Permalink
Browse files

Improved and extended

  • Loading branch information...
1 parent 4252895 commit cb2a3ab4b78e3c332cb9546cd9d6a28bdbf6af5e stigbjarne committed Dec 16, 2003
Showing with 1,388 additions and 1,052 deletions.
  1. +45 −36 lang/no/assignment.php
  2. +21 −17 lang/no/choice.php
  3. +23 −14 lang/no/docs/files.php
  4. +129 −118 lang/no/forum.php
  5. +32 −29 lang/no/journal.php
  6. +787 −501 lang/no/moodle.php
  7. +151 −104 lang/no/quiz.php
  8. +38 −25 lang/no/resource.php
  9. +162 −208 lang/no/survey.php
View
@@ -1,36 +1,45 @@
-<?PHP
-$string['assignmentdetails'] = "Oppgavedetaljer";
-$string['assignmentname'] = "Oppgavenavn";
-$string['assignmenttype'] = "Oppgavetype";
-$string['description'] = "Beskrivelse";
-$string['duedate'] = "Leveringsdato";
-$string['early'] = "\$a før tiden";
-$string['failedupdatefeedback'] = "Kunne ikke oppdatere tilbakesvar for levering til \$a";
-$string['feedbackupdated'] = "Tilbakesvar for levering oppdatert for \$a brukere";
-$string['late'] = "\$a for sent";
-$string['maximumgrade'] = "Maks karakter/poeng";
-$string['maximumsize'] = "Maks størrelse";
-$string['modulename'] = "Oppgave";
-$string['modulenameplural'] = "Oppgaver";
-$string['newsubmissions'] = "Leverte oppgaver";
-$string['notsubmittedyet'] = "Ingen oppgaver levert enda";
-$string['overwritewarning'] = "Advarsel: Laster du opp på nytt vil du overskrive evt. tidligere levert oppgave";
-$string['submissionfeedback'] = "Tilbakesvar ved levering";
-$string['submissions'] = "Leveringer";
-$string['submitassignment'] = "Lever din oppgave med skjemaet under";
-$string['submitted'] = "Levert";
-$string['typeoffline'] = "Frakoblet aktivitet";
-$string['typeuploadsingle'] = "Last opp en fil";
-$string['uploadbadname'] = "Filnavnet inneholdt ugyldige tegn og kunne ikke lastes opp";
-$string['uploadedfiles'] = "lastet opp filer";
-$string['uploaderror'] = "En feil oppstod ved lagring av filen på serveren";
-$string['uploadfailnoupdate'] = "Filen ble lastet opp uten problemer, men vi kunne ikke oppdatere din levering!";
-$string['uploadfiletoobig'] = "Beklager, filen er for stor (grensen er \$a bytes)";
-$string['uploadnofilefound'] = "Ingen fil ble funnet - er du sikker på at du valgte en å laste opp?";
-$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' ble lastet opp riktig men leveringen kunne ikke registreres!";
-$string['uploadsuccess'] = "Lastet opp '\$a' uten problemer";
-$string['viewfeedback'] = "Vis oppgavekarakterer og tilbakesvar";
-$string['viewsubmissions'] = "Vis \$a leverte oppgaver";
-$string['yoursubmission'] = "Din levering";
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // assignment.php - created with Moodle 1.1.1 (2003091111)
+
+
+$string['allowresubmit'] = 'Tillat ny innlevering';
+$string['assignmentdetails'] = 'Oppgavedetaljer';
+$string['assignmentmail'] = '\$a->teacher har sendt en tilbakemelding på din innlevering '\$a->assignment'. Du kan se tilbakemeldingen her: \$a->url';
+$string['assignmentmailhtml'] = '\$a->teacher har sendt en tilbakemelding på din innlevering '<i>\$a->assignment</i>'<br /><br /> Du kan se tilbakemeldingen <a href=\\\"\$a->url\\\">her:</a>.';
+$string['assignmentname'] = 'Oppgavenavn';
+$string['assignmenttype'] = 'Oppgavetype';
+$string['description'] = 'Selve oppgaveteksten';
+$string['duedate'] = 'Leveringsdato';
+$string['early'] = '\$a før fristen';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'Kunne ikke oppdatere tilbakemelding for levering til \$a';
+$string['feedback'] = 'Tilbakemelding';
+$string['feedbackupdated'] = 'Tilbakemelding oppdatert for \$a personer';
+$string['late'] = '\$a for sent';
+$string['maximumgrade'] = 'Maks karakter/poeng';
+$string['maximumsize'] = 'Maks filstørrelse';
+$string['modulename'] = 'Oppgave';
+$string['modulenameplural'] = 'Oppgaver';
+$string['newsubmissions'] = 'Leverte oppgaver';
+$string['notgradedyet'] = 'Ikke satt karakter enda';
+$string['notsubmittedyet'] = 'Ikke levert enda';
+$string['overwritewarning'] = 'Advarsel: Laster du opp på nytt vil du OVERSKRIVE din leverte oppgave';
+$string['saveallfeedback'] = 'Lagre alle tilbakemeldinger';
+$string['submissionfeedback'] = 'Tilbakemelding';
+$string['submissions'] = 'Leveringer';
+$string['submitassignment'] = 'Lever din oppgave med nettskjemaet nedenfor';
+$string['submitted'] = 'Levert';
+$string['typeoffline'] = 'Frakoplet aktivitet (Oppgaven skal IKKE leveres over nett med Moodle)';
+$string['typeuploadsingle'] = 'Last opp (kopiere) en fil til Moodle';
+$string['uploadbadname'] = 'Filnavnet inneholdt ugyldige tegn og kunne ikke lastes opp';
+$string['uploadedfiles'] = 'Opplastede filer';
+$string['uploaderror'] = 'En feil oppstod ved lagring av filen på serveren';
+$string['uploadfailnoupdate'] = 'Filen ble lastet opp uten problemer, men vi kunne ikke oppdatere din levering!';
+$string['uploadfiletoobig'] = 'Beklager, filen er for stor (grensen er \$a byte)';
+$string['uploadnofilefound'] = 'Ingen fil ble levert - er du sikker på at du valgte en å laste opp, eller er filen for stor?';
+$string['uploadnotregistered'] = ''\$a' ble lastet opp riktig men leveringen kunne ikke registreres!';
+$string['uploadsuccess'] = 'Lastet opp '\$a' uten problemer';
+$string['viewfeedback'] = 'Vis oppgavekarakterer og tilbakesvar';
+$string['viewsubmissions'] = 'Vis \$a leverte oppgaver';
+$string['yoursubmission'] = 'Din levering';
+
+?>
View
@@ -1,17 +1,21 @@
-<?PHP
-
-#------------------------------------------------------------
-$string['modulename'] = "Spørsmål";
-$string['modulenameplural'] = "Spørsmål";
-#------------------------------------------------------------
-
-$string['answered'] = "Svart";
-$string['choice'] = "Spørsmål \$a";
-$string['choicename'] = "Spørsmålsnavn";
-$string['choicetext'] = "Spørsmålstekst";
-$string['notanswered'] = "Ikke svart enda";
-$string['responses'] = "Svar";
-$string['responsesto'] = "Svar til \$a";
-$string['savemychoice'] = "Lagre mitt svar";
-$string['viewallresponses'] = "Vis \$a svar";
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // choice.php - created with Moodle 1.1.1 (2003091111)
+
+
+$string['answered'] = 'Besvart';
+$string['choice'] = 'Svaralternativ \$a';
+$string['choicename'] = 'Navn på spørsmål';
+$string['choicetext'] = 'Spørsmålsformulering';
+$string['modulename'] = 'Spørsmål';
+$string['modulenameplural'] = 'Spørsmål';
+$string['notanswered'] = 'Ikke besvart ennå';
+$string['publish'] = 'Vis resultater';
+$string['publishanonymous'] = 'Vis anonyme resultater uten å vise studentenes navn';
+$string['publishnames'] = 'Vis for studentene komplette resultater inkludert deres navn og hva de har svart';
+$string['publishnot'] = 'Ikke vis resultater til studentene';
+$string['responses'] = 'Svar';
+$string['responsesto'] = 'Svar til \$a';
+$string['savemychoice'] = 'Lagre mitt svar';
+$string['viewallresponses'] = 'Vis \$a svar';
+
+?>
View
@@ -1,19 +1,28 @@
-<?PHP // $Id$
+<?php // $Id$
// Names of the documentation files
+ // Files with a definition "-" are treated as spacers
-$string['intro.html'] = "Introduksjon";
-$string['background.html'] = "Bakgrunn";
-$string['features.html'] = "Egenskaper";
-$string['release.html'] = "Om denne versjonen";
-$string['install.html'] = "Installasjon";
-$string['faq.html'] = "FAQ om installasjon";
-$string['upgrade.html'] = "Oppgraderer";
-$string['teacher.html'] = "Lærerens håndbok";
-$string['developer.html'] = "Administrators håndbok";
-$string['cvs.html'] = "Å bruke CVS";
-$string['future.html'] = "Framtiden";
-$string['credits.html'] = "Credits";
-$string['licence.html'] = "Lisens";
+$string['-about'] = 'Om Moodle';
+$string['intro.html'] = 'Introduksjon';
+$string['background.html'] = 'Bakgrunn';
+$string['philosophy.html'] = 'Moodle-filosofi';
+$string['licence.html'] = 'Rettigheter';
+$string['features.html'] = 'Funksjoner';
+$string['release.html'] = 'Om siste versjon';
+$string['future.html'] = 'Moodle i framtiden';
+$string['credits.html'] = 'Credits';
+$string['-installation'] = 'Administrasjon';
+$string['install.html'] = 'Installasjon';
+$string['faq.html'] = 'OSS om installasjon';
+$string['installamp.html'] = 'Om Apache, MySQL og PHP';
+$string['upgrade.html'] = 'Oppgradering';
+$string['-usage'] = 'Å bruke Moodle';
+$string['teacher.html'] = 'Enkel lærerhåndbok';
+$string['other.html'] = 'Andre dokumenter';
+$string['-development'] = 'Utvikling';
+$string['developer.html'] = 'Enkel håndbok for systemutviklere';
+$string['coding.html'] = 'Håndbok til programmering';
+$string['cvs.html'] = 'Å bruke CVS';
?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit cb2a3ab

Please sign in to comment.