Skip to content
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 6a47401 commit ced73449a69b95ef7cc578ffeeecd628a21eb834 carlesbellver committed Dec 26, 2005
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 lang/ca/help/cost.html
View
2 lang/ca/help/cost.html
@@ -6,4 +6,4 @@
<p>Si el camp de cost NO és buit, als estudiants que intentin inscriure's se'ls oferirà l'opció de fer un pagament per entrar.</p>
-<p>Si A MÉS A MÉS introduïu una clau d'inscripció en els paràmetres del curs, els estudiants també tindran l'opció d'inscriure's utilitzant una clau. Això és útil si teniu alhora estudiants que han de pagar i estudiants que no han de pagar.</p>
+<p>Si A MÉS A MÉS introduïu una clau d'inscripció en els paràmetres del curs, els estudiants també tindran l'opció d'inscriure's utilitzant una clau. Això és útil si teniu alhora estudiants que han de pagar i estudiants que no han de pagar.</p>

0 comments on commit ced7344

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.