Permalink
Browse files

Removed some junk

  • Loading branch information...
moodler
moodler committed Aug 11, 2004
1 parent ef9ee89 commit c656a9cf69a4e47cdd20e9a3f761948dfad09aa3
Showing with 0 additions and 44 deletions.
  1. +0 −44 lang/pl/help/quiz/.#multianswer.html.1.1
@@ -1,44 +0,0 @@
-<p align="center"><b>Załączone pytania (Cloze)</b></p>
-
-<p>Ten bardzo elastyczny typ pytań jest podobny do formatu
- znanego jako format Cloze.
-
-<p>Pytania zawierają fragmentów tekstu (w formacie Moodle), z
- różnymi pytaniami załączonymi wewnątrz, wielokrotnego
- wyboru, pytaniami do krótkiej odpowiedzi oraz pytaniami numerycznymi.
-
-<p>Nie istnieje w tej chwili graficzny interfejs ułatwiający tworzenie
- takich pytań - konieczne jest określenie formatu pytania używając
- pola tekstowego lub importując go z zewnętrznego pliku.
-
-<p>Oto przykład tekstu definiującego takie pytanie:
-
-<form>
-<center>
-<textarea rows=15 cols=60 wrap=virtual>To pytanie zawiera nieco tekstu z pytaniami załączonymi właśnie tutaj {1:MULTICHOICE:Błędna odpowiedź#Informacja zwrotna dla błędnej odpowiedzi~Inna błędna odpowiedź#Informacja zwrotna dla innej błędnej odpowiedzi~=Poprawna odpowiedź#Informacja zwrotna dla poprawnej odpowiedzi~%50%Odpowiedź dająca połowę punktów#Informacja zwrotna dla odpowiedzi dającej połowę punktów} , po czym należy poradzić sobie z pytaniem do krótkiej odpowiedzi {1:SHORTANSWER:Błędna odpowiedź#Informacja zwrotna dla tej błędnej odpowiedzi~=Poprawna odpowiedź#Informacja zwrotna dla poprawnej odpowiedzi~%50%Odpowiedź dająca połowę punktów#Informacja zwrotna dla odpowiedzi dającej połowę punktów} i ostatecznie mamy pytanie numeryczne {2:NUMERICAL:=23.8:0.1#Informacja zwrotna dla poprawnej odpowiedzi, wynoszącej 23.8~%50%N/A#Informacja zwrotna dla odpowiedzi dającej połowę punktów}.
-
-Zauważ, że adresy, takie jak www.moodle.org i emotikony :-) działąją tak jak normalnie:
- a) Czy podoba Ci się to? {:MULTICHOICE:=Tak#To świetnie~Nie#Mamy chyba różne poglądy}
- b) Jaką ocenę byś za to przyznał? {3:NUMERICAL:=3:2}
-
-Powodzenia!
-</textarea>
-</center>
-</form>
-
-<p>Ten przykład ukaże się uczniom w następujący sposób:</p>
-
-
-<form>
-<table align="CENTER" width="90%" class="generalbox" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"><tr><td bgcolor="#FFFFFF" class="generalboxcontent"><table width=100% cellspacing=10><tr><td nowrap width=100 valign=top><p align=center><b>3</b></p><p align=center><font size=1>8 Marks</font></p><img height="1" width="100" src="pix/spacer.gif" alt=""><br />
-</td><td valign=top><p>To pytanie zawiera nieco tekstu z pytaniami załączonymi właśnie tutaj <select name="q4ma1" ><option></option><option value="4" >Błędna odpowiedź</option><option value="5" >Inna błędna odpowiedź</option><option value="6" >Poprawna odpowiedź</option><option value="7" >Odpowiedź dająca połowę punktów</option></select> , po czym należy poradzić sobie z pytaniem do krótkiej odpowiedzi <input name="q4ma2" value="" type="TEXT" size="8"/> i ostatecznie mamy pytanie numeryczne <input name="q4ma3" value="" type="TEXT" size="8"/> .<br />
-<br />
-Zauważ, że adresy, takie jak <a href="http://www.moodle.org" target="newpage">www.moodle.org</a> i emotikony <img border="0" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15"> działąją tak jak normalnie:<br />
-a) Czy podoba Ci się to? <select name="q4ma4" ><option></option><option value="13" >Tak</option><option value="14" >Nie</option></select> <br />
-b) Jaką ocenę byś za to przyznał? <input name="q4ma5" value="" type="TEXT" size="8"/> <br />
-<br />
-Powodzenia!</p></TD></TR></TABLE></td></tr></table>
-</form>
-
-<br />
-

0 comments on commit c656a9c

Please sign in to comment.