Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20080721)

  • Loading branch information...
moodlerobot
moodlerobot committed Jul 21, 2008
1 parent e8b3db0 commit cc518e4615f0be132966041db793e61abecd2105
Showing with 4 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 install/lang/cs_utf8/installer.php
  2. +2 −0 install/lang/sk_utf8/installer.php
@@ -42,6 +42,8 @@
$string['configurationcompletehead'] = 'Konfigurace dokončena';
$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle se pokusil uložit soubor s konfigurací do kořenového adresáře instalace Moodlu.';
$string['continue'] = 'Pokračovat';
+$string['ctyperecommended'] = 'Rozšíření PHP ctype je velmi doporučováno z důvodů výkonu vašich stránek, obzvláště když pracujete s jazyky, které nepoužívají latinku.';
+$string['ctyperequired'] = 'Rozšíření PHP ctype je Moodlem vyžadováno z důvodů výkonu a vícejazyčné podpory.';
$string['curlrecommended'] = 'Pro běh síťových funkcionalit (\"Moodle Networking\") je potřeba nainstalovat volitelnou knihovnu Curl.';
$string['customcheck'] = 'Další kontroly';
$string['database'] = 'Databáze';
@@ -43,6 +43,8 @@
$string['configurationcompletehead'] = 'Konfigurácia ukončená';
$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle sa pokúsil uložiť súbor s konfiguráciou do koreňového adresára inštalácie Moodle.';
$string['continue'] = 'Pokračovať';
+$string['ctyperecommended'] = 'Pre zvýšenie výkonu Vašej Moodle inštalácie (najmä v prípade využívania nie latin1 jazykov) je doporučované nainštalovať voliteľnú knižnicu ctype.';
+$string['ctyperequired'] = 'Voliteľná knižnica ctype je odteraz vyžadovaná Moodle pre zvýšenie výkonu Moodle a pre podporu viacjazyčnej kompatibility.';
$string['curlrecommended'] = 'Pre beh sieťových funkcionalít (\"Moodle Networking\") je treba nainštalovať voliteľnú knižnicu Curl.';
$string['customcheck'] = 'Ostatné kontroly';
$string['database'] = 'Databáza';

0 comments on commit cc518e4

Please sign in to comment.