Permalink
Browse files

Fixed spelling errors

  • Loading branch information...
1 parent 846bf30 commit cb1eafa490c16f820cb708836badb5e8a46ebb6b gniske committed May 5, 2005
Showing with 53 additions and 53 deletions.
  1. +3 −3 lang/da/error.php
  2. +50 −50 lang/da/exercise.php
View
6 lang/da/error.php
@@ -3,7 +3,7 @@
$string['adminprimarynoedit'] = 'Den primære admin kan ikke rettet af andre';
-$string['confirmsesskeybad'] = 'Desværre, men din session key kunne ikke godkendes i denne forbindelse. Denne sikkerhedskontrol forhindre utilsigtet eller uautoriseret tilgang til vigtige funktioner for din profil. Er du sikker på at du virkelig vil udføre denne funktion.';
+$string['confirmsesskeybad'] = 'Desværre, men din session key kunne ikke godkendes i denne forbindelse. Denne sikkerhedskontrol forhindre utilsigtet eller uautoriseret tilgang til vigtige funktioner for din profil. Er du sikker på at du virkelig vil udføre denne funktion.';
$string['coursegroupunknown'] = 'Kursuset der hører sammen med gruppe $a er ikke specificeret';
$string['erroronline'] = 'Fejl på linje $a';
$string['fieldrequired'] = '\"$a\" er et påkrævet felt';
@@ -15,9 +15,9 @@
$string['modulerequirementsnotmet'] = 'Modul \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) kunne ikke installeres. Det kræver en nyere version af moodle (du bruger i øjenblikket $a->currentmoodle, du skal bruge $a->requiremoodle).';
$string['notavailable'] = 'Dette er ikke tilgængeligt lige nu';
$string['onlyeditown'] = 'Du kan kun rette i din egen information';
-$string['processingstops'] = 'Behandling stopper her. Efterfølgene poster ignoreres.';
+$string['processingstops'] = 'Behandling stopper her. Efterfølgende poster ignoreres.';
$string['restricteduser'] = 'Desværre, men din nuværende profil \"$a\" tillader ikke at gøre det.';
-$string['sessionipnomatch'] = 'Desværre, dit IPnummer ser ud til at være ændret siden du loggede ind. Denne sikkerhedsfunktion bør beskytte mod at andre overtager din identitet på sitet mens du er logget på sitet. Brugere bør normalt ikke få denne fejl. Hvis du ikke er klar over hvad det skyldes så prøv at kontakte sitets administrator.';
+$string['sessionipnomatch'] = 'Desværre, dit IP-nummer ser ud til at være ændret siden du loggede ind. Denne sikkerhedsfunktion bør beskytte mod at andre overtager din identitet på sitet mens du er logget på sitet. Brugere bør normalt ikke få denne fejl. Hvis du ikke er klar over hvad det skyldes så prøv at kontakte sitets administrator.';
$string['unknowncourse'] = 'Ukendt kursus med navnet \"$a\"';
$string['usernotaddederror'] = 'Bruger \"$a\" ikke tilføjet - ukendt fejl!';
$string['usernotaddedregistered'] = 'Bruger \"$a\" ikke tilføjet - registreret i forvejen.';
View
100 lang/da/exercise.php
@@ -7,20 +7,20 @@
$string['action'] = 'Handling';
$string['ago'] = '$a siden';
$string['amend'] = 'Ændre';
-$string['amendassessmentelements'] = 'Ændre vuderingselementer';
+$string['amendassessmentelements'] = 'Ændre vurderingselementer';
$string['amendtitle'] = 'Ændre titlen';
$string['analysis'] = 'Analyse';
-$string['assess'] = 'Vudere';
-$string['assessed'] = 'Vudered ';
-$string['assessment'] = 'Vudering';
-$string['assessmentby'] = 'Vuderet af $a';
-$string['assessmentform'] = 'Vuderings skema';
-$string['assessmentmadebythe'] = 'Vudering lavet af: $a';
-$string['assessmentofthissubmission'] = 'Vudering af dette indlæg ';
-$string['assessments'] = 'Vuderinger';
-$string['atthisstageyou'] = 'På dette tidspunkt er din opgave blevet vuderet<br />Hvis du vil ændrer på noget efter vuderingen, så husk at få revuderet din opgave<br /> Det kan du gøre ved at trykke på \'Revuder\' nedenfor. ';
-$string['awaitingassessmentbythe'] = 'Venter på vudering af $a';
-$string['clearlateflag'] = 'Fjern \"For sent\" flaget';
+$string['assess'] = 'Vurdere';
+$string['assessed'] = 'Vurdered ';
+$string['assessment'] = 'Vurdering';
+$string['assessmentby'] = 'Vurderet af $a';
+$string['assessmentform'] = 'Vurderings skema';
+$string['assessmentmadebythe'] = 'Vurdering lavet af: $a';
+$string['assessmentofthissubmission'] = 'Vurdering af dette indlæg ';
+$string['assessments'] = 'Vurderinger';
+$string['atthisstageyou'] = 'På dette tidspunkt er din opgave blevet vurderet<br />Hvis du vil ændrer på noget efter vurderingen, så husk at få revurderet din opgave<br /> Det kan du gøre ved at trykke på \'Revurder\' nedenfor. ';
+$string['awaitingassessmentbythe'] = 'Venter på vurdering af $a';
+$string['clearlateflag'] = 'Fjern \"For sent\" markeringen';
$string['comment'] = 'Kommentar';
$string['comparisonofassessments'] = 'Sammenligning af vurderinger';
$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Bekræft sletning af dette $a';
@@ -34,7 +34,7 @@
$string['deleting'] = 'Sletter';
$string['description'] = 'Beskrivelse';
$string['descriptionofexercise'] = 'I en arbejdsopgave skal du formulere opgaven til de $a så præcist som muligt i et worddokument eller som HTML. Denne fil skal så uploades før opgaves stilles til de $a. Det er også muligt at lave varianter over den samme opgave, igen som et worddokument eller HTML, der uploades til opgaven før den åbnes.';
-$string['detailsofassessment'] = 'Vuderings detaljer';
+$string['detailsofassessment'] = 'Vurderings detaljer';
$string['displayoffinalgrades'] = 'Vis endelig karakter';
$string['doubleupload'] = 'Advarsel: Denne aflevering er formodentligt blevet sendt to gange. Gå til administrationssiden og se om der er to afleveringer fra denne bruger indenfor en kort periode. Slet en af disse afleveringer før du går videre.';
$string['duedate'] = 'Afleverings dato';
@@ -45,31 +45,31 @@
$string['enterpassword'] = 'Skriv password';
$string['entriessaved'] = 'Indlæg gemt';
$string['errorbanded'] = 'Fejlbehæftet';
-$string['excellent'] = 'Udemærket';
-$string['exerciseassessments'] = 'Opgave vudering';
+$string['excellent'] = 'Udmærket';
+$string['exerciseassessments'] = 'Opgave vurdering';
$string['exercisefeedback'] = 'Tilbagemelding på opgave';
$string['exercisesubmissions'] = 'Afleveringer';
$string['fair'] = 'ok';
$string['generalcomment'] = 'General kommentar';
$string['good'] = 'Godt';
$string['gradeassessment'] = 'Vurderings karakter';
-$string['gradeforassessment'] = 'Karakter for vudering';
-$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Karakter for $a vudering';
+$string['gradeforassessment'] = 'Karakter for vurdering';
+$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Karakter for $a vurdering';
$string['gradeforsubmission'] = 'Karakter for aflevering';
$string['gradetable'] = 'Karakter tabel';
$string['gradinggrade'] = 'Vurderings karakter';
-$string['gradingstrategy'] = 'Vuderings strategi';
+$string['gradingstrategy'] = 'Vurderings strategi';
$string['handlingofmultiplesubmissions'] = 'Behandling af flere afleveringer';
$string['hidenamesfromstudents'] = 'Skjul navne fra studerende';
$string['incorrect'] = 'Forkert';
$string['late'] = 'For sent';
$string['lax'] = 'Lax';
-$string['leaguetable'] = 'Nivau for afleveringer';
-$string['mail1'] = 'Din opgave \'$a\' er blevet vuderet af';
-$string['mail2'] = 'Kommentare og karakter kan ses i arbejdsopgaven \'$a\'';
+$string['leaguetable'] = 'Niveau for afleveringer';
+$string['mail1'] = 'Din opgave \'$a\' er blevet vurderet af';
+$string['mail2'] = 'Kommentarer og karakter kan ses i arbejdsopgaven \'$a\'';
$string['mail3'] = 'Du kan se det i din arbejdsopgave';
-$string['mail6'] = 'Din vudering af afleveringen \'$a\' er blevet gennemslæst.';
-$string['mail7'] = 'Kommentare fra $a kan ses i arbejdsopgaven.';
+$string['mail6'] = 'Din vurdering af afleveringen \'$a\' er blevet gennemlæst.';
+$string['mail7'] = 'Kommentarer fra $a kan ses i arbejdsopgaven.';
$string['managingassignment'] = 'Ordne opgaven';
$string['maximum'] = 'Maksimum';
$string['maximumgradeforstudentassessments'] = 'Maksimum karakter for student vurderinger: $a';
@@ -85,17 +85,17 @@
$string['nosubmissions'] = 'Ingen afleveringer';
$string['notassessedyet'] = 'Ikke vurderet endnu';
$string['notavailable'] = 'Ikke tilgængelig';
-$string['noteonassessmentelements'] = 'Læg mærke til at karaktergivningen er delt op i flere \'Vuderingselemente\'<br />
-Dette gør karaktergivningen lettere og mere ensartet. Som underviser skal du beskrive disse <br /> vuderingselementer før arbejdsopgaven gøres tilgængelig for eleverne. Det gøres ved <br /> at klikke på arbejdsopgaven, hvis der ikke er defineret nogle vuderingselementer vil du blive spurgt om du ønsker at tilføje nogle. Du kan ændre antallet af vuderingselementer vha. \'Ret opgaven\' siden. <br />
-Selve vuderingselementerne kan ændres fra \"Ændre vuderingselementer\" siden.';
+$string['noteonassessmentelements'] = 'Læg mærke til at karaktergivningen er delt op i flere \'Vurderingselemente\'<br />
+Dette gør karaktergivningen lettere og mere ensartet. Som underviser skal du beskrive disse <br /> vurderingselementer før arbejdsopgaven gøres tilgængelig for eleverne. Det gøres ved <br /> at klikke på arbejdsopgaven, hvis der ikke er defineret nogle vuderingselementer vil du blive spurgt om du ønsker at tilføje nogle. Du kan ændre antallet af vurderingselementer vha. \'Ret opgaven\' siden. <br />
+Selve vurderingselementerne kan ændres fra \"Ændre vurderingselementer\" siden.';
$string['noteongradinggrade'] = 'Denne karakter er en målestok for hvor meget overensstemmelse der er mellem din vurdering af <br />dit arbejde af $a. Jo højere karakter her, jo større overensstemmelse er der mellem vurderingerne.';
$string['noteonstudentassessments'] = '{Karakter fra studerende / karakter fra læreren}';
$string['notgraded'] = 'Ikke bedømt';
$string['notitlegiven'] = 'Ingen titel';
-$string['numberofassessmentelements'] = 'Antal kommentare, Vuderingselementer, Karakterskalaer, Succeskriterie eller kategori i en rubrik.';
-$string['numberofcriterionelements'] = 'Der skal være mere end eet kriterieelement.';
+$string['numberofassessmentelements'] = 'Antal kommentarer, Vurderingselementer, Karakterskalaer, Succeskriteriet eller kategori i en rubrik.';
+$string['numberofcriterionelements'] = 'Der skal være mere end ét kriterieelement.';
$string['numberofentries'] = 'Antal indlæg';
-$string['numberofentriesinleaguetable'] = 'Antal indlæg i nivauer for afleveringer';
+$string['numberofentriesinleaguetable'] = 'Antal indlæg i niveauer for afleveringer';
$string['numberofnegativeresponses'] = 'Antal negative svar';
$string['onesubmission'] = 'En aflevering';
$string['optionaladjustment'] = 'Valgfri justering';
@@ -104,61 +104,61 @@
$string['phase'] = 'Fase';
$string['phase1'] = 'Øvelses opsætning';
$string['phase1short'] = 'Opsætning';
-$string['phase2'] = 'Tillad $a vuderinger og aflevering';
+$string['phase2'] = 'Tillad $a vurderinger og aflevering';
$string['phase2short'] = 'Åben';
-$string['phase3'] = 'Stop $a vuderinger og aflevering';
+$string['phase3'] = 'Stop $a vurderinger og aflevering';
$string['phase3short'] = 'Lukket';
-$string['pleasegradetheassessment'] = 'Bedøm denne vudering af denne aflevering af $a';
+$string['pleasegradetheassessment'] = 'Bedøm denne vurdering af denne aflevering af $a';
$string['pleasemakeyourownassessment'] = 'Prøv at lave din egen bedømmelse af det du har afleveret fra $a.<br />
-Læg mærke til at vurderingsskemaet som standard bliver vist med den studerende\'s vurdering. <br />Du kan ændre på vurderingen hvis det er nødvendigt og så klikke på en<br />af knabberne i bunden af siden. ';
-$string['pleasesubmityourwork'] = 'Aflever venlist dit arbejde ved hjælp af denne formuler.';
-$string['pleaseusethisform'] = 'Udfyld venlist denne formular når du har<br /> udført opgaven som beskrevet nedenfor.';
-$string['pleaseviewtheexercise'] = 'Du kan se opgavens indhold nedenfor ved at klikke på opgavens title.<br />Du skal så følge instruktionerne i opgaven. <br />Når du er tilfreds med resultatet<br /> skal du trykke på \'Vurder\' eller \'Revuder\' linket til <br />højre for titlen. Når du er færdig med vuderingen vil<br /> du få at vide hvad der så skal ske.';
+Læg mærke til at vurderingsskemaet som standard bliver vist med den studerendes vurdering. <br />Du kan ændre på vurderingen hvis det er nødvendigt og så klikke på en<br />af knapperne i bunden af siden. ';
+$string['pleasesubmityourwork'] = 'Aflever venligst dit arbejde ved hjælp af denne formuler.';
+$string['pleaseusethisform'] = 'Udfyld venligst denne formular når du har<br /> udført opgaven som beskrevet nedenfor.';
+$string['pleaseviewtheexercise'] = 'Du kan se opgavens indhold nedenfor ved at klikke på opgavens title.<br />Du skal så følge instruktionerne i opgaven. <br />Når du er tilfreds med resultatet<br /> skal du trykke på \'Vurder\' eller \'Revurder\' linket til <br />højre for titlen. Når du er færdig med vurderingen vil<br /> du få at vide hvad der så skal ske.';
$string['poor'] = 'Ringe';
$string['present'] = 'Tilstede';
$string['reasonforadjustment'] = 'Årsag til ændring';
-$string['reassess'] = 'Revuder';
+$string['reassess'] = 'Revurder';
$string['regradestudentassessments'] = 'Ombedøm student vurderinger';
$string['resubmissionfor'] = 'Ny aflevering for $a';
-$string['resubmitnote'] = '* betyder at $a kan aflever igen senere. <br /> Denne mulighed kan gives til enhver aflevering ved at revudere det og trykke på<br /> <b>\'Tillad flere afleveringer\'</b> knappen<br />Eleven kan så aflevere opgaven igen. Sålænge denne mulig er tilstede kan eleven aflevere <b>enhver</b> opgave igen. ';
+$string['resubmitnote'] = '* betyder at $a kan aflever igen senere. <br /> Denne mulighed kan gives til enhver aflevering ved at revurdere det og trykke på<br /> <b>\'Tillad flere afleveringer\'</b> knappen<br />Eleven kan så aflevere opgaven igen. Så længe denne mulig er til stede kan eleven aflevere <b>enhver</b> opgave igen. ';
$string['rubric'] = 'Rubrik';
$string['savedok'] = 'Gemt OK';
$string['saveentries'] = 'Gem indlæg';
-$string['savemyassessment'] = 'Gem min vudering';
+$string['savemyassessment'] = 'Gem min vurdering';
$string['saveweights'] = 'Gem vægtning';
$string['scale10'] = 'Score ud af 10';
$string['scale100'] = 'Score ud af 100';
$string['scale20'] = 'Score ud af 20';
$string['scalecorrect'] = '2 point rigtig/forkert skala';
$string['scaleexcellent4'] = '4 point Godt/Ringe skala';
-$string['scaleexcellent5'] = '5 point Udemærket/Uacceptablet skala';
-$string['scaleexcellent7'] = '7 point Udemærket/Uacceptablet skala';
+$string['scaleexcellent5'] = '5 point Udmærket/Uacceptabelt skala';
+$string['scaleexcellent7'] = '7 point Udmærket/Uacceptabelt skala';
$string['scalegood3'] = '3 point God/Ringe skala';
$string['scalepresent'] = '2 point afleveret/mangler skala';
$string['scaleyes'] = '2 point Ja/Nej skala';
-$string['specimenassessmentform'] = 'Eksempel vuderings formular';
+$string['specimenassessmentform'] = 'Eksempel vurderings formular';
$string['standarddeviation'] = 'Normal afvigelse';
$string['strict'] = 'Streng';
$string['studentallowedtoresubmit'] = '$a KAN aflevere flere gange';
-$string['studentassessments'] = '$a Vuderinger';
+$string['studentassessments'] = '$a Vurderinger';
$string['studentnotallowed'] = '$a kan IKKE aflevere flere gange';
$string['studentsubmissions'] = '$a afleveringer';
-$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a elev afleveringer til vudering';
+$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a elev afleveringer til vurdering';
$string['submission'] = 'Aflevering';
$string['submissions'] = 'Afleveringer';
$string['submissionsnowclosed'] = 'Mulighed for aflevering er lukket. - Afleveringsfristen er overskredet.';
$string['submitexercisedescription'] = 'Beskriv opgavens indhold.';
$string['submitted'] = 'Afleveret';
$string['submittedby'] = 'Afleveret af';
$string['suggestedgrade'] = 'Foreslået karakter';
-$string['teacherassessment'] = '$a Vudering';
+$string['teacherassessment'] = '$a Vurdering';
$string['teacherassessmenttable'] = '$a vurderingstabel';
$string['teacherscomment'] = 'Lærerens kommentar';
$string['theexercise'] = 'Øvelsen';
$string['theexerciseandthesubmissionby'] = 'Øvelsen og afleveringer af $a';
$string['thegradeis'] = 'Karakteren er $a';
$string['thereisfeedbackfromthe'] = 'Der er tilbagemelding fra $a';
-$string['thisisaresubmission'] = 'Der er afleveret en opgave igen af $a.<br />Din vudering af den forrige aflevering er vist.<br />After at have set på den nye aflevering, så kan du rette på vuderingen<br /> og trykke på knabberner nederst på siden.';
+$string['thisisaresubmission'] = 'Der er afleveret en opgave igen af $a.<br />Din vurdering af den forrige aflevering er vist.<br />Efter at have set på den nye aflevering, så kan du rette på vurderingen<br /> og trykke på knapperner nederst på siden.';
$string['title'] = 'Titel';
$string['typeofscale'] = 'Type af skala';
$string['unassessed'] = '$a ej bedømt';
@@ -173,13 +173,13 @@
$string['viewteacherassessment'] = 'Vis $a vurderinger.';
$string['warningonamendingelements'] = 'ADVARSEL: Der <b>er</b> afleveret opgaver. <br /> Du BØR IKKE ændre antallet af elementer, skalaer eller vægtninger.';
$string['weightederrorcount'] = 'Vægtet antal fejl: $a';
-$string['weightforgradingofassessments'] = 'Vægt af bedømmelse af vuderinger';
-$string['weightforteacherassessments'] = 'Vægt af $a vuderinger';
+$string['weightforgradingofassessments'] = 'Vægt af bedømmelse af vurderinger';
+$string['weightforteacherassessments'] = 'Vægt af $a vurderinger';
$string['weights'] = 'Vægtninger';
-$string['weightssaved'] = 'Vægtninher er gemt';
+$string['weightssaved'] = 'Vægtninger er gemt';
$string['weightsusedforoverallgrade'] = 'Vægtninger brugt til overordnet karakter';
$string['wrongpassword'] = 'Forkert password for denne opgave';
-$string['yourassessment'] = 'Din vudering';
+$string['yourassessment'] = 'Din vurdering';
$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Skriv tilbagemelding her';
$string['yoursubmission'] = 'Din aflevering';

0 comments on commit cb1eafa

Please sign in to comment.