Permalink
Browse files

initial translation by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
1 parent 76caa31 commit cd0f78e7d46e39b0fdad4ce50def0b310f1d6ffc koenr committed Apr 7, 2004
Showing with 13 additions and 3 deletions.
  1. +0 −3 lang/nl/help/wiki/ewikiallowsafehtml.html
  2. +13 −0 lang/nl/help/wiki/htmlmode.html
View
3 lang/nl/help/wiki/ewikiallowsafehtml.html
@@ -1,3 +0,0 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Laat veilige HTML toe</B></P>
-
-<P>Met deze instelling op ja, is sommige HTMLcode toegelaten. Anders wordt de HTMLcode zelf weergegeven.</P>
View
13 lang/nl/help/wiki/htmlmode.html
@@ -0,0 +1,13 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>HTML Modus</B></P>
+
+<P>Je kunt kiezen uit volgende mogelijkheden:
+<dl>
+<dt>Geen HTML</dt>
+<dd>Laat alle HTML-code gewoon zien. De opmaak gebeurt alleen met WikiOpmaak.</dd>
+<dt>Veilige HTML</dt>
+<dd>Sommige tags zijn toegelaten en worden verwerkt.</dd>
+<dt>Alleen HTML</dt>
+<dd>Geen WikiWoorden, alleen HTML. TMet deze optie kun je de HTML-Editor gebruiken.</dd>
+</dl>
+
+</P>

0 comments on commit cd0f78e

Please sign in to comment.