Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20070623)

  • Loading branch information...
commit c519c19ab880237c4abad58b8151e31afcc20f7a 1 parent 357d918
moodler authored
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0  install/lang/ca_utf8/installer.php
1  install/lang/ca_utf8/installer.php
View
@@ -37,6 +37,7 @@
$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle ha intentat desar la configuració en un fitxer en l\'arrel de la vostra instal·lació de Moodle.';
$string['continue'] = 'Continua';
$string['curlrecommended'] = 'Es recomana instal·lar la biblioteca opcional Curl a fi d\'habilitar la funcionalitat de Moodle en Xarxa.';
+$string['customcheck'] = 'Altres comprovacions';
$string['database'] = 'Base de dades';
$string['databasecreationsettingshead'] = 'Ara cal configurar els paràmetres de la base de dades on s\'emmagatzemaran la majoria de dades de Moodle. L\'instal·lador crearà automàticament aquesta base de dades amb els paràmetres que especifiqueu aquí.';
$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Tipus:</b> fixat a \"mysql\" per l\'instal·lador<br />
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.