Permalink
Browse files

Automatic installer lang files (20100922)

  • Loading branch information...
AMOS bot
AMOS bot committed Sep 22, 2010
1 parent 2545e66 commit cb800c30d9770fd5b0d7d43537efea94264d791e
Showing with 13 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 install/lang/ar/admin.php
  2. +10 −0 install/lang/cs/admin.php
  3. +1 −0 install/lang/cs/install.php
@@ -28,5 +28,7 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+$string['cliincorrectvalueerror'] = 'خطأ، القيمة "{$a->value}" غير صحيحة من أجل "{$a->option}"';
+$string['cliincorrectvalueretry'] = 'قيمة غير صحيحة، حاول مرة أخرى';
$string['environmentrequireinstall'] = 'مطلوب تثبيته/تمكينه';
$string['environmentrequireversion'] = 'مطلوب الأصدار {$a->needed} ، وانت تستخدم الأصدار {$a->current}';
View
@@ -28,5 +28,15 @@
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
+$string['clianswerno'] = 'n';
+$string['cliansweryes'] = 'a';
+$string['cliincorrectvalueerror'] = 'Chyba, nesprávná hodnota "{$a->value}" volby "{$a->option}"';
+$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Nesprávná hodnota, prosím zadejte znovu';
+$string['clitypevalue'] = 'zadejte hodnotu';
+$string['clitypevaluedefault'] = 'zadejte hodnotu nebo stiskněte Enter pro použití výchozí hodnoty ({$a})';
+$string['cliunknowoption'] = 'Neznámé volby:
+ {$a}
+Použijte volbu --help pro získání nápovědy';
+$string['cliyesnoprompt'] = 'zadejte a (pro "ano") nebo n (pro "ne")';
$string['environmentrequireinstall'] = 'vyžadovaná komponenta';
$string['environmentrequireversion'] = 'vyžadována je verze {$a->needed}, nyní používáte verzi {$a->current}';
@@ -32,6 +32,7 @@
$string['availablelangs'] = 'Dostupné jazykové balíčky';
$string['chooselanguagehead'] = 'Vyberte jazyk';
$string['chooselanguagesub'] = 'Zvolte si jazyk PRO INSTALOVÁNÍ. Jazyk pro stránky Moodlu a pro uživatele budete moci vybrat později.';
+$string['clialreadyinstalled'] = 'Soubor config.php již existuje. Spusťte admin/cli/upgrade.php, pokud chcete provést upgrade vašich stránek.';
$string['dataroot'] = 'Datový adresář';
$string['dbprefix'] = 'Předpona tabulek';
$string['dirroot'] = 'Adresář Moodlu';

0 comments on commit cb800c3

Please sign in to comment.