Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent ba73401 commit cc1826279272a42f0d54295abb22f4d24088b976 AMOS bot committed Jan 21, 2014
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 install/lang/hu/error.php
View
2 install/lang/hu/error.php
@@ -30,6 +30,7 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+$string['cannotcreatedboninstall'] = '<p>Az adatbázis nem hozható létre.</p> <p>A megadott adatbázis nem létezik, a felhasználó pedig nem jogosult létrehozni egyet.</p> <p>A portál rendszergazdájának ellenőrizni kell az adatbázis-beállításokat.</p>';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Nem hozható létre a lang könyvtár.';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Nem hozható létre a temp könyvtár.';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Az összetevőket nem lehet letölteni.';
@@ -39,6 +40,7 @@
$string['cannotsavezipfile'] = 'A tömörített állományt nem lehet elmenteni.';
$string['cannotunzipfile'] = 'A tömörített állományt nem lehet kicsomagolni.';
$string['componentisuptodate'] = 'Az összetevő a legújabb.';
+$string['dmlexceptiononinstall'] = '<p>Adatbázishiba történt [{$a->errorcode}].<br />{$a->debuginfo}</p>';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'A letöltött állomány ellenőrzése nem sikerült.';
$string['invalidmd5'] = 'Az ellenőrző változó hibás volt – próbálkozzék ismét';
$string['missingrequiredfield'] = 'Egy szükséges mező hiányzik.';

0 comments on commit cc18262

Please sign in to comment.