Browse files

Removed recently committed Workshop help files because not valid HTML…

… code (I'm sorry again, Koen ;-)
 • Loading branch information...
1 parent 79da802 commit c970d6095d0c558600a7424bb9cd6a5a86530264 mudrd8mz committed Jun 15, 2005
Showing with 0 additions and 827 deletions.
 1. +0 −14 lang/cs/help/workshop/addingacomment.html
 2. +0 −35 lang/cs/help/workshop/agreeassessments.html
 3. +0 −25 lang/cs/help/workshop/analysisofassessments.html
 4. +0 −8 lang/cs/help/workshop/anonymous.html
 5. +0 −4 lang/cs/help/workshop/assessmentofexamples.html
 6. +0 −12 lang/cs/help/workshop/assignmenttype.html
 7. +0 −116 lang/cs/help/workshop/breakdownoffinalgrade.html
 8. +0 −150 lang/cs/help/workshop/calculatingfinalgrade.html
 9. +0 −5 lang/cs/help/workshop/editingacomment.html
 10. +0 −20 lang/cs/help/workshop/elements.html
 11. +0 −12 lang/cs/help/workshop/finalgrades.html
 12. +0 −24 lang/cs/help/workshop/graded.html
 13. +0 −13 lang/cs/help/workshop/grading.html
 14. +0 −7 lang/cs/help/workshop/gradingassessments.html
 15. +0 −54 lang/cs/help/workshop/gradingstrategy.html
 16. +0 −5 lang/cs/help/workshop/gradingsubmissions.html
 17. +0 −7 lang/cs/help/workshop/includeself.html
 18. +0 −4 lang/cs/help/workshop/includeteachersgrade.html
 19. +0 −31 lang/cs/help/workshop/index.html
 20. +0 −6 lang/cs/help/workshop/leaguetable.html
 21. +0 −40 lang/cs/help/workshop/managing.html
 22. +0 −6 lang/cs/help/workshop/mods.html
 23. +0 −5 lang/cs/help/workshop/nassessmentsofstudentsubmissions.html
 24. +0 −4 lang/cs/help/workshop/nassessmentsofteachersexamples.html
 25. +0 −7 lang/cs/help/workshop/nelements.html
 26. +0 −9 lang/cs/help/workshop/numberofassessors.html
 27. +0 −112 lang/cs/help/workshop/overallocation.html
 28. +0 −11 lang/cs/help/workshop/resubmit.html
 29. +0 −7 lang/cs/help/workshop/selfassessment.html
 30. +0 −25 lang/cs/help/workshop/showinggrades.html
 31. +0 −22 lang/cs/help/workshop/specimen.html
 32. +0 −10 lang/cs/help/workshop/submissionofexamples.html
 33. +0 −7 lang/cs/help/workshop/teachersgradings.html
 34. +0 −4 lang/cs/help/workshop/ungradedassessments_student.html
 35. +0 −6 lang/cs/help/workshop/ungradedassessments_teacher.html
View
14 lang/cs/help/workshop/addingacomment.html
@@ -1,14 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Přidání komentáře</B></P>
-
-<P>Komentáře lze k hodnocení přidat je-li třeba:
-
-<OL>
-<LI>dodatečně vysvětlit či objasnit hodnocení (studentem, který danou práci hodnotil);
-<LI>vznést dotaz ohledně vyjádření obsažených v hodnocení (studentem, jehož práce je hodnocena);
-<LI>pokusit se vyřešit obtíže, jež mohly vyvstat v průběhu diskuse o hodnocení (učitelem);
-</OL>
-<P>Cílem komentářů je pokusit se buď dosáhnout shody ohledně tohoto hodnocení, nebo přimět hodnotícího, aby své hodnocení upravil. Tato diskuse by měla proběhnout vhodným způsobem.
-
-<P>Pokud je práce přehodnocena, jsou staré komentáře vyřazeny a s novým hodnocením nejsou ukázány.
-
-</P>
View
35 lang/cs/help/workshop/agreeassessments.html
@@ -1,35 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Agreement of Assessments</B></P>
-
-<P>A workshop assignment can have either of these characteristics:
-
-<OL>
-<LI>In the submission and assessment phase when the students see the
- assessments made by other students there is no feedback
- from the students who submitted the work to the students who made
- the assessment. There may be feedback from the teacher if the teacher
- choses to grade the student assessments and then the teacher's grades and
- comments will be available to both the student whose work it is and
- to the student who made the assessment. There will be, however,
- be only one way feedback between peers on any one piece of work.
-
-<LI>In the submission and assessment phase the students see the
- assessments made by other students and they are allowed to comment
- on these assessments. They may agree or disagree with the (peer) assessment.
- If they agree with the assessment then the assessment stands and is
- used in the final calculations when determining the peer grade given to
- the particular piece of work. If, however, they do not agree with an
- assessment the student who made the assessment is given an
- opportunity to revise it. The revise/disagree loop can continue until
- either agreement is reached or the deadline is reached. An assessment
- which is still in &quot;dispute&quot; when the deadline is reached
- is not used in the final calculations. This gives two way feedback
- between peers on each piece of work.
-</OL>
-<P>If the second method of working is chosen there is the option of switching off the display
- of grades. That is, if this &quot;hide grades&quot; option is exercised, only the comments
- in the assessment are shown to the student who work is being assessed.
- The grades are shown only after agreement has been reached (on the
- comments alone). Note that this option only effective when agreement on
- assessments is required.
-
-</P>
View
25 lang/cs/help/workshop/analysisofassessments.html
@@ -1,25 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Analýza hodnocení</B></P>
-
-<P>Tato analýza nahlíží na hodnocení provedená na ukázkách, stejně tak jako na ta provedená během fáze hodnocení úkolu spolužáky. Pokouší se vybrat lepší hodnocení z tohoto společného vkladu hodnocení učitelů a žáků. Tato &quot;dobrá&quot; hodnocení jsou poté použita při výpočtu konečného počtu bodů.
-</p>
-
-<p>Tuto analýzu je možné nejlépe provést pokud jsou k dispozici hodnocení učitele. Tato hodnocení mohou sloužit jako měřítko, s nímž mohou být srovnávána hodnocení studentů. Učitel <b>nemusí</b> hodnotit každou ukázku a každý odevzdaný úkol, avšak aby analýza byla smysluplná, je lepší mít více hodnocení od učitele než průměrný počet hodnocení provedených každým studentem. A čím více je hodnocení provedených učitelem, tím více může učitel výsledkům analýzy důvěřovat.
-</p>
-
-<p>Analýza se obvykle provádí několikrát, pokaždé se přitom jedno nebo více nastavení změní. Analýza je kontrolována třemi nastaveními, která se objevují nahoře na stránce.
-</p>
-
-<ol><li>Vložení hodnocení učitele nastavuje vážení dané hodnocením učitele ve srovnání s hodnoceními studenty v průběhu analýzy chyb. Pokud učitel chce, aby jeho vlastní bodovací strategie převládala způsobu, jakým bodují odevzdané úkoly studenti, pak by měl být učitel hodnotitelem s nejmenší průměrnou chybou v&quot;Tabulce Chyb&quot;. Pokud učitel v seznamu není na prvním místě, tak se počet vložených hodnocení učitele zvyšuje, dokud učitel nemá nejnižší průměrnou chybu. Toto poté značí, že učitelova hodnocení převládají, a studenti, kteří bodují stejně jako učitel, jsou v seznamu rovněž uvedeni v horní části Tabulky chyb. Studenti uvedení v seznamu v dolní části tabulky bodují způsobem, který se nesrovnává s hodnoceními učitele (ani s hodnoceními těch, kteří se nacházejí v horní části tabulky). Čím více hodnocení učitele je k dispozici, tím je pravděpodobnější, že toto nastavení nebude muset být použito k tomu, aby učitele dotlačilo do horní části tabulky. Všimněte si, že toto nastavení <b>není</b> váženým faktorem hodnocení učitele použitých při výpočtu konečného počtu bodů. V tomto výpočtu mají hodnocení učitele stejnou váhu jako hodnocení studenty. Pokud je tak například studentův odevzdaný úkol obodován 41 % učitelem a 45 % a 55 % spolužáky, je konečný počet bodů udělený odevzdanému úkolu (41% + 45% + 55%) / 3, tedy 47%. </li>
-
-<li>Váha pro bodování hodnocení se používá při výpočtu konečného počtu bodů. Jednoduchý vzorec se používá pro výpočet &quot;Bodovacího výkonu&quot;. Jedná se o poměr &quot;dobrých&quot;studenta. Jedná se o poměr "dobrých" hodnocení, které student provedl a maximálního počtu jemu přístupných hodnocení. Tak když například úkol žádá, aby studenti provedli 3 hodnocení ukázkového odevzdaného úkolu a 5 hodnocení (úkolů) svých spolužáků a student provede 7 hodnocení a 1 z nich je z analýzy vypuštěno (viz níže), tak je jeho bodovací výkon (7 - 1)/8, tedy 75%. Konečný počet bodů za úkol je vážená kombinace tohoto bodovacího výkonu a počtu bodů uděleného jeho odevzdanému úkolu (popř. nejvyššího počtu bodů, pokud odevzdal více než jeden úkol). Body za odevzdaný úkol mají vždy váhu 1. Nastavení této volby například na 0,5, tedy znamená to, že se tyto dva body sečtou v poměru 0,5:1 tj. 33% bodovacího výkonu a 66% počtu bodů z odevzdaného úkolu.</li>
-<li>Procento hodnocení, které se vypustí určuje počet hodnocení, která se při výpočtu konečného počtu bodů vyloučí. Tento počet je možné nastavit jedním ze dvou způsobů.
-<ul><li>Způsobem, jakými se vypočítává Bodovací Výkon, by každý student mohl, pokud by zhodnotil veškerou jemu přidělenou práci, dosáhnout plných známek (pro tuto položku), pokud se žádná hodnocení nevypustí. Pokud chce učitel mít průměrnější počet bodů, pak by nastavení této volby na 30% vyústilo v průměrný Bodovací Výkon přibližně 70% (opět pokud by studenti obodovali všechna jim přístupná hodnocení). </li>
-<li>Eventuálně může být počet hodnocení, která se vypustí, nastaven takovým způsobem, že zbývající &quot;dobrá&quot; vyústí v to, že Průměrné chyby budou omezeny na přiměřenou hodnotu. Toto jsou procenta uvedená ve čtvrtém sloupci Tabulky chyb. Lze se kupříkladu domnívat, že všechna hodnocení studentů budou (v průměru) ležet v 20% rozptylu. Poté se analýza několikrát zopakuje a přitom se počet hodnocení vypouštěním upravuje, dokud čísla v tomto sloupci neleží v určitém rozmezí.
-</ul>
-</ol>
-<p>Vedle Tabulky chyb vypisuje analýza body ze všech hodnocení a konečný počet bodů udělený studentům. S touto tabulkou je třeba se seznámit, a tak se přesvědčit, zda-li jsou výsledky odpovídající. Obzvláště pokud je vypuštěno příliš mnoho hodnocení, tak mohou být některé odevzdané úkoly neohodnoceny a konečný počet bodů studenta bude příliš nízký. Analýza uvádí počet odevzdaných úkolů na začátku stránky, a poté rovněž před Bodovací tabulku. Tato dvě čísla by měla být stejná. Pokud je jeden či více nezhodnocených odevzdaných úkolů, a učitel nechce snížit počet vypuštěných hodnocení, tak by tyto odevzdané úkoly měly být zhodnoceny učitelem a analýza by měla být zopakována. Je důležité, aby všechny odevzdané úkoly byly v konečném stadiu analýzy, tj. když se vypočítává konečný počet bodů, zhodnoceny alespoň jednou.
-</p>
-<p>Mezi počtem vypuštěných hodnocení a celkovým konečným počtem bodů je rovnováha. Čím více hodnocení se vypustí, tím nižší konečný počet bodů pravděpodobně bude. Pokud však špatná hodnocení <b>nejsou</b> vypuštěna, tak si studenti mohou stěžovat na kvalitu hodnocení, které určují body za jejich práci. Za předpokladu, že je dostatek hodnocení učitele, která tak v převládají převládají bez přílišného dotlačování, pak se zdá být přiměřené vypustit něco mezi 15% a 30% hodnocení.
-</p>
-<p>Všimněte si, že analýza zabere značné množství času, protože zahrnuje opakovaný proces. Je třeba očekávat zdlouhavá zdržování.
-</p>
View
8 lang/cs/help/workshop/anonymous.html
@@ -1,8 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Anonymní bodování</B></P>
-
-<P>Úkol hodnocený spolužáky je možné bodovat anonymně. V takovém případě nejsou jména (či fotografie) studentů, kteří bodování provádí, zobrazeny. K identifikaci jednotlivých prací, které jsou bodovány, slouží pouze názvy (souborů) odevzdaných úkolů.
-
-<P>Pokud úkol hodnocený spolužáky není bodován anonymně, jsou jednotlivé práce ukázány se jmény (a jakýmikoliv fotografiemi) studentů, kteří práci odevzdali, což může vést ke zkreslení v bodování.
-
-<P>Všimněte si, že pokud jsou učitelovy body ukázány studentům, nikdy nejsou ukázány anonymně.
-</P>
View
4 lang/cs/help/workshop/assessmentofexamples.html
@@ -1,4 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Hodnocení učitelových ukázek </B></P>
-
-<P>Poté, co učitel odevzdá ukázky, je z učitelova pohledu užitečné tyto ukázky ohodnotit, i kdyby to mělo být pouze částečně. Tato hodnocení jsou pro učitele soukromá, v žádném stádiu během úkolu NEJSOU žákům ukázány. Jsou však užitečné když se učitel podívá na hodnocení ukázek studenty. Když boduje hodnocení studentem, vidí učitel své vlastní hodnocení na začátku stránky a hodnocení stejné práce studentem na konci stránky. &quot;Extra&quot; hodnocení slouží jako zdroj literatury a připomínka klíčových bodů obsažených v ukázce.
-</P>
View
12 lang/cs/help/workshop/assignmenttype.html
@@ -1,12 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Typ úkolů bodovaných spolužáky</B></P>
-
-<P>Existují dva typy úkolů bodovaných spolužáky:
-
-<OL>
-<LI>Vloží se pouze odpověď k položkám hodnocení a obecný komentář. Bodování položek hodnocení není na bodovacích stránkách ukázáno. Samotným úkolům není udělen celkový počet bodů. Bodovací výkon studentů je přesto měřen a toto, pouze toto měření přispívá ke konečnému počtu bodů udělených jednotlivým studentům.
-
-<LI>Zde jsou učitel a spolužáci požádáni, aby poskytli jak odpověď, tak body. Úkoly tak dostanou jak celkový kvantitativní počet bodů, tak také kvalitativní údaje. Konečný počet bodů je studentovi vypočítán z (vážených) příspěvků bodů od učitele, průměrného počtu bodů od spolužáků a studentova bodovacího výkonu.
-
-</OL>
-
-</P>
View
116 lang/cs/help/workshop/breakdownoffinalgrade.html
@@ -1,116 +0,0 @@
-<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
-<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
-xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
-xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
-
-<head>
-<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1250">
-<meta name=ProgId content=Word.Document>
-<meta name=Generator content="Microsoft Word 10">
-<meta name=Originator content="Microsoft Word 10">
-<link rel=File-List href="breakdownoffinalgrade_soubory/filelist.xml">
-<!--[if gte mso 9]><xml>
- <o:DocumentProperties>
- <o:Author>viktor</o:Author>
- <o:LastAuthor>viktor</o:LastAuthor>
- <o:Revision>2</o:Revision>
- <o:TotalTime>0</o:TotalTime>
- <o:Created>2004-03-16T16:11:00Z</o:Created>
- <o:LastSaved>2004-03-16T16:12:00Z</o:LastSaved>
- <o:Pages>1</o:Pages>
- <o:Words>132</o:Words>
- <o:Characters>784</o:Characters>
- <o:Company>HaP</o:Company>
- <o:Lines>6</o:Lines>
- <o:Paragraphs>1</o:Paragraphs>
- <o:CharactersWithSpaces>915</o:CharactersWithSpaces>
- <o:Version>10.2625</o:Version>
- </o:DocumentProperties>
-</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
- <w:WordDocument>
- <w:SpellingState>Clean</w:SpellingState>
- <w:GrammarState>Clean</w:GrammarState>
- <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
- <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
- </w:WordDocument>
-</xml><![endif]-->
-<style>
-<!--
- /* Style Definitions */
- p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
- {mso-style-parent:"";
- margin:0cm;
- margin-bottom:.0001pt;
- mso-pagination:widow-orphan;
- font-size:12.0pt;
- font-family:"Times New Roman";
- mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
-p
- {font-size:12.0pt;
- font-family:"Times New Roman";
- mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
-@page Section1
- {size:595.3pt 841.9pt;
- margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
- mso-header-margin:35.4pt;
- mso-footer-margin:35.4pt;
- mso-paper-source:0;}
-div.Section1
- {page:Section1;}
--->
-</style>
-<!--[if gte mso 10]>
-<style>
- /* Style Definitions */
- table.MsoNormalTable
- {mso-style-name:"Normální tabulka";
- mso-tstyle-rowband-size:0;
- mso-tstyle-colband-size:0;
- mso-style-noshow:yes;
- mso-style-parent:"";
- mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
- mso-para-margin:0cm;
- mso-para-margin-bottom:.0001pt;
- mso-pagination:widow-orphan;
- font-size:10.0pt;
- font-family:"Times New Roman";}
-</style>
-<![endif]-->
-<meta name=CREATED content="20040309;15015974">
-<meta name=CHANGED content="20040309;15221538">
-</head>
-
-<body lang=CS style='tab-interval:35.4pt'>
-
-<div class=Section1>
-
-<p align=center style='text-align:center'><b>Výpoèet koneèných bodù</b></p>
-
-<p>Tato tabulka zobrazuje va¹e výsledné body a postup jejich výpoètu. Koneèné
-hodnocení se sestává ze tøí komponentù.</p>
-
-<p style='margin-left:18.15pt;text-indent:-18.15pt'>1. Bodové hodnocení
-odevzdaného úkolu uèitelem. </p>
-
-<p style='margin-left:18.15pt;text-indent:-18.15pt'>2. Prùmìrný výsledek
-bodového hodnocení va¹eho úkolu spolu¾áky. </p>
-
-<p style='margin-left:18.15pt;text-indent:-18.15pt'>3. Body za vá¹ výkon ve
-fázi hodnocení spolu¾áky. Výkon se hodnotí podle a) srovnání rozdílu va¹ich
-bodù s prùmìrem ostatních studentù (odchylka), b) srovnání va¹ich bodù s
-prùmìrem bodù získaných od va¹ich spolu¾ákù (spolehlivost), c) úrovnì va¹ich
-komentáøù na práce spolu¾ákù, které jste hodnotili. Kvalitu va¹ich komentáøù
-posuzuje uèitel. Tyto tøi výkonnostní faktory jsou posuzovány v pomìru 1:2:3.
-Jinými slovy, komentáøe hodnocené uèitelem mají stejnou váhu jako kategorie
-odchylka a spolehlivost, dohromady.</p>
-
-<p>Tyto tøi komponenty mohou být pova¾ovány za odpovídající pro tento typ
-úlohy. Váhy významu pro celkový poèet bodù jsou zobrazeny v men¹í tabulce.</p>
-
-<p style='margin-bottom:12.0pt'><o:p>&nbsp;</o:p></p>
-
-</div>
-
-</body>
-
-</html>
View
150 lang/cs/help/workshop/calculatingfinalgrade.html
@@ -1,150 +0,0 @@
-<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
-<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
-xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
-xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
-
-<head>
-<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1250">
-<meta name=ProgId content=Word.Document>
-<meta name=Generator content="Microsoft Word 10">
-<meta name=Originator content="Microsoft Word 10">
-<link rel=File-List href="calculatingfinalgrade_soubory/filelist.xml">
-<!--[if gte mso 9]><xml>
- <o:DocumentProperties>
- <o:Author>viktor</o:Author>
- <o:LastAuthor>viktor</o:LastAuthor>
- <o:Revision>2</o:Revision>
- <o:TotalTime>2</o:TotalTime>
- <o:Created>2004-03-16T16:05:00Z</o:Created>
- <o:LastSaved>2004-03-16T16:10:00Z</o:LastSaved>
- <o:Pages>1</o:Pages>
- <o:Words>401</o:Words>
- <o:Characters>2366</o:Characters>
- <o:Company>HaP</o:Company>
- <o:Lines>19</o:Lines>
- <o:Paragraphs>5</o:Paragraphs>
- <o:CharactersWithSpaces>2762</o:CharactersWithSpaces>
- <o:Version>10.2625</o:Version>
- </o:DocumentProperties>
-</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
- <w:WordDocument>
- <w:SpellingState>Clean</w:SpellingState>
- <w:GrammarState>Clean</w:GrammarState>
- <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
- <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
- </w:WordDocument>
-</xml><![endif]-->
-<style>
-<!--
- /* Style Definitions */
- p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
- {mso-style-parent:"";
- margin:0cm;
- margin-bottom:.0001pt;
- mso-pagination:widow-orphan;
- font-size:12.0pt;
- font-family:"Times New Roman";
- mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
-p
- {font-size:12.0pt;
- font-family:"Times New Roman";
- mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
-@page Section1
- {size:595.3pt 841.9pt;
- margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
- mso-header-margin:35.4pt;
- mso-footer-margin:35.4pt;
- mso-paper-source:0;}
-div.Section1
- {page:Section1;}
--->
-</style>
-<!--[if gte mso 10]>
-<style>
- /* Style Definitions */
- table.MsoNormalTable
- {mso-style-name:"Normální tabulka";
- mso-tstyle-rowband-size:0;
- mso-tstyle-colband-size:0;
- mso-style-noshow:yes;
- mso-style-parent:"";
- mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
- mso-para-margin:0cm;
- mso-para-margin-bottom:.0001pt;
- mso-pagination:widow-orphan;
- font-size:10.0pt;
- font-family:"Times New Roman";}
-</style>
-<![endif]-->
-<meta name=CREATED content="20040309;15230443">
-<meta name=CHANGED content="20040309;15464960">
-</head>
-
-<body lang=CS style='tab-interval:35.4pt'>
-
-<div class=Section1>
-
-<p align=center style='text-align:center'><b>Sestavení konečného hodnocení</b></p>
-
-<p>Tato tabulka zobrazuje postup výpočtu konečných bodů studentů. Váhy pro
-konečný počet bodů se stávají z pěti součástí. </p>
-
-<p>. </p>
-
-<p style='margin-left:18.15pt;text-indent:-18.15pt'>1. Bodové hodnocení úkolu
-učitelem. Tato volba je nepovinná a používá se toliko v případě, kdy učitel
-skutečně hodnotí práci studenta. Odevzdá-li student více částí úkolu, započítá
-se nejlepší dosažený výsledek. V tomto případě nejlepší dosažený výsledek
-znamená část úkolu s největší váhou poměrného hodnocení učitele a spolužáků.</p>
-
-<p style='margin-left:18.15pt;text-indent:-18.15pt'>2. Průměrný počet bodů
-udělených spolužáky. V případě, že student odevzdá více částí úkolu, k výpočtu
-se užije nejlepší dosažený výsledek. Hodnocení spolužáky může případně
-zahrnovat i hodnocení učitelem. Hodnocení učitelem zde použijeme pouze v
-případě, že počet hodnocení od spolužáků je nedostatečný. Toto hodnocení
-využijeme i v případě odchylky (obvykle nahoru) nebo nízké spolehlivosti. V
-případě využití učitelova hodnocení, při výpočtu průměru postupujeme stejně,
-jako u spolužáků. V případě využití učitelova hodnocení při výpočtu průměru
-postupujeme stejně, jako u spolužáků.</p>
-
-<p style='margin-left:18.15pt;text-indent:-18.15pt'>3. Odchylka při hodnocení
-studenta nám pomůže zjistit, zda jeho celkové bodové hodnocení je nad nebo pod
-průměrem. Odchylka není absolutním měřítkem, protože se zakládá na srovnání
-výsledků studenta s průměrem výsledků jeho spolužáků. Této součásti by neměla
-být přidělována vysoká váha. </p>
-
-<p style='margin-left:18.15pt;text-indent:-18.15pt'>4. Měřítko spolehlivosti
-srovnává celkové hodnocení studenta s průměrem bodů získaných od spolužáků. Teoreticky
-je jejich spolehlivost vysoká, tedy pokud studenti dávají vysoká bodová
-ohodnocení za dobré výkony a nízká za špatné.. Jestliže vznikne podezření, že
-studenti nejsou dobrými hodnotiteli, tak by se do průměru hodnocení mělo
-zahrnout hodnocení učitele. Tím by se mělo docílit vyšší spolehlivosti.</p>
-
-<p style='margin-left:18.15pt;text-indent:-18.15pt'>5. Průměrný počet bodů,
-který udělí studentovi učitel za hodnocení prací jeho spolužáků. Sem spadá -
-jak studentovo hodnocení vzorových úkolů, tak veškerá hodnocení učitele,
-uskutečněná během hodnotící fáze. Obecně lze říci, že tato součást je
-nedůležitější ve srovnání s odchylkou a spolehlivostí, proto by jí měla být
-přidělena vysoká váha. </p>
-
-<p style='margin-bottom:12.0pt'><o:p>&nbsp;</o:p></p>
-
-<p>Těmto složkám by měla být přidělována váha podle charakteru zadání.
-Například, hodnocení učitele se může přikládat vysoká váha u úkolu, kde
-hodnocení spolužáků hraje vedlejší roli. Když učitel ohodnotí pouze několik
-příspěvků, mohou se takové body ignorovat nebo je jim udělena nulová váha.
-Jestliže je úkol zaměřen především na studenty, jako hodnotitele, tak se prvním
-dvěma komponentům přiděluje nulová váha a o konečném počtu bodů rozhodují pouze
-schopnosti studentů, co by arbitrů.</p>
-
-<p>Mějte na paměti, že celkové bodové hodnocení se studentům zobrazí až v
-konečné fázi úkolu. Až je učitel spokojen s celkovým bodováním, může ho
-zpřístupnit studentům. </p>
-
-<p style='margin-bottom:12.0pt'><o:p>&nbsp;</o:p></p>
-
-</div>
-
-</body>
-
-</html>
View
5 lang/cs/help/workshop/editingacomment.html
@@ -1,5 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Úprava komentáře </B></P>
-
-<P>Stejně jako v ostatních položkách je povoleno krátké časové období, během kterého je možné text komentářů pozměnit. Před uplynutím tohoto období není komentář u hodnocení ukázán.
-
-</P>
View
20 lang/cs/help/workshop/elements.html
@@ -1,20 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Položky hodnocení</B></P>
-
-<P>V zájmu jednoduššího bodování by měl mít úkol Workshopu vyhovující počet "položek hodnocení". Každá položka by měla pokrývat určitou část úkolu. Úkol mívá obvykle 5 až 15 položek pro bodování a komentáře v závislosti na rozsahu a složitosti úkolu. Je možné vytvořit #@peer assignment@# obsahující pouze jedinou položku, který má podobnou hodnotící strategii jako běžný úkol Moodlu.
-
-<P>Typ položek je závislý na bodovací strategii úkolu.
-
-<P><B>Nebodováno.</B> Tyto položky jsou pouhým popisem úkolu a je povinností hodnotitele komentovat všechny jejich aspekty. Stejně jako u jiných bodovacích strategií je i zde prostor pro obecné komentáře.
-
-<P><B>Kumulativní bodování</B> Tyto položky mají tři následující vlastnosti:
-
-<OL>
-<LI>POPIS položky hodnocení, který by měl jasně říkat, jakou část úkolu položka hodnotí. Pokud je hodnocení kvalitativní, je vhodné detailněji popsat, jaký výsledek bude považován za výtečný, průměrný a slabý.
-<LI>ŠKÁLU položky hodnocení. K dispozici je několik předem připravených škál - od jednoduchých škál typu Ano/Ne, přes vícebodové škály až k plné procentuální škále. Každá položka má vlastní škálu, kterou byste měli vybrat tak, aby dobře vystihovala předpokládaný počet variací položky. Pozor: Použitá škála nemá vliv na důležitost položky ve výpočtu konečného bodování. Dvoubodová škála bude mít stejný "vliv" na výsledky jako stobodová škála, pokud je všem položkám hodnocení přiřazena stejná váha.
-<LI>VÁHU položky hodnocení. Položky mají při výpočtu celkového počtu bodů za úkol standardně nastavenou stejnou váhu. Výchozí stav můžete změnit, když důležitějším položkám přiřadíte váhu vyšší než jedna a méně důležitým přiřadíte váhu nižší. Změna váhy se <b>neprojeví</b> na maximálním počtu bodů, tato hodnota je pevně nastavena v parametru Maximální počet bodů #@peer assignment@#. Váhy můžete nastavit i na zápornou hodnotu, to je ale pouze experimentální vlastnost.</OL>
-
-<P><B>Bodování podle množství chyb.</B> Položky za normálních okolností popisují určité prvky, které se musí v úkolu vyskytovat. Hodnocení probíhá na základě přítomnosti nebo nepřítomnosti těchto prvků. Učitel musí vytvořit tabulku s předepsaným hodnocením pro všechny možné případy - všechny prvky jsou přítomny, jeden chybí, dva chybí, atd. Pokud jsou některé prvky důležitější než ostatní, můžete jim přiřadit vyšší váhu. Prvkům s malou důležitostí můžete přiřadit nižší váhu. Celkový "počet chyb" je váženým součtem nepřítomných prvků. Hodnotitel má ale vždycky možnost předepsané hodnocení lehce upravit.
-
-<P><B>Bodování pomocí kritéria.</B> Položky budou tvořit sadu hodnotících výroků, kterými můžete ohodnotit úkol. Výroky mohou být kumulativní nebo navzájem nezávislé. Hodnotitel se musí rozhodnout, který výrok nejlépe vystihuje hodnocenou práci. Učitel rovněž musí každému výroku přiřadit určitý počet bodů - počty bodů by za normálních okolností měly být odstupňovány. Hodnotitel může navrhovaný počet bodů v malém rozsahu ovlivnit.</P>
-
-<P><B>Bodování pomocí rubriky.</B> Podobá se bodování pomocí kritéria, až na to, že zde je více kritérií. Počet kritérií je možné nastavit v parametrech úkolu. Každé kritérium může obsahovat až pět hodnotících výroků. V rámci jednoho úkolu, se může počet výroků u jednotlivých kritérií lišit. Při tvorbě kritéria můžete jednodušše ponechat určitý počet výroků od konce prázdných. Takto je možné vytvořit kritéria se dvěma, třemi až pěti výroky. Kritériím můžete přiřadit váhu. Jednotlivé výroky jsou bodovány 0, 1, 2 až 4. Hodnocení úkolu je potom váženým součtem těchto bodů.</P>
View
12 lang/cs/help/workshop/finalgrades.html
@@ -1,12 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Konečný počet bodů</B></P>
-
-<P>Tabulka na této obrazovce vypisuje seznam konečného počtu bodů a jeho analýzu tak jak je ukázána studentům. Pokud tabulka obsahuje chybějící hodnoty, je možné &quot;jít zpět&quot;
- a přidat je. V zásadě existují dvě úpravy, které je možno Konečnému počtu bodů provést.
-
-<OL>
-<LI>Pokud je třeba přidat učitelovy body, může být daná práce obodována vstupem na učitelovu manažerskou obrazovku pro úkol a kliknutím na odkaz &quot;Studentovy odevzdané úkoly k ohodnocení&quot;. Jakékoliv jinde stojící odevzdané úkoly mohou být obodovány. Poté, co toto provedete, přesuňte úkol zpět do Fáze 3 a přepočítejte Konečný počet bodů. Podobným způsobem mohou být z manažerské obrazovky obodována všechna hodnocení, která ještě obodována nebyla.
-<LI>Pokud je žádoucí použít odlišné vážící schéma, tak by měl být úkol přesunut zpět do Fáze 3, a je možné kliknout na odkaz &quot;Vypočti Konečný počet bodů&quot; a zadat nové váhy. Poté, co se body přepočítají, by se úkol měl přesunout do Fáze 4, aby se nové body zpřístupnily.
-
-</OL>
-
-</P>
View
24 lang/cs/help/workshop/graded.html
@@ -1,24 +0,0 @@
-<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
-<HTML>
-<HEAD>
- <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
- <TITLE></TITLE>
- <META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice.org 1.1.0 (Win32)">
- <META NAME="CREATED" CONTENT="20040309;14515699">
- <META NAME="CHANGED" CONTENT="20040309;14563967">
-</HEAD>
-<BODY LANG="cs-CZ" DIR="LTR">
-<P ALIGN=CENTER><B>Úkol bodovaný spolu¾áky</B></P>
-<P>Zobrazuje komentáøe a bodování spolu¾ákù k odevzdanému úkolu. V
-tomto bodì mù¾ete na hodnocení reagovat, popøípadì ho odmítnout.
-Chcete-li hodnocení odmítnout, vlo¾te svou odpovìï do políèka na
-konci stránky a zdùvodnìte, proè nejste spokojeni s hodnocením. Kdy¾
-budete dotazováni zda, jste spokojeni s hodnocením, kliknìte na NE
-(tlaèítko na konci stránky).</P>
-<P>Jste-li s hodnocením spokojeni, kliknìte na ANO (tlaèítko na konci
-stránky).
-</P>
-<P><BR><BR>
-</P>
-</BODY>
-</HTML>
View
13 lang/cs/help/workshop/grading.html
@@ -1,13 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Známkování úloh pro spolužáky</B></P>
-
-<P>Kvůli snazšímu známkovaní je úloha pro spolužáka rozdělena do několika &quot;částí&quot;, které jsou pak samostatně ohodnoceny. Každá část pokrývá určitý aspekt úlohy. Podle typu úlohy byste měli pro každou část
-<OL>
-<LI>1. Vložit známku kliknutím na příslušné tlačítko nebo výběrem příslušného čísla z nabídky v menu.
-
-<LI>2. Do pole Zpětná vazba vložit vysvětlení, proč jste udělili právě tuto známku. Pokud považujete důvod za zřejmý, ponechte pole prázdné. Mějte však na paměti, že pokud vysvětlení chybí, vyučující si může prohlédnout Vaši úlohu a žádat vysvětlení pro udělenou známku.
-</OL>
-
-<P>V jiných typech úloh jste požádáni o to, rozhodnout, zda jsou různé položky přítomny nebo ne. V jiných jste požádáni o to, určit, které tvrzení nejlépe odpovídá pro odevzdanou úlohu. V obou případech hodnocení můžete známku podle svého uvážení do určité míry upravit.
-<P> Do posledního pole okna můžete napsat obecný komentář k odevzdané úloze. Ten by měl vysvětlovat Vaše hodnocení. Měl by být zdvořilý a pokud možno konstruktivní. Vaše hodnocení bude zobrazeno studentovi, který je autorem úlohy.
-<P>Máte omezené časové období - zhruba půl hodiny - během kterého si můžete rozmyslet své hodnocení a obodování nebo komentář změnit. Jakmile vyprší tato lhůta, je osoba, jejíž úlohu hodnotíte, vyrozuměna o hodnocení. V této fázi budete vidět své hodnocení ale nemůžete ho měnit.
-</P>
View
7 lang/cs/help/workshop/gradingassessments.html
@@ -1,7 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Bodování</B></P>
-
-<P>Toto okno slouží k vkládání bodového ohodnocení. Toto ohodnocení je učiněno studentem ve fázi odevzdávání a hodnocení úlohy. Používáme poměrně jednoduchý systém bodování; počet bodů nabývá hodnot 0-20. Učitel rozhoduje o tom, co bude bodováno a rozhodne i relativitu bodování v instrukcích, které jsou studentovi uděleny před zadáním úlohy. Studenti na vyšších úrovních mohou například být požádáni o kritický komentář, studenti středních úrovní můžou být požádáni o vyzdvihnutí kladů a záporů a studenti začátečníci mohou pouze hledat chyby a nepřesnosti.</P>
-
-<P>Pro snazší porovnání by, pokud možno, mělo být ohodnocení učitelem zveřejněno před ohodnocením studentem. Komentář učitele může sloužit jako výchozí bod při srovnávání.</P>
-
-<P>Ohodnocení uložíme kliknutím na příslušné tlačítko na zápatí stránky. Obodování můžeme zopakovat během &quot;editační&quot; doby. Jakmile tato doba uběhne, komentář vyučujícího je zpřístupněn studentovi. &quot;body za sebehodnocení&quot; ale nejsou studentovi zpřístupněny do té doby, než je zveřejněn konečný počet bodů. (Důvodem je možný zmatek plynoucí ze záměny bodu za úlohu a bodů za OHODNOCENÍ této úlohy. V prvních fázích úlohy nebude tento rozdíl patrný)</P>
View
54 lang/cs/help/workshop/gradingstrategy.html
@@ -1,54 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Systém známkování</B></P>
-
-<P>Pro úlohu v modulu Workshop lze vybrat jeden z následujících způsobů
-známkování:
-
-<OL>
-<LI><B>Nebodováno</B>: v tomto případě učitel nepoľaduje od studentů kvantitativní
-hodnocení. Studenti svou práci slovně komentují, ale nebodují ji. Vyučující
-vąak poté komentáře studentů bodovat můľe. Toto &quot;hodnocení hodnocení&quot; pak tvoří
-základ pro závěrečnou známku studenta. Jestliľe učitel studentská hodnocení
-neboduje, daná úloha nemá závěrečnou známku.
-
-<LI><B>Kumulativní:</B> základní typ bodování. Bodování kaľdé úlohy sestává z
-řady &quot;dílčích hodnocení&quot; týkajících se vybraných aspektů úlohy. Úloha
-mívá obvykle 5 aľ 15 těchto dílčích hodnocení (a» slovních či kvantitativních),
-konkrétní počet závisí na rozsahu a sloľitosti úlohy. Přípustná je i úloha s
-jediným hodnocením; hodnocení je potom prakticky stejné jako u modulu Úkol.
-
-<P>Dílčí hodnocení Části mají tyto tři charakteristické rysy:
-
-<OL>
-<LI>POPIS. Měl by jasně stanovit, který aspekt úlohy je předmětem hodnocení.
-Jestliľe se jedná o hodnocení kvalitativní, je dobré přesně stanovit, co se
-povaľuje za výtečné, průměrné a slabé.
-
-<LI>STUPNICE. K dispozici je několik předem připravených stupnic, od
-jednoduchého ANO/NE přes vícebodové stupnice aľ po klasickou (stobodovou)
-procentuální stupnici. Kaľdé dílčí hodnocení má svou vlastní stupnici, která by
-měla zvolena podle povahy hodnoceného aspektu. Mějte na paměti, ľe stupnice
-neurčuje význam dílčího hodnocení při výpočtu výsledné známky. Pokud nastavíte
-u přísluąných hodnocení stejnou váhu, bude mít dvoubodová stupnice stejný
-&quot;vliv&quot; jako stobodová.
-
-<LI>VÁHA hodnocených podčástí. Podčásti mají standardně stejnou důleľitost při
-počítání celkového obodování úlohy. To lze změnit udělením váhy větąí neľ jedna
-důleľitějąím částem a váhu menąí neľ jedna méně důleľitým částem. Změna vah
-NEovlivní maximální počet bodů, tato hodnota je stanovena parametrem maximálního
-počtu bodů pro úlohu pro spoluľáky. Vahám mohou být přiděleny negativní hodnoty,
-coľ je vlastnost v testování.
-</OL>
-
-
-
-<LI><B>Bodování podle počtu chyb:</B> U tohoto typu úlohy jsou odevzdané úkoly obodovány pomocí stupnice ANO/NE. Bodování se opírá o &quot;bodovací tabulku&quot;, která znázorňuje vztah mezi počtem „chyb“ a navrľeným bodovým hodnocením. Příklad - v úloze má být zastoupeno ąest důleľitých částí. Bodovací tabulka zobrazí navrľené bodování pro případ, kdy vąechny části jsou přítomny, jedna chybí, dvě chybí apod. Jednotlivé části mohou být podle uváľení při hodnocení povaľovány za důleľitějąí neľ jiné. Počet &quot;chyb&quot; je váľený součet nepřítomných poloľek. Kaľdá poloľka má standardně váhu jedna. Bodovací tabulka bude nejspíąe nelineární, navrľené bodové ohodnocení pro úlohu o 10 částech můľe například být 90%, 70%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 0%, 0%, 0% pro úlohu o 10 částech. Hodnotitel můľe upravit navrľené bodové hodnocení aľ o 20% libovolným směrem a tak udělit úloze konečný počet bodů.
-
-
-
-<LI><B>Bodování podle kritérií: </B> Tento typ hodnocení se nejlépe boduje (není ale nutně nejjednoduąąí na organizaci). Odevzdané úkoly se bodují podle přesně definovaných kritérií v podobě výroků. Hodnotitel se rozhodne, který výrok nejlépe odpovídá dané odevzdané úloze. Bodování se řídí podle &quot;tabulky kritérií&quot;, která doporučuje bodování pro jednotlivá kritéria. Úloha můľe být například posuzována podle pěti kritérií, přičemľ kaľdému kritériu je přidělen výrok. Hodnotitel pak musí zvolit jeden z pěti výroků pro ohodnocení kaľdého z kritérií. Podobně jako v případě počtu chyb můľe hodnotící upravit navrľenou známku aľ o 20% a tak získat výsledné bodování.
-
-</OL>
-
-
-
-</P>
View
5 lang/cs/help/workshop/gradingsubmissions.html
@@ -1,5 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Bodování odevzdaných úkolů studentů</B></P>
-
-<P>Obecně bude učitel chtít zhodnotit práci odevzdanou studenty. Hodnocení jsou ukázána studentům a měla by jejich práci poskytnout odpověď. </P>
-<P>Body z těchto hodnocení mohou být při výpočtu konečného počtu bodů použity dvěma způsoby. Za prvé, samotný počet bodů může být použit jako (vážená) součást v konečném počtu bodů. Za druhé mohou být tyto body volitelně přidány do společného vkladu hodnocení spolužáků a použity jako &quot;ztišující faktor&quot; pokud by se zdálo, že hodnocení studenty jsou příliš vysoká či příliš nízká.
-</P>
View
7 lang/cs/help/workshop/includeself.html
@@ -1,7 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Zahrnout hodnocení vlastní práce</B></P>
-
-<P>V rámci spolužáky bodované úlohy může student dostat za úkol obodovat i svou vlastní odevzdanou práci. To znamená, že, pokud je počet hodnotících spolužáků např. 5, potom každý student bude požádán o obodování 6 prací, přičemž jedna z nich bude jeho vlastní.
-
-<P>Když bude počet hodnotících spolužáků nula a volba bodování vlastní práce je zapnuta, pak se jedná o úlohu, kterou si sami obodujeme. Bodování učitelem může nebo nemusí být umožněno, záleží na tom, jestli je tato volba zapnuta nebo ne.
-
-</P>
View
4 lang/cs/help/workshop/includeteachersgrade.html
@@ -1,4 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Zahrnout bodování učitelem</B></P>
-
-<p>pomocí této volby se hodnocení odevzdaných úkolů učitelem zobrazí mezi hodnocením od spolužáků. Pokud je tato volba zapnuta na ANO, potom je ohodnocení učitelem započítáváno v podstatě dvakrát. Poprvé jako běžné ohodnocení učitelem a podruhé jako hodnocení zahrnuté do ohodnocení od spolužáků. Učitel může zvolit tuto volbu, když (a) počet ohodnocení od spolužáků každé odevzdané úlohy je nízký, nebo (b) když se chce pokusit o stabilizaci hodnocení od spolužáků v případě, že se mu zdají tato hodnocení buď zaujatá, nebo nespolehlivá.</p>
-
View
31 lang/cs/help/workshop/index.html
@@ -1,31 +0,0 @@
-<p>Workshop module</p>
-<ul>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=graded.html">A Graded Peer Assignment</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=addingacomment.html">Adding a Comment</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=anonymous.html">Anonymous Grading</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=assessmentofexamples.html">Assessment of Teacher's Examples</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=elements.html">Assignment Elements</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=teachersgradings.html">Display of Teacher's Grades</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=editingacomment.html">Editing a Comment</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=grading.html">Grading of Peer Assignments</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=gradingstrategy.html">Grading Strategy</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=gradingsubmissions.html">Grading of Student Submissions</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=gradingassessments.html">Grading the Student Assessments</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=showinggrades.html">Hiding the Display of Grades</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=includeself.html">Including Self in the Assignment</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=managing.html">Managing a Workshop Assignment</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=nassessmentsofstudentsubmissions.html">Number of Assessments of Student submissions</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=nassessmentsofteachersexamples.html">Number of Assessments of Teacher's Examples</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=nelements.html">Number of Comments, Elements, Bands or Criteria</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=numberofassessors.html">Number of Peer Assessors</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=assignmenttype.html">Peer Graded Assignment Type</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=resubmit.html">Resubmitting assignments</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=selfassessment.html">Self Assessment</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=specimen.html">Specimen Assessment Form</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=submissionofexamples.html">Submission of Teacher's Examples</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=breakdownoffinalgrade.html">The Breakdown of the Final Grade</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=calculatingfinalgrade.html">The Calculation of the Final Grade</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=finalgrades.html">The Final Grades</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=ungradedassessments_student.html">UnGraded Assessments (Student Submissions)</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=ungradedassessments_teacher.html">UnGraded Assessments (Teacher Submissions)</a>
-</ul>
View
6 lang/cs/help/workshop/leaguetable.html
@@ -1,6 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Ligová tabulka odevzdaných úkolů</B></P>
-
-<p>Ligová tabulka nabízí přehled nejlepších odevzdaných úkolů. Počet vstupů může být nastaven na nulu, číslo od 1 do 20, 50 nebo na &quot;Všechny&quot. Pokud je nastavena nula, potom ligová tabulka <b>není>/b> zobrazena. Pokud je zadáno číslo od 1 do 20 nebo 50, je zobrazen právě tento počet úloh. Například, zadáme-li číslo 10, zobrazí se 10 nejlepších odevzdaných úkolů. Zadáním volby &quot;Všechny&quot; získáme tabulku kde budou všechny odevzdané úkoly.</p>
-
-<p>Druhá volba ovlivňuje, zda jsou v tabulce zahrnuta jména studentů nebo ne. Tato volba ovlivňuje zobrazení jmen v tabulce studentům. Učiteli se zobrazí jména studentů vždy.</p>
-
View
40 lang/cs/help/workshop/managing.html
@@ -1,40 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Práce s workshopovými úlohami</B></P>
-
-<p>Úloha pro workshop je komplikovanějąí neľ běľná úloha. Obsahuje řadu kroků a fází. Jsou to</p>
-
-<ol>
-<li><p><b>Zadání úkolu</b> Ohodnocení úkolu by mělo být rozděleno do několika ČÁSTÍ. Tím docílíme toho, ľe obodování úkolu bude méně nahodilé a poskytne studentovi rámec, podle kterého bude hodnotit. Je na učiteli, aby stanovil části pro hodnocení a vytvořil tak bodovací tabulku. (Podrobněji k tomuto tématu viz přísluąná strana)</p>
-
- <p>Poté, co učitel stanoví částí pro hodnocení poskytne studentům obvykle malé mnoľství vzorových příkladů. Toto jsou cvičné příklady, na kterých se studenti učí hodnotit dříve, neľ se pustí do vlastních příkladů. Neľ učitel zadá úkol studentům, měl by vzorové příklady ohodnotit. Učitel tak získá vzorové „odpovědi“, které pouľije při posuzování vzorových příkladů (vytvořené v daląí fázi) ohodnocených studenty.</p>
-
- <p>Učitel vzorové příklady samozřejmě poskytnout nemusí, pro některé úlohy to dokonce ani není vhodné.</p>
-
-<li><p><b>Povolit studentům odevzdávání. </b> Úloha je nyní otevřena studentům. Pokud učitel vytvořil vzorové příklady, musí studenti ohodnotit určité mnoľství z nich (Počet ohodnocení je stanoven při tvorbě úkolu.) Jakmile studenti ohodnotí poľadovaný počet prací, mohou odevzdat své vlastní práce. V případě, ľe úloha nemá vzorové příklady, mohou studenti odevzdat své úkoly okamľitě.</p>
-
-<p>Ponecháte-li úlohy ve fázi odevzdávání, odevzdané úlohy se shromáľdí. To je určitá výhoda, protoľe proces jejich přerozdělování ve dvou následujících fázích je pak jednoduąąí. Pokud je úloha postoupena z fáze &quot;Vytvoření&quot; přímo do fáze &quot;Povol odevzdání a ohodnocení úkolu&quot;(coľ je povoleno), bude větąí pravděpodobnost, ľe studenti, kteří odevzdají úkol brzy, budou hodnotit brzy odevzdané úkoly a studenti kteří odevzdají později, budou ohodnocovat později odevzdané úkoly. Přidáním určitého &quot;zpoľdění&quot; před tím, neľ začne hodnocení spoluľáky, tento problém do značné míry minimalizujeme.
-
- <p>Jakmile student úlohu odevzdá, můľe učitel, je-li to zapotřebí, tuto úlohu ohodnotit.Toto hodnocení můľe být započítáno do studentova konečného počtu bodů. Tato ohodnocení probíhají ve fázi odevzdávání a ohodnocování úkolu. Za předpokladu, ľe ohodnocení učitelem proběhlo před výpočtem konečného hodnocení, mohou být tato hodnocení pouľita pro tento výpočet.</p>
-
-<li><p><b>Povolit studentům odevzdávání úkolů a ohodnocování </b> Pokud úlohu mohou hodnotit spoluľáci, zobrazí se nyní studentům, kteříjiľ úlohy sami odevzdali, úlohy spoluľáků, aby je mohli ohodnotit. Studentům, kteří svou práci jeątě neodevzdali, je povoleno ji odevzdat (Ale <b>není</b> jim umoľněn přístup k pracím ostatních studentů). V této fázi probíhá zároveň odevzdávání, přeodevzdávání a hodnocení odevzdaných a přeodevzdaných úkolů. </p>
-
- <p>Neľ se přejde do fáze hodnocení studenty, můľe učitel rozdělit odevzdávání úloh a jejich hodnocení spoluľáky do dvou samostatných etap a čekat, aľ vąichni studenti své práce odevzdají. V takovém případě tato fáze vůbec neproběhne a úloha pokračuje z fáze &quot;Povolit odevzdávání úkolů&quot; dofáze &quotPovolit ohodnocení&quot;. Učitel tak má moľnost stanovit termín pro odevzdání úkolu. Jakmile lhůta vyprąí, přesouvá se úloha do fáze &quot;Povolit ohodnocení&quot;.</p>
-Pokud si vąak vyučující nepřeje takovéto rozliąení, potom tento úkol zůstane v této fázi.
-Pokud vyučující povolí úkoly zárovň odevzdávat i hodnotit, měl by nastavit tzv. „Rovinu napříč dělením“ na hodnotu JEDNA, případně DVĚ, aby umoľnil hladké přidělování (podrobněji, viz Administrace). Musíme vąak mít na paměti, ľe toto bude mít za následek to, ľe některé odevzdané úkoly budou ohodnoceny více či méněkrát neľ větąina odevzdaných úkolů.</p>
-
- <p>Jakmile student provede hodnocení, spoluľáci toto hodnocení uvidí. Student, který odevzdal úkol můľe komentovat ohodnocení, pokud byla tato moľnost pro úkol nastavena. Vyučující můľe podle potřeby hodnocení studenty obodovat a tento mezisoučet pouľit pro výpočet konečného počtu bodů (coľ je v mnoha případech zbytečné, viz Výpočet konečného počtu bodů).</p>
-
-<li><p><b>Povolit hodnocení studenty</b> V této fázi hodnocení studenty pokračuje, ale studentům není dovoleno odevzdávat úkoly ani je přeodevzdávat. Studentům, kteří neodevzdali úlohu se dozví, ľe odevzdávat úlohy jiľ nelze a <b>nejsou<b/> jim pro ohodnocení zpřístupněny ľádné úkoly spoluľáků.</p>
-
- <p>Vyučující můľe i nadále dále bodovat hodnocení studentů a tyto body pouľít pro získání konečného počtu bodů studentů (to vąak v mnoha případech není nutné, viz. daląí fáze.</p>
-
-<li><p><b>Výpočet konečného počtu bodů</b> Po uplynutí lhůty pro odevzdání přesouvá učitel úlohu do fáze, ve které studenti jiľ hodnotit nemohou. Učitel má moľnost dokončit hodnocení vzorových příkladů odevzdaných studenty. Můľe také obodovat hodnocení spoluľáků spoluľáky.<b>Není<b/> to vąak nezbytné. Byla-li kaľdá odevzdaná úloha hodnocena dostatečným počtem studentů &quot;bodovací výkon&quot; kaľdého studenta můľe být zjiątěna z poměrného počtu bodů. </p>
-
- <p>Jakmile je bodování skončeno, učitel vypočítá konečný počet bodů kaľdého studenta. Tento konečný počet bodů se typicky skládá ze tří částí – hodnocení práce vyučujícím, průměrného počtu bodů získaných od spoluľáků a bodovacího výkonu studenta. Poslední část můľe zahrnovat průměrný „počet bodů za sebehodnocení“; ty jsou uděleny vyučujícím za komentář studenta. Neľ vypočte výsledný počet bodů, přidělí učitel těmto třem částem "váhu".</p>
-
-<li><p><b>Zobrazení konečného počtu bodů</b>V poslední fázi úlohy uvidí studenti svůj konečný počet bodů, který jim byl udělen. Vyučující se můľe, pokud je to nutné, vrátit do zpět raných fází úlohy a provést určité úpravy, např. váhy pro výpočet konečného počtu bodů. Takto upravené obodování se pak zobrazí studentům.</p>
-
- <p>Studentům (i vyučujícímu) se zobrazí i &quot;Ligová tabulka&quot; úloh odevzdaných studenty. Ty jsou seřazeny podle počtu bodů, nejlepąí úloha jako první. Počet bodů udělených odevzdanému úkolu zde představuje kombinace bodů od učitele a průměrného počtu bodů od studentů (pokud jsou k dispozici). Váha jednotlivých částí je stejná jako v předchozí fázi.</p>
-</ol>
-
-<p>V kaľdé fázi úkolu můľe vyučující otevřít stránku „Administrativa“. Ta ukazuje aktuální stav úlohy. Obsahuje vzorové příklady poskytnuté vyučujícím (pokud nějaké jsou), hodnocení od studentů (příkladů od učitele, vlastních prací a prací odevzdaných jinými studenty) a úkoly odevzdané studenty. Učitel můľe pomocí této stránky hodnotit a přehodnocovat odevzdané úkoly, bodovat a přeobodovávat hodnocení, mazat odevzdané úkoly, hodnotit a sledovat dění kolem úlohy.</p>
-
View
6 lang/cs/help/workshop/mods.html
@@ -1,6 +0,0 @@
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/workshop/icon.gif">&nbsp;<B>Workshop</B></P>
-<UL>
-<P>Workshop je aktivita, při níž studenti vytvářejí projekty a vzájemně si je
-hodnotí. Nabízí řadu nástrojů jak pro sběr projektů, tak pro sběr a distribuci
-vzájemného hodnocení. Autorem modulu Workshop je Ray Kingdon.</P>
-</UL>
View
5 lang/cs/help/workshop/nassessmentsofstudentsubmissions.html
@@ -1,5 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Počet hodnocení úkolů odevzdaných studenty </B></P>
-
-<P>Toto číslo určuje, zda jsou studenti žádáni, aby hodnotili práce svých spolužáků. Pokud toto číslo není nula, pak je každému studentovi nabídnut tento počet prací ostatních studentů. Po hodnocení si autor práce může prohlédnout komentáře a případně počet bodů udělený spolužáky. (Proces hodnocení spolužáků může být opakován v závislosti na nastavení volby
- &quot;Odsouhlasené hodnocení&quot; ). Učitel může rovněž tato hodnocení v případě potřeby obodovat a tyto body mohou být použity při výpočtu konečných známek. Studentovi jsou ukázány učitelovy komentáře a počet bodů pro každé z jeho hodnocení, jsou-li k dispozici.
-</P>
View
4 lang/cs/help/workshop/nassessmentsofteachersexamples.html
@@ -1,4 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Počet ohodnocení vzorových příkladů učitele </B></P>
-
-<P>Toto číslo definuje, zda jsou studenti požádáni o ohodnocení jakéhokoliv vzorového příkladu dříve, než odevzdají svou vlastní práci. Pokud je toto číslo větší než nula, musí každý student ohodnotit právě tento počet vzorových úkolů. Studenti nemohou odevzdávat své vlastní úlohy dříve než učitel učiní toto ohodnocení. Pokud chce, může učitel obodovat tato ohodnocení a použít tyto body pro závěrečné obodování studentů. Jakýkoliv komentář učitele týkající se tohoto ohodnocování je zpřístupněn studentovi, ale učitelovy &quot;body za sebehodnocení&quot; jsou zpřístupněny studentovi až po uplynutí lhůty pro odevzdání úkolů.
-</P>
View
7 lang/cs/help/workshop/nelements.html
@@ -1,7 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Počet komentářů, prvků, #@Bands@#, kritérií nebo rubrik</B></P>
-
-<P>Toto číslo určuje, kolik položek bude použito při hodnocení. V závislosti na zvolené strategii hodnocení udává toto číslo počet komentářů, prvků hodnocení, #@bands@#, kritérií nebo počet kritérií v souboru. Úkol mívá obvykle od 5 do 15 položek hodnocení, přičemž jejich počet závisí na rozsahu a obtížnosti úkolu.</p>
-
-<p>Během první fáze tvorby cvičení můžete toto číslo nastavovat libovolně. Zvýšení čísla vytvoří nové prázdné položky ve formuláři hodnocení. Snížení čísla ubere příslušný počet položek od konce formuláře.</p>
-
-<P>Všechny položky hodnocení mají pole s obecným komentářem. Pro úkoly typu "nebodováno" určuje tato hodnota počet polí pro dodatečné komentáře. Pokud nastavíte nulovou hodnotu, bude mít položka hodnocení pouze jediné pole pro obecný komentář.</P>
View
9 lang/cs/help/workshop/numberofassessors.html
@@ -1,9 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Počet spolužáků-hodnotitelů </B></P>
-
-<P>Úkol bodovaný spolužáky má obvykle zhruba mezi třemi a osmi hodnotiteli. To znamená, že ve fázi bodování spolužáků bude každý student požádán, aby obodoval tento počet prací ostatních studentů ve třídě. Čím obsáhlejší z hlediska obsahu úkol je, tím menší by tento počet měl být, jinak se bodovací zátěž pro studenty stane příliš obtížná. Přesto by měl každý student shlédnout dostatečný počet ukázek, aby si utvořil představu, co tvoří dobrou práci a co špatnou. Kromě toho, aby bylo hodnocení bodovacího výkonu studenta smysluplné, čím vyšší bude počet bodování spolužáků, tím lépe. Tento výkon pravděpodobně nebude platný pokud každý student provede pouze tři nebo čtyři bodování.
-
-<P>Za předpokladu, že je k dispozici dostatečný počet odevzdaných prací (tj. deset a více), přidělí systém každému studentovi alespoň jednu &quot;dobrou&quot; a jednu &quot;špatnou&quot;. To však může být uskutečněno pouze pokud učitel oboduje práce PŘED tím, než je práce k obodování hodnotícím spolužákům přidělena. Učitel nicméně NEMUSÍ obodovat veškeré práce, vzorek je dostačující. Učitelovo obodování kromě toho NEMUSÍ být obodování konečné, předběžné obodování je dostačující. Všimněte si nicméně, že pokud je nastavení, aby učitelova bodování byla ukázána, zapnutá, jsou tato bodování studentům na konci fáze odevzdání úkolů ukázána.
-
-<P>Počet hodnotících spolužáků může být nula. V takovém případě se z úkolu stává buď úkol, který si žák oboduje sám (pokud je tato volba zapnutá), či běžný úkol, který oboduje učitel.
-
-</P>
View
112 lang/cs/help/workshop/overallocation.html
@@ -1,112 +0,0 @@
-<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
-<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
-xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
-xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
-
-<head>
-<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1250">
-<meta name=ProgId content=Word.Document>
-<meta name=Generator content="Microsoft Word 10">
-<meta name=Originator content="Microsoft Word 10">
-<link rel=File-List href="overallocation_soubory/filelist.xml">
-<!--[if gte mso 9]><xml>
- <o:DocumentProperties>
- <o:Author>viktor</o:Author>
- <o:LastAuthor>viktor</o:LastAuthor>
- <o:Revision>2</o:Revision>
- <o:TotalTime>0</o:TotalTime>
- <o:Created>2004-03-16T16:14:00Z</o:Created>
- <o:LastSaved>2004-03-16T16:15:00Z</o:LastSaved>
- <o:Pages>1</o:Pages>
- <o:Words>162</o:Words>
- <o:Characters>958</o:Characters>
- <o:Company>HaP</o:Company>
- <o:Lines>7</o:Lines>
- <o:Paragraphs>2</o:Paragraphs>
- <o:CharactersWithSpaces>1118</o:CharactersWithSpaces>
- <o:Version>10.2625</o:Version>
- </o:DocumentProperties>
-</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
- <w:WordDocument>
- <w:SpellingState>Clean</w:SpellingState>
- <w:GrammarState>Clean</w:GrammarState>
- <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
- <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
- </w:WordDocument>
-</xml><![endif]-->
-<style>
-<!--
- /* Style Definitions */
- p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
- {mso-style-parent:"";
- margin:0cm;
- margin-bottom:.0001pt;
- mso-pagination:widow-orphan;
- font-size:12.0pt;
- font-family:"Times New Roman";
- mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
-p
- {font-size:12.0pt;
- font-family:"Times New Roman";
- mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
-@page Section1
- {size:595.3pt 841.9pt;
- margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
- mso-header-margin:35.4pt;
- mso-footer-margin:35.4pt;
- mso-paper-source:0;}
-div.Section1
- {page:Section1;}
--->
-</style>
-<!--[if gte mso 10]>
-<style>
- /* Style Definitions */
- table.MsoNormalTable
- {mso-style-name:"Normální tabulka";
- mso-tstyle-rowband-size:0;
- mso-tstyle-colband-size:0;
- mso-style-noshow:yes;
- mso-style-parent:"";
- mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
- mso-para-margin:0cm;
- mso-para-margin-bottom:.0001pt;
- mso-pagination:widow-orphan;
- font-size:10.0pt;
- font-family:"Times New Roman";}
-</style>
-<![endif]-->
-<meta name=CREATED content="20040309;15471997">
-<meta name=CHANGED content="20040309;16334386">
-</head>
-
-<body lang=CS style='tab-interval:35.4pt'>
-
-<div class=Section1>
-
-<p align=center style='text-align:center'><b>Rozdělení úkolů</b></p>
-
-<p>V této fázi se rozhoduje, zda je počet hodnocení rozdělený mezi spoluľáky,
-vyrovnaný nebo ne. Termín „vyrovnaný“ se vztahuje k tomu, kolikrát je
-jednotlivá práce přidělena k ohodnocení. Je-li míra rovnosti rozdělování na
-nule, tak je četnost přidělení u kaľdé práce stejná, počet je vyrovnaný. Je-li
-míra rozdělení nastavena na jedna, pak některé práce mohou být předloľeny k
-ohodnocení víckrát a naopak. Počet je tedy nevyrovnaný. V případě nastavení
-míry rozdělení na dva, dochází k větąí nevyrovnanosti.</p>
-
-<p>V ideálním případě by počet hodnocení měl být vyrovnaný. Problémem je, ľe
-někteří studenti nedostanou k hodnocení své penzum prací, dokud nejsou vąechny
-práce odevzdány. Je-li míra rozdělení nastavena na jedna, pak studenti dostanou
-svou dávku úkolů, aniľ by museli čekat na poslední odevzdání. Čekání na
-poslední odevzdání se jeątě více eliminuje je-li míra rozdělení nastavena na
-dva.</p>
-
-<p>Pokud se stupeň přerozdělení změní z výchozí hodnoty 0 na jedničku, pak při
-počtu odevzdání 5, bude kaľdé z odevzdání hodnoceno vícekrát (4krát 5krát, nebo
-i 6krát) a vyhodnocování budou probíhat bez prodlev. </p>
-
-</div>
-
-</body>
-
-</html>
View
11 lang/cs/help/workshop/resubmit.html
@@ -1,11 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Opakované odevzdání úkolů </B></P>
-
-<P>Studenti standardně nemohou své úkoly odevzdat opakovaně, povoleno mají pouze jedno odevzdání.</P>
-
-<P>Pokud tuto volbu zapnete, tak budou studenti mít povoleno odevzdat k tomuto úkolu více než jednu práci. To může být užitečné pokud učitel chce studenty motivovat k lepší práci opakovaným procesem. </P>
-
-<P>Hodnocení odevzdaných úkolů je přiděleno na základě počtu hodnocení, kterými daná práce prošla. Tak je pravděpodobné, že studentovy nově odevzdané úkoly se stanou kandidáty pro hodnocení spolužáky. Pokud však student opakovaně odevzdá několik prací v rychlém sledu za sebou, pak pravděpodobnost, že budou zhodnoceny, mají všechny stejnou. Úkol NEupřednostňuje nověji odevzdané úkoly.
-
-<P>Když se vypočítává konečný počet bodů studenta, používá se odevzdaný úkol s nejvyšším počtem bodů. Nejvyšší počet bodů zde znamená váženou kombinaci bodů od učitele a bodů od spolužáků, pokud je obojí dostupné.
-
-</P>
View
7 lang/cs/help/workshop/selfassessment.html
@@ -1,7 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Sebehodnocení</B></P>
-
-<P>Úkol ve workshopu může volitelně obsahovat studentovu vlastní práci v sadě prací, o jejichž zhodnocení je každý student požádán. To znamená, že pokud je počet studentských prací, které každý student musí zhodnotit stanoven například na pět, tak je každý student požádán, aby zhodnotil šest prací, z nichž jedna je jeho vlastní.
-
-<P>Pokud je počet studentských prací stanoven na nulu, a nastavení sebehodnocení je zapnuté, tak se úkol stává úkolem, který si student zhodnotí sám. To může či nemusí zahrnovat učitelovo obodování, v závislosti na učitelově rozhodnutí.
-
-</P>
View
25 lang/cs/help/workshop/showinggrades.html
@@ -1,25 +0,0 @@
-<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
-<HTML>
-<HEAD>
- <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
- <TITLE></TITLE>
- <META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice.org 1.1.0 (Win32)">
- <META NAME="CREATED" CONTENT="20040309;14460496">
- <META NAME="CHANGED" CONTENT="20040309;14511486">
-</HEAD>
-<BODY LANG="cs-CZ" DIR="LTR">
-<P ALIGN=CENTER><B>Skrývání zobrazení bodů</B></P>
-<P>Tato volba se může použít u workshopu, kde je nutná shoda studentů
-na jednotlivých hodnoceních. Smyslem je zobrazit studentům, kteří
-jsou hodnoceni, body a komentáře spolužáků, vztahující se k jejich
-výkonu. Při zobrazení komentářů bez bodování může docházet k živějším
-diskusím.
-</P>
-<P>Bodování spolužáky lze skrýt, dokud není dosaženo shody. Shody lze
-dosáhnout pouze prostřednictvím komentářů. Pokud se komentáře zásadně
-neshodují s dosaženými body, tak se hodnocený student může obrátit na
-učitele.</P>
-<P><BR><BR>
-</P>
-</BODY>
-</HTML>
View
22 lang/cs/help/workshop/specimen.html
@@ -1,22 +0,0 @@
-<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
-<HTML>
-<HEAD>
- <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
- <TITLE></TITLE>
- <META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice.org 1.1.0 (Win32)">
- <META NAME="CREATED" CONTENT="20040309;14430528">
- <META NAME="CHANGED" CONTENT="20040309;14445173">
-</HEAD>
-<BODY LANG="cs-CZ" DIR="LTR">
-<P ALIGN=CENTER> <B>Vzor formuláře hodnocení</B></P>
-<P>Na této stránce je zobrazena skutečná podoba formuláře, který se
-používá při hodnocení vašich úkolů. Stejný formulář má k dispozici
-váš učitel. S tímto formulářem budete pracovat i vy a vaši spolužáci
-při vzájemném hodnocení.</P>
-<P>Mějte prosím na paměti, že ačkoli můžete do tohoto formuláře
-zadávat body, tyto změny NEBUDOU uchovány. Jedná se pouze o vzorový
-formulář.</P>
-<P><BR><BR>
-</P>
-</BODY>
-</HTML>
View
10 lang/cs/help/workshop/submissionofexamples.html
@@ -1,10 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Odevzdání učitelových ukázek </B></P>
-
-<P>Pokud jsou studenti požádáni, aby ohodnotili nějaké ukázkové práce předtím než odevzdají práci vlastní, použije učitel k odevzdání takové práce tento odkaz. Učitel může odevzdat libovolný počet prací. Pokud je počet prací vyšší než počet ukázkových hodnocení, které každý student musí provést, tak je práce přidělena náhodně, ale vyváženě. Systém se snaží zajistit, aby každá z ukázek byla přidělena studentům stejně často. Přidělení je náhodné v tom, že pokud je například odevzdáno deset ukázek, tak je vysoce nepravděpodobné, že prvnímu studentovi budou k hodnocení přiděleny odevzdané úkoly 1, 2 a 3.</P>
-
-<P>Pokud učitel odevzdá nižší počet ukázek než kolik jich je v odpovídajícím parametru úkolu, dostanou studenti k hodnocení pouze ty příklady. </P>
-
-<P>Poté, co učitel odevzdá ukázky, je pro něj užitečné tyto ukázky zhodnotit, i kdyby to mělo být pouze částečně. Tato hodnocení jsou pro učitele soukromá, v žádném stádiu během úkolu NEJSOU žákům ukázány. Jsou však ukázány učiteli když se učitel podívá na hodnocení ukázek studenty.
-Když boduje hodnocení studentem, vidí učitel své vlastní hodnocení na začátku stránky a hodnocení stejné práce studentem na konci stránky. &quot;Extra&quot;
- hodnocení slouží jako zdroj literatury a připomínka klíčových bodů obsažených v ukázce.
-</P>
View
7 lang/cs/help/workshop/teachersgradings.html
@@ -1,7 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Zobrazení bodů učitele</B></P>
-
-<P>Úkol bodovaný spolužáky může volitelně komentáře a body učitele zpřístupnit studentům. Je-li to třeba, jsou tyto komentáře a body ukázány po termínu odevzdání úkolu, nebo později, pokud v té chvíli body ještě nejsou přístupné. Komentáře a body učitele mohou studentům pomoct, když provádí hodnocení prací svých spolužáků.
-
-<P>Všimněte si, že i v případě, že je bodování spolužáky anonymní, jsou učitelovy body vždy ukázány studentům s učitelovým jménem a, je-li dostupná, jejich fotografií.
-
-</P>
View
4 lang/cs/help/workshop/ungradedassessments_student.html
@@ -1,4 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Nebodovaná hodnocení (Úkoly odevzdané studenty)</B></P>
-
-<P><B>Hodnocení úkolů odevzdaných studenty</B> Toto jsou hodnocení navzájem provedená spolužáky na svých pracích. Obecně tato hodnocení NEMUSÍ být bodována učitelem. Za předpokladu, že každý z úkolů odevzdaných studenty je hodnocen přibližně pětkrát, může systém vhodně posoudit individuální hodnotící výkon studentů. Pokud je počet hodnocení spolužáky nízký, tak učitel může chtít tato hodnocení obodovat. Jakékoliv body udělené hodnocením je možno vzít v úvahu při výpočtu konečného počtu bodů pro studenty.
-</OL>
View
6 lang/cs/help/workshop/ungradedassessments_teacher.html
@@ -1,6 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Nebodovaná hodnocení (Úkoly odevzdané učiteli)</B></P>
-
-<P><B>Hodnocení úkolů odevzdaných učiteli</B> Toto jsou hodnocení ukázkových prací, které úkol studentům ukládá provést před tím, než smí odevzdat svou vlastní práci. Obecně by tato hodnocení měla být bodována učitelem. Tato hodnocení ukážou, zda student rozumí úkolu a případně poskytnou užitečnou odpověď učiteli, zda-li je nutné nějaké opatření, které by vyladilo úkol. Dále, pokud je hodnocení bodováno, jsou učitelovy komentáře zpřístupněny studentovi. Ty mohou studentovi sloužit jako cenné poučení při přípravě jeho vlastní práce na úkolu. </P>
-
- <P>Tato hodnocení nemusí být bodována. Ponechání hodnocení ukázek studentem nebodováno když NEJSOU, zabrání studentovi v odevzdání jeho práce. Přesto se doporučuje, aby alespoň vzorek hodnocení byl z výše uvedených důvodů obodován.</P>
-

0 comments on commit c970d60

Please sign in to comment.