Skip to content
Browse files

bump dutch translation of lesson to be compatible with version 3

  • Loading branch information...
1 parent 1ec2364 commit c805bda56a083e76d283162d0a328cbcb8b7945a koenr committed Mar 31, 2004
View
4 lang/nl/help/lesson/handlingofretakes.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p align="center"><b>Behandeling van nieuwe pogingen</b></p>
+<p>Als leerlingen een les opnieuw mogen proberen, dan kan de leraar met deze instelling bepalen of er voor het cijfer voor deze les het <b>gemiddelde</b> cijfer van alle pogingen gebruikt wordt of het <b>beste</b> cijfer van alle pogingen.
+
+<p>Deze instelling mag altijd veranderd worden.</p>
View
149 lang/nl/help/lesson/import.html
@@ -0,0 +1,149 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Importeren van vragen uit een bestand</B></P>
+
+<P>
+Met deze functie kun je vragen importeren uit tekstbestanden op je eigen computer door ze te uploaden via een
+formulier.
+<P>
+Een aantal bestandsformaten worden ondersteund:
+
+<P><B>GIFT</B></P>
+<ul>
+<p>GIFT is het meest uitgebreide importformaat beschikbaar voor het importeren van Moodle test vragen vanuit een
+tekstbestand. Het is ontworpen als gemakkelijke importeermethode voor Moodle test vragen vanuit tekstbestanden. Het ondersteunt
+meerkeuzevragen, waar/onwaar, kort antwoord, koppelvragen en numerieke vragen, evenals het invoeren van een __________ voor
+het gatentekstformaat. Verschillende vragentypes kunnen gemixt worden in één tekstbestand en de opmaak ondersteund ook
+commentaar, vraagnamen, feedback en procentuele weging van cijfers. Hieronder enkele voorbeelden:</p>
+<pre>
+Wie is er begraven in de tombe van Grant?{~Grant ~Jefferson =niemand}
+
+Grant is {~begraven =bijgezet ~levend} in Grant's tombe.
+
+Grant is begraven in Grant's tombe.{FALSE}
+
+Wie is begraven in Grant's tombe?{=niemand =helemaal niemand}
+
+Wanneer was Ulysses S. Grant geboren?{#1822:1}
+</pre>
+
+<p align=right><a href="help.php?file=formatgift.html&module=quiz">Meer info over "GIFT"</a></p>
+</ul>
+
+<P><B>Aiken</B></P>
+<ul>
+<p>De Aiken bestandsopmaak is een heel eenvoudige manier om meerkeuzevragen te creëren door gebruik te maken van een
+duidelijk, door mensen leesbare opmaak. Hieronder een voorbeeld van de opmaak:</p>
+<pre>
+Wat is het doel van eerste hulp?
+A. Levens redden, verdere kwetsuren voorkomen, goede gezondheid bewaren
+B. Medicijnen toedienen aan een gekwetste of gewonde persoon
+C. Verdere kwetsuren voorkomen
+D. Slachtoffers die hulp zoeken helpen
+ANSWER: A
+</pre>
+
+<p align=right><a href="help.php?file=formataiken.html&module=quiz">Meer info over "Aiken"</a></p>
+</ul>
+<P><B>Gatentekst</B></P>
+<UL>
+<P>
+Elk antwoord wordt gescheiden door een tilde (~). Het juiste antwoord wordt voorafgegaan door een gelijkheidsteken (=).
+Tussen de vragen moet je één vrije regel laten.
+Enkele voorbeelden:<br><br>
+<u>Meerkeuzevragen</u>
+<BLOCKQUOTE>
+Zodra we als kind onze lichaamsdelen beginnen te verkennen, bestuderen we
+{=anatomie ~wetenschappen ~reflexen ~experimenten} en in feite blijven we studenten voor de rest van ons
+leven.
+</BLOCKQUOTE>
+
+<p align=right><a href="help.php?file=formatmissingword.html&module=quiz">Meer info over "Gatentekst"</a></p>
+</UL
+<br>
+<u>Kort Antwoord</u>
+<BLOCKQUOTE>
+Zodra we als kind onze lichaamsdelen beginnen te verkennen, bestuderen we
+{=anatomie} en in feite blijven we studenten voor de rest van ons
+leven.
+</BLOCKQUOTE>
+<u>Waar/Onwaar</u>
+<BLOCKQUOTE>
+Zodra we als kind onze lichaamsdelen beginnen te verkennen, bestuderen we
+anatomie {=waar ~onwaar} en in feite blijven we studenten voor de rest van ons
+leven.
+</BLOCKQUOTE>
+<P>Meer informatie: <?php helpbutton("formatmissingword", "", "quiz") ?></P>
+</UL>
+
+
+<P><B>AON</B></P>
+<UL>
+<P>Dit is hetzelfde als het 'Gatentekst' formaat, behalve dat alle 'korte antwoord' vragen per vier geconverteerd
+zullen worden in koppel vragen</P>
+<p>Het formaat is genoemd naar een organisatie die de ontwikkeling van testen gesponsord heeft.</p>
+<blockquote>
+1 m is gelijk aan ...<br>
+{<br>
+=100 cm;<br>
+~1 cm;<br>
+~10 cm;<br>
+~1000 cm;<br>
+}<br>
+</blockquote>
+
+</UL>
+
+
+<P><B>Blackboard</B></P>
+<UL>
+<P>Met deze module kun je vragen importeren die in het exportformaat van Blackboard gemaakt zijn. Het steunt
+op xml-functies die door PHP gecompileerd worden.</P>
+
+<p align=right><a href="help.php?file=formatblackboard.html&module=quiz">Meer info over "Blackboard" formaat</a></p>
+</UL>
+
+
+<P><B>WebCT</B></P>
+<UL>
+<P>Deze module kan vragen importeren vanuit het tekstgebaseerde vragenformaat van WebCT.</P>
+
+<p align=right><a href="help.php?file=formatwebct.html&module=quiz">Meer informatie over het "WebCT" formaat</a></p>
+</UL>
+
+<P><B>Course Test Manager</B></P>
+<UL>
+<P>Deze module kan vragen importeren die bewaard zijn in een Course Test Manager test bank.
+Het steunt op verschillende manieren om de testbank, die in een Microsoft Access databank zit, te koppelen.
+De manier hangt er van af of je Moodleinstallatie op een Microsoft of op een Linux webserver loopt.</P>
+<p>Op Windows laat het je gewoon je access databank uploaden zoals je gelijk welk ander gegevensbestand zou importeren.</p>
+<p>Op Linux moet je eerst een windowsmachine installeren op hetzelfde netwerk als de Course Test
+Manager databank en een stukje software installeren, nl de ODBC Socket Server, die XML gebruikt op data door te zenden
+naar Moodle op de Linux server.</p> <p>Lees best eerst de volledige documentatie voor je deze importfilter
+gebruikt.</p>
+
+
+<p align=right><a href="help.php?file=formatctm.html&module=quiz">Meer info over het "CTM" formaat</a></p>
+</UL>
+
+<P><B>Ingebedde antwoorden (Cloze)</B></P>
+<UL>
+<P>Met dit importformaat kun je slechts één soort vragen importeren: de ingebedde antwoorden (ook bekend als "cloze")
+<p align=right><a href="help.php?file=multianswer.html&module=quiz">Meer informatie over het "Cloze" formaat</a></p>
+</UL>
+
+
+
+<P><B>Aangepast</B></P>
+<UL>
+<P>Als je je eigen opmaak hebt die geïmporteerd moet worden, dan kan je dit bouwen door mod/quiz/format/custom.php te bewerken.
+
+
+<P>
+De hoeveelheid niewe code die je moet maken is klein - juist genoeg om een stukje tekst om te zetten in een vraag.
+
+
+<p align=right><a href="help.php?file=formatcustom.html&module=quiz">Meer info over het aangepast formaat</a></p>
+</UL>
+
+
+<P>
+Er zijn nog meer formaten onderweg, zoals WebCT, IMS, QTI en gelijk welk formaat dat uitgewerkt wordt door Moodle-gebruikers!</p>
View
4 lang/nl/help/lesson/maxanswers.html
@@ -1,5 +1,7 @@
<p align="center"><b>Maximum aantal antwoorden in een les</b></p>
<p>Deze waarde bepaalt het maximum aantal antwoorden dat een leraar kan gebruiken. De standaardwaarde is 4. Als de les enkel waar/onwaar-vragen gebruikt, dan kun je deze optie beter op 2.</p>
+
+<p>Deze parameter stelt ook het maximum aantal vertakkingen die gebruikt kunnen worden in de vertakkingentabel.</p>
-<p>Het is veilig om deze instelling te wijzigen in een les die al inhoud bevat.</p>
+<p>Het is veilig om deze instelling te wijzigen in een les die al inhoud bevat. Wanneer je een vraag met vele keuzes of een grote vertakkingentabel wil toevoegen zal het veranderen van deze parameter zelfs nodig zijn. Na het invoeren van deze (uitzonderlijke) vraag of van deze vertakkingentabel kan deze parameter terug gewijzigd worden naar een &quot;standaardwaarde&quot;.</p>
View
13 lang/nl/help/lesson/minquestions.html
@@ -0,0 +1,13 @@
+<p align="center"><b>Minimum aantal vragen in een les</b></p>
+
+<p>Wanneer een les één of meer vertakkingstabellen bevat, dan moet de leraar deze parameter instellen. De waarde maakt het mogelijk om het cijfer voor de les te berekenen met een kleiner aantal beantwoorde vragen. De leerlingen worden <b>niet</b> verplicht om juist dat aantal vragen van de les te beantwoorden.</p>
+
+<p>Deze parameter op, bijvoorbeeld, 20 instellen, zal er voor zorgen dat cijfers pas berekend worden als de leerling <b>minstens</b> dit aantal vragen beantwoord heeft. In het geval dat een leerling slechts in één tak van een les met bijvoorbeeld 5 vragen kijkt en alle antwoorden juist heeft, dan zou die leerling er voor kunnen kiezen om naar het einde van de les te gaan (er van uitgaande dat die optie voorzien is in de hoofdtak van de les, wat eigelijk nodig is). Als deze parameter niet ingesteld is, dan zal zijn cijfer 5 op 5 zijn, dat is 100%. Als je deze instelling op 20 zet, dan zal het cijfer teruggebracht worden tot 5 op 20, dus 25%. Als een leerling door alle vertakkingen gaat en bijvoorbeeld 25 pagina's bekijkt, daar 23 juiste en 2 foute antwoorden geeft, dan zal het cijfer 23 op 25 zijn, dus 92%.</p>
+
+<p>Als je deze parameter gebruikt, dan zou op de openingspagina iets moeten staan als:<p>
+
+<p><blockquote>Er wordt van je verwacht dat je in deze les minstens n vragen beantwoord. Je mag er meer beantwoorden als je wil, maar als je er minder maakt dan n, dan zal je cijfer berekend worden alsof je er n gemaakt hebt.</blockquote></p>
+
+<p>Waar &quot;n&quot; natuurlijk vervangen is door het cijfer dat je aan deze parameter gegeven hebt.</p>
+
+<p>Als deze parameter ingesteld is, dan krijgen de leerlingen te zien hoeveel vragen ze al ingevuld hebben en hoeveel er van hen verwacht wordt.</p>
View
16 lang/nl/help/lesson/overview.html
@@ -1,22 +1,28 @@
<p align="center"><b>Overzicht</b></p>
<ol>
-<li>Een les is opgebouwd uit een aantal <b>pagina's</b>.
-<li>Een pagina bevat wat <b>inhoud</b> en eindigt gewoonlijk met een <b>vraag</b>.
+<li>Een les is opgebouwd uit een aantal <b>pagina's</b> en optioneel een aantal <b>vertakkingentabellen</b>.
+<li>Een pagina bevat wat <b>inhoud</b> en eindigt gewoonlijk met een <b>vraag</b>, vandaar de naam <b>vragenpagina</b>.
<li>Elke pagina heeft gewoonlijk een set <b>antwoorden</b>.
<li>Bij elk antwoord hoort een kort stukje tekst dat getoond wordt nadat het antwoord gekozen wordt. Dat stukje tekst wordt de <b>respons</b> genoemd.
<li>Met elk antwoord is er ook een <b>ga naar</b> geassocieerd. De ga naar kan relatief - deze pagina, volgende pagina - of absoluut zijn - de pagina is gespecifieerd in de les of het is het einde van de les.
<li>Als standaardinstelling spring je door het eerste antwoord te kiezen naar de <b>volgende</b> pagina in de les.
De andere antwoorden verplaatsen je naar dezelfde pagina. Dit wil zeggen dat de leerling dezelfde pagina van de les opnieuw te zien krijgt als ze hij het eerste antwoord niet kiest.
<li>De volgende pagina wordt bepaald door de <b>logische volgorde</b> van de les. Dit is de volgorde van de pagina's zoals de leraar ze ziet. Deze volgorde kan veranderd worden door pagina's te verplaatsen binnen de les.
<li>De les heeft ook een <b>navigatie volgorde</b>. Dit is de volgorde van de pagina's gezien door de leerlingen. Die wordt bepaald door de sprongen die voor elk antwoord bepaald zijn en dat kan veel verschillen van de logische volgorde. (Hoewel, als de sprongen <i>niet</i> anders dan de standaard ingesteld worden, zullen beide navigaties sterk op elkaar gelijken). De leraar kan de navigatievolgorde controleren.
-<li>De leerlingen krijgen de antwoorden altijd in willekeurige volgorde te zien. Het eerste antwoord vanuit het oogpunt van de leraar zal niet noodzakelijk het eerste antwoord op de lijst van de leerlingen zijn. (Bovendien wordt eenzelfde set antwoorden telkens in een andere volgorde getoond).
+<li>De leerlingen krijgen de antwoorden altijd in willekeurige volgorde te zien. Het eerste antwoord vanuit het oogpunt van de leraar zal niet noodzakelijk het eerste antwoord op de lijst van de leerlingen zijn. (Bovendien wordt eenzelfde set antwoorden telkens in een andere volgorde getoond). De uitzondering is het setje antwoorden voor koppelvragen: hier worden de antwoorden in dezelfde volgorde getoond als waarin de leraar ze ingebracht heeft.
<li>Het aantal antwoorden van variëren van pagina tot pagina. Zo is het bijvoorbeeld toegelaten dat sommige pagina's eindigen met een waar/niet waar vraag, terwijl andere pagina's vragen hebben met één juist antwoord en drie afleiders.
<li>Het is mogelijk om een pagina zonder antwoorden op te zetten. De leerlingen krijgen dan een <b>ga verder</b> link te zien in de plaats van de lijst antwoorden.
<li>Om op de lessen cijfers te kunnen geven, zijn <b>juiste</b> antwoorden diegene die springen naar pagina's <i>verder</i> in de logische volgorde dan de huidige pagina. <b>Foute</b> antwoorden zijn diegene die je naar dezelfde pagina verplaatsen of naar een pagina een stukje <i>terug</i> in de logische volgorde dan de huidige pagina. Dus, als de volgorde <i>niet</i> veranderd zou zijn, is het eerste antwoord juist en alle andere zijn fout.
<li>Vragen kunnen meer dan één juist antwoord hebben. Bij voorbeeld, als twee antwoorden naar de volgende pagina verwijzen, dan kunnen ze beide als juist antwoord gekozen worden. (Hoewel de leerlingen dezelfde bestemmingspagina te zien krijgen, kan de respons die de leerlingen te zien krijgen terwijl ze naar de volgende paginga gaan voor beide pagina's verschillend zijn).
<li>Wanneer de leraar de les bekijkt, dan ziet hij dat de juiste antwoorden onderlijnde labels hebben.
+<li><b>Vertakkingentabellen</b> zijn pagina's waarop een aantal links naar andere pagina's in de les getoond worden. Een les begint met een vertakkingentabel die als <b>Inhoudstafel</b> dienst doet.
+<li>Elke link in een vertakkingentabel heeft twee onderdelen: een beschrijving en de titel van de pagina waarnaar gesprongen moet worden.
+<li>Een vertakkingentabel verdeelt de les in een aantal <b>takken</b> (of secties). Elke tak kan een aantal pagina's bevatten (die waarschijnlijk allemaal bij hetzelfde onderdeel horen). Het eind van een tak wordt gewoonlijk door een <b>Einde vertakking</b> pagina afgesloten. Dit is een speciale pagina die de leerling terug naar de vorige vertakkingentabel brengt. (De &quot;Keer terug&quot; link op de einde vertakking pagina kan indien nodig veranderd worden door de pagina te bewerken.)
+<li>Er kan meer dan één vertakkingentabel in een les gezet worden. Bij voorbeeld, een les kan zo gestructureerd worden dat bepaalde gespecialiseerde onderdelen zijtakken worden binnen de takken van het hoofdonderwerp.
+<li>Het is belangrijk de leerlingen een manier te geven om de les te beëindigen. Dit kan gedaan worden door een &quot;Einde van de les&quot; link te zetten in de hoofd vertakkingentabel. Die springt naar de <b>Einde van de les</b> pagina. Een andere optie is de laatste vertakking van de les (hier is &quot;laatste&quot; in de logische ordening bedoeld) te laten springen naar het einde van de les, dus deze vertakking <i>niet</i> te laten eindigen met een <b>Einde vertakking</b> pagina.
+<li> Als een les één of meer vertakkingentabellen bevat is het een goed idee om de &quot;Minimum aantal vragen&quot; parameter op een redelijke waarde te zetten. Dit stelt dan een kleiner aantal in op het aantal pagina's dat de leerling moet bekeken hebben voor het cijfer berekend wordt. Zonder deze parameter zou een leerling één enkele tak kunnen afwerken, alle vragen correct beantwoorden en de les verlaten met een maximumcijfer.
+<li>Wanneer er een vertakkingentabel aanwezig is dan heeft de leerling de mogelijkheid om dezelfde tak meer dan eens te bekijken. Het cijfer wordt echter berekend op het aantal <b>unieke</b> beantwoorde vragen. Het herhaaldelijk beantwoorden van eenzelfde set vragen zal het cijfer <i>niet</i> beïnvloeden. (het omgekeerde is echter wel waar: het cijfer wordt verlaagd als het aantal bekeken pagina's meegerekend wordt wanneer in de berekening herhalingen opgenomen worden) Leerlingen krijgen een idee van hun vorderingen binnen de les door het tonen van details over hoeveel vragen ze al juist beantwoord hebben, het aantal pagina's ze al gezien hebben en hun cijfer voor elke vertakkingstabel van de les.
<li>Het <b>einde van de les</b> is bereikt door expliciet naar het einde te verspringen of door naar de volgende pagina te gaan vanuit de laatste (logische) pagina van de les. Wanneer het einde van de les bereikt is, zal de leerling een felicitatieboodschap krijgen en worden de cijfers getoond. Het cijfer is (het aantal juiste antwoorden / het aantal geziene pagina's) * het maximumcijfer van deze les.
<li>Als het einde van de les <i>niet</i> bereikt is, krijgt de leerling, wanneer die de les terug opent, de keuze om opnieuw te beginnen of terug de les op te pikken waar hij het laatst juist geantwoord heeft.
-<li>Voor lessen die herkansingen toelaten kunnen leerlingen de les opnieuw maken tot zij het maximum cijfer bereikt hebben.
-</ol>
+<li>Voor lessen die herkansingen toelaten, kan de leraar kiezen om het eerste cijfer of het gemiddelde cijfer van alle pogingen te gebruiken als uiteindelijk cijfer voor de les. Dat cijfer wordt dan bijvoorbeeld op de pagina &quot;Cijfers&quot; getoond.</ol>
View
5 lang/nl/help/lesson/retake.html
@@ -3,4 +3,7 @@
<p>Deze instelling bepaalt of de leerlingen de les meer dan eens kunnen doormaken of slechts één keer. De leraar kan beslissen of deze les materiaal bevat dat de leerlingen erg grondig moeten kennen. In dat geval moet het herhaald bekijken van de les toegelaten worden. Als het materaal eerder gebruikt wordt om te testen, dan kun je er beter voor kiezen de les maar één keer door te maken.</p>
<p>Als de leerlingen de les mogen overdoen, dan wordt voor de <b>cijfers</b> in de cijfertabel hun <b>beste</b> poging gekozen. Nochthans worden voor de <b>vragen analyse</b> altijd de antwoorden van de eerste pogingen genomen. De volgende antwoorden worden genegeerd.</p>
-<p>De standaardinstelling van deze optie is <b>Ja</b>, wat wil zeggen dat leerlingen de les opnieuw mogen doormaken. Het is te verwachten dat deze optie slechts in uitzonderlijke gevallen op <b>Nee</b> zal gezet worden.</p>
+
+<p>Merk op: de <b>Vraag analyse</b> gebruikt altijd de antwoorden van de eerste poging van de les. De volgende pogingen worden genegeerd.</p>
+
+<p>De standaardinstelling van deze optie is <b>Ja</b>, wat wil zeggen dat leerlingen de les opnieuw mogen doormaken. Waarschijnlijk moet deze optie slechts in uitzonderlijke gevallen op <b>Nee</b> zal gezet worden.</p>
View
25 lang/nl/lesson.php
@@ -1,33 +1,42 @@
<?PHP // $Id$
- // lesson.php - created with Moodle 1.2 Beta ++ (2004031100)
+ // lesson.php - created with Moodle 1.3 development (2004032800)
$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Actie na juist antwoord';
-$string['addanewpage'] = 'Voeg een nieuwe pagina toe';
-$string['addpagehere'] = 'Voeg de pagina hier in';
+$string['addabranchtable'] = 'Voeg een vertakkingstabel toe';
+$string['addanendofbranch'] = 'voeg het einde van een tak toe';
+$string['addaquestionpage'] = 'Voeg een vragenpagina toe';
$string['answer'] = 'Antwoord';
$string['answersfornumerical'] = 'Antwoorden voor numerieke vragen moeten paren zijn van de minimum en de maximum waarde';
$string['attempt'] = 'Poging: $a';
$string['attempts'] = 'Pogingen';
$string['available'] = 'Beschikbaar van';
+$string['branchtable'] = 'Vertakkingstabel';
$string['canretake'] = '$a mag de les opnieuw doen';
$string['casesensitive'] = 'Hoofdlettergevoelig';
+$string['checkbranchtable'] = 'Controleer vertakkingstabel';
$string['checknavigation'] = 'Controleer de navigatie';
$string['checkquestion'] = 'Controleer de vraag';
$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Bevestig het verwijderen van deze pagina';
$string['congratulations'] = 'Proficiat - je hebt het einde van de les bereikt';
$string['continue'] = 'Ga verder';
$string['deadline'] = 'Deadline';
+$string['deleting'] = 'Verwijderen';
$string['deletingpage'] = 'Pagina $a aan het verwijderen';
+$string['description'] = 'Beschrijving';
$string['displayofgrade'] = 'Tonen van het cijfer (voor de leerling)';
+$string['endofbranch'] = 'Ende vertakking';
$string['endoflesson'] = 'Einde van de les';
$string['fileformat'] = 'Bestandsformaat';
$string['firstanswershould'] = 'Het eerste antwoord moet naar de &quot;juiste&quot; pagina verwijzen';
$string['gradeis'] = 'Cijfer is $a';
+$string['handlingofretakes'] = 'Behandeling van nieuwe pogingen';
+$string['here'] = 'hier';
$string['importquestions'] = 'Importeer vragen';
$string['jumpto'] = 'Ga naar';
-$string['maximumnumberofanswers'] = 'Maximum aantal antwoorden';
+$string['maximumnumberofanswersbranches'] = 'Maximum aantal antwoorden/vertakkingen';
$string['maximumnumberofattempts'] = 'Maximum aantal pogingen';
+$string['minimumnumberofquestions'] = 'Minimum aantal vragen';
$string['modulename'] = 'Les';
$string['modulenameplural'] = 'Lessen';
$string['movepagehere'] = 'Verplaats de pagina naar hier';
@@ -39,6 +48,8 @@
$string['noanswer'] = 'Er is niet geantwoord';
$string['noattemptrecordsfound'] = 'Geen pogingen gevonden: geen cijfer gegeven.';
$string['normal'] = 'Normaal - volg het lespad';
+$string['notdefined'] = 'Niet gedefinieerd';
+$string['notitle'] = 'Geen titel';
$string['numberofcorrectanswers'] = 'Aantal juiste antwoorden: $a';
$string['numberofcorrectmatches'] = 'Aantal juiste koppelingen: $a';
$string['numberofpagestoshow'] = 'Aantal te tonen pagina\'s (Flash Cards)';
@@ -47,6 +58,7 @@
$string['outof'] = 'Van $a';
$string['page'] = 'Pagina: $a';
$string['pagecontents'] = 'Inhoud van de pagina';
+$string['pages'] = 'Pagina\'s';
$string['pagetitle'] = 'Titel van de pagina';
$string['pleasecheckoneanswer'] = 'Duid één antwoord aan';
$string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'Duid één of meer antwoorden aan';
@@ -62,8 +74,13 @@
$string['singleanswer'] = 'Één antwoord';
$string['thatsthecorrectanswer'] = 'Dat is het juiste antwoord';
$string['thatsthewronganswer'] = 'Dat is het verkeerde antwoord';
+$string['thefollowingpagesjumptothispage'] = 'Volgende pagina verwijst naar deze pagina';
$string['thispage'] = 'Deze pagina';
+$string['usemaximum'] = 'Beste';
+$string['usemean'] = 'Gemiddelde';
$string['youhaveseen'] = 'Je hebt al meer dan één pagina van deze les bekeken.<br />Wil je beginnen bij de laatste pagina die je vorige keer bekeken hebt?';
$string['youranswer'] = 'Jouw antwoord';
+$string['yourcurrentgradeis'] = 'Je cijfer is nu $a';
+$string['youshouldview'] = 'Minimum te bekijken: $a';
?>

0 comments on commit c805bda

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.