Browse files

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com) XHTML compliant

  • Loading branch information...
1 parent 4090106 commit ce8eaeaa1f81fd1855ab8c94f047a34d45220acd ethem committed May 12, 2005
Showing with 25 additions and 1 deletion.
  1. +18 −0 lang/tr/enrol_authorize.php
  2. +7 −1 lang/tr/moodle.php
View
18 lang/tr/enrol_authorize.php
@@ -0,0 +1,18 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_authorize.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
+
+
+$string['anlogin'] = 'Authorize.net: Kullanýcý adý';
+$string['anpassword'] = 'Authorize.net: Þifre (gerekli deðil)';
+$string['antestmode'] = 'Authorize.net: Ýþlemleri test et';
+$string['antrankey'] = 'Authorize.net: Ýþlem Anahtarý (Transaction Key)';
+$string['ccexpire'] = 'Geçerlilik Tarihi';
+$string['ccno'] = 'Kredi Kartý No';
+$string['ccvv'] = 'CV2';
+$string['ccvvhelp'] = 'Kartýn arkasýna bakýnýz (son 3 rakam)';
+$string['enrolname'] = 'Authorize.net Kredi Kartý Saðlayýcýsý';
+$string['nameoncard'] = 'Kart üzerindeki isim';
+$string['sendpaymentbutton'] = 'Ödemeyi Yap';
+$string['zipcode'] = 'Posta kodu';
+
+?>
View
8 lang/tr/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
$string['action'] = 'Eylem';
@@ -532,6 +532,11 @@
$string['htmlformat'] = 'Kolay HTML formatı';
$string['icqnumber'] = 'ICQ numarası';
$string['idnumber'] = 'ID numarası';
+$string['importdata'] = 'Kurs verisi yükle';
+$string['importdataexported'] = '\'Kaynak\' kurstan veriler başarıyla alındı. <br /> \'Hedef\' kursa verileri aktarmak için devam edin.';
+$string['importdatafinished'] = 'Alma tamamlandı! Kursunuza devam edin';
+$string['importdatafrom'] = 'Kurs verisinin alınacağı kurs:';
+$string['importmetacoursenote'] = 'Meta kursunuza yeni kurslar eklemek için bu formu kullanın (öğrenci kayıt işlemleri de alınacak)';
$string['inactive'] = 'Etkin değil';
$string['include'] = 'Dahil et';
$string['includeallusers'] = 'Tüm kullanıcıları dahil et';
@@ -615,6 +620,7 @@
$string['managefilters'] = 'Filtreler';
$string['managemeta'] = 'Bu bir meta kurs mu?';
$string['managemetadisabled'] = 'Bu kurs zaten bir meta kurs içinde olduğundan dolayı pasifleştirildi';
+$string['managemetaexplan'] = '(Anlamı: Öğrenci kayıt işlemleri, başka kurslardan çekilmiştir.)';
$string['managemodules'] = 'Modüller';
$string['markedthistopic'] = 'Bu konu güncel konu olarak belirlendi';
$string['markthistopic'] = 'Bu konuyu güncel konu olarak belirle';

0 comments on commit ce8eaea

Please sign in to comment.