Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent 5e00b9a commit c464052692393fb33a7a8615e31deb70f0df0dfe AMOS bot committed Apr 25, 2013
Showing with 4 additions and 4 deletions.
  1. +2 −2 install/lang/sr_cr/install.php
  2. +2 −2 install/lang/sr_lt/install.php
View
4 install/lang/sr_cr/install.php
@@ -45,8 +45,8 @@
$string['dbprefix'] = 'Префикс табеле';
$string['dirroot'] = 'Moodle директоријум';
$string['environmenthead'] = 'Проверавање Вашег окружења...';
-$string['environmentsub2'] = 'Свака верзија Moodlea има минимум захтева по питању одговарајуће PHP верзије и неколико обавезних PHP екстензија.
-Пуна провера окружења се врши пре сваке инсталације или ажурирања постојеће верзије. Уколико не знате како да инсталирате нову верзију или омогућите PHP ектензије контактирајте Вашег сервер администратора.';
+$string['environmentsub2'] = 'Свако издање Moodlea има минимум захтева по питању одговарајуће PHP верзије и неколико обавезних PHP екстензија.
+Комплетна провера окружења се врши пре сваке инсталације и надоградње постојеће верзије. Уколико не знате како да инсталирате нову верзију или омогућите PHP екстензије контактирајте свог администратора сервера.';
$string['errorsinenvironment'] = 'Провера окружења није прошла!';
$string['installation'] = 'Инсталација';
$string['langdownloaderror'] = 'Нажалост, језик "{$a}" се не може преузети. Процес инсталације биће настављен на енглеском језику.';
View
4 install/lang/sr_lt/install.php
@@ -45,8 +45,8 @@
$string['dbprefix'] = 'Prefiks tabele';
$string['dirroot'] = 'Moodle direktorijum';
$string['environmenthead'] = 'Proveravanje Vašeg okruženja...';
-$string['environmentsub2'] = 'Svaka verzija Moodlea ima minimum zahteva po pitanju odgovarajuće PHP verѕije i nekoliko obaveznih PHP ekstenzija.
-Puna provera okruženja se vrši pre svake instalacije ili ažuriranja postojeće verzije. Ukoliko ne znate kako da instalirate novu verziju ili omogućite PHP ektenzije kontaktirajte Vašeg server administratora.';
+$string['environmentsub2'] = 'Svako izdanje Moodlea ima minimum zahteva po pitanju odgovarajuće PHP verzije i nekoliko obaveznih PHP ekstenzija.
+Kompletna provera okruženja se vrši pre svake instalacije i nadogradnje postojeće verzije. Ukoliko ne znate kako da instalirate novu verziju ili omogućite PHP ekstenzije kontaktirajte svog administratora servera.';
$string['errorsinenvironment'] = 'Provera okruženja nije prošla!';
$string['installation'] = 'Instalacija';
$string['langdownloaderror'] = 'Nažalost, jezik "{$a}" se ne može preuzeti. Proces instalacije biće nastavljen na engleskom jeziku.';

0 comments on commit c464052

Please sign in to comment.