Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 813ac2e commit c6b7337e99e5487770af1fc8a49bd73afae7d69b aredkin committed Nov 15, 2004
Showing with 83 additions and 80 deletions.
  1. +83 −80 lang/ru/countries.php
View
163 lang/ru/countries.php
@@ -1,17 +1,17 @@
<?PHP // $Id$
- // countries.php - created with Moodle 1.4 development (2004080300)
+ // countries.php - created with Moodle 1.4.1 (2004083101)
$string['AD'] = 'Àíäîððà';
$string['AE'] = 'Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû';
$string['AF'] = 'Àôãàíèñòàí';
$string['AG'] = 'Àíòèãóà è Áàðáóäà';
-$string['AI'] = 'Àíãóèëëà';
+$string['AI'] = 'Àíãèëüÿ';
$string['AL'] = 'Àëáàíèÿ';
$string['AM'] = 'Àðìåíèÿ';
-$string['AN'] = 'Ãîëëàíäñêèå îñòðîâà';
+$string['AN'] = 'Íèäåðëàíäñêèå Àíòèëû';
$string['AO'] = 'Àíãîëà';
-$string['AQ'] = 'Àíòàðêòèêà';
+$string['AQ'] = 'Àíòàðêòèäà';
$string['AR'] = 'Àðãåíòèíà';
$string['AS'] = 'Àìåðèêàíñêîå Ñàìîà';
$string['AT'] = 'Àâñòðèÿ';
@@ -22,64 +22,64 @@
$string['BB'] = 'Áàðáàäîñ';
$string['BD'] = 'Áàíãëàäåø';
$string['BE'] = 'Áåëüãèÿ';
-$string['BF'] = 'Áóðêèíà Ôàñî';
+$string['BF'] = 'Áóðêèíà-Ôàñî';
$string['BG'] = 'Áîëãàðèÿ';
$string['BH'] = 'Áàõðåéí';
$string['BI'] = 'Áóðóíäè';
$string['BJ'] = 'Áåíèí';
$string['BM'] = 'Áåðìóäû';
-$string['BN'] = 'Êíÿæåñòâî Áðóíåé';
+$string['BN'] = 'Áðóíåé-Äàðóññàëàì';
$string['BO'] = 'Áîëèâèÿ';
$string['BR'] = 'Áðàçèëèÿ';
$string['BS'] = 'Áàãàìû';
$string['BT'] = 'Áóòàí';
-$string['BV'] = 'Îñòðîâ Áóâåò';
+$string['BV'] = 'Îñòðîâ Áóâå';
$string['BW'] = 'Áîñòâàíà';
-$string['BY'] = 'Áåëîðóññèÿ';
+$string['BY'] = 'Áåëàðóñü';
$string['BZ'] = 'Áåëèç';
$string['CA'] = 'Êàíàäà';
-$string['CC'] = 'Êîêîñîâûå îñòðîâà';
-$string['CF'] = 'Öåíòðàëüíàÿ Àôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà';
+$string['CC'] = 'Êîêîñîâûå (Êèëèíã) îñòðîâà';
+$string['CF'] = 'Öåíòðàëüíî-Àôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà';
$string['CG'] = 'Êîíãî';
$string['CH'] = 'Ùâåéöàðèÿ';
-$string['CI'] = 'Êîò Äèâóàð';
+$string['CI'] = 'Êîò ä\'Èâóàð';
$string['CK'] = 'Îñòðîâà Êóêà';
$string['CL'] = '×èëè';
$string['CM'] = 'Êàìåðóí';
$string['CN'] = 'Êèòàé';
$string['CO'] = 'Êîëóìáèÿ';
-$string['CR'] = 'Êîñòà Ðèêà';
+$string['CR'] = 'Êîñòà-Ðèêà';
$string['CS'] = 'Ñåðáèÿ è ×åðíîãîðèÿ';
$string['CU'] = 'Êóáà';
-$string['CV'] = 'Ìûñ Âåðäå ';
-$string['CX'] = 'Îñòðîâ Ïàñõè';
+$string['CV'] = 'Êàáî-Âåðäå';
+$string['CX'] = 'Îñòðîâ Ðîæäåñòâà';
$string['CY'] = 'Êèïð';
$string['CZ'] = '×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà';
$string['DE'] = 'Ãåðìàíèÿ';
$string['DJ'] = 'Äæèáóòè';
-$string['DK'] = 'Ãîëëàíäèÿ';
+$string['DK'] = 'Äàíèÿ';
$string['DM'] = 'Äîìèíèêà';
$string['DO'] = 'Äîìèíèêàíñêàÿ ðåñïóáëèêà';
-$string['DZ'] = 'Àëãåðèÿ';
+$string['DZ'] = 'Àëæèð';
$string['EC'] = 'Ýêâàäîð';
$string['EE'] = 'Ýñòîíèÿ';
$string['EG'] = 'Åãèïåò';
$string['EH'] = 'Çàïàäíàÿ Ñàõàðà';
-$string['ER'] = 'Ýðèòðåà';
+$string['ER'] = 'Ýðèòðåÿ';
$string['ES'] = 'Èñïàíèÿ';
$string['ET'] = 'Ýôèîïèÿ';
$string['FI'] = 'Ôèíëÿíäèÿ';
$string['FJ'] = 'Ôèäæè';
-$string['FK'] = 'Ôîëêëåíñêèå îñòðîâà (Ìàëüäèâû)';
-$string['FM'] = 'Ìèêðîíåçèÿ, Ôåäåðàëüíûå Øòàòû';
-$string['FO'] = 'Ôàðîññêèå îñòðîâà';
+$string['FK'] = 'Ôîëêëåíäñêèå îñòðîâà (Ìàëüâèíñêèå)';
+$string['FM'] = 'Ìèêðîíåçèÿ, ôåäåðàòèâíûå øòàòû';
+$string['FO'] = 'Ôàðåðñêèå îñòðîâà';
$string['FR'] = 'Ôðàíöèÿ';
$string['FX'] = 'Ôðàíöèÿ, ìåòðîïîëèÿ';
$string['GA'] = 'Ãàáîí';
$string['GB'] = 'Ñîåäèíåííîå Êîðîëåâñòâî';
$string['GD'] = 'Ãðåíàäà';
$string['GE'] = 'Ãðóçèÿ';
-$string['GF'] = 'Ôðàíöóçñêàÿ Ãóèàíà';
+$string['GF'] = 'Ôðàíöóçñêàÿ Ãâèàíà';
$string['GH'] = 'Ãàíà';
$string['GI'] = 'Ãèáðàëòàð';
$string['GL'] = 'Ãðåíëàíäèÿ';
@@ -90,10 +90,10 @@
$string['GR'] = 'Ãðåöèÿ';
$string['GT'] = 'Ãâàòåìàëà';
$string['GU'] = 'Ãóàì';
-$string['GW'] = 'Ãâèíåÿ - Áèññàó';
-$string['GY'] = 'Ãóàíà';
-$string['HK'] = 'Ãîí-êîíã';
-$string['HM'] = 'Îñòðîâà Õåàðä è Ìàê Äîíàëäà';
+$string['GW'] = 'Ãâèíåÿ-Áèññàó';
+$string['GY'] = 'Ãàéàíà';
+$string['HK'] = 'Ãîíêîíã';
+$string['HM'] = 'Îñòðîâ Õåðä è îñòðîâà Ìàêäîíàëüä';
$string['HN'] = 'Ãîíäóðàñ';
$string['HR'] = 'Õîðâàòèÿ';
$string['HT'] = 'Ãàèòè';
@@ -102,145 +102,148 @@
$string['IE'] = 'Èðëàíäèÿ';
$string['IL'] = 'Èçðàèëü';
$string['IN'] = 'Èíäèÿ';
-$string['IO'] = 'Òåððèòîðèÿ Áðèòàíñêî èíäèéñêîé Îêåàíèè';
+$string['IO'] = 'Áðèòàíñêàÿ òåððèòîðèÿ â Èíäèéñêîì îêåàíå';
$string['IQ'] = 'Èðàê';
-$string['IR'] = 'Èðàí';
+$string['IR'] = 'Èðàí, èñëàìñêàÿ ðåñïóáëèêà';
$string['IS'] = 'Èñëàíäèÿ';
$string['IT'] = 'Èòàëèÿ';
$string['JM'] = 'ßìàéêà';
$string['JO'] = 'Èîðäàíèÿ';
$string['JP'] = 'ßïîíèÿ';
$string['KE'] = 'Êåíèÿ';
-$string['KG'] = 'Êèðãèçñòàí';
+$string['KG'] = 'Êèðãèçèÿ';
$string['KH'] = 'Êàìáîäæà';
$string['KI'] = 'Êèðèáàòè';
-$string['KM'] = 'Êîìîðîñ';
-$string['KN'] = 'Ñàéíò Êèòòñ è Íåâèñ';
+$string['KM'] = 'Êîìîðû';
+$string['KN'] = 'Ñåí-Êèòñ è Íåâèñ';
$string['KO'] = 'Êîñîâî';
-$string['KP'] = 'Êîðåÿ (ÊÍÄÐ)';
-$string['KR'] = 'Êîðåÿ';
+$string['KP'] = 'Êîðåÿ, íàðîäíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ðåñïóáëèêà';
+$string['KR'] = 'Êîðåÿ, ðåñïóáëèêà';
$string['KW'] = 'Êóâåéò';
-$string['KY'] = 'Êàéìàíîâû îñòðîâà';
+$string['KY'] = 'Îñòðîâà Êàéìàí';
$string['KZ'] = 'Êàçàõñòàí';
-$string['LA'] = 'Ëàî Íàðîäíî äåìîêðàòè÷åñêàÿ ðåñïóáëèêà';
-$string['LB'] = 'Ëåáàíîí';
-$string['LC'] = 'Ñàíò Ëóñèÿ';
+$string['LA'] = 'Ëàîññêàÿ Íàðîäíî-Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà';
+$string['LB'] = 'Ëèâàí';
+$string['LC'] = 'Ñåíò-Ëþñèÿ';
$string['LI'] = 'Ëèõòåíøòåéí';
-$string['LK'] = 'Øðè Ëàíêà';
+$string['LK'] = 'Øðè-Ëàíêà';
$string['LR'] = 'Ëèáåðèÿ';
$string['LS'] = 'Ëåñîòî';
$string['LT'] = 'Ëèòâà';
$string['LU'] = 'Ëþêñåìáóðã';
$string['LV'] = 'Ëàòâèÿ';
-$string['LY'] = 'Ëèâèéñêàÿ Àðàá Äæàìàõèðèÿ';
-$string['MA'] = 'Ìîðîêêî';
+$string['LY'] = 'Ëèâèéñêàÿ Àðàáñêàÿ Äæàìàõèðèÿ';
+$string['MA'] = 'Ìàðîêêî';
$string['MC'] = 'Ìîíàêî';
-$string['MD'] = 'Ìîëäàâèÿ';
+$string['MD'] = 'Ìîëäîâà, ðåñïóáëèêà';
$string['MG'] = 'Ìàäàãàñêàð';
-$string['MH'] = 'Ìàðøàëëîâû îñòðîâà';
-$string['MK'] = 'Ìàêåäîíèÿ (áûâøàÿ Þãîñëàâèÿ)';
+$string['MH'] = 'Ìàðøàëëîâû Îñòðîâà';
+$string['MK'] = 'Ìàêåäîíèÿ, áûâøàÿ Þãîñëàâñêàÿ Ðåñïóáëèêà';
$string['ML'] = 'Ìàëè';
-$string['MM'] = 'Ìÿíìàð';
+$string['MM'] = 'Ìüÿíìà';
$string['MN'] = 'Ìîíãîëèÿ';
-$string['MO'] = 'Ìàêàó';
-$string['MP'] = 'Îñòðîâà Ñåâåðíîé Ìàðèàìû';
+$string['MO'] = 'Ìàêàî';
+$string['MP'] = 'Ñåâåðíûå Ìàðèàíñêèå îñòðîâà';
$string['MQ'] = 'Ìàðòèíèêà';
$string['MR'] = 'Ìàâðèòàíèÿ';
$string['MS'] = 'Ìîíòñåððàò';
$string['MT'] = 'Ìàëüòà';
-$string['MU'] = 'Ìàâðèêèÿ';
+$string['MU'] = 'Ìàâðèêèé';
$string['MV'] = 'Ìàëüäèâû';
$string['MW'] = 'Ìàëàâè';
$string['MX'] = 'Ìåêñèêà';
-$string['MY'] = 'Ìàëàçèéÿ';
+$string['MY'] = 'Ìàëàéçèÿ';
$string['MZ'] = 'Ìîçàìáèê';
$string['NA'] = 'Íàìèáèÿ';
$string['NC'] = 'Íîâàÿ Êàëåäîíèÿ';
-$string['NE'] = 'Íèãåðèÿ';
+$string['NE'] = 'Íèãåð';
$string['NF'] = 'Îñòðîâ Íîðôîëê';
$string['NG'] = 'Íèãåðèÿ';
$string['NI'] = 'Íèêàðàãóà';
$string['NL'] = 'Íèäåðëàíäû';
$string['NO'] = 'Íîðâåãèÿ';
$string['NP'] = 'Íåïàë';
$string['NR'] = 'Íàóðó';
-$string['NU'] = 'Íèåó';
+$string['NU'] = 'Íèóý';
$string['NZ'] = 'Íîâàÿ Çåëàíäèÿ';
$string['OM'] = 'Îìàí';
$string['PA'] = 'Ïàíàìà';
$string['PE'] = 'Ïåðó';
$string['PF'] = 'Ôðàíöóñêàÿ Ïîëèíåçèÿ';
-$string['PG'] = 'Ïàïóà Íîâàÿ Ãâèíåÿ';
-$string['PH'] = 'Ôèëèïèííû';
+$string['PG'] = 'Ïàïóà Íîâàÿ Ãâèíåÿ';
+$string['PH'] = 'Ôèëèïïèíû';
$string['PK'] = 'Ïàêèñòàí';
$string['PL'] = 'Ïîëüøà';
-$string['PM'] = 'Ñâ. Ïåòð è Ìèãóåëîí';
-$string['PN'] = 'Ïèòêàðí';
-$string['PR'] = 'Ïóýðòî Ðèêî';
-$string['PS'] = 'Ïàëåñòèíà';
+$string['PM'] = 'Ñåíò-Ïüåð è Ìèêåëîí';
+$string['PN'] = 'Ïèòêåðí';
+$string['PR'] = 'Ïóýðòî-Ðèêî';
+$string['PS'] = 'Ïàëåñòèíñêàÿ òåððèòîðèÿ, îêêóïèðîâàííàÿ';
$string['PT'] = 'Ïîðòóãàëèÿ';
$string['PW'] = 'Ïàëàó';
$string['PY'] = 'Ïàðàãâàé';
-$string['QA'] = 'Êâàòàð';
-$string['RE'] = 'Ðåóíèîí';
+$string['QA'] = 'Êàòàð';
+$string['RE'] = 'Ðåþíüîí';
$string['RO'] = 'Ðóìûíèÿ';
$string['RU'] = 'Ðîññèÿ';
-$string['RW'] = 'Ðâàíäà';
+$string['RW'] = 'Ðóàíäà';
$string['SA'] = 'Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ';
$string['SB'] = 'Ñîëîìîíîâû Îñòðîâà';
$string['SC'] = 'Ñåéøåëû';
$string['SD'] = 'Ñóäàí';
$string['SE'] = 'Øâåöèÿ';
$string['SG'] = 'Ñèíãàïóð';
-$string['SH'] = 'Ñâ. Åëåíà';
+$string['SH'] = 'Ñâÿòàÿ Åëåíà';
$string['SI'] = 'Ñëîâåíèÿ';
-$string['SJ'] = 'Îñòðîâà Ñâàëáàðä è ßí Ìàéåí';
+$string['SJ'] = 'Øïèöáåðãåí è ßí Ìàéåí';
$string['SK'] = 'Ñëîâàêèÿ ';
-$string['SL'] = 'Ñüåððà Ëåîíå';
-$string['SM'] = 'Ñàí Ìàðèíî';
+$string['SL'] = 'Ñüåððà-Ëåîíå';
+$string['SM'] = 'Ñàí-Ìàðèíî';
$string['SN'] = 'Ñåíåãàë ';
$string['SO'] = 'Ñîìàëè';
$string['SR'] = 'Ñóðèíàì';
-$string['ST'] = 'Ñàî Òîìå è Ïðèíöèï';
-$string['SV'] = 'Ýë Ñàëüâàäîð';
-$string['SY'] = 'Ñóðèàí Àðàá Ðåñïóáëèêà';
+$string['ST'] = 'Ñàí-Òîìå è Ïðèíñèïè';
+$string['SV'] = 'Ñàëüâàäîð';
+$string['SY'] = 'Ñèðèéñêàÿ Àðàáñêàÿ Ðåñïóáëèêà';
$string['SZ'] = 'Ñâàçèëåíä';
-$string['TC'] = 'Òóðåöêèå è Êàéêîñîâû îñòðîâà';
+$string['TC'] = 'Îñòðîâà Òåðêñ è Êàéêîñ';
$string['TD'] = '×àä';
-$string['TF'] = 'Ôðàíöóçñêèå Þæíàå Òåððèòîðèè';
+$string['TF'] = 'Ôðàíöóçñêèå Þæíûå òåððèòîðèè';
$string['TG'] = 'Òîãî';
$string['TH'] = 'Òàèëàíä';
$string['TJ'] = 'Òàäæèêèñòàí';
-$string['TK'] = 'Òîêåëàé';
-$string['TM'] = 'Òóðêìåíèñòàí';
+$string['TK'] = 'Òîêåëàó';
+$string['TM'] = 'Òóðêìåíèÿ';
$string['TN'] = 'Òóíèñ';
$string['TO'] = 'Òîíãà';
$string['TP'] = 'Âîñòî÷íûé Òèìîð';
$string['TR'] = 'Òóðöèÿ';
$string['TT'] = 'Òðèíèäàä è Òîáàãî';
$string['TV'] = 'Òóâàëó';
-$string['TW'] = 'Òàéâàíü';
-$string['TZ'] = 'Òàíçàíèÿ';
+$string['TW'] = 'Òàéâàíü (Êèòàé)';
+$string['TZ'] = 'Òàíçàíèÿ, îáúåäèíåííàÿ ðåñïóáëèêà';
$string['UA'] = 'Óêðàèíà';
$string['UG'] = 'Óãàíäà';
-$string['US'] = 'ÑØÀ';
+$string['US'] = 'Ñîåäèíåííûå Øòàòû';
$string['UY'] = 'Óðóãâàé';
$string['UZ'] = 'Óçáåêèñòàí';
-$string['VA'] = 'Âàòèêàí';
-$string['VC'] = 'Ñàíò Âèíñåíò è Ãðåíàäèíñ';
-$string['VE'] = 'Âåíåñóýëëà';
-$string['VG'] = 'Âèðãèíñêèå îñòðîâà (Áðèòàíèÿ)';
-$string['VI'] = 'Âèðãèíñêèå îñòðîâà (ÑØÀ)';
+$string['VA'] = 'Ïàïñêèé Ïðåñòîë (Ãîñóäàðñòâî—ãîðîä Âàòèêàí)';
+$string['VC'] = 'Ñåíò-Âèíñåíò è Ãðåíàäèíû';
+$string['VE'] = 'Âåíåñóýëà';
+$string['VG'] = 'Âèðãèíñêèå îñòðîâà, Áðèòàíñêèå';
+$string['VI'] = 'Âèðãèíñêèå îñòðîâà, ÑØÀ';
$string['VN'] = 'Âüåòíàì';
$string['VU'] = 'Âàíóàòó';
-$string['WA'] = 'Óýëëñ';
-$string['WF'] = 'Âàëëèéñêèå è Ôóòóíà îñòðîâà';
+$string['WA'] = 'Óýëüñ';
+$string['WF'] = 'Óîëëèñ è Ôóòóíà';
$string['WS'] = 'Ñàìîà';
$string['YE'] = 'Éåìåí';
-$string['YT'] = 'Ìàéîòòå';
+$string['YT'] = 'Ìàéîòòà';
$string['ZA'] = 'Þæíàÿ Àôðèêà';
$string['ZM'] = 'Çàìáèÿ';
$string['ZR'] = 'Çàèð';
$string['ZW'] = 'Çèìáàáâå';
+$string['parentlanguage'] = 'ru';
+$string['thischarset'] = 'windows-1251';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
?>

0 comments on commit c6b7337

Please sign in to comment.