Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
commit c4d19c8789ba1ac8695553fe2ce6a6e4ae9e1aba 1 parent 04678ef
AMOS bot authored
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +1 −1  install/lang/no/error.php
  2. +1 −1  install/lang/no/install.php
View
2  install/lang/no/error.php
@@ -42,7 +42,7 @@
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Sjekk av nedlastet fil mislykkes.';
$string['invalidmd5'] = 'Ugyldig md5, prøv igjen';
$string['missingrequiredfield'] = 'Noen påkrevde felt mangler';
-$string['remotedownloaderror'] = 'Mislykkes i å laste ned komponenten til din server, vennligst sjekk proxy-innstillingene. PHP cURL tillegget er sterkt anbefalt. <br /><br />Du må laste ned <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> filen manuelt, kopiere den til "{$a->dest}" på serveren din og pakke den ut der.';
+$string['remotedownloaderror'] = 'Mislykkes i å laste ned komponenten til din server, vennligst sjekk proxy-innstillingene. PHP cURL-tillegget er sterkt anbefalt. <br /><br />Du må laste ned <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> filen manuelt, kopiere den til "{$a->dest}" på serveren din og pakke den ut der.';
$string['wrongdestpath'] = 'Gal målmappe';
$string['wrongsourcebase'] = 'Feil kilde URL base';
$string['wrongzipfilename'] = 'Galt ZIP-filnavn.';
View
2  install/lang/no/install.php
@@ -72,7 +72,7 @@
Dersom adressen ikke er korrekt, vennligst endre URL i nettleseren slik at at installasjonen restartes med andre verdier.';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Dataroot plassering er ikke sikker';
$string['pathswrongadmindir'] = 'Adminkatalog finnes ikke';
-$string['phpextension'] = '{$a} PHP etternavn';
+$string['phpextension'] = '{$a} PHP-tillegg';
$string['phpversion'] = 'PHP versjon';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle trenger en PHP versjon minst 4.3.0 eller 5.1.0 (5.0.x har rekke kjente problem).</p>
<Du kjører nå versjon {$a}</p>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.