Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20070623)

  • Loading branch information...
moodler
moodler committed Jun 23, 2007
1 parent 357d918 commit c519c19ab880237c4abad58b8151e31afcc20f7a
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0 install/lang/ca_utf8/installer.php
@@ -37,6 +37,7 @@
$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle ha intentat desar la configuració en un fitxer en l\'arrel de la vostra instal·lació de Moodle.';
$string['continue'] = 'Continua';
$string['curlrecommended'] = 'Es recomana instal·lar la biblioteca opcional Curl a fi d\'habilitar la funcionalitat de Moodle en Xarxa.';
$string['customcheck'] = 'Altres comprovacions';
$string['database'] = 'Base de dades';
$string['databasecreationsettingshead'] = 'Ara cal configurar els paràmetres de la base de dades on s\'emmagatzemaran la majoria de dades de Moodle. L\'instal·lador crearà automàticament aquesta base de dades amb els paràmetres que especifiqueu aquí.';
$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Tipus:</b> fixat a \"mysql\" per l\'instal·lador<br />

0 comments on commit c519c19

Please sign in to comment.