Permalink
Browse files

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com)

  • Loading branch information...
ethem
ethem committed Mar 29, 2005
1 parent 557b7c9 commit c8f08e6850a347e5d870a87f8097cfc6bf0c5537
Showing with 184 additions and 0 deletions.
  1. +13 −0 lang/tr/enrol_database.php
  2. +21 −0 lang/tr/enrol_flatfile.php
  3. +12 −0 lang/tr/enrol_internal.php
  4. +6 −0 lang/tr/enrol_ldap.php
  5. +9 −0 lang/tr/enrol_paypal.php
  6. +123 −0 lang/tr/wiki.php
View
@@ -0,0 +1,13 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_database.php - created with Moodle 1.4.4 (2004083140)
+
+
+$string['dbhost'] = 'Veritabaný sunucusu';
+$string['dbname'] = 'Veritabaný';
+$string['dbpass'] = 'Parola';
+$string['dbtable'] = 'Tablo';
+$string['dbtype'] = 'Sunucu tipi';
+$string['dbuser'] = 'Kullanýcý adý';
+$string['enrolname'] = 'Harici Veritabaný';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,21 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.4.4 + (2004083140)
+
+
+$string['description'] = 'Bu yöntem aşağıda özel olarak biçimlendirilmiş dosyayı belirli aralıklarla kontrol edecek ve işleme alacaktır. Bu dosya şu şekilde olabilir:
+<pre>
+add, student, 5, CF101
+add, teacher, 6, CF101
+add, teacheredit, 7, CF101
+del, student, 8, CF101
+del, student, 17, CF101
+add, student, 21, CF101, 1091115000, 1091215000
+</pre>';
+$string['enrolname'] = 'Düzyazı Dosyası';
+$string['filelockedmail'] = 'Ders kaydı için kullandığınız dosya ($a) cron uygulaması tarafından silinemedi. Bu, dosyada yanlış izinlerin kullanılması anlamına gelmektedir. Moodle\'nin bu dosyayı silebilmesi için izinleri değiştirin. Aksi takdirde bu işlem sürekli tekrar edecektir.';
+$string['filelockedmailsubject'] = 'Önemli hata: Kayıt dosyası';
+$string['location'] = 'Dosya yeri';
+$string['mailadmin'] = 'Yöneticileri emaille bilgilendir';
+$string['mailusers'] = 'Kullanıcıları emaille bilgilendir';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,12 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_internal.php - created with Moodle 1.4.4 (2004083140)
+
+
+$string['description'] = 'Bu varsayılan ders kaydı yöntemidir. Bir öğrencinin bir derse katılabilmesi için iki yol vardır.
+<ul>
+<li>Eğitmen veya yönetici, Kurs Yönetim menüsündeki bağlantıyı tıklayarak manüel olarak öğrenciyi derse kaydedebilir.
+<li>Bir kursun \"kayıt anahtarı\" denen bir şifresi olabilir. Bu şifreyi bilenler kendi kendilerini derse kaydedebilirler.
+</ul>';
+$string['enrolname'] = 'Dahili Kayıt';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,6 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_ldap.php - created with Moodle 1.4.4 (2004083140)
+
+
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,9 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.4.4 + (2004083140)
+
+
+$string['business'] = 'Paypal hesabýnýzda kullandýðýnýz email adresi';
+$string['enrolname'] = 'Paypal';
+$string['sendpaymentbutton'] = 'Ödemeyi Paypal ile yap';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,123 @@
+<?PHP // $Id$
+ // wiki.php - created with Moodle 1.4.4 + (2004083140)
+
+
+$string['action'] = '-- Eylem --';
+$string['administration'] = 'Yönetim';
+$string['allowremovepages'] = '\'sayfa silme\' izni';
+$string['allowsetpage'] = '\'sayfa bayraklarýný ayarlama\' izni';
+$string['attachments'] = 'Bu sayfanýn ekleri var';
+$string['author'] = 'Yazar';
+$string['authorfieldpatternerror'] = 'Lütfen bir yazar girin.';
+$string['binimgtoolarge'] = 'Resim dosyasý çok büyük!';
+$string['binnoimg'] = 'Bu kabul edilmeyen dosya biçimidir!';
+$string['browse'] = 'Gözat';
+$string['canceledit'] = 'Ýptal';
+$string['cannotchangepage'] = 'Bu sayfa deðiþtirilemez';
+$string['checklinks'] = 'Baðlantýlarý kontrol et';
+$string['checklinkscheck'] = 'Bu sayfadaki baðlantýlarý kontrol etmek istediðinizden emin misiniz:';
+$string['chooseadministration'] = '-- Yönetim --';
+$string['chooseafile'] = 'Baþlangýç sayfasý seç/yükle';
+$string['choosewikilinks'] = '-- Wiki Baðlantýlarýný Seçin --';
+$string['comment'] = 'Yorum';
+$string['contentsize'] = 'Ýçerik boyutu';
+$string['created'] = 'Oluþturuldu';
+$string['deletemewikiword'] = 'BeniSil';
+$string['deletepage'] = 'Sayfayý sil';
+$string['disablecamel'] = 'camelCase baðlantý etkin deðil';
+$string['disabledpage'] = 'Bu sayfaya þu anda ulaþýlamaz.';
+$string['doesnotexist'] = 'Bu sayfa henüz yok, oluþturmak istiyorsanýz \'Düzenle\' düðmesine basýnýz.';
+$string['downloadaszip'] = 'Ýndirilebilir zip arþivi';
+$string['downloadtimes'] = '$a kez indirildi';
+$string['dwnlnofiles'] = 'Henüz dosya yüklenmedi.';
+$string['dwnlsection'] = 'Ýndirme bölümü';
+$string['editform1'] = 'Þu anda biçimlendirme için uðraþmanýza gerek yok. Daha sonra bu sayfayý düzenleyebilirsiniz.';
+$string['editthispage'] = 'Bu sayfayi düzenle';
+$string['emptypage'] = 'Boþ sayfa';
+$string['errorbinandtxt'] = 'Bayrak hatasý: Sayfa tipi BIN ve TXT';
+$string['errorhtml'] = 'HTML tipinde sayfa';
+$string['errornotype'] = 'Bayrak hatasý: BIN yada TXT deðil';
+$string['errororreason'] = 'Hata sebebi';
+$string['errorsize'] = 'Dosya boyutu 64k\'dan büyük';
+$string['ewikiacceptbinary'] = 'Binary dosyalara izin ver';
+$string['file'] = 'Dosya';
+$string['filedownload'] = 'Dosya Ýndirme';
+$string['fileisoftype'] = 'Dosyanýn tipi';
+$string['filtername'] = 'Wiki Sayfasý Otomatik-Linkleme';
+$string['flagbin'] = 'BIN';
+$string['flaghtm'] = 'HTM';
+$string['flags'] = 'Bayraklar';
+$string['flagsset'] = 'Bayraklar deðiþtirildi';
+$string['flagtxt'] = 'TXT';
+$string['forbidden'] = 'Bu sayfaya eriþmeye hakkýnýz yok';
+$string['groups'] = 'Gruplar';
+$string['hits'] = '$a hit';
+$string['html'] = 'HTML-biçimi';
+$string['htmlmode'] = 'HTML Modu';
+$string['htmlonly'] = 'Sadece HTML';
+$string['index'] = 'Dizin';
+$string['infoaboutpage'] = 'Geçmiþ:';
+$string['initialcontent'] = 'Bir Baþlangýç Sayfasý seçin';
+$string['lastmodified'] = 'Son güncelleme';
+$string['linkdead'] = 'ÖLÜ';
+$string['linkok'] = 'TAMAM';
+$string['linkschecked'] = 'Baðlantýlar kontrol edildi';
+$string['listall'] = 'Tümünü listele';
+$string['moduledirectory'] = 'Modül Dizini';
+$string['modulename'] = 'Wiki';
+$string['modulenameplural'] = 'Wikiler';
+$string['mostoftenchangedpages'] = 'En sýk deðiþen sayfalar';
+$string['mostvisitedpages'] = 'En çok ziyaret edilen sayfalar';
+$string['newestpages'] = 'En yeni sayfalar';
+$string['nohtml'] = 'HTML yok';
+$string['nolinksfound'] = 'Bu sayfada baðlantý yok';
+$string['offline'] = 'ÇEVRÝMDIÞI';
+$string['optional'] = 'Ýsteðe baðlý';
+$string['ownerunknown'] = 'bilinmiyor';
+$string['pageactions'] = 'Sayfa eylemleri';
+$string['pageindex'] = 'Sayfa indexi';
+$string['pageinfo'] = 'Sayfa bilgisi';
+$string['pagename'] = 'Sayfa adý';
+$string['pagenamechoice'] = '- veya -';
+$string['pageslinkingto'] = 'Bu sayfaya baglantilar';
+$string['pagesremoved'] = 'Sayfalar silindi.';
+$string['plaintext'] = 'Düz Yazý';
+$string['preview'] = 'Önizleme';
+$string['refs'] = 'Referanslar';
+$string['removepagecheck'] = 'Bu sayfalarý silmek istediðinizden emin misiniz?';
+$string['removepages'] = 'Sayfalarý sil';
+$string['removeselectedpages'] = 'Seçili sayfalarý sil';
+$string['safehtml'] = 'Güvenli HTML';
+$string['save'] = 'Kaydet';
+$string['searchwiki'] = 'Wiki Ara';
+$string['setpageflags'] = 'Sayfa bayraklarýný ayarla';
+$string['sitemap'] = 'Site haritasý';
+$string['smfor'] = 'Site haritasý: ';
+$string['status'] = 'Durum';
+$string['studentadminoptions'] = 'Öðrenci yönetim seçenekleri';
+$string['submit'] = 'Gönder';
+$string['tabattachments'] = 'Ekler';
+$string['tabedit'] = 'Düzenle';
+$string['tabinfo'] = 'Geçmiþ';
+$string['tablinks'] = 'Baðlantýlar';
+$string['tabview'] = 'Bak';
+$string['thanksforcontribution'] = 'Yardýmýnýz için teþekkürler.';
+$string['thispageisntlinkedfromanywhereelse'] = 'Bu sayfaya baþka bir yerden link verilmemiþ.';
+$string['updatedpages'] = 'Güncellenmiþ sayfalar';
+$string['uplerror'] = 'Üzgünüz, dosya yüklenirken bir þeyler yanlýþ gitti';
+$string['uplnewnam'] = 'Farklý dosya adýyla kaydet';
+$string['uploadedon'] = 'Yüklenme:';
+$string['uploadpicturebutton'] = 'Yükle';
+$string['uplok'] = 'Dosyanýz doðru olarak yüklendi';
+$string['version'] = 'Sürüm';
+$string['versionrangetoobig'] = 'Bu sayfanýn tüm sürümlerini silemezsiniz. Son sürüm kalmalý.';
+$string['versions'] = 'Sürümler';
+$string['versionstodelete'] = 'Silinecek sürüm(ler)';
+$string['viewpage'] = 'Sayfaya Bak';
+$string['viewsmfor'] = 'Site haritasýna bak:';
+$string['wantedpages'] = 'Ýstenen Sayfalar';
+$string['wikilinkoptions'] = 'Otomatik-linkleme seçenekleri';
+$string['wikiname'] = 'Sayfa Adý';
+$string['wikitype'] = 'Tip';
+
+?>

0 comments on commit c8f08e6

Please sign in to comment.