Permalink
Browse files

Addet missing strings

  • Loading branch information...
1 parent 16955dc commit c71da4fed328579fca293332a59ef086026b4d10 gniske committed Apr 26, 2005
Showing with 168 additions and 2 deletions.
  1. +168 −2 lang/da/lesson.php
View
@@ -1,90 +1,256 @@
<?PHP // $Id$
- // lesson.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // lesson.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
+$string['accesscontrol'] = 'Adgangskontrol';
$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Hændelse efter korrekt svar';
$string['addabranchtable'] = 'Tilføj en forgrening';
$string['addanendofbranch'] = 'Tilføj en slutning på en forgrening';
$string['addaquestionpage'] = 'Tilføj en spørgsmålsside';
+$string['addcluster'] = 'Tilføj en klynge';
+$string['addedabranchtable'] = 'Forgrenings skema tilføjet';
+$string['addedanendofbranch'] = 'Afslutning på forgrening tilføjet';
+$string['addedaquestionpage'] = 'Spørgsmålsside tilføjet';
+$string['addedcluster'] = 'Klynge tilføjet';
+$string['addedendofcluster'] = 'Slutning på klynge tilføjet';
+$string['addendofcluster'] = 'Tilføj slutning på klynge';
$string['answer'] = 'Svar';
+$string['answeredcorrectly'] = 'besvaret korrekt';
$string['answersfornumerical'] = 'Svar for nummeriske spørgsmål skulle være par af maksimum og minimums værdier.';
+$string['arrangebuttonshorizontally'] = 'Arranger forgreningsknapper horisontalt under slideshow visning.';
$string['attempt'] = 'Forsøg: $a';
$string['attempts'] = 'Forsøg';
$string['available'] = 'Tilgængelig fra';
+$string['averagescore'] = 'Gennemsnitlig score';
+$string['averagetime'] = 'Gennemsnitstid';
+$string['backtreeview'] = 'Tilbage til trævisning';
$string['branchtable'] = 'Forgrænings tabel';
+$string['cancel'] = 'Fortryd';
$string['canretake'] = '$a kan prøve igen';
$string['casesensitive'] = 'Case sensitivt';
$string['checkbranchtable'] = 'kontroller forgrænings tabel';
+$string['checkedthisone'] = 'denne er afkrydset';
$string['checknavigation'] = 'Kontroller navigation';
$string['checkquestion'] = 'kontroller spørgsmål';
+$string['classstats'] = 'Klassestatestik';
+$string['clicktopost'] = 'Klik her for at poste din karakter på highscorelisten.';
+$string['clusterjump'] = 'Usete spørgsmål i en klynge';
+$string['clustertitle'] = 'Klynge';
+$string['comments'] = 'Dine kommentarer';
+$string['commentswithname'] = '$a->firstname {$a->lastname}\'ens kommentar';
+$string['completed'] = 'Gennemført';
$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Bekræft sletning af denne side.';
$string['congratulations'] = 'Tillykke - Denne lektion er slut.';
$string['continue'] = 'Fortsæt';
+$string['continuetoanswer'] = 'Fortsæt med at ændre spørgsmål';
+$string['correctanswerjump'] = 'Korrekt svar spring';
+$string['correctanswerscore'] = 'Korrekt svar score';
+$string['correctresponse'] = 'Korrekt svar';
+$string['customscoring'] = 'Speciel score';
$string['deadline'] = 'Afleveringsfrist';
+$string['defaultessayresponse'] = 'Dit svar vil blive vurderet af instruktøren for kurset.';
+$string['deleteattempts'] = 'Slet elevforsøg for denne lektion (user id)';
+$string['deletedpage'] = 'Slettet side';
$string['deleting'] = 'Sletter';
$string['deletingpage'] = 'Sletter side: $a';
$string['description'] = 'Beskrivelse';
+$string['detailedstats'] = 'Detalieret statestik';
+$string['didnotanswerquestion'] = 'svarede ikke på dette spørgsmål';
+$string['didnotreceivecredit'] = 'fik ikke points ';
+$string['displayhighscores'] = 'Vis highscore';
+$string['displayinleftmenu'] = 'Vis i venstre menu';
+$string['displayleftmenu'] = 'Vis venstre menu';
$string['displayofgrade'] = 'Vis bedømmelse (for elev)';
+$string['displayreview'] = 'Vis gennemseknap';
+$string['displayscorewithessays'] = 'Du fik $a->score ud af $a->tempmaxgrade for de automatisk vurderet spørgsmål.<br>Dine $a->essayquestions tekstsvar vil blive bedømt og lagt til scoren senere<br /><br /><br />Din nuværende karakter uden tekstsvarene er $a->score ud af $a->grade';
+$string['displayscorewithoutessays'] = 'Din score er $a->score (ud af $a->grade).';
+$string['editlessonsettings'] = 'Ret lektionsindstillinger';
+$string['editpagecontent'] = 'Ret sideindhold';
+$string['email'] = 'Email';
+$string['emailallgradedessays'] = 'Email ALLE <br />vurderede tekstsvar';
+$string['emailgradedessays'] = 'Email vurderede tekstsvar';
+$string['emailsuccess'] = 'Emails sendt OK';
$string['endofbranch'] = 'Slut på forgræning';
+$string['endofclustertitle'] = 'Slut på klynge';
$string['endoflesson'] = 'Slut på lektion';
+$string['enteredthis'] = 'gået ind i denne';
+$string['entername'] = 'Skriv et kendenavn til highscorelisten';
+$string['enterpassword'] = 'Skriv venlist kodeordet';
+$string['eolstudentoutoftime'] = 'Bemærk: Tiden er udløbet for denne lektion. Dit sidste svar tæller muligvis ikke hvis du besvarede det efter at tiden var udløbet.';
+$string['eolstudentoutoftimenoanswers'] = 'Du besvarede ikke nogen af spørgsmålene. Du får 0 for denne lektion';
+$string['essay'] = 'Tekstsvar';
+$string['essayemailsubject'] = 'Din karakter for $a spørgsmål';
+$string['essays'] = 'Tekstsvar';
+$string['essayscore'] = 'Tekstsvar score';
$string['fileformat'] = 'Filformat';
$string['firstanswershould'] = 'Første svar skal hoppe til \"korrekte\" side';
+$string['firstwrong'] = 'Du kan desværre ikke få point for dette spørgsmål fordi dit svar var forkert. Vil du fortsætte med at gætte for hyggens skyld.';
+$string['flowcontrol'] = 'Forgrenings kontrol';
+$string['general'] = 'Generalt';
+$string['gobacktolesson'] = 'Gå tilbage til lektionen';
+$string['grade'] = 'Karakter';
+$string['gradeessay'] = 'Vurder tekstsvar';
$string['gradeis'] = 'Vurdering er $a';
+$string['gradeoptions'] = 'Vurderings indstillinger';
$string['handlingofretakes'] = 'Handling af gentagelser';
+$string['havenotgradedyet'] = 'Har ikke vurderet endnu';
$string['here'] = 'her';
+$string['highscore'] = 'Highscore';
+$string['hightime'] = 'Tidsscore';
$string['importquestions'] = 'Importer spørgsmål';
+$string['insertedpage'] = 'Indsat side';
$string['jump'] = 'Hop';
+$string['jumptsto'] = 'Hopper til';
+$string['leftduringtimed'] = 'Du har forladt en tidsbegrænset lektion<br />Du kan Klikke på fortsæt for genstarte lektionen.';
+$string['leftduringtimednoretake'] = 'Du har forladt en tidsbegrænset lektion<br />Du kan ikke begynde forfra eller fortsætte lektionen.';
+$string['lesson'] = '$a lektion';
+$string['lessonclosed'] = 'Denne lektion lukkede d. $a';
+$string['lessondefault'] = 'Brug denne lektions indstillinger som udgangspunkt';
+$string['lessonformating'] = 'Lektions formatering';
+$string['lessonmenu'] = 'Lektions menu';
+$string['lessonopen'] = 'Denne lektion vil åbne d. $a';
+$string['lessonstats'] = 'Lektionsstatestik';
+$string['loginfail'] = 'Login fejlede, prøv venlist igen..';
+$string['lowscore'] = 'Lav score';
+$string['lowtime'] = 'kort tid';
+$string['mainmenu'] = 'Kursus menu';
+$string['matchesanswer'] = 'Passer med svar';
+$string['maxhighscores'] = 'Vis antal af highscorer';
$string['maximumnumberofanswersbranches'] = 'Maksimum antal svar/forgræninger';
$string['maximumnumberofattempts'] = 'Maksimum antal af forsøg';
+$string['maxtime'] = 'Tidsbegrænsning (minutter)';
+$string['maxtimewarning'] = 'Du har $a minutter til denne lektion';
$string['minimumnumberofquestions'] = 'Maksimum antal spørgsmål';
+$string['modattempts'] = 'Tillad at elever gennemser';
+$string['modattemptsnoteacher'] = 'Det er kun elever der kan gennemse';
$string['modulename'] = 'Lektion';
$string['modulenameplural'] = 'Lektioner';
+$string['movedpage'] = 'Flyttet side';
$string['movepagehere'] = 'Flyt side hertil';
$string['moving'] = 'Flytter side: $a';
$string['movingtonextpage'] = 'Flytter til næste side';
$string['multianswer'] = 'Multisvar';
$string['multipleanswer'] = 'Flere svar';
+$string['nameapproved'] = 'Navn godkendt';
+$string['namereject'] = 'Dit navn er desværre blevet afvist af filtret<br />Prøv venlist med et andet navn.';
$string['nextpage'] = 'Næste side';
$string['noanswer'] = 'Ingen svar givet';
$string['noattemptrecordsfound'] = 'Ingen forsøg indgivet: Ingen vurdering givet.';
-$string['nobranchtablefound'] = 'Forgreningstabel ikke fundet';
+$string['nocommentyet'] = 'Ingen kommentarer endnu.';
+$string['nohighscores'] = 'Ingen highscore';
+$string['nooneansweredcorrectly'] = 'Ingen besvaret korrekt';
+$string['nooneansweredthisquestion'] = 'Ingen har besvaret dette spørgsmål';
+$string['noonecheckedthis'] = 'Ingen har afkrydset dette';
+$string['nooneenteredthis'] = 'Ingen har skrevet noget';
+$string['noretake'] = 'Du har ikke mulighed for at gentage denne lektion';
$string['normal'] = 'Normal - følg lektionsplan';
+$string['notcompleted'] = 'Ikke færdiggjort';
$string['notdefined'] = 'Ikke defineret';
+$string['nothighscore'] = 'Du kom ikke på tol $a highscorelisten.';
$string['notitle'] = 'Ingen titel';
$string['numberofcorrectanswers'] = 'Antal af korrekte svar: $a';
$string['numberofcorrectmatches'] = 'Antal af korrekte sammenpasinger: $a';
$string['numberofpagestoshow'] = 'Antal af sider der skal vises';
$string['numberofpagesviewed'] = 'Antal sider vist: $a';
+$string['ongoing'] = 'vis løbene score';
+$string['ongoingcustom'] = 'Du har indtil videre opnået $a->score ud af $a->currenthigh points ';
+$string['ongoingnormal'] = 'Du har besvaret $a->correct spørgsmål korrekt ud af $a->viewed spørgsmål ';
+$string['or'] = 'ELLER';
$string['ordered'] = 'Orden';
+$string['other'] = 'andre';
$string['outof'] = 'af $a';
+$string['outoftime'] = 'Tiden er gået';
+$string['overview'] = 'Oversigt';
$string['page'] = 'Side: $a';
$string['pagecontents'] = 'Side indhold';
$string['pages'] = 'Sider';
$string['pagetitle'] = 'Side title';
+$string['password'] = 'Password';
+$string['passwordprotectedlesson'] = '$a er beskyttet af et kodeord';
$string['pleasecheckoneanswer'] = 'Afmærk et svar';
$string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'Afkryds et eller flere svar';
$string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = 'Skriv venlist dit svar i feltet';
$string['pleasematchtheabovepairs'] = 'Sammenpas de ovenstående par';
+$string['pointsearned'] = 'Points optjent';
+$string['postsuccess'] = 'Sendt OK';
+$string['practice'] = 'Prøve lektion';
+$string['previouspage'] = 'Forrige side';
+$string['question'] = 'Spørgsmål';
$string['questionoption'] = 'Spørgsmåls muligheder';
$string['questiontype'] = 'Spørgsmålstype';
+$string['randombranch'] = 'Tilfældig forgrenings side';
+$string['randompageinbranch'] = 'Tilfældig spørgsmål i en forgrening';
+$string['rank'] = 'Rank';
$string['reached'] = 'nået';
+$string['receivedcredit'] = 'Kredit modtaget';
$string['redisplaypage'] = 'Vis siden igen';
+$string['report'] = 'Rapport';
$string['response'] = 'Svar';
+$string['returnmainmenu'] = 'Retuner til hovedmenu';
+$string['returntocourse'] = 'Retuner til kurset';
+$string['reviewlesson'] = 'Gennemse lektionen';
+$string['reviewquestionback'] = 'Ja jeg vil gerne prøve igen';
+$string['reviewquestioncontinue'] = 'Nej, jeg vil bare videre til næste spørgsmål';
$string['sanitycheckfailed'] = 'Der er noget helt galt !!! Dette forsøg er blevet slettet.';
+$string['savechanges'] = 'Gem ændringer';
+$string['savechangesandeol'] = 'Gem alle ændringer og gå til slutningen på lektionen';
$string['savepage'] = 'Gem side';
+$string['score'] = 'Score';
+$string['scores'] = 'Score';
+$string['secondpluswrong'] = 'Ikke rigtigt. Vil du prøve een gang til?';
$string['showanunansweredpage'] = 'Vis en ubesvaret side';
$string['showanunseenpage'] = 'Vis en side der ikke har været vist';
$string['singleanswer'] = 'Enkelt svar';
+$string['slideshow'] = 'Slide show';
+$string['slideshowbgcolor'] = 'Slide show baggrundsfarve';
+$string['slideshowheight'] = 'Slide show højde';
+$string['slideshowwidth'] = 'Slideshow bredde';
+$string['startlesson'] = 'Start lektion';
+$string['studentattemptlesson'] = '$a->lastname, $a->firstname\'s forsøg nummer $a->attempt';
+$string['studentname'] = '$a Navn';
+$string['studentoneminwarning'] = 'Bemærk: Du har et minut til at færdiggøre lektionen.';
+$string['studentoutoftime'] = 'Bemærk: Tiden er udløbet for denne lektion. Dit sidste svar tæller ikke da det blev besvaret efter at tiden var gået. Tryk venlist på Fortsæt knappen for at afslutte lektionen.';
+$string['studentresponse'] = '{$a}\'s reaktion';
+$string['submitname'] = 'Gem navn';
+$string['teacherjumpwarning'] = 'Et $a->cluster hop eller et $a->unseen hop bliver benyttet i denne lektion. Et
+Næste side\' hop vil blive brugt i stedet. Login som elev for at teste disse hop.
+';
+$string['teacherongoingwarning'] = 'Løbene score vises kun for elever. Log ind som elev for at teste løbene score.';
+$string['teachertimerwarning'] = 'Timeren virker kun for elever. Du kan teste det ved at logge ind som elev.';
$string['thatsthecorrectanswer'] = 'Dette er det rigtige svar';
$string['thatsthewronganswer'] = 'Dette er det forkerte svar';
$string['thefollowingpagesjumptothispage'] = 'De følge sider linker til denne side';
$string['thispage'] = 'denne side';
+$string['timed'] = 'Timed';
+$string['timeremaining'] = 'Tid tilbage';
+$string['timetaken'] = 'Varighed';
+$string['topscorestitle'] = 'Top $a->maxhighscores score for $a->name lektion.';
+$string['treeview'] = 'Trævisning';
+$string['unseenpageinbranch'] = 'Usete spørgsmål i en forgrening';
+$string['updatedpage'] = 'Opdateret side';
+$string['updatefailed'] = 'Opdatering fejlede';
+$string['updatesuccess'] = 'Opdatering OK';
$string['useeditor'] = 'Brug editor';
$string['usemaximum'] = 'Brug maksimum';
$string['usemean'] = 'Brug gennemsnit';
+$string['usepassword'] = 'Password beskyttet lektion';
+$string['viewallpages'] = 'Vis alle sider';
+$string['viewgrades'] = 'Vis karaktere';
+$string['viewhighscores'] = 'Vis highscoreliste';
+$string['viewlessonstats'] = 'Vis lektionsstatestik';
+$string['waitpostscore'] = 'Vent venlist mens highscorelisten opdateres';
+$string['welldone'] = 'Godt gjort';
+$string['whatdofirst'] = 'Hvad vil du gøre først';
+$string['wronganswerjump'] = 'Forkert svar hop';
+$string['wronganswerscore'] = 'Forkert svarscore';
+$string['wrongresponse'] = 'Forkert reaktion';
+$string['youhavereceived'] = 'Du har fået $a->score ud af $a->outof points for dette skrevne svar.';
$string['youhaveseen'] = 'Du har set mere end een side af denne lektion allerede. <br />Ønsker du at starte på den sidste side du så?';
+$string['youmadehighscore'] = 'Tillykke du er kommet på top $a highscorelisten';
$string['youranswer'] = 'Dine svar';
$string['yourcurrentgradeis'] = 'Den nuværende karakter er: $a';
+$string['yourgradeisnow'] = 'Din karakter for denne lektion er blevet ændret til $a';
+$string['yourresponse'] = 'Din reaktion';
$string['youshouldview'] = 'Du skulle se mindst: $a';
?>

0 comments on commit c71da4f

Please sign in to comment.