Permalink
Browse files

xhtml-compliance should be ok

  • Loading branch information...
1 parent f894a79 commit c457ed085dc6a7fc2af16b6f367e4d3798f5448f koenr committed Oct 13, 2004
Showing with 9 additions and 14 deletions.
  1. +9 −14 lang/nl/help/workshop/analysisofassessments.html
@@ -1,15 +1,14 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Analyse van beoordelingen</B></P>
+<p align="center"><b>Analyse van beoordelingen</b></p>
-<P>Deze analyse bekijkt zowel de beoordelingen van de voorbeeldtaken als de beoordelingen, gemaakt tijdens de
-fase "evaluatie door medeleerlingen" van de opdracht. Ze probeert de beste beoordelingen uit de pool van beoordelingen door leerlingen
-en leraar te halen. Deze &quot;goede&quot; beoordelingen worden dan gebruikt voor de berekening van het totaalcijfer.
+<p>Deze analyse bekijkt zowel de beoordelingen van de voorbeeldtaken als de beoordelingen, gemaakt tijdens de
+"evaluatie door medeleerlingen"-fase van de opdracht. Ze probeert de beste beoordelingen uit de pool van beoordelingen door leerlingen en leraar te halen. Deze &quot;goede&quot; beoordelingen worden dan gebruikt voor de berekening van het totaalcijfer.
</p>
<p>Deze analyse wordt best gedaan waneer er beoordelingen door een leraar beschikbaar zijn. Deze beoordelingen
kunnen dienen als standaard waarmee de beoordelingen van de leerlingen vergeleken kunnen worden. De leraar
-hoeft <b>niet</b> elke voorbeeldtaak en elke inzending te beoordelne, maar voor een betrouwbare analyse is het
+hoeft <b>niet</b> elke voorbeeldtaak en elke inzending te beoordelen, maar voor een betrouwbare analyse is het
beter om meer beoordelingen van de leraar te hebben dan het gemiddeld aantal beoordelingen per leerling. Hoe meer
-beoordelinge de leraar maakt, hoe meer vertrouwen hij mag hebben in het resultaat van de analyse.
+beoordelingen de leraar maakt, hoe betrouwbaarder het resultaat van de analyse.
</p>
<p>De analyse wordt gewoonlijk een aantal keer gedaan, elke keer met één of meer opties gewijzigd. De analyse wordt
@@ -40,19 +39,15 @@
voor hun inzending (of het beste cijfer als ze meer dan één inzending gedaan hebben). Het cijfer voor de inzending
krijgt altijd een gewicht 1. Als je deze instelling dus op 0,5 zet, dan zullen de twee cijfer samengevoegd worden in de
verhouding 0,5/1 of 33% van de beoordelingsperformantie en 66% van het cijfer voor de inzending.</li>
-<li>Het percentage van beoordelingen die genegeerd moeten worden, bepaalt het aantal beoordelingen die uitgesloten
-worden van de berekening van de totaalcijfers. Dit aantal kan in één of twee richtingen ingesteld worden.
-<ul><li>Als je er voor kiest de beoordelingsperformantie te berekenen, dan zou het kunnen gebeuren dat elke leerling,
-als ze al het werk dat ze toegewezen kregen beoordeeld hebben, het maximum cijfer halen (voor dit element) als er
-geen enkele beoordeling genegeerd werd. Als de leraar een redelijker gemiddeld cijfer wil krijgen, dan kan het instellen
-van deze optie op 30% er voor zorgen dat het gemiddelde van de beoordelingsperformantie op 70% ligt (als alle leerlingen
-alle beoordelingen gemaakt hebben die hen toegewezen zijn).</li>
+<li>Het percentage van beoordelingen die genegeerd moeten worden, bepaalt het aantal beoordelingen die uitges.loten
+worden van de berekening van de totaalcijfers. Dit aantal kan in één of twee richtingen ingesteld worden.</li>
+<ul><li>Als je er voor kiest de beoordelingsperformantie te berekenen, dan zou het kunnen gebeuren dat elke leerling, als ze al het werk dat ze toegewezen kregen beoordeeld hebben, het maximum cijfer halen (voor dit element) als er geen enkele beoordeling genegeerd werd. Als de leraar een redelijker gemiddeld cijfer wil krijgen, dan kan het instellen van deze optie op 30% er voor zorgen dat het gemiddelde van de beoordelingsperformantie op 70% ligt (als alle leerlingen alle beoordelingen gemaakt hebben die hen toegewezen zijn).</li>
<li>Als alternatief kan het aantal beoordelingen dat genegeerd moet worden zo gezet worden dat het overgebleven aantal
goede beoordelingen het gemiddelde aantal fouten tot een redelijke waarde brengt. Dit zijn de percentages die je
kunt vinden in de vierde kolom van de foutentabel. Je zou bijvoorbeeld kunnen bedenken dat de beoordelingen van alle
leerlingen (gemiddeld) zou moeten liggen in een 20% spreiding. Dan moet de analyse een aantal keer herhaald worden
terwijl het aantal te negeren beoordelingen aangepast wordt, tot de cijfers in deze kolom allemaal in tussen de gekozen
-limieten liggen.
+limieten liggen.</li>
</ul>
</ol>
<p>Naast de foutentabel toont de analyse ook de cijfers van alle beoordelingen en het eindcijfers dat de leerlingen

0 comments on commit c457ed0

Please sign in to comment.