers'] = 'Ilo¶æ poprawnych odpowiedzi: $a';
$string['numberofcorrectmatches'] = 'Ilo¶æ poprawnych po³±czeñ: $a';
$string['numberofpagestoshow'] = 'Ilo¶æ stron (kart) do wy¶wietlenia';
$string['numberofpagesviewed'] = 'Ilo¶æ obejrzanych strony: $a';
+$string['ongoing'] = 'Wy¶wietl stopnie';
+$string['ongoingcustom'] = 'Otrzyma³e¶ dot±d $a->score punktów z $a->currenthigh ';
+$string['ongoingnormal'] = 'Odpowiedzia³e¶ poprawnie na $a->correct z $a->viewed pytañ ';
+$string['or'] = 'lub';
$string['ordered'] = 'Pouk³adane';
+$string['other'] = 'inne';
$string['outof'] = 'Z $a';
+$string['outoftime'] = 'przekroczony czas';
+$string['overview'] = 'Skrócony';
$string['page'] = 'Strona: $a';
-$string['pagecontents'] = 'Spis tre¶ci';
+$string['pagecontents'] = 'Opis';
$string['pages'] = 'Strony';
$string['pagetitle'] = 'Tytu³ strony';
+$string['password'] = 'Has³o';
+$string['passwordprotectedlesson'] = '$a jest chronione has³em';
$string['pleasecheckoneanswer'] = 'Proszê sprawd¼ jedn± odpowied¼';
$string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'Sprawd¼ jedn± lub wiêcej odpowiedzi';
$string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = 'Proszê wpisz swoj± odpowied¼';
$string['pleasematchtheabovepairs'] = 'Po³±cz powy¿sze pary';
+$string['pointsearned'] = 'Zdobyte punkty';
+$string['postsuccess'] = 'Przes³ano';
+$string['practice'] = 'Praktyki';
+$string['previouspage'] = 'Poprzednia strona';
+$string['question'] = 'Pytanie';
$string['questionoption'] = 'Opcja pytania';
$string['questiontype'] = 'Typ pytania';
+$string['randombranch'] = 'losuj w±tki';
+$string['randompageinbranch'] = 'losuj pytania w obrêbie w±tku';
+$string['rank'] = 'pozycja';
$string['reached'] = 'osi±gniêty';
+$string['receivedcredit'] = 'Otrzymany kredyt';
$string['redisplaypage'] = 'Ponownie wy¶wietl stronê';
+$string['report'] = 'Raport';
$string['response'] = 'Informacja zwrotna';
+$string['returnmainmenu'] = 'Powrót do g³ównego menu';
+$string['returntocourse'] = 'Powrót do kursu';
+$string['reviewlesson'] = 'Przejrzyj ponownie lekcje';
+$string['reviewquestionback'] = 'Tak, chce spróbowaæ ponownie';
+$string['reviewquestioncontinue'] = 'Nie, chce przej¶c do nastêpnego pytania';
$string['sanitycheckfailed'] = 'Ta próba zosta³a usuniêta!';
+$string['savechanges'] = 'Zachowaj zmiany';
+$string['savechangesandeol'] = 'Zachowaj wszytkie zmiany i przejd¼ na koniec lekcji';
$string['savepage'] = 'Zapisz stronê';
+$string['score'] = 'Punkt';
+$string['scores'] = 'Punkty';
+$string['secondpluswrong'] = 'Nie bardzo. Chcesz spróbowaæ ponownie?';
$string['showanunansweredpage'] = 'Umo¿liw wielokrotne przegl±danie stron z b³êdn± odpowiedzi±';
$string['showanunseenpage'] = 'Nigdy nie pokazuj tej samej strony dwukrotnie';
$string['singleanswer'] = 'Pojedyncza odpowied¼';
+$string['slideshow'] = 'Pokaz slajdów';
+$string['slideshowbgcolor'] = 'T³o slajdów';
+$string['slideshowheight'] = 'Wysoko¶æ slajdów';
+$string['slideshowwidth'] = 'Szeroko¶æ slajdów';
+$string['startlesson'] = 'Zacznij lekcje';
+$string['studentattemptlesson'] = '$a->lastname, $a->firstname liczba prób $a->attempt';
+$string['studentname'] = '$a nazwa studenta';
+$string['studentoneminwarning'] = 'Ostrze¿enie: Zosta³a nie ca³a minuta do koñca lekcji.';
+$string['studentoutoftime'] = 'Uwaga: Czas lekcji min±³. Ostatnia odpowied¿ nie zosta³a zaliczona, poniewa¿ zosta³a przes³ana po czasie. Kliknij przycisk ¿eby przej¶æ do lekcji.';
+$string['studentresponse'] = 'odpowied¼ $a';
+$string['submitname'] = 'Zatwierd¼ nazwê';
+$string['teacherjumpwarning'] = 'Zaloguj siê jako student ¿eby przetestowaæ przej¶cia';
+$string['teacherongoingwarning'] = 'Wynik jest pokazywany tylko studentowi. Zaloguj siê jako student.';
+$string['teachertimerwarning'] = 'Licznik czasu dzia³a tylko dla studentów, Aby przetestowaæ zaloguj siê jako student.';
$string['thatsthecorrectanswer'] = 'To jest poprawna odpowied¼';
$string['thatsthewronganswer'] = 'To jest b³êdna odpowied¼';
$string['thefollowingpagesjumptothispage'] = 'Nastêpuj±ce strony prowadz± do tej strony';
$string['thispage'] = 'Ta strona';
+$string['timed'] = 'Ograniczona w czasie';
+$string['timeremaining'] = 'Pozosta³y czas';
+$string['timetaken'] = '£±czny czas';
+$string['topscorestitle'] = 'Lista $a->maxhighscores najwy¿ej ocenionych podczas lekcji $a->name.';
+$string['treeview'] = 'Widok drzewa';
+$string['unseenpageinbranch'] = 'Nie pokazuj pytañ w obrêbie w±tku';
+$string['updatedpage'] = 'Uaktualniono stronê';
+$string['updatefailed'] = 'B³±d';
+$string['updatesuccess'] = 'Uaktualniono';
$string['useeditor'] = 'U¿yj edytora';
$string['usemaximum'] = 'U¿yj maksimum';
$string['usemean'] = 'U¿yj ¶redniej';
+$string['usepassword'] = 'Chroñ lekcje has³em';
+$string['viewallpages'] = 'Poka¿ wszystkie strony';
+$string['viewgrades'] = 'Poka¿ oceny';
+$string['viewhighscores'] = 'Poka¿ listê najwy¿ej ocenionych';
+$string['viewlessonstats'] = 'Poka¿ statystykê lekcji ($a->users $a->usersname)';
+$string['waitpostscore'] = 'Punkty sa przesy³ane ...';
+$string['welldone'] = 'Dobrze zrobione!';
+$string['whatdofirst'] = 'Co chcesz zrobiæ napierw?';
+$string['wronganswerjump'] = 'Nieprawid³owa odpowied¼ przejd¼';
+$string['wronganswerscore'] = 'Nieprawid³owa odpowied¼ liczba punktów';
+$string['wrongresponse'] = 'Z³a odpowied¼';
+$string['youhavereceived'] = 'Otrzyma³e¶ $a->score z $a->outof za essej.';
$string['youhaveseen'] = 'Widzia³e¶ ju¿ wiêcej ni¿ jedn± stronê tej lekcji. <br /> Czy chcia³by¶ zacz±æ od ostatniej strony, któr± przegl±da³e¶?';
+$string['youmadehighscore'] = 'Wprowad¼ na listê $a najwy¿ej ocenionych.';
$string['youranswer'] = 'Twoja odpowied¼';
$string['yourcurrentgradeis'] = 'Twoja aktualna ocena to $a';
-$string['youshouldview'] = 'Powiniene¶ zobaczyæ co najmniej &a';
+$string['yourgradeisnow'] = 'Twoje punkty za lekcje zosta³y zmienione na $a';
+$string['yourresponse'] = 'Twoja odpowied¼';
+$string['youshouldview'] = 'Powiniene¶ zobaczyæ co najmniej $a';
?>
206 lang/pl/moodle.php
View
@@ -1,8 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005031000)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
$string['action'] = 'Akcja';
+$string['actions'] = 'Akcje';
$string['active'] = 'Aktywny(a)';
$string['activities'] = 'Aktywności';
$string['activity'] = 'Aktywność';
@@ -10,6 +11,7 @@
$string['activityiscurrentlyhidden'] = 'Niestety ta aktywność jest obecnie ukryta';
$string['activitymodule'] = 'Moduł aktywności';
$string['activityreport'] = 'Raport aktywności';
+$string['activityreports'] = 'Raporty aktywności';
$string['activityselect'] = 'Wybierz aktywność która ma być przeniesiona';
$string['activitysince'] = 'Aktywność od $a';
$string['add'] = 'Dodaj';
@@ -65,6 +67,7 @@
$string['advancedfilter'] = 'Zaawansowane wyszukiwanie';
$string['advancedsettings'] = 'Ustawiania zaawansowane';
$string['again'] = 'ponownie';
+$string['aimid'] = 'Identyfikator AIM';
$string['all'] = 'Wszyscy';
$string['allactivities'] = 'Wszystkie składowe kursu';
$string['alldays'] = 'Wszystkie dni';
@@ -98,6 +101,7 @@
$string['availability'] = 'Dostępność';
$string['availablecourses'] = 'Dostępne Kursy';
$string['backup'] = 'Kopia zapasowa';
+$string['backupcancelled'] = 'Tworzenie kopii zapasowej anulowano';
$string['backupcoursefileshelp'] = 'Automatycznie uwzględnij pliki kursu w tworzeniu kopii zapasowej';
$string['backupdate'] = 'Data kopii zapasowej';
$string['backupdetails'] = 'Szczegółowy kopii zapasowej';
@@ -109,17 +113,24 @@
$string['backuplogdetailed'] = 'Szczegółowy dziennik wykonań';
$string['backuploglaststatus'] = 'Ostatni dziennik wykonań';
$string['backuplogshelp'] = 'Logi kursu będą automatycznie zapisane w kopii zapasowej.';
+$string['backupmetacoursehelp'] = 'Jeśli włączone, informacje metakursu (odziedziczone uczestnictwa) będą włączone w automatycznych backupach';
$string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
$string['backupnoneusersinfo'] = 'Uwaga: Zaznaczyłeś opcję kopii zapasowej dla \"nikogo\". W tym trybie nie są zapisywane dane użytkowników. Zauważ, że moduły \"Ćwiczenie\" i \"Warsztaty\" nie działają w tym trybie (są wyłączone).';
$string['backuporiginalname'] = 'Nazwa kopii zapasowej';
$string['backupsavetohelp'] = 'Ścieżka dostępu do katalogu w którym chcesz zapisać kopię bezpieczeństwa <br />(pozostaw puste jeśli chcesz zapisać w domyślnym katalogu kursu).';
+$string['backuptakealook'] = 'Proszę zajrzeć do logów bacmupów w:
+$a';
$string['backupuserfileshelp'] = 'Określ czy pliki użytkownika (np. zdjęcie) powinny być zapisane w kopii bezpieczeństwa';
$string['backupusershelp'] = 'Określ czy chcesz ująć wszystkich użytkowników, czy tylko tych przypisanych do kursów.';
$string['backupversion'] = 'Wersja kopii zapasowej';
+$string['blockconfiga'] = 'Konfugurowanie bloku $a';
+$string['blockconfigbad'] = 'Ten blok nie został poprawnie zaimplementowany i dlatego nie może udostępnić interfejsu konfiguracji';
$string['blockdeleteconfirm'] = 'Zaraz usuniesz blok $a. Ta operacja usunie wszystkie informacje w bazie danych związane z tym blokiem. Czy chcesz kontynuować?';
$string['blockdeletefiles'] = 'Wszystkie dane związane z blokiem $a->block zostały usunięte z bazy danych. Aby zakończyć usuwanie (i uniemożliwić auto-reinstalację bloku), powinieneś usunąć z serwera katalog: $a->directory';
$string['blocks'] = 'Bloki';
$string['blocksaddedit'] = 'Dodaj/Modyfikuj blok';
+$string['blockseditoff'] = 'Edycja bloków wyłączona';
+$string['blocksediton'] = 'Edycja bloków włączona';
$string['blocksetup'] = 'Tworzenie tabeli bloków';
$string['blocksuccess'] = '$a tabele zostału poprawnie utworzone';
$string['bycourseorder'] = 'Według kursów';
@@ -135,9 +146,11 @@
$string['changessaved'] = 'Zmiany zostały zapisane';
$string['checkingbackup'] = 'Sprawdzanie kopii zapasowej';
$string['checkingcourse'] = 'Sprawdzanie kursu';
+$string['checkingforbbexport'] = 'Sprawdzanie wersji dla platformy e-learning BlackBoard';
$string['checkinginstances'] = 'Sprawdzanie instancji';
$string['checkingsections'] = 'Sprawdzanie sekcji';
$string['checklanguage'] = 'Sprawdzanie języka';
+$string['childcoursenotfound'] = 'Nie znaleziono potomnego kursu';
$string['choose'] = 'Wybierz';
$string['choosecourse'] = 'Wybierz kurs';
$string['chooseenrolmethod'] = 'Główna metoda zapisu na kursy';
@@ -147,18 +160,32 @@
$string['choosetheme'] = 'Wybierz temat';
$string['chooseuser'] = 'Wybierz użytkownika';
$string['city'] = 'Miasto';
+$string['clambroken'] = 'Administrator włączył ochronę wirusową dla przesyłanych plików, ale coś jest źle skonfigurowane.<br/> Plik nie może zostać przesłany. Administrator zostanie poinformowany e-mail-em i spróbuje usunąć błąd<br/> Spróbuj później przesłąć ten plik.';
+$string['clamdeletedfile'] = 'Plik został usunięty';
+$string['clamdeletedfilefailed'] = 'Plik nie może być usunięty';
+$string['clamemailsubject'] = '$a: Informacja od programu antywirusowego Clam AV';
+$string['clamfailed'] = 'Clam AV nie został poprawnie uruchomiony. Wiadomość o błędzie była $a. Tu jest odpowiedź z Clam:';
+$string['clamlost'] = 'Platforma jest skonfigurowana tak, że po każdym przesłaniu pliku powinien byc uruchomiony Clam AV. Ale ścieżka dostępu do Clam AV, $a, jest błędna. ';
+$string['clamlostandactinglikevirus'] = 'System Moodle jest skonfigurowny tak że jeżeli Clam AV nie wystartuje to wszystkie pliki są traktowane jak wirusy. Oznacza że żadnego pliku student nie będzie mógł przesłać dopóki błąd nie zostanie usunięty.';
+$string['clammovedfile'] = 'Pliki zostały przesunięte do katalogu objętego kwarantanną, nową lokalizacją jest $a.';
+$string['clammovedfilebasic'] = 'Plik zostanie poddany kwarantannie';
+$string['clamquarantinedirfailed'] = 'Nie można przesunąć plików do katalogu objętego kwarantanną $a.Trzeba to naprawić inaczej zainfekowane pliki zostaną usunięte.';
+$string['clamunknownerror'] = 'Nieznany błąd z Clam';
$string['cleaningtempdata'] = 'Usuwanie danych tymczasowych';
$string['clicktochange'] = 'Kliknij aby zmienić';
$string['closewindow'] = 'Zamknij to okno';
$string['comparelanguage'] = 'Przejrzyj i edytuj bieżący język';
$string['complete'] = 'Pełna wersja';
+$string['completereport'] = 'Pełny raport';
$string['configuration'] = 'Konfiguracja';
$string['confirm'] = 'Potwierdź';
$string['confirmed'] = 'Twoja rejestracja została potwierdzona';
$string['confirmednot'] = 'Twoja rejestracja nie została jeszcze potwierdzona!';
$string['continue'] = 'Kontynuuj';
$string['continuetocourse'] = 'Kliknij tutaj aby wejść do kursu';
+$string['convertingwikitomarkdown'] = 'konwersja formatu WIKI do formatu Markdown';
$string['cookiesenabled'] = 'Przyjmowanie Cookies (tzw. ciasteczka) musi być włączone w Twojej przeglądarce';
+$string['cookiesnotenabled'] = 'Obsługa ciasteczek (cookies) nie jest włączona w Twojej przeglądarce';
$string['copy'] = 'kopiuj';
$string['copyingcoursefiles'] = 'Kopiowanie plików kursów';
$string['copyinguserfiles'] = 'Kopiowanie plików użytkowników';
@@ -166,6 +193,7 @@
$string['copyrightnotice'] = 'Prawa autorskie';
$string['cost'] = 'Koszt';
$string['costdefault'] = 'Domyślny koszt';
+$string['counteditems'] = '$a->count $a->items';
$string['country'] = 'Kraj';
$string['course'] = 'Kurs';
$string['courseavailable'] = 'Ten kurs jest dostępny dla studentów';
@@ -177,9 +205,12 @@
$string['coursefiles'] = 'Pliki kursu';
$string['courseformats'] = 'Format kursu';
$string['coursegrades'] = 'Oceny kursu';
+$string['coursehidden'] = 'Ten kurs jest obecnie niedostepny dla studentów';
$string['courseinfo'] = 'Informacje o kursie';
$string['courserestore'] = 'Odtworzenie kursu';
$string['courses'] = 'Kursy';
+$string['coursescategory'] = 'Kursy w tej samej kategorii';
+$string['coursestaught'] = 'Powiązane kursy ***';
$string['courseupdates'] = 'Zmiany kursów';
$string['courseuploadlimit'] = 'Maksymalny rozmiar pliku do przesłania w ramach kursu';
$string['create'] = 'Utwórz';
@@ -187,11 +218,15 @@
$string['createfolder'] = 'Utwórz folder w $a';
$string['createuserandpass'] = 'Utwórz nową nazwę użytkownika oraz hasło które będą używane do logowania';
$string['createziparchive'] = 'Utwórz archiwum zip';
+$string['creatingblocks'] = 'Tworzenie bloków';
$string['creatingcategoriesandquestions'] = 'Tworzenie kategorii i pytań';
$string['creatingcoursemodules'] = 'Tworzenie modułów kursu';
$string['creatingevents'] = 'Tworzenie zdarzeń';
+$string['creatinggradebook'] = 'Tworzenie dziennieczka ocen';
$string['creatinggroups'] = 'Tworzenie grup';
$string['creatinglogentries'] = 'Tworzenie logów';
+$string['creatingmessagesinfo'] = 'Tworzenie informacji o wiadomościach';
+$string['creatingmetacoursedata'] = 'Tworzenie informacji o kursach';
$string['creatingnewcourse'] = 'Tworzenie nowego kursu';
$string['creatingscales'] = 'Tworzenie skal ocen';
$string['creatingsections'] = 'Tworzenie sekcji';
@@ -219,6 +254,7 @@
$string['day'] = 'dzień';
$string['days'] = 'dni';
$string['decodinginternallinks'] = 'Dekodowanie wewnętrznych linków';
+$string['default'] = 'Dymyślny';
$string['defaultcoursefullname'] = 'Pełna nazwa kursu';
$string['defaultcourseshortname'] = 'NK';
$string['defaultcoursestudent'] = 'Student';
@@ -228,8 +264,10 @@
$string['defaultcourseteachers'] = 'Prowadzący';
$string['delete'] = 'Usuń';
$string['deleteall'] = 'Usuń wszystko';
+$string['deletecategorycheck'] = 'Czy masz całkowita pewność, że chcesz definitywnie usunąc kategorię <b>\'$a\'</b>?<br/>
+Spowoduje to przesuniecie wszystkich kursów do kategorii nadrzędnej lub \"Inne\"';
$string['deletecheck'] = 'Usunąć $a ?';
-$string['deletecheckfiles'] = ' Czy jesteś pewny, że chcesz usunąć te pliki?';
+$string['deletecheckfiles'] = 'Czy jesteś pewny, że chcesz usunąć te pliki?';
$string['deletecheckfull'] = 'Czy jesteś pewny, że chcesz całkowicie usunąć $a ?';
$string['deletecheckwarning'] = 'Te pliki zostaną zaraz usunięte';
$string['deletecompletely'] = 'Usuń całkowicie';
@@ -245,19 +283,23 @@
$string['deletingolddata'] = 'Kasowanie starych danych';
$string['department'] = 'Wydział';
$string['description'] = 'Opis';
+$string['detailedless'] = 'Mniej szczegółowo';
+$string['detailedmore'] = 'Bardziej szczegółowo';
+$string['directorypaths'] = 'Ścieżka do katologu';
$string['disable'] = 'Wyłącz';
$string['displayingfirst'] = 'Tylko pierwszych $a->count elementów jest wyświetlanych';
$string['displayingrecords'] = 'Wyświetlanie $a rekordów';
$string['displayingusers'] = 'Wyświetlanie użytkowników od $a->start do $a->end';
$string['documentation'] = 'Dokumentacja Moodle';
$string['donotask'] = 'Nie Pytaj';
-$string['down'] = 'Dół';
+$string['down'] = 'W dół';
$string['downloadexcel'] = 'Ściągnij w formacie Excela';
$string['downloadtext'] = 'Ściągnij w formacie tekstowym';
$string['doyouagree'] = 'Czy przeczytałeś(aś) warunki i rozumiesz je?';
$string['duplicate'] = 'Duplikuj';
$string['duplicatinga'] = 'Duplikowanie: $a';
$string['duplicatingain'] = 'Duplikowanie $a->what w $a->in';
+$string['edhelpaspellpath'] = 'Żeby używać sprawdzanie pisowni musisz mieć zainstalowany słownik <strong> aspell</strong> w wersji co najmniej 0.5. Musi byś ustawiona ścieżka dostępu, w systemach Unix/Linux jest to najczęściej<strong>/usr/bin/aspell</strong>. ';
$string['edhelpbgcolor'] = 'Ustaw kolor tła w polu edycji.<br /> Poprawną wartością jest np. #FFFFFF lub white';
$string['edhelpcleanword'] = 'To ustawienie włącza lub wyłącza specyficzne dla Worda filtrowanie formatów.';
$string['edhelpenablespelling'] = 'Włącz lub wyłącz sprawdzanie pisowni. Jeśli włączone, <strong>aspell</strong> musi być zainstalowany na serwerze.';
@@ -269,6 +311,8 @@
$string['editfiles'] = 'Edytuj pliki';
$string['editgroupprofile'] = 'Edytuj profil grupy';
$string['editinga'] = 'Trwa edycja $a';
+$string['editingteachershort'] = 'Edytor';
+$string['editlock'] = 'Ta wartość nie może być modyfikowania';
$string['editmyprofile'] = 'Modyfikuj profil';
$string['editorbgcolor'] = 'Kolor tła';
$string['editorcleanonpaste'] = 'Wyszyść formatowanie Worda przy wklejaniu';
@@ -314,6 +358,8 @@
$string['emailexists'] = 'Ten adres e-mail jest już zarejestrowany';
$string['emailformat'] = 'Format adresu e-mail';
$string['emailmustbereal'] = 'Uwaga: Twój adres e-mail musi być prawdziwy';
+$string['emailnotallowed'] = 'Niepoprawny adres e-mail ($a)';
+$string['emailonlyallowed'] = 'Niepoprawny adres e-mail ($a)';
$string['emailpasswordconfirmation'] = 'Witaj $a->firstname.
Ktoś (najprawdopodobniej Ty) zażądał nowego hasła do twojego konta w serwisie \'$a->sitename\'. Aby to potwierdzić i otrzymać nowe hasło za pośrednictwem poczty elektronicznej, przejdź na następującą stronę :
@@ -332,6 +378,7 @@
$string['enrolledincourse'] = 'Zapisany na kurs ';
$string['enrolledincoursenot'] = 'Nie zapisany na kurs ';
$string['enrollfirst'] = 'Musisz zapisać się przynajmniej na jeden kurs aby korzystać z aktywności tego serwisu.';
+$string['enrolme'] = 'Zapisz mnie na ten kurs';
$string['enrolmentconfirmation'] = 'Zaraz zapiszesz się na ten kurs.<br />Czy jesteś pewny, że chcesz kontynuować?';
$string['enrolmentkey'] = 'Klucz dostępu do kursu';
$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Ten kurs wymaga jednorazowego \'klucza dostępu do kursu\', który powinieneś otrzymać od $a';
@@ -358,6 +405,7 @@
$string['existingcreators'] = 'Istniejący autorzy kursów';
$string['existingstudents'] = 'Zapisani studenci';
$string['existingteachers'] = 'Istniejący nauczyciele';
+$string['explanation'] = 'wyjaśnienie';
$string['failedloginattempts'] = '$a->attempts nieudanych prób logowania od Twojego ostatniego logowania';
$string['failedloginattemptsall'] = '$a->attempts nieudanych prób logowania do $a->accounts kont.';
$string['feedback'] = 'Informacja zwrotna';
@@ -376,11 +424,16 @@
$string['forcedmode'] = 'tryb wymuszony';
$string['forcelanguage'] = 'Wymuś język';
$string['forceno'] = 'Nie wymuszaj';
+$string['forcepasswordchange'] = 'Wymuś zmianę hasła';
+$string['forcepasswordchangehelp'] = 'Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu';
+$string['forcetheme'] = 'Wymuś temat';
+$string['forgotaccount'] = 'Straciłeś hasło?';
$string['forgotten'] = 'Zapomniałeś(aś) nazwy użytkownika lub hasła?';
$string['format'] = 'Format';
$string['formathtml'] = 'Format HTML';
$string['formatmarkdown'] = 'Format Markdown';
$string['formatplain'] = 'Format tekstu zwykłego';
+$string['formatscorm'] = 'format SCORM (standardom konstruowania platform e - learningowych )';
$string['formatsocial'] = 'Format \'towarzyski\'';
$string['formattext'] = 'Automatyczny format Moodle';
$string['formattexttype'] = 'Formatowanie';
@@ -393,15 +446,18 @@
$string['frontpagedescription'] = 'Opis strony głównej';
$string['frontpageformat'] = 'Układ strony głównej';
$string['frontpagenews'] = 'Pokaż nowości';
+$string['frontpagetopiconly'] = 'pokaż kod HTML lub składową (temat rozdział)';
$string['fulllistofcourses'] = 'Wszystkie kursy';
$string['fullname'] = 'Pełna nazwa';
$string['fullnamedisplay'] = '$a->firstname $a->lastname';
$string['fullprofile'] = 'Pełny profil';
$string['fullsitename'] = 'Pełna nazwa serwisu';
+$string['functiondisabled'] = 'Ta funkcja jest obecnie wyłączona';
$string['gd1'] = 'Bilbioteka GD 1.x jest zainstalowana';
$string['gd2'] = 'Bilbioteka GD 2.x jest zainstalowana';
$string['gdneed'] = 'Bilbioteka GD musi być zainstalowana oby można było oglądać wykresy.';
$string['gdnot'] = 'Bilbioteka GD nie jest zainstalowana';
+$string['go'] = 'Wykonaj';
$string['gpl'] = 'Niniejsze oprogramowanie jest oprogramowaniem darmowym; dozwolone jest jego dalsze rozpowszechnianie i/lub modyfikowanie zgodnie z warunkami Powszechnej Licencji Publicznej GNU opublikowanej przez Free Software Foundation, wersja 2 lub dowolna późniejsza. Oprogramowanie to jest rozpowszechniane przy założeniu, że będzie przydatne ale BEZ UDZIELANIA JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domniemanej gwarancji JAKOŚCI HANDLOWEJ lub PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Szczegółowe informacje znajdują się w Powszechnej Licencji Publicznej GNU dostępnej na stronie http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html';
$string['grade'] = 'Ocena';
$string['grades'] = 'Oceny';
@@ -410,8 +466,10 @@
$string['groupaddusers'] = 'Dodaj do grupy';
$string['groupfor'] = 'dla grupy';
$string['groupinfo'] = 'Informacje o wybranej grupie';
+$string['groupinfoedit'] = 'Edytuj ustawienia grup';
$string['groupinfomembers'] = 'Informacje o wybranych członkach';
$string['groupinfopeople'] = 'Informacje o wybranych ludziach';
+$string['groupmembers'] = 'Członkowie grupy';
$string['groupmemberssee'] = 'Zobacz członków grupy';
$string['groupmembersselected'] = 'Członkowie wybranych grup';
$string['groupmode'] = 'Rodzaj grup';
@@ -432,6 +490,11 @@
$string['guestsyes'] = 'Wejście dla gości bez klucza jest dozwolone';
$string['guestuser'] = 'Gość';
$string['guestuserinfo'] = 'To jest specjalny użytkownik, który posiada prawa dostępu do niektórych kursów wyłącznie w trybie \'do odczytu\'.';
+$string['healthcenter'] = 'Centrum Zdrowia';
+$string['healthproblemsdetected'] = 'Wykryto zagrożenie dla systemu';
+$string['healthproblemsolution'] = 'Rozwiązano problem';
+$string['healthreturntomain'] = 'contynuuj';
+$string['healthsolution'] = 'rozwiązanie';
$string['help'] = 'Pomoc';
$string['helpemoticons'] = 'Używaj emotikon';
$string['helpformatting'] = 'Na temat formatowania tekstu...';
@@ -449,6 +512,7 @@
$string['hiddensectionscollapsed'] = 'Ukryte sekcje są pokazane w zminimalizowanej postaci';
$string['hiddensectionsinvisible'] = 'Ukryte sekcje są całkowicie niewidoczne';
$string['hide'] = 'Ukryj';
+$string['hideadvancedsettings'] = 'ukry ustawienia zaawansowane';
$string['hidepicture'] = 'Ukryj obraz';
$string['hidesettings'] = 'Ukryj ustawienia';
$string['hits'] = 'Wyświetlenia';
@@ -466,6 +530,11 @@
$string['htmlformat'] = 'Pełny format HTML';
$string['icqnumber'] = 'Numer GG';
$string['idnumber'] = 'Numer ID';
+$string['importdata'] = 'importuj dane kursu';
+$string['importdataexported'] = 'Eksport danych kompletny.<br/> Kliknij kontynuuj, żeby importować je do wskazanego kursu';
+$string['importdatafinished'] = 'Import kompletny. Powróć do kursu';
+$string['importdatafrom'] = 'Znajdź kurs z którego chcesz importować dane';
+$string['importmetacoursenote'] = 'Dadaj kurs, do kursu nadrzędnego. (Studenci zapisani na ten kurs będą automatycznie zapisani na kurs nadrzędny)';
$string['inactive'] = 'Nieaktywne';
$string['include'] = 'Załącz';
$string['includeallusers'] = 'Uwzględnij wszystkich użytkowników';
@@ -473,14 +542,16 @@
$string['includecourseusers'] = 'Uwzględnij użytkowników kursu';
$string['included'] = 'Uwzględniono';
$string['includelogentries'] = 'Uwzględnij logi';
-$string['includemodules'] = 'Uwzględnij moduły';
+$string['includemodules'] = 'Uwzględnij moduły';
$string['includeneededusers'] = 'Uwzględnij potrzebnych użytkowników';
$string['includenoneusers'] = 'Nie uwzgędniaj żadnych użytkowników';
$string['includeuserfiles'] = 'Uwzględnij pliki użytkowników';
+$string['info'] = 'Informacja';
$string['institution'] = 'Instytucja';
$string['invalidemail'] = 'Niewłaściwy adres e-mail';
$string['invalidlogin'] = 'Niewłaściwa nazwa użytkownika, spróbuj ponownie';
$string['ip_address'] = 'Adres IP';
+$string['jump'] = 'Przejdź';
$string['jumpto'] = 'Przejdź do...';
$string['keep'] = 'Zatrzymaj';
$string['langltr'] = 'Kierunek języka z lewej-do-prawej';
@@ -496,6 +567,7 @@
$string['latestnews'] = 'Najświeższe wiadomości';
$string['leavetokeep'] = 'Pozostaw puste aby zachować dotychczasowe hasło';
$string['license'] = 'Licencja GPL';
+$string['liketologin'] = 'Czy chcesz sie zalogowac na konto użytkownika z pełnymi prawami ?';
$string['list'] = 'Lista';
$string['listfiles'] = 'Lista plików w $a';
$string['listofallpeople'] = 'Lista wszystkich osób';
@@ -503,6 +575,7 @@
$string['locale'] = 'pl';
$string['location'] = 'Lokalizacja';
$string['loggedinas'] = 'Jesteś zalogowany(a) jako $a';
+$string['loggedinasguest'] = 'Jesteś zalogowany jako gość';
$string['loggedinnot'] = 'Nie jesteś zalogowany(a)';
$string['login'] = 'Zaloguj się';
$string['login_failure_logs'] = 'Logi nieudanych prób logowania';
@@ -517,6 +590,8 @@
$string['loginusing'] = 'Zaloguj się tutaj używając twojej nazwy użytkownika i hasła';
$string['logout'] = 'Wyloguj';
$string['logs'] = 'Logi';
+$string['logtoomanycourses'] = '[ <a href=\"$a->url\">więcej</a> ] ';
+$string['logtoomanyusers'] = '[ <a href=\"$a->url\">więcej</a> ] ';
$string['mailadmins'] = 'Powiadom administratorów';
$string['mailstudents'] = 'Powiadom studentów';
$string['mailteachers'] = 'Powiadom nauczycieli';
@@ -526,6 +601,9 @@
$string['manageblocks'] = 'Bloki';
$string['managedatabase'] = 'Zarządzaj bazą danych';
$string['managefilters'] = 'Filtry';
+$string['managemeta'] = 'Czy jest to kurs nadrzędny';
+$string['managemetadisabled'] = 'To jest niedostępne dlatego że ten kurs jest już dodany do kursu nadrzędnego';
+$string['managemetaexplan'] = '(Dziedziczone z innych kursów)';
$string['managemodules'] = 'Zarządzaj modułami';
$string['markedthistopic'] = 'Ten temat jest wybrany jako temat aktualny';
$string['markthistopic'] = 'Zaznacz ten temat jako aktualny';
@@ -534,8 +612,20 @@
$string['maximumshort'] = 'Max';
$string['maximumupload'] = 'Maksymalny rozmiar pliku';
$string['maxsize'] = 'Maksymalny rozmiar: $a';
+$string['metaaddcourse'] = 'Dodaj kurs';
+$string['metaalreadycourses'] = 'Zapisanie kursy';
+$string['metaalreadyhascourses'] = 'Kurs nadrzędny posiada kursy podrzędne';
+$string['metaalreadyhasenrolments'] = 'Ten kurs nie jest meta';
+$string['metaalreadyinmeta'] = 'Ten kurs jest częścią kursu nadrzędnego';
+$string['metaassigncourses'] = 'Zapisz kursy';
+$string['metacourse'] = 'Kurs nadrzędny';
+$string['metanoalreadycourses'] = 'Nie ma zapisanych kursów';
+$string['metanopotentialcourses'] = 'Brak dostępnych kursów';
+$string['metapotentialcourses'] = 'Dostępne kursy';
+$string['metaremovecourse'] = 'Usuń kurs';
$string['min'] = 'min';
$string['mins'] = 'min.';
+$string['minutes'] = 'minuty';
$string['miscellaneous'] = 'Inne';
$string['missingcategory'] = 'Musisz wybrać kategorię';
$string['missingcity'] = 'Pominięto miejscowość';
@@ -578,9 +668,12 @@
$string['moveselectedcoursesto'] = 'Przenieś zaznaczone kursy do...';
$string['movetoanotherfolder'] = 'Przesuń do innego folderu';
$string['moveup'] = 'Przesuń w górę';
+$string['msnid'] = 'MSN ID';
+$string['mustchangepassword'] = 'Nowe hasło musi być różne niż aktualnie używane.';
$string['mustconfirm'] = 'Musisz potwierdzić swoją nazwę użytkownika';
$string['mycourses'] = 'Moje kursy';
$string['name'] = 'Nazwa';
+$string['namescorm'] = 'SCORM';
$string['namesocial'] = 'sekcja';
$string['nametopics'] = 'temat';
$string['nameweeks'] = 'tydzień';
@@ -616,8 +709,9 @@
$string['next'] = 'Następne';
$string['no'] = 'Nie';
$string['nobody'] = 'Nikt';
-$string['nocoursesfound'] = ' Nie znaleziono kursów zawierających słowa \'$a\'';
+$string['nocoursesfound'] = 'Nie znaleziono kursów zawierających słowa \'$a\'';
$string['nocoursesyet'] = 'Brak kursów w tej kategorii';
+$string['nodstpresets'] = 'Administrator nie umożliwił stosowania czasu letniego (DST)';
$string['noexistingadmins'] = 'Brak administratorów. To jest poważny błąd, a ta informacja nigdy nie powinna była się pojawić.';
$string['noexistingcreators'] = 'Brak autorów';
$string['noexistingstudents'] = 'Brak studentów';
@@ -627,14 +721,21 @@
$string['nograde'] = 'Brak oceny';
$string['noimagesyet'] = 'Żadnych obrazów nie przesłano do twojego kursu';
$string['nomorecourses'] = 'Nie znaleziono więcej pasujących kursów';
+$string['nomoreidnumber'] = 'Nie użyto numeru id żeby unikać kolizji';
$string['none'] = 'Żaden';
$string['nopotentialadmins'] = 'Brak potencjalnych administratorów';
$string['nopotentialcreators'] = 'Brak potencjalnych autorów kursów';
$string['nopotentialstudents'] = 'Brak potencjalnych studentów';
$string['nopotentialteachers'] = 'Brak potencjalnych prowadzących';
+$string['noreplybouncemessage'] = 'Chcesz odpowiedzieć na e-mail, na który nie można odpowiedzieć. Jeżeli próbujesz odpowiedzieć na wiadomość z forum, musisz użyc $a forum.
+Poniżej jest treść Twojego listu:';
+$string['noreplybouncesubject'] = '$a - odbity mail';
+$string['noreplyname'] = 'Nie odpowiadaj na ten e-mail';
+$string['noresults'] = 'Brak wyników';
$string['normal'] = 'Zwykły';
$string['normalfilter'] = 'Normalny filtr';
$string['nostudentsfound'] = 'Nie znaleziono studenta $a';
+$string['nostudentsingroup'] = 'Studenci nie są przypisani do grup';
$string['nostudentsyet'] = 'Brak zapisanych na ten kurs studentów';
$string['nosuchemail'] = 'Nie ma takiego adresu e-mail';
$string['notavailable'] = 'Niedostępne';
@@ -642,6 +743,7 @@
$string['notenrolled'] = '$a nie jest jeszcze zapisany na kurs';
$string['noteuserschangednonetocourse'] = ' Uwaga: Podczas odtwarzania danych użytkowników użytkownicy kursu muszą zostać odtworzeni. To ustawienie zostało zmienione dla Ciebie.';
$string['nothingnew'] = 'Brak zmian od ostatniego zalogowania';
+$string['nothingtodisplay'] = 'Brak danych do wyświetlenia';
$string['noticenewerbackup'] = 'Ta kopia zapasowa została stworzona przez Moodle $a->backuprelease ($a->backupversion) i jest nowa niż obecnie zainstalowany Moodle $a->serverrelease ($a->serverversion). Odtworzenie z tej kopii może być przyczyną różnych błędów ponieważ nie ma gwarancji wstecznej kompatybilności kopii zapasowych.';
$string['notifyloginfailuresmessage'] = '$a->time, IP: $a->ip, Użytkownik: $a->info';
$string['notifyloginfailuresmessageend'] = 'Możesz zobaczyć te logi na $a/course/log.php?id=1&chooselog=1&modid=site_errors';
@@ -649,6 +751,7 @@
$string['notifyloginfailuressubject'] = '$a :: Powiadomienie o błędnych próbach logowania';
$string['notincluded'] = 'Nie uwzględniono';
$string['notingroup'] = 'Musisz być częścią grupy aby móc przeglądać tą aktywność';
+$string['notpublic'] = 'Nie publiczne!';
$string['nousersmatching'] = 'Nie znaleziono użytkowników pasujących do \'$a\'';
$string['nousersyet'] = 'Brak użytkowników (jak dotąd)';
$string['now'] = 'teraz';
@@ -668,7 +771,13 @@
$string['order'] = 'Kolejność';
$string['other'] = ' Inne';
$string['outline'] = 'Skrócona wersja';
+$string['outlinereport'] = 'Streszczenie raportu';
$string['page'] = ' Strona';
+$string['pageheaderconfigablock'] = 'Skonfiguruj blok %%fullname%%';
+$string['parentcoursenotfound'] = 'Nie znaleziono kursu!';
+$string['parentcoursenotmetacourse'] = 'Nie jest kursem nadrzędnym';
+$string['parentfolder'] = 'Katalog nadrzędny';
+$string['parentlanguage'] = '<<TRANSLATOR: Jeżeli twój język ma pakiet językowy to Moodle powinien go używać, kiedy jakiś łańcuch znaków jest nieprzetłumaczony, tutaj możesz go przetłumaczyć. Jeżeli pozostawisz puste pole wtedy będzie użyty komunikat w języku angielskim.';
$string['participants'] = 'Uczestnicy';
$string['password'] = 'Hasło';
$string['passwordchanged'] = 'Hasło zostało zmienione';
@@ -677,6 +786,8 @@
$string['passwordsdiffer'] = 'Podane hasła różnią się';
$string['passwordsent'] = 'Hasło zostało wysłane';
$string['passwordsenttext'] = ' <p>Twoje hasło zostało wysłane pocztą e-mail na adres $a->email. </p><p> Nowe hasło zostało wygenerowane w sposób automatyczny, możesz je <a href=\"$a->link\"> zmienić </a> na łatwiejsze do zapamiętania.';
+$string['pathnotexists'] = 'Ścieżka nie istnieje ';
+$string['pathslasherror'] = 'Ścieżka nie może kończyć się slashem!';
$string['paymentinstant'] = 'Użyj poniższego przyciku aby zapłacić i zapisać się na kurs w ciągu zaledwie kilku minut!';
$string['paymentrequired'] = 'Ten kurs wymaga opłaty';
$string['paymentsorry'] = 'Dziękujemy za wpłatę. Niestety nie została ona jeszcze potwierdzona i nie możesz jeszcze zapisać się na kurs \"$a->fullname\". Proszę spróbuj za kilkadziesiąt sekund. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z $a->teacher lub administratorem.';
@@ -685,15 +796,20 @@
$string['personalprofile'] = 'Profil osobisty';
$string['phone'] = 'Telefon';
$string['phpinfo'] = ' Informacje o PHP';
+$string['policyagree'] = 'Musisz zaakceptować te zasady, żeby używać strony. Czy zgadzasz się?';
+$string['policyagreement'] = 'Site Policy Agreement';
+$string['policyagreementclick'] = 'Kliknij tutaj żeby przeczytać Site Policy Agreement';
$string['popupwindow'] = 'Otwórz w nowym oknie';
$string['potentialadmins'] = 'Potencjalni administratorzy';
$string['potentialcreators'] = 'Potencjalni autorzy kursów';
$string['potentialstudents'] = ' Potencjalni studenci';
$string['potentialteachers'] = 'Potencjalni prowadzący';
$string['preferredlanguage'] = 'Preferowany język';
+$string['preferredtheme'] = 'Preferoway wygląd strony';
$string['preview'] = 'Podgląd';
$string['previeworchoose'] = 'Przejrzyj lub wybierz temat';
$string['previous'] = 'Poprzedni';
+$string['profile'] = 'Profile';
$string['publicdirectory'] = 'Katalog publiczny';
$string['publicdirectory0'] = 'Proszę nie zamieszczać tej strony';
$string['publicdirectory1'] = 'Zamieszczać jedynie nazwę strony';
@@ -704,8 +820,12 @@
$string['readme'] = 'README';
$string['recentactivity'] = 'Co się ostatnio działo?';
$string['recentactivityreport'] = 'Raport ostatniej aktywności';
+$string['recreatedcategory'] = 'Tworzenie na nowo kategorii $a';
$string['refreshingevents'] = 'Odświerzające zdarzenia';
$string['registration'] = 'Rejestracja Moodle';
+$string['registrationcontact'] = 'Kontakt publiczny';
+$string['registrationcontactno'] = 'Żaden, nie chce formularza kontaktowego załączającego do listy.';
+$string['registrationcontactyes'] = 'Tak, zaopatrz mnie w formularz dla przyszłych kontaktów z użytkownikami Moodle.';
$string['registrationemail'] = 'Powiadamianie e-mail';
$string['registrationinfo'] = '<p> Ta strona umożliwia Ci rejestrację twojego serwisu na stronie moodle.org. Rejestracja jest bezpłatna. Główną zaletą rejestracji, jest fakt, iż zostaniesz dodany do cichej listy pocztowej zawierającej istotne zawiadomienia, takie jak alarmy ochrony, czy nowe wersje Moodle. </p><p> Domyślnie twoje dane będą prywatne i nie zostaną udostępnione lub odsprzedane nikomu innemu. Jedyną przyczyną zbierania tych danych jest budowanie statystycznego obrazu całej populacji użytkowników Moodle.</p> <p> Jeśli zechcesz, możesz zezwolić, by nazwa twojego serwisu, kraj, oraz URL zostały dodane do ogólnodostępnej listy serwisów Moodle.</p><p>Wszystkie nowe rejestracje są sprawdzane ręcznie przed wprowadzeniem ich na listę, ale później możesz uaktualniać swoją rejestrację (i wpis na liście), wysyłając ponownie ten formularz.</p>';