Skip to content
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20080616)

  • Loading branch information...
1 parent 91b3b50 commit c90bfc60d2e719b8523fedbedc5f48cc9f064811 moodlerobot committed Jun 16, 2008
Showing with 5 additions and 1 deletion.
  1. +5 −1 install/lang/nl_utf8/installer.php
View
6 install/lang/nl_utf8/installer.php
@@ -289,8 +289,12 @@
$string['password'] = 'Wachtwoord';
$string['pgsqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP is niet juist geïnstalleerd met de PGSQL-extentie en kan niet communiceren met PostgreSQL. Controleer je php.ini-bestand of hercompileer PHP.';
$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x heeft een heel aantal bekende problemen. Upgrade naar 5.1.x of downgrade naar 4.3.x of 4.4.x';
+$string['php52versionerror'] = 'PHP versie moet minstens 5.2.0 zijn';
+$string['php52versionhelp'] = '<p>Moodle vereist minstens PHP versie 5.2.0.</p>
+<p>Op dit moment heb je versie $a geïnstalleerd</p>
+<p>Je moet PHP upgraden of verhuizen naar een host met een nieuwere PHP-versie!</p>';
$string['phpversion'] = 'PHP-versie';
-$string['phpversionerror'] = 'PHP-versie moet minstens 4.1.0 zijn';
+$string['phpversionerror'] = 'PHP-versie moet minstens 4.1.0 zijn'; // ORPHANED
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle heeft minstens PHP-versie 4.1.0 nodig.</p> <p>De huidige versie op je server is $a</p>
<p>Je moet PHP upgraden of verhuizen naar een host met een nieuwere versie van PHP!</p>';
$string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres 7)';

0 comments on commit c90bfc6

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.