Permalink
Browse files

finishing calculated questions!

  • Loading branch information...
1 parent 8650718 commit c35c3b2ec50883eafada93c0dae2be7a00548127 koenr committed Aug 29, 2004
Showing with 11 additions and 5 deletions.
  1. +11 −5 lang/nl/quiz.php
View
@@ -89,7 +89,7 @@
$string['editingtruefalse'] = 'Een waar/onwaar vraag bewerken';
$string['editquestions'] = 'Bewerk vragen';
$string['errorsdetected'] = '$a fout(en) ontdekt';
-$string['existingcategory1'] = 'een tekenreeks van een bestaande set tekenreeksen die ook door andere vragen in deze categorie gebruikt worden';
+$string['existingcategory1'] = 'een jokerteken van een bestaande reeks jokertekens die ook door andere vragen in deze categorie gebruikt worden';
$string['existingcategory2'] = 'een bestand van een bestaande set bestanden die ook door andere vragen in deze categorie gebruikt worden';
$string['existingcategory3'] = 'een link van een bestaande set links die ook door andere vragen in deze categorie gebruikt worden';
$string['exportfilename'] = 'test';
@@ -130,10 +130,16 @@
$string['introduction'] = 'Inleiding';
$string['itemanal'] = 'Analyse van de reacties op de items';
$string['itemdefinition'] = 'Definitie';
+$string['keptcategory1'] = 'een jokerteken uit dezelfde categorie met herbruikbare reeksen jokertekens als hiervoor';
+$string['keptcategory2'] = 'een bestand uit dezelfde categorie met herbruikbare reeksen bestanden als hiervoor';
+$string['keptcategory3'] = 'een link uit dezelfde categorie met herbruikbare reeksen links als hiervoor';
+$string['keptlocal1'] = 'een jokerteken uit dezelfde reeks privéjokertekens als hiervoor';
+$string['keptlocal2'] = 'een bestand uit dezelfde reeks privébestanden als hiervoor';
+$string['keptlocal3'] = 'een link uit dezelfde reeks privélinks als hiervoor';
$string['link'] = 'Link';
$string['listitems'] = 'Lijst van items in de test';
-$string['literal'] = 'Tekenreeks';
-$string['loguniform'] = 'cijfers, loguniforme distrubutie';
+$string['literal'] = 'Jokertekens';
+$string['loguniform'] = 'aantal cijfers, logaritmisch uniforme distrubutie';
$string['marks'] = 'Punten';
$string['match'] = 'Koppelen';
$string['matchanswer'] = 'Koppel antwoord';
@@ -152,10 +158,10 @@
$string['multichoice'] = 'Meerkeuzevraag';
$string['multiplier'] = 'Factor';
$string['name'] = 'Naam';
-$string['newcategory1'] = 'een tekenreeks uit een nieuwe set tekenreeksen die ook door andere vragen in deze categorie gebruikt mogen worden';
+$string['newcategory1'] = 'een jokerteken uit een nieuwe reeks jokertekens die ook door andere vragen in deze categorie gebruikt mogen worden';
$string['newcategory2'] = 'een bestand uit een nieuwe set bestanden die ook door andere vragen in deze categorie gebruikt mogen worden';
$string['newcategory3'] = 'een link uit een nieuwe set links die ook door andere vragen in deze categorie gebruikt mogen worden';
-$string['newlocal1'] = 'een tekenreeks uit een nieuwe set tekenreeksen die alleen door deze vraag gebruikt mogen worden';
+$string['newlocal1'] = 'een jokerteken uit een nieuwe set jokertekens die alleen door deze vraag gebruikt mogen worden';
$string['newlocal2'] = 'een bestand uit een nieuwe set bestanden die alleen door deze vraag gebruikt mogen worden';
$string['newlocal3'] = 'een link uit een nieuwe set links die alleen door deze vraag gebruikt mogen worden';
$string['noanswers'] = 'Er zijn geen antwoorden geselecteerd!';

0 comments on commit c35c3b2

Please sign in to comment.