Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent 67ba008 commit c8be58152e6466329adf2756195d52eebf9e5bd3 AMOS bot committed Oct 27, 2012
Showing with 1 addition and 4 deletions.
  1. +1 −4 install/lang/fi/install.php
@@ -82,10 +82,7 @@
$string['pathswrongadmindir'] = 'Admin-hakemistoa ei ole';
$string['phpextension'] = '{$a} PHP-lisäosa';
$string['phpversion'] = 'PHP versio';
-$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle vaatii vähintään PHP version 4.3.0 tai 5.1.0 (5.0.x -versiossa on joitakin tunnettuja ongelmia).</p>
-<p>Käytät parhaillaan versiota {$a}</p>
-<p>Sinun täytyy päivittää PHP tai siirtää asennus palvelimelle jossa on uudempi PHP-versio!<br>
-(jos sinulla on versio 5.0.x, voit myös siirtyä versioon 4.4.x) </p>';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle vaatii vähintään PHP-version 4.3.0 tai 5.1.0 (5.0.x sisältää monia tunnettuja ongelmia).</p> <p>Käytössäsi on versio {$a}</p> <p>Sinun pitää päivittää PHP tai siirtää palvelimelle jossa on uudempi PHP.<br /> (Jos käytössäsi on 5.0.x voit myös päivittää alaspäin 4.4.x -versioon)</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
$string['welcomep20'] = 'Näet tämän sivun koska olet onnistuneesti asentanut ja käynnistänyt <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> paketin tietokoneellasi.
Onnittelut!';

0 comments on commit c8be581

Please sign in to comment.