Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

some new filesCVS: --------------------------------------------------…

…--------------------
  • Loading branch information...
commit ceb8ca87afc6cf2aa030ff964d03f983377718fb 1 parent 95371d8
adamtpaw authored
View
5 lang/pl/help/assignment/index.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p>Zadania</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=assignment&file=assignmenttype.html">Rodzaje zadań</a>
+ <li><a href="help.php?module=assignment&file=resubmit.html">Powtórne przesyłanie rozwiązań</a>
+</ul>
View
5 lang/pl/help/assignment/mods.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif">&nbsp;<B>Zadania</B></P>
+<UL>
+<P>Zadania umożliwiają prowadzącemu określenie pracy, które studenci mają wykonać w formie elektronicznej (w dowolnym formacie) i przesłać na serwer. Typowe zadania to wypracowania, projekty, raporty itp. Moduł ten posiada funkcje umożliwiające wystawianie ocen.</P>
+
+</UL>
View
4 lang/pl/help/choice/index.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p>G³osowania</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=choice&file=options.html">Wybór odpowiedzi</a>
+</ul>
View
4 lang/pl/help/choice/mods.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif">&nbsp;<B>Głosowania</B></P>
+<UL>
+<P><P>Działanie związane z przeprowadzeniem głosowania jest bardzo proste - prowadzący zadaje pytanie i oferuje szereg możliwych odpowiedzi do wyboru. Moduł ten może być przydatny do przeprowadzenia szybkiej ankiety mającej na celu zachęcić do zastanowienia się nad danym tematem, umożliwić grupie głosowanie na temat kierunku kursu, albo uzyskać zgodę na prowadzenie badań.
+</UL>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.