Permalink
Browse files

translate more strings

  • Loading branch information...
1 parent 93ce475 commit cd9bcefec3e2771ef8396a3f4b78ba9d7acd2bab dovix committed Jul 25, 2005
Showing with 91 additions and 1 deletion.
  1. +91 −1 lang/he/quiz.php
View
@@ -6,6 +6,7 @@
$string['action'] = 'ôòåìä';
$string['adaptive'] = 'àåôï îñúâì';
$string['addcategory'] = 'äåñó ÷èâåøéä';
+$string['addingquestions'] = 'öã æä ùì äãó îùîù ìðéäåì îñã ðúåðé äùàìåú ùìê. äùàìåú îîåéðåú ì÷èâåøéåú ëãé ìàôùø ìê ìùîåø òì ñãø, åéëåìåú ìùîù òáåø ëì îáçï á÷åøñ ùìê åàôéìå á÷åøñéí àçøéí àí úçìéè \"ìôøñí\" àåúí. <br /><br />àçøé ùúáçø àå úéöåø ÷èâåøéú ùàìåú úåëì ìéöåø àå ìòøåê ùàìåú. úåëì ìáçåø ìäåñéó ùàìåú àìå ìîáçï áöã äùðé ùì äãó.';
$string['addquestions'] = 'äåñó ùàìåú';
$string['addquestionstoquiz'] = 'äåñôú ùàìåú ìîáçï äðåëçé';
$string['addrandom'] = 'äåñôú $a ùàìåú à÷øàéåú';
@@ -14,29 +15,39 @@
$string['addselectedtoquiz'] = 'äåñó àú äðáçøéí ìîáçï';
$string['addtoquiz'] = 'äåñó ìîáçï';
$string['affectedstudents'] = '$a ðáçðéí îåùôòéí';
+$string['aiken'] = 'ôåøîè Aiken';
$string['allattempts'] = 'ëì äðñéåðåú';
$string['allinone'] = 'áìúé îåâáì';
+$string['allowreview'] = 'àôùø òéåï';
+$string['alreadysubmitted'] = 'ðøàä ùëáø ùìçú îòðä æä';
$string['alternativeunits'] = 'éçéãåú çìéôéåú';
$string['alwaysavailable'] = 'úîéã æîéï';
$string['analysisoptions'] = 'àôùøåéåú ðéúåç';
+$string['analysistitle'] = 'èáìú ðéúåç ôøéè';
$string['answer'] = 'úùåáä';
$string['answerhowmany'] = 'úùåáä àçú àå îñôø úùåáåú?';
$string['answers'] = 'úùåáåú';
$string['answersingleno'] = 'àôùø úùåáåú îøåáåú';
$string['answersingleyes'] = 'àôùø úùåáä àçú áìáã';
$string['answerswithacceptederrormarginmustbenumeric'] = 'úùåáåú áäï îåúøú çøéâä çééáåú ìäéåú îñôøéåú';
$string['answertoolong'] = 'úùåáä àøåëä îãé àçøé äùåøä ä-$a (÷ééîú îâáìú 255 úååéí ìúùåáä)';
+$string['aon'] = 'ôåøîè AON';
$string['attempt'] = 'ðéñéåï $a';
$string['attemptduration'] = 'îùê äæîï ìîòðä';
+$string['attemptedon'] = 'äåâù á-';
$string['attemptfirst'] = 'ðéñéåï øàùåï';
+$string['attemptincomplete'] = 'äâùä æå (ò\"é $a) òãééï ìà äåùìîä';
$string['attemptlast'] = 'ðñéåï àçøåï';
$string['attemptquiznow'] = 'äáçï ëòú';
$string['attempts'] = 'ðñéåðåú';
$string['attemptsallowed'] = 'ðñéåðåú îåúøéí';
+$string['attemptselection'] = 'áçø àéæä îòðéí ìðúç òáåø ëì îùúîù:';
+$string['attemptsexist'] = 'ëáø áåöòå ðñéåðåú îòðä òì îáçï æä.<br />àéðê îåøùä ìäåñéó àå ìäåøéã ùàìåú áùìá æä.';
$string['attemptsunlimited'] = 'àéï îâáìä òì îñôø ðñéåðåú';
$string['backtoquiz'] = 'çæøä ìòøéëú äîáçï';
$string['bestgrade'] = 'äöéåï äèåá áéåúø';
$string['calculated'] = 'îçåùá';
+$string['calculatedquestion'] = 'àéï úîéëä áùàìä îçåùáú áùåøä $a. äùàìä ìà úéçùá.';
$string['caseno'] = 'ìà, àåúéåú øùéåú ðçùáåú';
$string['casesensitive'] = 'úìåé àåúéåú øéùéåú';
$string['caseyes'] = 'ëï, àåúéåú øùéåú çééáåú ìúàåí';
@@ -45,25 +56,52 @@
$string['categoryadded'] = 'ä÷èâåøéä \'$a\' ðåñôä';
$string['categorydeleted'] = 'ä÷èâåøéä \'$a\' ðîç÷ä';
$string['categoryinfo'] = 'îéãò àåãåú ä÷èâåøéä';
+$string['categorymove'] = 'ä÷èâåøéä \'$a->name\' îëéìä $a->count ùàìåú (çì÷ îäï òìåìåú ìäéåú éùðåú, îåñúøåú, àå ùàìåú ùòãééï áùéîåù áîáçðéí ÷ééîéí).<br />àðà áçø ÷èâåøéä àçøú àìéä ðéúï ìäòáéø àåúí.';
$string['categorymoveto'] = 'äòáø ôøéè ì÷èâåøéä æå';
+$string['categorynoedit'] = 'àéï ìê äøùàåú òøéëä ùì ä÷èâåøéä \'$a\'.';
+$string['categoryupdated'] = 'ä÷èâåøéä òåãëðä áäöìçä';
$string['checkanswer'] = 'áãå÷';
$string['choice'] = 'áçéøä';
$string['choices'] = 'àôùøåéåú æîéðåú';
$string['close'] = 'ñâåø çìåï';
$string['closepreview'] = 'ñâåø úöåâä îå÷ãîú';
+$string['closereview'] = 'ñâåø çìåï';
$string['completedon'] = 'äåùìí á';
$string['confirmclose'] = 'àúä òåîã ìäâéù àú äîáçï. îøâò äâùú äîáçï ìà úåëì ìùðåú àú úùåáåúéê.';
+$string['confirmserverdelete'] = 'äàí àúä áèåç áøöåðê ìäñéø àú äùøú <b>$a</b> îäøùéîä?';
+$string['confirmstartattempt'] = 'ìîáçï æä éù äâáìú æîï. äàí àúä îòåðééï ìäúçéì àú äîáçï ëòú?';
+$string['containercategorycreated'] = '÷èâåøéä æå ðåöøä áëãé ìàçñï àú ëì ä÷èâåøéåú ùäåòáøå ìøîú äàúø áùì äñéáåú äîôåøèåú ìäìï';
+$string['continueattemptquiz'] = 'äîùê àú ðñéåï äîòðä äàçøåï';
+$string['copyingfrom'] = 'éåöø äòú÷ ùì äùàìä \'$a\'';
+$string['copyingquestion'] = 'îòúé÷ ùàìä';
$string['correct'] = 'ðëåï';
$string['correctanswer'] = 'úùåáä ðëåðä';
+$string['correctanswerformula'] = 'ðåñçú îòðä ðëåðä';
+$string['correctanswers'] = 'úùåäåú ðëåðåú';
+$string['corrresp'] = 'îòðä ðëåï';
$string['countdown'] = 'ñôéøä ìàçåø';
+$string['countdownfinished'] = 'îáçï æä òåîã ìäñúééí, òìéê ìùìåç àú úùåáåúéê ëòú.';
+$string['countdowntenminutes'] = 'îáçï æä éñúééí áòåã òùø ã÷åú';
+$string['createfirst'] = 'òìéê ìééöø áùìá øàùåï îñôø ùàìåú îñåâ úùåáä-÷öøä.';
+$string['createmultiple'] = 'äåñó îñôø ùàìåú à÷øàéåú ìîáçï';
$string['createnewquestion'] = 'äåñó ùàìä çãùä';
+$string['custom'] = 'ôåøîè îåúàí àéùéú';
$string['datasetnumber'] = 'îñôø';
+$string['daysavailable'] = 'éîéí æîéðéí';
$string['decimalformat'] = 'òùøåðééí';
$string['decimalpoints'] = 'ð÷åãåú òùøåðéåú';
$string['decimals'] = 'òí $a';
$string['default'] = 'áøéøú îçãì';
$string['defaultinfo'] = '÷èâåøéú áøéøú äîçãì ìùàìåú';
+$string['deleteattemptcheck'] = 'äàí àúä áèåç áøöåðê ìîçå÷ ðñéåðåú îòðä àìå?';
+$string['deletequestioncheck'] = 'äàí àúä áèåç áøöåðê ìîçå÷ àú \'$a\'?';
+$string['deletequestionscheck'] = 'äàí àúä áèåç áøöåðê ìîçå÷ àú äùàìåú äáàåú? <div>$a</div>';
+$string['deleteselected'] = 'ðáçøä îçé÷ä';
$string['description'] = 'úàåø';
+$string['displayoptions'] = 'àôùøåéåú úöåâä';
+$string['download'] = 'ìçõ ëàï ìäåøãú ÷åáõ ä÷èâåøéåú ùééåöàå';
+$string['downloadextra'] = '(ä÷åáõ ðùîø âí á÷áöé ä÷åøñ úçú äñôøééä /quiz)';
+$string['duplicateresponse'] = 'ääâùä ìà äú÷áìä îàçø åðúú úùåáä ãåîä éåúø îå÷ãí.';
$string['eachattemptbuildsonthelast'] = 'ëì ðéñéåï îúáññ òì ÷åãîå';
$string['editcategories'] = 'òøåê ÷èâåøéåú';
$string['editcategory'] = 'òøåê ÷èâåøéä';
@@ -82,43 +120,79 @@
$string['editingtruefalse'] = 'òøéëú ùàìú àîú/ù÷ø';
$string['editquestions'] = 'òøéëú ùàìåú';
$string['editquiz'] = 'òøéëú îáçï';
+$string['errormissingquestion'] = 'ùâéàä: äùàìä ùîñôøä $a çñøä áîòøëú';
+$string['errornotnumbers'] = 'ùâéàä - äúùåáåú öøéëåú ìäéåú îñôøéåú';
+$string['errorsdetected'] = '$a ùâéàä(åú) ðîöàå';
+$string['event1'] = 'ùîéøä àåèåîèéú';
+$string['event2'] = 'ùîåø';
+$string['event3'] = 'öéåï';
+$string['event5'] = 'àîú';
+$string['event6'] = 'ñâåø';
$string['exportfilename'] = 'îáçï';
$string['exportname'] = 'ùí ÷åáõ';
$string['exportquestions'] = 'ééöà ùàìåú ì÷åáõ';
$string['feedback'] = 'îùåá';
$string['file'] = '÷åáõ';
$string['fileformat'] = 'ñåâ ÷åáõ';
+$string['filloutoneanswer'] = 'òìéê ìîìà ìôçåú úùåáä àôùøéú àçú. úùåáåú øé÷åú ìà ééçùáå.';
+$string['filloutthreequestions'] = 'òìéê ìîìà ìôçåú ùìåù ùàìåú. ùàìåú øé÷åú ìà ééçùáå.';
$string['fillouttwochoices'] = 'òìéê ìäâãéø ìôçåú ùúé úùåáåú àôùøéåú. ùãåú ùéåùàøå øé÷éí ìà ééçùáå ëúùåáåú.';
$string['finishattempt'] = 'ùìç äëì åñééí';
+$string['fractionsaddwrong'] = 'äîù÷ìéí ùäâãøú ìà îñúëîéí ì-100%%<br />áî÷åí æàú, äí îñúëîéí ì-$a%%<br />äàí áøöåðê ìçæåø åìú÷ï ùàìä æå?';
$string['fractionsnomax'] = 'àçú îäúùåáåú öøéëä ìäòðé÷ 100%% ëãé ùàôùø éäéä <br />ì÷áì àú äöéåï äî÷ñéîìé òáåø ùàìä æå.<br />äàí áøöåðê ìçæåø åìú÷ï ùàìä æå?';
+$string['functiontakesatleasttwo'] = 'äôåð÷öéä $a îçééáú ìôçåú ùðé îùúðéí';
+$string['functiontakesnoargs'] = 'äôåð÷öéä $a àéðä îùúîùú áîùúðéí';
+$string['functiontakesonearg'] = 'äôåð÷öéä $a îçééáú áãéå÷ îùúðä àçã';
+$string['functiontakesoneortwoargs'] = 'äôåð÷öéä $a îçééáú àçã àå ùðé îùúðéí';
+$string['functiontakestwoargs'] = 'äôåð÷öéä $a îçééáú áãéå÷ ùðé îùúðéí';
+$string['generatevalue'] = 'öåø òøê çãù áéï';
$string['geometric'] = 'âàåîèøé';
+$string['gift'] = 'ôåøîè GIFT';
$string['grade'] = 'öéåï';
$string['gradeaverage'] = 'öéåï îîåöò';
$string['gradehighest'] = 'äöéåï äâáåä áéåúø';
$string['grademethod'] = 'ùéèú îúï öéåðéí';
$string['gradingdetails'] = 'öéåï áñòéó æä: $a->raw îúåê $a->max';
+$string['gradingdetailsadjustment'] = 'òí ÷ðñåú ÷åãîéí äúåöàä äéà <strong>$a->cur/$a->max</strong>.';
+$string['gradingdetailspenalty'] = 'äâùä æå úé÷ðñ á-$a';
+$string['gradingdetailszeropenalty'] = 'ìà ð÷ðñú áòáåø äâùä æå.';
+$string['guestsno'] = 'öø ìé, àåøçéí àéðí éëåìéí ìøàåú àå ìäùúúó áîáçðéí';
$string['imagedisplay'] = 'úîåðä ìäöâä';
+$string['importmax10error'] = 'éù ùâéàä áùàìä. àéðê éëåì ìäâãéø éåúø îòùø úùåáåú';
$string['importquestions'] = 'ééáà ùàìåú î÷åáõ';
$string['incorrect'] = 'ìà ðëåï';
$string['info'] = 'îéãò';
$string['introduction'] = 'úàåø';
+$string['itemdefinition'] = 'äâãøä';
+$string['lastanswer'] = 'äúùåáä äàçøåðä ùìê äééúä';
+$string['link'] = '÷éùåø';
+$string['listitems'] = 'øùéîú äôøéèéí áîáçï';
+$string['makecopy'] = 'ùîåø ëùàìä çãùä';
$string['mark'] = 'ùìç';
$string['markall'] = 'ùìç àú äúùåáåú';
$string['marks'] = 'îù÷ì';
$string['match'] = 'äúàîä';
+$string['matchanswer'] = 'úùåáä úåàîú';
$string['max'] = 'î÷ñéîåí';
$string['min'] = 'îéðéîåï';
$string['minutes'] = 'ã÷åú';
+$string['missingitemtypename'] = 'ùí çñø';
+$string['missingname'] = 'ùí ùàìä çñøä';
+$string['missingquestiontext'] = 'è÷ñè ùàìä çñø';
$string['modulename'] = 'îáçï';
$string['modulenameplural'] = 'îáçðéí';
$string['moveto'] = 'äòáø ì >>';
$string['multianswer'] = 'úùåáåú îåáðåú';
$string['multichoice'] = 'øá-áøéøä';
+$string['multiplier'] = 'îëôéì';
+$string['name'] = 'ùí';
$string['noanswers'] = 'ìà ðáçøå úùåáåú!';
-$string['noattempts'] = 'ìà áåöòå ðñéåðåú òì îáçï æä';
+$string['noattempts'] = 'ìà áåöòå äâùåú ùì îáçï æä';
$string['noattemptstoshow'] = 'àéï ðñéåðåú ìäöâä';
$string['noquestions'] = 'òãééï ìà ðåñôå ùàìåú';
$string['noquestionsfound'] = 'ìà ðîöàå ùàìåú';
+$string['noresponse'] = 'ììà îòðä';
+$string['notavailable'] = 'öø ìé, îáçï æä àéðå æîéï';
$string['numberabbr'] = '#';
$string['numerical'] = 'îñôøé';
$string['optional'] = 'àåôöéåðìé';
@@ -135,6 +209,7 @@
$string['questionname'] = 'ùí äùàìä';
$string['questionsperpage'] = 'ùàìåú áãó';
$string['questiontype'] = 'ñåâ ùàìä $a';
+$string['quizavailable'] = 'îáçï æä æîéï òã: $a';
$string['quizclose'] = 'îåòã ñéåí äîáçï';
$string['quizcloses'] = 'äîáçï äñúééí';
$string['quizopen'] = 'îåòã äúçìú äîáçï';
@@ -147,8 +222,15 @@
$string['recurse'] = 'äöâ ùàìåú âí îúú-÷èâåøéåú';
$string['regrade'] = 'äòøê îçãù àú ëì äðñéåðåú';
$string['regradecomplete'] = 'ëì äðñéåðåú äåòøëå îçãù';
+$string['relative'] = 'éçñé';
+$string['remove'] = 'äñø';
+$string['rename'] = 'ùðä ùí';
+$string['replace'] = 'äçìó';
+$string['replacementoptions'] = 'àôùøåéåú äçìôä';
$string['report'] = 'ãåçåú';
+$string['reportanalysis'] = 'ðéúåç ôøéè';
$string['reportoverview'] = 'ñ÷éøä';
+$string['reportregrade'] = 'ðñéåðåú ìùéôåø öéåï';
$string['reports'] = 'ãåçåú';
$string['reportsimplestat'] = 'ñèèéñèé÷åú ôùåèåú';
$string['requirepassword'] = 'çééá ñéñîä';
@@ -162,6 +244,7 @@
$string['reviewclosed'] = 'àçøé ùäîáçï ðñâø';
$string['reviewimmediately'] = 'îééãéú ìàçø îúï îòðä';
$string['reviewnever'] = 'ìà ìàôùø ìöôåú ìòåìí';
+$string['reviewofattempt'] = 'öôéä áîòðä $a';
$string['reviewopen'] = 'îàåçø éåúø, ëàùø äîáçï òãééï ôúåç';
$string['reviewoptions'] = 'äøùàåú öôééä ìñèåãðèéí';
$string['save'] = 'ùîåø';
@@ -181,7 +264,9 @@
$string['show'] = 'äöâ';
$string['showall'] = 'äöâ àú ëì äùàìåú áãó àçã';
$string['showbreaks'] = 'äöâ ùáéøåú ãôéí';
+$string['showdetailedmarks'] = 'öôä áôøèé öéåðéí';
$string['showhidden'] = 'äöâ âí ùàìåú éùðåú';
+$string['shownoattempts'] = 'öôä áñèåãðèéí ììà ðñéåðåú îòðä';
$string['shuffleanswers'] = 'èøåó (òøáá) úùåáåú';
$string['shufflequestions'] = 'èøåó (òøáá) ùàìåú';
$string['significantfigures'] = 'òí $a';
@@ -195,6 +280,11 @@
$string['timetaken'] = 'æîï áôåòì';
$string['truefalse'] = 'àîú/ù÷ø';
$string['type'] = 'ñåâ';
+$string['viewallanswers'] = 'öôä á-$a ðñéåðåú îòðä';
+$string['viewallreports'] = 'öôä áãåçåú òáåø $a ðñéåðåú îòðä';
$string['withselected'] = 'òí äðáçøéí';
+$string['xhtml'] = 'ôåøîè XHTML';
+$string['xml'] = 'ôåøîè XML ùì Moodle';
+$string['yourfinalgradeis'] = 'öéåðê äñåôé áîáçï æä äåà $a';
?>

0 comments on commit cd9bcef

Please sign in to comment.