Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Added a string

  • Loading branch information...
commit c4e49b78db79100859d6127f6b297cb5d01b322f 1 parent 6365563
ethem authored
Showing with 4 additions and 2 deletions.
  1. +4 −2 lang/tr/enrol_authorize.php
View
6 lang/tr/enrol_authorize.php
@@ -1,18 +1,20 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_authorize.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
+ // enrol_authorize.php - created with Moodle 1.5 Beta (2005052300)
$string['anlogin'] = 'Authorize.net: Kullanıcı adı';
-$string['anpassword'] = 'Authorize.net: Şifre (gerekli değil)';
+$string['anpassword'] = 'Authorize.net: Şifre';
$string['anreferer'] = 'Authorize.net hesabınızda URL referer ayarı yaptıysanız buraya yazınız. Bu, web isteğinde \"Referer: URL\" başlığını gönderir.';
$string['antestmode'] = 'Authorize.net: İşlemleri test et';
$string['antrankey'] = 'Authorize.net: İşlem Anahtarı (Transaction Key)';
$string['ccexpire'] = 'Geçerlilik Tarihi';
+$string['ccexpired'] = 'Kredi kartının süresi geçmiş';
$string['ccinvalid'] = 'Geçersiz kart numarası';
$string['ccno'] = 'Kredi Kartı No';
$string['cctype'] = 'Kredi Kartı Tipi';
$string['ccvv'] = 'CV2';
$string['ccvvhelp'] = 'Kartın arkasına bakınız (son 3 rakam)';
+$string['chooseone'] = 'Aşağıdaki iki alandan birini veya ikisini doldurun';
$string['description'] = 'Authorize.net modülü Kredi Kartı sağlayıcılarıyla ücretli kurslar ayarlamanıza olanak verir. Bir kursun ücreti sıfır ise öğrencilere ödeme yapmaları için bir istekte bulunulmaz. Sitenin geneli için ayarlayabileceğiniz varsayılan bir tutar vardır ve her bir dersin ücretini tek tek de ayarlayabilirsiniz. Kurs ücreti ayarlanırsa site genelindeki ücret yoksayılır.';
$string['enrolname'] = 'Authorize.net Kredi Kartı Sağlayıcısı';
$string['nameoncard'] = 'Kart Üzerindeki İsim';

0 comments on commit c4e49b7

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.