Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Add checklinks.html of help\wiki

  • Loading branch information...
1 parent 6a2c151 commit ccb03443cab438a6557b3b7c0dc3bb57764a70dc vthung committed
Showing with 3 additions and 0 deletions.
  1. +3 −0  lang/vi_utf8/help/wiki/checklinks.html
View
3  lang/vi_utf8/help/wiki/checklinks.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Kiểm tra các liên kết</b></p>
+<p>Công cụ này kiểm tra tất cả các liên kết http:// có tồn tại hay không, và sau đó lưu lại
+ trang wiki với các liên kết chết được đánh dấu để dễ dàng chỉnh sửa hơn.</p>

0 comments on commit ccb0344

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.