Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

error in file (one ; too much)

  • Loading branch information...
commit ca946f96bcf8eee9fa23a6d24e2847168f922fa1 1 parent cacfc49
koenr authored

Showing 1 changed file with 26 additions and 25 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. +26 25 lang/vi_utf8/enrol_ldap.php
51 lang/vi_utf8/enrol_ldap.php
... ... @@ -1,8 +1,9 @@
1   -<?php // $Id$
  1 +<?PHP // $Id$
  2 + // enrol_ldap.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
  3 +
2 4
3   -$string['enrolname'] = 'LDAP';
4 5 $string['description'] = '<p>Bạn có thể sử dụng một máy chủ LDAP để điều khiển việc kết nạp của bạn.
5   - Giả sử rằng biểu đồ hình cây LDAP của bạn chứa các nhóm mà nó sắp xếp
  6 +Giả sử rằng biểu đồ hình cây LDAP của bạn chứa các nhóm mà nó sắp xếp
6 7 các cua học, và mỗi cái trong số các nhóm/các cua học đó sẽ có các mục thành viên
7 8 để sắp xếp theo ý kiến của các học viên.</p>
8 9 <p>Nó giả sử rằng các cua học được định nghĩa như các nhóm trong
@@ -20,18 +21,29 @@
20 21 <em>kết nạp /ldap/enrol_ldap_sync.php</em>.</p>
21 22 <p>Plugin này cũng có thể được thiết lập tự động tạo
22 23 các cua học mới khi các nhóm mới xuất hiện trong LDAP.</p>';
23   -$string['enrol_ldap_server_settings'] = ' Các thiết lập máy chủ LDAP';
24   -$string['enrol_ldap_host_url'] = 'Chỉ ra máy chủ LDAP trong biểu mẫu URL giống như
25   - \'ldap://ldap.myorg.com/\'
26   - hoặc \'ldaps://ldap.myorg.com/\'';
27   -$string['enrol_ldap_version'] = 'Phiên bản của giao thức LDAP máy chủ của bạn đang sử dụng.';
  24 +$string['enrol_ldap_autocreate'] = 'Các cua học có thể được tạo một cách tự động khi
  25 + có số lượng người tham gia cua học mà nó chưa tồn tại trong
  26 + Moodle.';
  27 +$string['enrol_ldap_autocreation_settings'] = 'Các thiết lập tạo cua học một cách tự động';
28 28 $string['enrol_ldap_bind_dn'] = 'Nếu bạn muốn sử dụng một người dùng ràng buộc (bind-user) để tìm kiếm người dùng,
29 29 chỉ ra nó ở đây. Cái gì đó giống như
30 30 \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
31 31 $string['enrol_ldap_bind_pw'] = 'Mật khẩu đối với người dùng ràng buộc.';
32   -$string['enrol_ldap_student_settings'] = 'Các thiết lập kết nạp học viên';
33   -$string['enrol_ldap_teacher_settings'] = 'Các thiết lập kết nạp giáo viên';
  32 +$string['enrol_ldap_category'] = 'Danh mục đối với các cua học được tạo tự động.';
  33 +$string['enrol_ldap_course_fullname'] = 'Tuỳ chọn: Trường LDAP nhận tên đầy đủ từ.';
  34 +$string['enrol_ldap_course_idnumber'] = 'Sắp xếp theo một định danh duy nhất trong LDAP, thông thường
  35 + <em>cn</em> hoặc <em>uid</em>. Nó được đề nghị rằng
  36 + khoá giá trị nếu bạn đang sử dụng việc tạo cua học tự động.';
34 37 $string['enrol_ldap_course_settings'] = 'Các thiết lập kết nạp cua học';
  38 +$string['enrol_ldap_course_shortname'] = 'Tuỳ chọn: Trương LDAP nhận tên rút gọn từ.';
  39 +$string['enrol_ldap_course_summary'] = 'Tuỳ chọn: Trường LDAP nhận tóm tắt từ.';
  40 +$string['enrol_ldap_editlock'] = 'Giá trị khoá';
  41 +$string['enrol_ldap_host_url'] = 'Chỉ ra máy chủ LDAP trong biểu mẫu URL giống như
  42 + \'ldap://ldap.myorg.com/\'
  43 + hoặc \'ldaps://ldap.myorg.com/\'';
  44 +$string['enrol_ldap_objectclass'] = 'Lớp đối tượng được sử dụng để tìm kiếm các cua học. Thông thường
  45 + \'posixGroup\'.';
  46 +$string['enrol_ldap_server_settings'] = ' Các thiết lập máy chủ LDAP';
35 47 $string['enrol_ldap_student_contexts'] = 'Danh sách các ngữ cảnh mà ở đó sự kết nạp các nhóm cùng với các học viên
36 48 được chỉ ra. Ngăn cách các ngữ cảnh khác nhau bởi dấu
37 49 \';\'. Ví dụ:
@@ -39,6 +51,7 @@
39 51 $string['enrol_ldap_student_memberattribute'] = 'Thuộc tính thành viên, khi người dùng là thành viên
40 52 (được kết nạp) của môt nhóm. Theo cách thông thường \'member\'
41 53 hoặc \'memberUid\'.';
  54 +$string['enrol_ldap_student_settings'] = 'Các thiết lập kết nạp học viên';
42 55 $string['enrol_ldap_teacher_contexts'] = 'Danh sách các ngữ cảnh mà ở đó các nhóm cùng với giáo viên
43 56 được xác định. Ngăn cách các ngữ cảnh khác nhau bởi dấu
44 57 \';\'. Ví dụ:
@@ -46,23 +59,11 @@
46 59 $string['enrol_ldap_teacher_memberattribute'] = 'Thuộc tính thành viên, khi người sử dụng là thành viên
47 60 của một nhóm. Thông thường \'member\'
48 61 hoặc \'memberUid\'.';
49   -$string['enrol_ldap_autocreation_settings'] = 'Các thiết lập tạo cua học một cách tự động';
50   -$string['enrol_ldap_autocreate'] = 'Các cua học có thể được tạo một cách tự động khi
51   - có số lượng người tham gia cua học mà nó chưa tồn tại trong
52   - Moodle.';
53   -$string['enrol_ldap_objectclass'] = 'Lớp đối tượng được sử dụng để tìm kiếm các cua học. Thông thường
54   - \'posixGroup\'.';
55   -$string['enrol_ldap_category'] = 'Danh mục đối với các cua học được tạo tự động.';
  62 +$string['enrol_ldap_teacher_settings'] = 'Các thiết lập kết nạp giáo viên';
56 63 $string['enrol_ldap_template'] = 'Tuỳ chọn: Các cua học được tạo một cách tự động có thể copy
57 64 các thiết lập của chúng từ một cua học tạm thời.';
58 65 $string['enrol_ldap_updatelocal'] = 'Cập nhật dữ liệu cục bộ ';
59   -$string['enrol_ldap_editlock'] = 'Giá trị khoá';
  66 +$string['enrol_ldap_version'] = 'Phiên bản của giao thức LDAP máy chủ của bạn đang sử dụng.';
  67 +$string['enrolname'] = 'LDAP';
60 68
61   -$string['enrol_ldap_course_idnumber'] = 'Sắp xếp theo một định danh duy nhất trong LDAP, thông thường
62   - <em>cn</em> hoặc <em>uid</em>. Nó được đề nghị rằng
63   - khoá giá trị nếu bạn đang sử dụng việc tạo cua học tự động.'; .';
64   -$string['enrol_ldap_course_shortname'] = 'Tuỳ chọn: Trương LDAP nhận tên rút gọn từ.';
65   -$string['enrol_ldap_course_fullname'] = 'Tuỳ chọn: Trường LDAP nhận tên đầy đủ từ.';
66   -$string['enrol_ldap_course_summary'] = 'Tuỳ chọn: Trường LDAP nhận tóm tắt từ.';
67   -
68 69 ?>

0 comments on commit ca946f9

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.