Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Added a new string

  • Loading branch information...
commit c85e9910d11dc7d430134fe393767bce0fd08d8c 1 parent b18fd5c
vthung authored
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1  lang/vi_utf8/moodle.php
View
2  lang/vi_utf8/moodle.php
@@ -366,7 +366,7 @@
Một email chứa mật khẩu mới của bạn vừa được gửi tới địa chỉ của bạn ở <br /><b>$a->email</b>.<br />
Mật khẩu mới được tự động tạo ra - bạn có muốn
<a href=\"$a->link\">thay đổi mật khẩu của bạn</a> thành một cái gì đó dễ nhớ hơn.';
-$string['enable'] = 'Có khả năng';
+$string['enable'] = 'Kích hoạt';
$string['encryptedcode'] = 'Mã được mã hoá';
$string['enrolledincourse'] = 'Được tham gia vào cua học \"$a\"';
$string['enrolledincoursenot'] = 'Không được tham gia vào cua học \"$a\"';
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.