Skip to content
Permalink
Browse files

new strings

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Jun 1, 2005
1 parent d400747 commit c322d91ff4d0eccf7d3bc7ac5d8d6ff5ec56b630
Showing with 7 additions and 2 deletions.
  1. +2 −1 lang/nl/enrol_ldap.php
  2. +5 −1 lang/nl/quiz.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
// enrol_ldap.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
// enrol_ldap.php - created with Moodle 1.6 development (2005053000)
$string['description'] = '<p>Je kunt een LDAP-server gebruiken om je vakaanmeldingen te controleren. Er wordt vanuit gegaan dat je LDAP-structuur groepen bevat die verwijzen naar de vakken en dat elk van die groepen/vakken naar lidmaatschap van leerlingen verwijzen.</p>
@@ -18,6 +18,7 @@
$string['enrol_ldap_course_shortname'] = 'Optioneel: LDAP-veld om de korte vaknaam uit te halen';
$string['enrol_ldap_course_summary'] = 'Optioneel: LDAP-veld om de beschrijving uit te halen';
$string['enrol_ldap_editlock'] = 'Lock-waarde';
$string['enrol_ldap_general_options'] = 'Algemene instellingen';
$string['enrol_ldap_host_url'] = 'Specifier de LDAP-host als een URL, bijvoorbeeld
\'ldap://ldap.myorg.com/\'
of \'ldaps://ldap.myorg.com/\'';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
// quiz.php - created with Moodle 1.6 development (2005052400)
// quiz.php - created with Moodle 1.6 development (2005053000)
$string['acceptederror'] = 'Geaccepteerde fout';
@@ -75,6 +75,7 @@
$string['confirmclose'] = 'Je gaat deze poging afsluiten. Eens afgesloten kun je je antwoorden niet meer wijzigen.';
$string['confirmserverdelete'] = 'Ben je er zeker van dat je server <b>$a</b> van de lijst wil schrappen?';
$string['confirmstartattempt'] = 'Deze test heeft een tijdsduurbeperking. Ben je klaar om te beginnen?';
$string['containercategorycreated'] = 'Deze categorie is aangemaakt om alle originele categorieën in te verzamelen. Die zijn naar site-niveau verplaatst om onderstaande redenen.';
$string['continueattemptquiz'] = 'Ga verder met de laatste poging';
$string['copyingfrom'] = 'Kopie aan het maken van vraag \'$a\'';
$string['copyingquestion'] = 'Vraag kopiëren';
@@ -356,6 +357,7 @@
$string['rqps'] = 'Vragen op afstand';
$string['save'] = 'Bewaar';
$string['saveandedit'] = 'Bewaar de wijzigingen en bewerk de vragen';
$string['savedfromdeletedcourse'] = 'Bewaard uit het verwijderde van \"$a\"';
$string['savegrades'] = 'Bewaar cijfers';
$string['savemyanswers'] = 'Bewaar mijn antwoorden';
$string['savenosubmit'] = 'Bewaar zonder insturen';
@@ -412,8 +414,10 @@
$string['unit'] = 'Eenheid';
$string['unknowntype'] = 'Vraagtype op lijn $a niet ondersteund. De vraag zal genegeerd worden';
$string['unsupportedformulafunction'] = 'De functie $a is niet ondersteund';
$string['unusedcategorydeleted'] = 'Deze categorie is verwijderd omdat na het verwijderen van het vak bleek dat de vragen nergens op de server nog gebruikt worden.';
$string['upgradesure'] = '<div style=\"color: red;\">Vooral de testmodule zal ingrijpende wijzigingen aanbrengen aan de tabellen. Deze upgrade is nog onvoldoende getest. Het is echt noodzakelijk dat je eerst een backup van je databank maakt voor je verder gaat.</div>';
$string['url'] = 'URL';
$string['usedcategorymoved'] = 'Deze categorie is verplaatst naar het site-niveau omdat na het verwijderen van het vak bleek dat de vragen nog door andere testen op de server gebruikt worden.';
$string['validate'] = 'Valideer';
$string['viewallanswers'] = 'Bekijk $a voltooide testen';
$string['viewallreports'] = 'Bekijk overzicht van $a pogingen';

0 comments on commit c322d91

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.