Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

pollished some ugly and unclear translations, based on various userco…

…mments
  • Loading branch information...
commit ca433c0170691b3b9a98781225d6ac49fb523ac2 1 parent f42cd72
koenr authored
Showing with 12 additions and 12 deletions.
  1. +12 −12 lang/nl/quiz.php
View
24 lang/nl/quiz.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.2 development (2004021700)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.2.1 beta (2004032200)
$string['acceptederror'] = 'Geaccepteerde fout';
@@ -63,14 +63,14 @@
$string['eachattemptbuildsonthelast'] = 'Elke poging bouwt voort op de vorige';
$string['editcategories'] = 'Bewerk de categorieën ';
$string['editingdescription'] = 'Een beschrijving bewerken';
-$string['editingmatch'] = 'Een paren vraag bewerken';
+$string['editingmatch'] = 'Een kKoppelvraag bewerken';
$string['editingmultianswer'] = 'Ingebedde antwoorden (Cloze) bewerken';
$string['editingmultichoice'] = 'Een meerkeuzevraag bewerken';
$string['editingnumerical'] = 'Een numerieke vraag bewerken';
$string['editingquestion'] = 'Een vraag bewerken';
$string['editingquiz'] = 'Bewerk test';
-$string['editingrandom'] = 'Een willekeurige vraag bewerken';
-$string['editingrandomsamatch'] = 'Een willekeurige vraag met kort antwoord bewerken';
+$string['editingrandom'] = 'Een willekeurige set bewerken';
+$string['editingrandomsamatch'] = 'Een willekeurige kort antwoord koppelvraag bewerken';
$string['editingshortanswer'] = 'Een vraag met kort antwoord bewerken';
$string['editingtruefalse'] = 'Een waar/onwaar vraag bewerken';
$string['editquestions'] = 'Bewerk vragen';
@@ -101,7 +101,7 @@
$string['listitems'] = 'Lijst van items in de test';
$string['marks'] = 'Punten';
$string['match'] = 'Koppelen';
-$string['matchanswer'] = 'Gepaarde antwoord';
+$string['matchanswer'] = 'Koppel antwoord';
$string['missinganswer'] = 'Te weinig :ANSWER, :Lx, Rx stellingen voor de vraag op lijn $a. Je moet minstens twee mogelijke antwoorden opgeven';
$string['missingcorrectanswer'] = 'Het goede antwoord moet worden aangegeven';
$string['missingname'] = 'Naam voor de vraag ontbreekt';
@@ -118,8 +118,8 @@
$string['nomoreattempts'] = 'Een nieuwe poging is niet meer toegestaan';
$string['noquestions'] = 'Er zijn nog geen vragen toegevoegd';
$string['noresponse'] = 'Geen reactie';
-$string['noreview'] = 'Het is niet toegestaan om de antwoorden na te lezen en te verbeteren';
-$string['noreviewuntil'] = 'Het is niet toegestaan om deze test na te lezen tot $a';
+$string['noreview'] = 'Je mag deze test niet opniew bekijken';
+$string['noreviewuntil'] = 'Tot $a mag je deze test niet opnieuw bekijken';
$string['notenoughsubquestions'] = 'Er zijn onvoldoende deelvragen gedefinieerd!<br>Wil je teruggaan en deze vraag herstellen?';
$string['numerical'] = 'Numeriek';
$string['paragraphquestion'] = 'Vraagparagraaf niet ondersteund op lijn $a. De vraag wordt genegeerd';
@@ -137,12 +137,12 @@
$string['quizcloses'] = 'Test gaat dicht';
$string['quiznotavailable'] = 'De test zal nog niet beschikbaar zijn tot : $a ';
$string['quizopen'] = 'Open de test ';
-$string['random'] = 'Willekeurige set';
+$string['random'] = 'Willekeurige set vragen';
$string['randomcreate'] = 'Maak willekeurige vragen aan';
-$string['randomsamatch'] = 'Willekeurig korte antwoorden paren';
-$string['randomsamatchcreate'] = 'Maak willekeurige korte antwoorden paren vragen aan';
-$string['randomsamatchintro'] = 'Selecteer voor elk van de volgende vragen een passend antwoord (als paar) uit het menu.';
-$string['randomsamatchnumber'] = 'Aan te selecteren vragen';
+$string['randomsamatch'] = 'Willekeurig korte antwoorden koppelen';
+$string['randomsamatchcreate'] = 'Maak uit willekeurige korte antwoorden koppelvragen aan';
+$string['randomsamatchintro'] = 'Selecteer voor elk van de volgende vragen een passend antwoord uit het menu.';
+$string['randomsamatchnumber'] = 'Aantal te selecteren vragen';
$string['readytosend'] = 'Je staat op het punt om de test in te sturen zodat hij beoordeeld kan worden. Weet je zeker dat je door wilt gaan?';
$string['recentlyaddedquestion'] = 'Recent toegevoegde vraag!';
$string['regrade'] = 'Herbereken alle pogingen';
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.